Polɨn Akɨnafarir Namba 2,
a Korinɨn Nguibamɨn Itir Sios Baghava an Osiri
O
2 Korin
Akar Faragha Zuim
Korinɨn nguibar ekiamɨn siosɨn gumazamizir maba akar kurabar Pol mɨkeme. Ezɨ bizir kam Pol gamima, a bar oseme. Pol Korinɨn sios ko akabar kɨrasa. Kamaghɨn amizɨ, a me bagha akɨnafarir kam osiri. Egh ua me gakuegham.
Ezɨ akar otevir akɨnafarimɨn itir mam, Pol akar gavgavir a faragha Korinba bagha amizimɨn gun mɨgei. An akar kam mɨkɨman aghua, ezɨ me a barazir puvatɨgha, akar kurabar a mɨkeme. Ezɨ kamaghɨn an akar gavgavim me ganɨngi. Ezɨ me an akam baregha uan arazibar kɨri, kamaghɨn amizɨ, a datɨrɨghɨn me bagha guizbangɨra bar akonge.
Ezɨ dughiar kamɨn Judian Distrighɨn itir Kraisɨn adarasi, me paza iti. Ezɨ Pol me bagha dagɨaba akumakumigh, da inigh mangɨ me danɨngasa. Egha Sapta 8 ko 9, Pol akar Korinba navibagh aghuvkɨntɨma, me dagɨaba isɨ ingangarir kam danɨngamin akabav gei.
Ezɨ akɨnafarimɨn akar otevir abuananam, aposelɨn ifavarir iza Korinɨn itir maba, me Polɨn ziam dɨkabɨra an Aposelɨn ingangarim gasɨghasɨsi. Kamaghɨn amizɨ, Pol men arazir kurabar gun mɨgei.
Pol ingangarir God aposelbagh anɨngizimɨn gun mɨgei
1
(Sapta 1--7)
Ap 18:1, 1 Ko 1:1 Aposel 18:1; 1 Korin 1:1Kɨ Pol, kɨ Krais Iesusɨn aposelɨn mam. God uan ifongiamɨn gɨn ghua, aposelɨn mɨn ikiasa na amɨsefe. Kɨ en aveghbuam Timoti ko, ga akɨnafarir kam osirigha, ia Korinɨn nguibar ekiamɨn aven Godɨn siosɨn itiba, ko Godɨn gumazamizir Akaian Provinsɨn danganiba bar adar itiba, ia bagha an osirigha anemadi. 1 Ko 1:3 1 Korin 1:3Egha ga God ko mɨgɨa ghaze, God en Afeziam, ko en Ekiam Krais Iesus ian apangkuv, navir amɨrizim ia danɨngam.
Pol God an akurazir bizim bagha a mɨnaba
Ro 15:5, Ef 1:3, 1 Pi 1:3 Rom 15:5; Efesus 1:3; 1 Pita 1:3E Godɨn ziam fam, a God, egha en Ekiam Krais Iesusɨn Afeziam. A en Afeziam, ezɨ akurvazir arazim ko apangkuvir arazim an otifi. Ezɨ a, gumazamizir osɨmtɨziba ateriba, men gɨrakɨrangɨn tuiva navir amɨrizim me ganɨdi. God kamaghɨn ifonge, an en gɨrakɨrangɨn tuiva navir amɨrizim e ganɨdi moghɨn, e gumazamizir osɨmtɨzir avɨriba ateritabar gɨrakɨrangɨn tuiva navir amɨrizim me danɨngam. Kamaghɨn, osɨmtɨziba e bativir dughiabar, an en gɨrakɨrangɨn tuiva navir amɨrizim e ganɨdi. Sng 34:19, 94:19, Kl 1:24 Onger Akaba 34:19; 94:19; Kolosi 1:24Krais osɨmtɨzir bar ekiam aterezɨ moghɨn e uaghan aneteri. Ezɨ God Kraisɨn gɨrakɨrangɨn tugha navir amɨrizim a ganɨngizɨ moghɨn, God Kraisɨn ingangarimɨn, en gɨrakɨrangɨn tuzɨma navir amɨrizim e gizɨfa. God kamaghsua, ia navir amɨrizim ko an akurvazim iniam, bizir kamɨn e osɨmtɨzim ateri. God navir amɨrizim e danɨngɨva, a uaghan navir amɨrizim ia danɨngam. Ia en mɨn tuivigh gavgavigh osɨmtɨziba atertɨ, God navir amɨrizim en mɨn ia danɨngam. Ro 8:17, 2 Ti 2:12 Rom 8:17; 2 Timoti 2:12Ezɨ e kamaghɨn nɨghnɨzir gavgavim Godɨn ikia bar fogha ghaze, ia tuivigh gavgavigham. E fo, ia e ko osɨmtɨzim ateri, kamaghɨn amizɨ, ia uaghan e ko navir amɨrizim iniam.
Ap 19:23, 1 Ko 15:32 Aposel 19:23; 1 Korin 15:32Nan adarasi, osɨmtɨzir Esian Provinsɨn e batozim, ia a gɨfoghasa. Osɨmtɨzir bar ekiam e avaragha, en gavgaviba bar dagh afira. Ezɨ kamaghɨn e ghaze, e ti ovegham. Bar guizbangɨra, e mati gumazim jas ovengasava a mɨgei moghɨn, e uari barasi. God kamaghsua, e uan gavgavibara nɨghnɨghan kogham. Puvatɨ, e Godɨn gavgavimra nɨghnɨgh a gisɨn tugham, a gumazir ovengezibagh amizɨ me ua dɨkafi. Kamaghɨn, bizir kam e bato. 10  2 Ti 4:18, 2 Pi 2:9 2 Timoti 4:18; 2 Pita 2:9Kar bizir bar kuram, an e gamizɨ e atam oveghai. Ezɨ God en akura. Egh a gɨn uam en akuragham. E nɨghnɨzir gavgavim Godɨn ikia bar fogha ghaze, zurara bizir kuram e bativtɨma, God uam en akuraghtɨma, e deraghvɨra ikiam. 11 Egh ia en akuragh God ko mɨkɨm. Eghtɨ God gumazamizir avɨribar dɨmdiaba baragh en akuragham. Eghtɨ gumazamizir bar avɨriba ganigh, me God en akuragha e gamizir biziba bagh a mɨnabagham.
