Jonɨn Akɨnafarir Faragha Zuim
O
1 Jon
Akar faragha zuim
Akɨnafarir kamɨn, Jon akar mɨngarir pumuningɨn mɨgei. A faraghavɨra, Kraisɨn adarazir akurvaghtɨ, me Afeziam God ko an Otarim Krais Iesus ko navir vamɨra ikiam. Egha Jon kamaghsua, me mɨtatemɨn itir darazi ateghtɨma, me me gifarɨva egh me gekutɨ, me God ateghan kogham.
Ezɨ “mɨtatemɨn itir darasi,” kamaghɨn mɨgei, bizir nguazimɨn kagh itiba, da derazir puvatɨ. Me ghaze, Iesus a Godɨn Otarim, kamaghɨn amizɨ, a nguazir kamɨn gumazimɨn mɨn otoghan kogh, egh e gumazamiziba ami moghɨn, nguazimɨn biziba ko poroghan kogham. Me ghaze, gumazamiziba deravɨra God ko ikɨsɨ, me nguazimɨn bizibagh nɨghnɨghan markɨ. Me ghaze, arazir bar aghuim ko igharazibagh ifongezir arazim, da uaghan nguazimɨn biziba. Kamaghɨn, e arazir kabar gɨn mangɨsɨ nɨghnɨghan kogham.
Jon kamaghsua, Kraisɨn adarazi akar kaba baragh dar gɨn mangan markɨ. A ghaze, Iesus a guizɨn gumazimɨn oto. Eghtɨ gumazamizir nɨghnɨzir gavgavim an itiba, God bar a gifueghɨva, gumazamizir igharaziba bar me gifongegh.
E angazangarimɨn aven darutɨ, mɨtatemɨn aven aruiba
e gifaran kogham
1
(Sapta 1:1--3:10)
Angamɨra Itir Akam, datɨrɨghɨn azenan oto
Jo 1:1-4, 1:14, 20:27, 2 Pi 1:16, 1 Jo 2:13-14 Jon 1:1-4; 1:14; 20:27; 2 Pita 1:16; 1 Jon 2:13-14Gumazir me kamaghɨn dɨborim, Angamɨra Itir Akam, e an gun ia mɨgei. Gumazir kam, nguazir kam tɨghar otivamin dughiamɨn, a bar faraghavɨra iti. Ezɨ e a baregha, uan damazibar deravɨram an garava egha uan dafaribar an suiki. Jo 1:14, 21:24, Ap 2:32, Ro 16:26 Jon 1:14; 21:24; Aposel 2:32; Rom 16:26God, angamɨra itir ikɨrɨmɨrim e ganɨngizir gumazir kam en aka, ezɨ e an ganigha an gun ia mɨgei. Egh gumazir ikɨrɨmɨrir angamɨra itir kam, a zurazurara ikiam. A faragha Afeziam ko ikegha datɨrɨghɨn God en akazɨ, e an gani. Jo 17:21, Ap 4:20, 1 Ko 1:9, 1 Jo 2:24 Jon 17:21; Aposel 4:20; 1 Korin 1:9; 1 Jon 2:24E an ganigha a baregha gɨvagha, ia uaghan navir vamɨra e ko ikiasa, e uaghan ia mɨgei. Egh ia ko, e navir vamɨra Afeziar Ekiam ko an Otarim Krais Iesus ko ikiam. Jo 15:11, 16:24, 2 Jo 12 Jon 15:11; 16:24; 2 Jon 1:12E uari inigh ikɨ, en naviba bar akueghasa, e akar kam osiri.
E angazangarimɨn aven daruam
Jo 1:9, 9:5, 12:35-36, 1 Ti 6:16, Je 1:17, 1 Jo 3:11 Jon 1:9; 9:5; 12:35-36; 1 Timoti 6:16; Jems 1:17E Krais Iesus barazi an akar kam akunizɨma, e ia mɨkɨri. Akar kam kamaghɨn mɨkeme, God, an angazangarim, ezɨ mɨtarmetam anepazazir puvatɨ. 2 Ko 6:14, 1 Jo 2:4 2 Korin 6:14; 1 Jon 2:4E kamaghɨn mɨkɨmam, “E a ko navir vamɨra iti,” egh e mɨtarmemɨn darutɨ, kamaghɨn en mɨgɨrɨgɨar kaba, pura mɨgɨrɨgɨar ifavariba. Egha e guizɨn akamɨn gɨn zuir puvatɨ. Ais 2:5, Jo 3:21, Ef 1:7, Hi 9:14, 1 Pi 1:19, MAA 1:5, 7:14 Aisaia 2:4-5; Jon 3:21; Efesus 1:7; Hibru 9:14; 1 Pita 1:19; Akar Mogomem 1:5Ezɨ God angazangarimɨn aven iti moghɨn e angazangarimɨn aven daruva, egh uari ko navir vamɨra ikiam. Eghtɨ an Otarim Iesusɨn ghuzim e ruva, en arazir kuraba sara bar da ruam.
Jop 9:2, Sng 32:5, Snd 28:13, Je 3:2, 1 Jo 2:4 Jems 3:2; 1 Jon 2:4Eghtɨ e suam, “E arazir kuraba puvatɨ,” kamaghɨn e uari uarigh ifari, ezɨ guizɨn akam en itir puvatɨ. Sng 51:2, Snd 28:13, 1 Jo 1:7 Onger Akaba 32:5; 51:2; Aghuzir Akaba 28:13; 1 Jon 1:7E uan arazir kurabar gun Godɨn mɨkɨmtɨma, a mɨkemezɨ moghɨn arazir aghuim damuva puram en arazir kuraba gɨn amangɨva egh da ruam. 10  1 Jo 1:8 1 Jon 1:8E suam, “E arazir kurabagh amir puvatɨ,” kamaghɨn e Godɨn mɨkɨm suam, “A ifarir God.” Ezɨ kamaghɨn e an akaba barazir puvatɨ.* Godɨn Akɨnafarimɨn aven itir akɨnafarir otevir avɨribar akar kam ikia ghaze, “Gumazamiziba bar moghɨra arazir kuram gami.” Nɨ Onger Akaba 14:3, ko Aisaia 53:6, ko Aisaia 64:6ɨn gan.

