Pol, damuasava amir bizibav gei
16
(Sapta 16)
Me Jerusalemɨn amangasava amir dagɨaba, Pol dav gei
Ap 24:17, Ro 15:25-26, 2 Ko 8:1-9, Ga 2:10 Aposel 24:17; Rom 15:25-26; 2 Korin 8:1-9; Galesia 2:10Kɨ datɨrɨghɨn dagɨar ia Jerusalemɨn itir Godɨn adarazi bagha darɨghasava amibav kɨmasa. Kɨ faragha Galesian Provinsɨn itir siosba, arazir kam men aka, egha kɨ kamaghɨn ia mɨkɨmasa, ia uaghan arazir kam damuam. Ap 20:7, MAA 1:10 Aposel 20:7; Akar Mogomem 1:10Ia bar, Sandebar zurara, vaghvagh dagɨar ia isibar mɨrara, dagɨataba tuiragh, egh da isɨ uan dɨpenibar da mongegh. Eghtɨ dagɨaba tong avɨrasemegh. Eghtɨ dughiar kɨ izamimɨn, ia ua dagɨaba burian kogham. Kɨ izeghɨva, gumazir ia mɨseveziba, men gun mɨgeir akɨnafarim me danɨngɨva, me amadaghtɨ, me mangam. Eghtɨ me dagɨar ia anɨngizir kaba inigh mangɨ Jerusalemɨn itir darazir dafarim darɨgham. Biziba deraghtɨ, kɨ uaghan mangɨtɨ, me na ko mangam.
Pol mangɨ Korinbar ganasa ifonge
Ap 19:21 Aposel 19:21Kɨ ia bagh mangɨsɨ, Masedonian Provins abigh mangɨgh, gɨn ian bighan otogham. Kɨ faragh Masedonian mangasa ifonge. Ro 15:24, Ta 3:12 Rom 15:24; Taitus 3:12Kɨ foghan kogham, kɨ ti tong dughiatabar ia ko ikeghtɨ, orangtɨzim ko amɨnir gavgavimɨn dughiam gɨvaghtɨma, kɨ managh mangɨsɨ ifueghtɨ, ia nan akuraghtɨma kɨ mangam. Ap 18:21 Aposel 18:21Kɨ izɨ, dughiar otevimɨn ia ko ikian aghua. Kɨ tong dughiar ruarimɨn ia ko ikiasa ifonge. Ekiam kamaghɨn ifongeghtɨ, kɨ dughiar ruarim ia ko ikiam.
Wkp 23:15-21, Lo 16:9-11 Ofa Gami 23:15-21; Godɨn Araziba 16:9-11 Aposel 19:8-10Kɨ Efesusɨn Nguibamɨn kagh ikɨ mangɨtɨ, Pentikosɨn Dughiar Ekiam gɨvagham.* “Pentikosɨn Dughiar Ekiam,” nɨ Aposel 2:1ɨn itir mɨgɨrɨgɨamɨn gan. Ap 14:27, 19:8-10, 2 Ko 2:12, Kl 4:3, MAA 3:8 Aposel 14:27; 19:8-10; 2 Korin 2:12; Kolosi 4:3; Akar Mogomem 3:8Kɨ fo, God na bagha tuavim kuizɨma, kɨ kagh ikɨ ingangarim damuamin dughiar aghuim iti. Egh kɨ gumazamizir avɨribar akuraghtɨma, me Kraisɨn adarazir otivigham. Ezɨ uaghan gumazir avɨriba en apanim gami.
10  1 Ko 4:17 1 Korin 4:17Timoti ia batoghtɨma, ia a inigh an akurvaghtɨma, a ian tongɨn ia ko navir amɨrizimɨn ikɨ, egh atiatingan kogham. Ia fogh, kɨ Ekiam bagha ingari moghɨn, a ingari. 11 Ian tarazi an gan kamaghɨn mɨkɨman markɨ, a pura bizim. Ia an akuraghtɨ, a navir amɨrizim sara mangɨ darorim gɨvagh, ua na bagh izam. An, aveghbuaba ko izasa, kɨ a bagha mɨzua gari. Timoti a gumazir igiam, ezɨ bizir kam bagha gumazir maba akɨrim ragha a gasi. Nɨ 1 Timoti 4:12ɨn gan.
12  1 Ko 1:12, 3:6 1 Korin 1:12; 3:6Ezɨ en aveghbuam Apolosɨn mɨgɨrɨgɨam a kamakɨn. Kɨ dughiar avɨribar aveghbuar igharaziba ko izɨ, ian ganasa pamtemɨn a mɨgei. Ezɨ a datɨrɨghɨn tong izasa nɨghnɨzir puvatɨ. Gɨn, tuavitam ikɨtɨ, a izam.
Mɨgɨrɨgɨar abuananaba
13  Sng 31:24, 1 Ko 15:1, Ef 6:10, Fl 1:27, Kl 1:11, 1 Te 5:6 Onger Akaba 31:24; 1 Korin 15:1; Efesus 6:10; Filipai 1:27; Kolosi 1:11; 1 Tesalonika 5:6Ia uari bagh gan, egh nɨghnɨzir gavgavimɨn tugh gavgafigh. Egh gavgavighɨva bizitamɨn atiatingan markɨ. 14  1 Ko 14:1, 1 Pi 4:8 1 Korin 14:1; 1 Pita 4:8Ia God ko gumazamizir igharaziba bar me gifongeghɨva uan ingangaribar amu.
15-16  Rom 16:5; 1 Korin 1:16; 1 Tesalonika 5:12Nan adarasi, ia Stefanas ko an adarazigh fo. Me Akaian Provinsɨn ikia faraghavɨra Kraisɨn adarazir otifi, ezɨ gɨn Akaian Provinsɨn itir gumazamizir igharaziba Kraisɨn adarazi otifi. Ezɨ Stefanas uan adarazir ko, uari isa ingangarir Godɨn gumazamizibar akurvaghamim ganɨngi. Nan adarasi, kɨ kamaghɨn ia gakaghora ghaze, ia kamaghɨn amir gumazamizibar apengan ikɨ, egh uaghan gumazamizir me ko ingaribar apengan ikɨ.
17 Stefanas ko Fortunatus ko Akaikus na bagha ize. Ia na bagh izamin tuaviba puvatɨzɨ, me ian danganim inigha na ko iti. Kamaghɨn kɨ bar akonge. Grighɨn akam vezɨn kamɨn deragha akatam mɨgeir pu. 18  Fl 2:29 Filipai 2:29Me nan navim gamizɨ, an amɨra, egha uaghan ian navibagh ami. Ia kamaghɨn amir gumazibar akaba baragh.
19  Ap 18:2, 18:18, 18:26, Ro 16:5, 2 Ti 1:15 Aposel 18:2; 18:18; 18:26; Rom 16:5; 2 Timoti 1:15Esian Provinsɨn itir siosba uan akam isa ia bagha anemaga ghaze, Afeziam ia ko ikɨ. Ezɨ Akwila ko Prisila, ko aningɨn dɨpenimɨn uari akuvir sios, Ekiamɨn ziamɨn uan akam isa ia bagha anemaga ghaze, Afeziam ia ko ikɨ. 20  Ro 16:16, 2 Ko 13:12 Rom 16:16; 2 Korin 13:12Kagh itir Kraisɨn adarasi, me bar uan akaba isa ia bagha da amaga ghaze, Afeziam ia ko ikɨ. Ia Kraisɨn adarasi, ia uan arazimɨn gɨn mangɨva, ia uan adarazir agharibar suigh.
21  Kl 4:18, 2 Te 3:17 Kolosi 4:18; 2 Tesalonika 3:17Kɨ Pol, kɨ uabɨ uan dafarimɨn dughiar aghuir kam ia bagha an osiri.§ Pol uabɨ uan akɨnafariba osirir pu. Puvatɨ, a mɨgeima gumazir igharazim a bagha osiri. Ezɨ mɨgɨrɨgɨar vezɨn kamɨn itim, Pol uabɨ uan dafarimɨn an osiri.
22  Ga 1:8-9 Galesia 1:8-9Tina Ekiam gifongezir puvatɨ, a mar ikufigh. En Ekiam, nɨ izɨ!
23 En Ekiam Iesusɨn apangkuvim, a ia ko ikɨ.
24 E bar Krais Iesus ko poroghav ikia, arazir kamɨn kɨ bar moghɨra ia gifonge. Guizbangɨra.