Pol Korinbagh ifarazir puvatɨ
12  1 Ko 1:17, 2:4, 2:13, 2 Ko 2:17, Hi 13:18 1 Korin 1:17; 2:4; 2:13; 2 Korin 2:17; Hibru 13:18Bizir kam na gamima kɨ bar akonge. Nan navir averiamɨn, kɨ uan araziba deravɨra da tuisɨgha kamaghɨn fo, kɨ nguazir kamɨn ikia arazir aghuim gami, egha guizbangɨra ian damazibara e arazir bar aghuim gami. Kɨ arazir God nan akazir kam gamua God baghavɨra itir arazibar gɨn ghua, bizitam ian modozir puvatɨ. Kɨ nguazir kamɨn fofozim isa arazir kam gamizir pu. Puvatɨ, kɨ Godɨn apangkuvimɨn gavgavim isa, arazir kam gami. 13-14  2 Ko 5:12, Fl 2:16 2 Korin 5:12; Filipai 2:16Egha kɨ ia bagha akɨnafarim osirava, akar ia deravɨra gan dar mɨngaribagh foghamiba, kɨ dararama osiri. Kɨ ia bagha akar igharazitaba osirir puvatɨ. Guizbangɨra, dughiar mabar kɨ osirir mɨgɨrɨgɨar maba, ia deragha dagh fozir puvatɨ. Kɨ kamaghsua, ia en Ekiam Iesus Izamin Dughiamɨn, kɨ ia bagha ziar ekiam inizɨ moghɨn, ia na bagh ziar ekiam iniam. Kamaghɨn ia guizbangɨra nan akabar mɨngaribagh foghasa, kɨ ifonge.
15-16  Ap 19:21, 1 Ko 16:5-6 Aposel 19:21; 1 Korin 16:5-6Kɨ kamaghɨn nɨghnɨzir gavgavim ikia ghaze, ia na bagh ziar ekiam iniam. Ezɨ bizir kam bagha, kɨ akam akɨrigha ghaze, kɨ faragh izɨ ian ganam. Egh kɨ ia ategh, Masedonian Provinsɨn mangam. Egha kɨ Masedonia Provins ataghizir dughiamɨn, kɨ uamategh izɨ ian ganasa nɨghnɨsi. Ezɨ arazir kamɨn God dughiar pumuningɨn arazir aghuimɨn ia damuam. Eghtɨ ia nan akuraghtɨ, kɨ Judian Distrighɨn mangam. 17 Ezɨ manmaghɨn ami? Ia ti ghaze, kɨ amizir mɨgɨrɨgɨar kaba, kɨ pura ia gifari. Ia ti ghaze, kɨ nguazir kamɨn gumazamizibar mɨn puram akar dɨkɨrɨzibagh amua dar ghuangsɨgha ghaze, “Guizbangɨra,” o “Puvatɨ,” uagharam aning mɨkɨmam? Bar puvatɨ.
18 God zurara uan mɨgɨrɨgɨabar gɨntɨsi. Ezɨ kamaghɨra kɨ guizbangɨra ia mɨgei, mɨgɨrɨgɨar kɨ ia gamiba bar, da uaghara “Guizbangɨra,” o “Puvatɨ,” mɨgeir pu. 19  Ap 9:20, 18:5 Aposel 9:20; 18:5Kɨ, ko Sailas, ko Timoti, e ian tongɨn Godɨn Otarim Krais Iesusɨn akam kuri. Ezɨ ia bar fo Krais, “Guizbangɨra,” ko “Puvatɨ,” uagharam aningɨn mɨgeir puvatɨ. Krais zurara guizbangɨra mɨgei. 20  Ro 15:8-9, MAA 3:14 Rom 15:8-9; Akar Mogomem 3:14Godɨn akar dɨkɨrɨzir avɨriba iti. Ezɨ Krais “Guizbangɨra,” akar dɨkɨrɨzir kaba bar dav gei. Kamaghɨn, e Godɨn akam barazima a Kraisɨn ziamɨn ghaze, “A guizbangɨra,” ezɨ e Godɨn ziam fe. 21  1 Jo 2:20, 2:27 1 Jon 2:20; 2:27Ezɨ God uabɨ gavgavim isa, e ko ia ganɨdi, ezɨ e Krais ko porogha, ikia gavgafi. Egha a uabɨ ua bagha e amɨsefe. 22  Ro 8:16-17, 2 Ko 5:5, Ef 1:13-14, 2 Ti 2:19, 1 Jo 2:27, MAA 2:17 Rom 8:16-17; 2 Korin 5:5; Efesus 1:13-14; 2 Timoti 2:19; 1 Jon 2:27; Akar Mogomem 2:17Egha a uabɨ uan inabazir ababanim e gatɨ, kamaghɨn me en gan fogh suam, e an gumazamizibara. Egha uan Duam en navir averiabar ikiasa an e ganɨngi. Godɨn Duamra a uaghan bizir aghuir faragha zuir mam, God e danɨngasa. E Godɨn Duam inigha gɨvagha, kamaghɨn e fo, e guizbangɨra bizir avɨrir maba sara iniam.
Pol zuamɨra Korinɨn ghuzir puvatɨ
23  Ro 1:9, 2 Ko 11:31 Rom 1:9; 2 Korin 11:31God, a gumazir nan mɨgɨrɨgɨaba gavgavim dagh anɨdim, egha a nan navimɨn gari. Ezɨ kɨ an ziamɨn guizbangɨra kamaghɨn mɨgei, kɨ osɨmtɨzim ia danɨngan aghuagha, kamaghɨn, kɨ zuamɨra Korinɨn izezir puvatɨ. A kamaghɨra tu. 24  1 Pi 5:3 1 Pita 5:3Kɨ kamaghɨn mɨkemezir puvatɨ, e ian nɨghnɨzir gavgavibar gantɨ da en apengan ikiam. Puvatɨ. E fo, ia nɨghnɨzir gavgavim Kraisɨn ikia mɨtivigha gavgavigha gɨfa. Egh e ian agorogem damutɨ, an otivasa, ia ko ingari.