1:1: Jo 1:1-4, 1:14, 20:27, 2 Pi 1:16, 1 Jo 2:13-14

1:1: Jon 1:1-4; 1:14; 20:27; 2 Pita 1:16; 1 Jon 2:13-14

1:2: Jo 1:14, 21:24, Ap 2:32, Ro 16:26

1:2: Jon 1:14; 21:24; Aposel 2:32; Rom 16:26

1:3: Jo 17:21, Ap 4:20, 1 Ko 1:9, 1 Jo 2:24

1:3: Jon 17:21; Aposel 4:20; 1 Korin 1:9; 1 Jon 2:24

1:4: Jo 15:11, 16:24, 2 Jo 12

1:4: Jon 15:11; 16:24; 2 Jon 1:12

1:5: Jo 1:9, 9:5, 12:35-36, 1 Ti 6:16, Je 1:17, 1 Jo 3:11

1:5: Jon 1:9; 9:5; 12:35-36; 1 Timoti 6:16; Jems 1:17

1:6: 2 Ko 6:14, 1 Jo 2:4

1:6: 2 Korin 6:14; 1 Jon 2:4

1:7: Ais 2:5, Jo 3:21, Ef 1:7, Hi 9:14, 1 Pi 1:19, MAA 1:5, 7:14

1:7: Aisaia 2:4-5; Jon 3:21; Efesus 1:7; Hibru 9:14; 1 Pita 1:19; Akar Mogomem 1:5

1:8: Jop 9:2, Sng 32:5, Snd 28:13, Je 3:2, 1 Jo 2:4

1:8: Jems 3:2; 1 Jon 2:4

1:9: Sng 51:2, Snd 28:13, 1 Jo 1:7

1:9: Onger Akaba 32:5; 51:2; Aghuzir Akaba 28:13; 1 Jon 1:7

1:10: 1 Jo 1:8

1:10: 1 Jon 1:8

*1:10: Godɨn Akɨnafarimɨn aven itir akɨnafarir otevir avɨribar akar kam ikia ghaze, “Gumazamiziba bar moghɨra arazir kuram gami.” Nɨ Onger Akaba 14:3, ko Aisaia 53:6, ko Aisaia 64:6ɨn gan.