3
Bar guizbangɨra Ekiam ua izam
2 Pi 1:13 2 Pita 1:13Nan roroaba, kar nan namba 2ɨn akɨnafarim kɨ datɨrɨghɨn ia bagha an osiri. Kɨ kamaghɨn ifonge, akɨnafarir kɨ osirizir kamning, ian nɨghnɨziba uam a da feghtɨ, ia ua bizir kabagh nɨghnɨghvɨra ikiam, egh ian nɨghnɨziba bar deravɨra ikiam. Ju 17 Jut 1:17Ia ua Godɨn akam inigha izir gumaziba fomɨra mɨkemezir akabagh nɨghnɨghasa kɨ ifonge. Egh ia uaghan Ekiamɨn akabagh nɨghnɨgh, a en Akurvazir Gumazim. Ia uan aposelba da akar kam inis.
1 Ti 4:1, 2 Ti 3:1, 2 Pi 2:10, Ju 18 1 Timoti 4:1; 2 Timoti 3:1; 2 Pita 2:10; Jut 1:18Ia faragh bizir ekiar kam gɨfogh, Ekiam ua izamin dughiamɨn, gumazamiziba uan navir ghurimɨn arazibar gɨn mangɨva dɨbovir akar kurabar ia mɨkɨmam. Ais 5:19, Jer 17:15, Ese 12:22, 12:27, Mt 24:48, Lu 12:45 Aisaia 5:19; Jeremaia 17:15; Esekiel 12:22; 12:27; Matyu 24:48; Luk 12:45Me kamaghɨn ia dɨpovam, “Iesus ghaze, a ti ua izam, o? Egha a managh iti? A izan kogham. En ovavir ovengeziba ua dɨkavan kogham. Ezɨ biziba fomɨra nguazim otozir dughiamɨn iti moghɨn ikia iza datɨrɨkɨn.” Stt 1:6-9, Sng 33:6, Kl 1:17, Hi 11:3 Jenesis 1:6-9; Onger Akaba 33:6; Kolosi 1:17; Hibru 11:3Me bizir kam gɨfogha, a gɨnɨghnɨghan aghua. Fomɨra God mɨkemezɨ overiam ko nguazim oto. Ezɨ God dɨpabav kemezɨ da iraghuezɨ nguazim oto. Ezɨ God dɨpamra nguazimɨn ingari. Stt 7:11, 7:21, 2 Pi 2:5 Jenesis 7:11; 7:21; 2 Pita 2:5Egha gɨn God mɨkemezɨ dɨpaba uam oto. Ezɨ aperiam bar nguazir kam avara, ezɨ nguazim bar ikufi. Mt 25:41, 2 Te 1:8, 2 Pi 3:10 Matyu 25:41; 2 Tesalonika 1:8; 2 Pita 3:10Kamaghɨra God fomɨra mɨkemezɨ moghɨn, a datɨrɨghɨn mɨgɨrɨgɨar igharazim anɨngi, datɨrɨghɨn overiam ko nguazim ikia avim bagha mɨzuai, avim otoghɨva bar aning kuavaremegham. Ezɨ nguazim ko overiam Godɨn Kotiar Ekiam Otivamin Dughiam bagha mɨzuai. Dughiar kamɨn gumazamizir akɨrim ragha God gasaraziba, me bar ikuvigham.
Sng 90:4 Onger Akaba 90:4Nan roroaba, ia bizir kam a bakɨnɨghnɨghan markɨ. Ekiamɨn nɨghnɨzim dughiar vamɨra mati, azenir avɨriba, ezɨ azenir avɨriba mati dughiar vamɨra. Ais 30:18, Hab 2:3, Ro 2:4, 1 Ti 2:4, Hi 10:37, 1 Pi 3:20 Aisaia 30:18; Habakuk 2:3; Rom 2:4; 1 Timoti 2:4; Hibru 10:37; 1 Pita 3:20Gumazamizir maba ghaze, Ekiam nɨmɨra ingari. Ezɨ puvatɨ. Ekiam uan akar dɨkɨrɨzimɨn gɨn ghua nɨmɨra ingara arazibagh amir puvatɨ. God gumazitam o amizitam ovengan aghua. Gumazamiziba bar navibagh iraghasa a ifonge, egha an navim ian ikia ingara egha ia mɨzua iti.
Nguazir kam ko overiam gɨvagham
10  Mt 24:29, 24:35, 24:43, Mk 13:31, Lu 12:39, 1 Te 5:2, Hi 1:11, MAA 16:15, 20:11 Matyu 24:29; 24:35; 24:43; Mak 13:31; Luk 12:39; 1 Tesalonika 5:2; Hibru 1:11; Akar Mogomem 16:15; 20:11Ekiam Izamin Dughiam zuamɨram otogham, mati okɨmakɨar gumaziba izi mokɨn. Eghtɨ dughiar kamɨn overiam afuaragh pamten tɨngaghegh bar gɨvagham. Eghtɨ bizir nguazimɨn itiba sara bar isigh ameregh gɨvagham. Eghtɨ nguazim ko an itir bizir me amiziba ua ikian kogham.* Grighɨn akam deragha a mɨgeir puvatɨ. 11 E fo, kamaghɨra biziba bar gɨvagham. Kamaghɨn kɨ ian azai, ia arazir manamɨn gɨn mangam? Ia uan naviba isɨ God danɨng, egh ia bar zuegh ikɨ Godɨn Arazibar gɨn mangɨ.