1:1: Ap 18:1, 1 Ko 1:1

1:1: Aposel 18:1; 1 Korin 1:1

1:2: 1 Ko 1:3

1:2: 1 Korin 1:3

1:3: Ro 15:5, Ef 1:3, 1 Pi 1:3

1:3: Rom 15:5; Efesus 1:3; 1 Pita 1:3

1:5: Sng 34:19, 94:19, Kl 1:24

1:5: Onger Akaba 34:19; 94:19; Kolosi 1:24

1:7: Ro 8:17, 2 Ti 2:12

1:7: Rom 8:17; 2 Timoti 2:12

1:8: Ap 19:23, 1 Ko 15:32

1:8: Aposel 19:23; 1 Korin 15:32

1:10: 2 Ti 4:18, 2 Pi 2:9

1:10: 2 Timoti 4:18; 2 Pita 2:9

1:12: 1 Ko 1:17, 2:4, 2:13, 2 Ko 2:17, Hi 13:18

1:12: 1 Korin 1:17; 2:4; 2:13; 2 Korin 2:17; Hibru 13:18

1:13-14: 2 Ko 5:12, Fl 2:16

1:13-14: 2 Korin 5:12; Filipai 2:16

1:15-16: Ap 19:21, 1 Ko 16:5-6

1:15-16: Aposel 19:21; 1 Korin 16:5-6

1:19: Ap 9:20, 18:5

1:19: Aposel 9:20; 18:5

1:20: Ro 15:8-9, MAA 3:14

1:20: Rom 15:8-9; Akar Mogomem 3:14

1:21: 1 Jo 2:20, 2:27

1:21: 1 Jon 2:20; 2:27

1:22: Ro 8:16-17, 2 Ko 5:5, Ef 1:13-14, 2 Ti 2:19, 1 Jo 2:27, MAA 2:17

1:22: Rom 8:16-17; 2 Korin 5:5; Efesus 1:13-14; 2 Timoti 2:19; 1 Jon 2:27; Akar Mogomem 2:17

1:23: Ro 1:9, 2 Ko 11:31

1:23: Rom 1:9; 2 Korin 11:31

1:24: 1 Pi 5:3

1:24: 1 Pita 5:3