16:1: Ap 24:17, Ro 15:25-26, 2 Ko 8:1-9, Ga 2:10

16:1: Aposel 24:17; Rom 15:25-26; 2 Korin 8:1-9; Galesia 2:10

16:2: Ap 20:7, MAA 1:10

16:2: Aposel 20:7; Akar Mogomem 1:10

16:5: Ap 19:21

16:5: Aposel 19:21

16:6: Ro 15:24, Ta 3:12

16:6: Rom 15:24; Taitus 3:12

16:7: Ap 18:21

16:7: Aposel 18:21

16:8: Wkp 23:15-21, Lo 16:9-11

16:8: Ofa Gami 23:15-21; Godɨn Araziba 16:9-11

16:8: Aposel 19:8-10

*16:8: “Pentikosɨn Dughiar Ekiam,” nɨ Aposel 2:1ɨn itir mɨgɨrɨgɨamɨn gan.

16:9: Ap 14:27, 19:8-10, 2 Ko 2:12, Kl 4:3, MAA 3:8

16:9: Aposel 14:27; 19:8-10; 2 Korin 2:12; Kolosi 4:3; Akar Mogomem 3:8

16:10: 1 Ko 4:17

16:10: 1 Korin 4:17

16:11: Timoti a gumazir igiam, ezɨ bizir kam bagha gumazir maba akɨrim ragha a gasi. Nɨ 1 Timoti 4:12ɨn gan.

16:12: 1 Ko 1:12, 3:6

16:12: 1 Korin 1:12; 3:6

16:13: Sng 31:24, 1 Ko 15:1, Ef 6:10, Fl 1:27, Kl 1:11, 1 Te 5:6

16:13: Onger Akaba 31:24; 1 Korin 15:1; Efesus 6:10; Filipai 1:27; Kolosi 1:11; 1 Tesalonika 5:6

16:14: 1 Ko 14:1, 1 Pi 4:8

16:14: 1 Korin 14:1; 1 Pita 4:8

16:15-16: Rom 16:5; 1 Korin 1:16; 1 Tesalonika 5:12

16:17: Grighɨn akam vezɨn kamɨn deragha akatam mɨgeir pu.

16:18: Fl 2:29

16:18: Filipai 2:29

16:19: Ap 18:2, 18:18, 18:26, Ro 16:5, 2 Ti 1:15

16:19: Aposel 18:2; 18:18; 18:26; Rom 16:5; 2 Timoti 1:15

16:20: Ro 16:16, 2 Ko 13:12

16:20: Rom 16:16; 2 Korin 13:12

16:21: Kl 4:18, 2 Te 3:17

16:21: Kolosi 4:18; 2 Tesalonika 3:17

§16:21: Pol uabɨ uan akɨnafariba osirir pu. Puvatɨ, a mɨgeima gumazir igharazim a bagha osiri. Ezɨ mɨgɨrɨgɨar vezɨn kamɨn itim, Pol uabɨ uan dafarimɨn an osiri.

16:22: Ga 1:8-9

16:22: Galesia 1:8-9