12  Ais 34:4, Mai 1:4, 1 Ko 1:7, Ta 2:13, 2 Pi 3:10 Aisaia 34:4; Maika 1:4; 1 Korin 1:7; Taitus 2:13; 2 Pita 3:10Egh ia Godɨn Dughiar Otivamim mɨzuamɨva, egh ia bar puvɨra ingarɨva dughiar kamɨn avɨraghtɨ, a zuamɨra otogham. Eghtɨ dughiar kamra overiam bar isigh gɨvagham, eghtɨ avir bar gavgavir mam otogh bizir God nguazimɨn amiziba, da bar isiva ameregham. 2 Pita 3:9 ghaze, Ekiam zuamɨra izeghan kogham, kamaghɨn a dughiam gumazamizibar anightɨ me navibagh iragham. Ezɨ kamaghɨn, gumazamiziba uari isɨ God danɨng, eghtɨ bizir kam Ekiamɨn Dughiar Izamim aghozagham. Nɨ Aposel 3:19-21ɨn gan. 13  Ais 65:17, 66:22, MAA 21:1, 21:27 Aisaia 65:17; 66:22; Akar Mogomem 21:1; 21:27God overiar igiam ko nguazir igiam damuasa akam akɨri, eghtɨ Godɨn arazir aghuimra an aven ikiam. E bizir kamra mɨzua iti.
E uari bagh ganɨva, egh Ekiam bagh mɨzuamam
14  1 Ko 15:58, Fl 1:10, 1 Te 3:13 1 Korin 15:58; Filipai 1:10; 1 Tesalonika 3:13Kamaghɨn, nan roroaba, ia fo bizir kaba da gɨn izam, ia dar mɨzuamɨva pamtem ingarɨva egh Godɨn damazimɨn zuegh ikɨva, Godɨn damazimɨn arazir kuratam damuan markɨ. Egh ia God ko navir amɨrizimɨn ikɨsɨ pamtem ingar. 15  Ro 2:4, 1 Pi 3:20, 2 Pi 3:9 Rom 2:4; 1 Pita 3:20; 2 Pita 3:9Ekiam e bagha amɨrɨghavɨra ingari. Ia fogh, a uam e iniasa, kamaghɨn an arazir kam gami. Ezɨ God bar fofozir aghuim en aveghbuam Pol ganɨngi, ezɨ a uaghan kamaghɨra mɨgɨrɨgɨar kabara ia bagha da osiri. 16  Ro 10:3, 1 Ko 15:51, 1 Te 4:15 Rom 10:3Polɨn akɨnafarir osiriziba, da zurara bizir kabar gun mɨgei. Guizbangɨra, akar maba akɨnafarir kabar aven ikiava, egha deravɨra bigha mɨgeir puvatɨ. Ezɨ e akar kabar mɨngaribagh foghasa bar ingangarir dafam gami. Ezɨ gumazamizir fofozir muziariba ko nɨghnɨzir gavgavir muziariba, me Polɨn osirizibagh iragha pazava dav gei. Egha uaghan Godɨn akɨnafarimɨn itir akar igharaziba sara paza dav gei. Kamaghɨn me uarira uari gasɨghasɨsi, eghtɨ God gɨn me gasɨghasɨgham.
17  Mk 13:5, 13:23, 13:33, 1 Ko 10:12, Ef 4:14, 2 Pi 1:10-12 Mak 13:5; 13:23; 13:33; 1 Korin 10:12; Efesus 4:14; 2 Pita 1:10-12Nan roroaba, ia bizir gɨn otivamiba ia dagh fo. Gumazamizir Godɨn akaba batogha ifariba ia damutɨ, ia nɨghnɨzir gavgavir ia datɨrɨghɨn itim ategh iran kogham. Ia iran koghsɨ, kamaghɨn bar deravɨra uari bagh ganɨva tuivigh gavgafigh. 18  Ef 4:15, 2 Ti 4:18, 1 Pi 2:2, Ju 25, MAA 1:6 Efesus 4:15; 2 Timoti 4:18; 1 Pita 2:2; Jut 1:25; Akar Mogomem 1:6Krais Iesus, a en Ekiam, a en Akurvazir Gumazim, a zurara ian apangkufi, ezɨ ia deravɨra a gɨfo. An fofozim ko an apangkuvim ian navibar ikɨva aghung mangɨ. Krais ziar ekiam iti, ezɨ ia an ziam fɨ, datɨrɨghɨn ikɨ mamaghɨra ikiam. Guizbangɨra.

3:1: 2 Pi 1:13

3:1: 2 Pita 1:13

3:2: Ju 17

3:2: Jut 1:17

3:3: 1 Ti 4:1, 2 Ti 3:1, 2 Pi 2:10, Ju 18

3:3: 1 Timoti 4:1; 2 Timoti 3:1; 2 Pita 2:10; Jut 1:18

3:4: Ais 5:19, Jer 17:15, Ese 12:22, 12:27, Mt 24:48, Lu 12:45

3:4: Aisaia 5:19; Jeremaia 17:15; Esekiel 12:22; 12:27; Matyu 24:48; Luk 12:45

3:5: Stt 1:6-9, Sng 33:6, Kl 1:17, Hi 11:3

3:5: Jenesis 1:6-9; Onger Akaba 33:6; Kolosi 1:17; Hibru 11:3

3:6: Stt 7:11, 7:21, 2 Pi 2:5

3:6: Jenesis 7:11; 7:21; 2 Pita 2:5

3:7: Mt 25:41, 2 Te 1:8, 2 Pi 3:10

3:7: Matyu 25:41; 2 Tesalonika 1:8; 2 Pita 3:10

3:8: Sng 90:4

3:8: Onger Akaba 90:4

3:9: Ais 30:18, Hab 2:3, Ro 2:4, 1 Ti 2:4, Hi 10:37, 1 Pi 3:20

3:9: Aisaia 30:18; Habakuk 2:3; Rom 2:4; 1 Timoti 2:4; Hibru 10:37; 1 Pita 3:20

3:10: Mt 24:29, 24:35, 24:43, Mk 13:31, Lu 12:39, 1 Te 5:2, Hi 1:11, MAA 16:15, 20:11

3:10: Matyu 24:29; 24:35; 24:43; Mak 13:31; Luk 12:39; 1 Tesalonika 5:2; Hibru 1:11; Akar Mogomem 16:15; 20:11

*3:10: Grighɨn akam deragha a mɨgeir puvatɨ.

3:12: Ais 34:4, Mai 1:4, 1 Ko 1:7, Ta 2:13, 2 Pi 3:10

3:12: Aisaia 34:4; Maika 1:4; 1 Korin 1:7; Taitus 2:13; 2 Pita 3:10

3:12: 2 Pita 3:9 ghaze, Ekiam zuamɨra izeghan kogham, kamaghɨn a dughiam gumazamizibar anightɨ me navibagh iragham. Ezɨ kamaghɨn, gumazamiziba uari isɨ God danɨng, eghtɨ bizir kam Ekiamɨn Dughiar Izamim aghozagham. Nɨ Aposel 3:19-21ɨn gan.

3:13: Ais 65:17, 66:22, MAA 21:1, 21:27

3:13: Aisaia 65:17; 66:22; Akar Mogomem 21:1; 21:27

3:14: 1 Ko 15:58, Fl 1:10, 1 Te 3:13

3:14: 1 Korin 15:58; Filipai 1:10; 1 Tesalonika 3:13

3:15: Ro 2:4, 1 Pi 3:20, 2 Pi 3:9

3:15: Rom 2:4; 1 Pita 3:20; 2 Pita 3:9

3:16: Ro 10:3, 1 Ko 15:51, 1 Te 4:15

3:16: Rom 10:3

3:17: Mk 13:5, 13:23, 13:33, 1 Ko 10:12, Ef 4:14, 2 Pi 1:10-12

3:17: Mak 13:5; 13:23; 13:33; 1 Korin 10:12; Efesus 4:14; 2 Pita 1:10-12

3:18: Ef 4:15, 2 Ti 4:18, 1 Pi 2:2, Ju 25, MAA 1:6

3:18: Efesus 4:15; 2 Timoti 4:18; 1 Pita 2:2; Jut 1:25; Akar Mogomem 1:6