2
Ifavarir tisaba Kraisɨn adarazir nɨghnɨzibagh asɨghasɨghasa
(Jut 4-13)
Mt 24:11, Ap 20:30, 1 Ko 6:20, Ef 1:7, 1 Ti 4:1, 2 Ti 3:1-5, 1 Pi 1:18, Ju 4 Matyu 24:11; Aposel 20:30; 1 Timoti 4:1; 2 Timoti 3:1-5; 1 Pita 1:18; Jut 1:4Ezɨ fomɨra Godɨn akam inigha izir gumazir ifavarir maba, me Israelian gumazamizibar tongɨn iti. Ezɨ kamaghɨra ifavarir tisaba uaghan ian tongɨn ikiam. Egh me nɨmɨra ia gifar, Godɨn bizitaba ian sure damuam. Egh me mongɨva akar ifavaribar amutɨ, da ian tongɨn otivam, kar akar ian nɨghnɨzir gavgavim gasɨghasɨziba. Ekiam ua me ini, eghtɨ me uamategh akɨrim ragh, Ekiam gasaragham. Me kamaghɨn damutɨ, God zuamɨra me gasɨghasigham. Eghtɨ gumazamizir avɨrim men arazir mɨzɨrɨzir kurabar gɨn mangam. Eghtɨ bizir kam gumazamizibar amutɨ me akar kurabar guizbangɨn tuavir Godɨn gɨn zuimɨn mɨkɨmam. Ro 16:18, 2 Ko 12:17-18, 1 Te 2:5, 1 Ti 6:5, Ta 1:11, 2 Pi 1:16 Rom 16:18; 2 Korin 12:17-18; 1 Tesalonika 2:5; 1 Timoti 6:5; Taitus 1:11; 2 Pita 1:16Ifavarir tisan kaba dagɨar avɨriba baka, kamaghɨn me eghaghanir ifavarir avɨribar amuva, ian dagɨaba ko biziba iniam. Fomɨra God me isɨ kot darɨghasa dughiam atɨgha, ghaze, me bar ikuvigham. Ezɨ God akuir puvatɨ. A fomɨra me mɨkemezɨ moghɨn me gasɨghasɨghasa me bagha gara iti.
Lu 8:31, Jo 8:44, 1 Jo 3:8, Ju 6, MAA 20:2-3 Luk 8:31; Jon 8:44; 1 Jon 3:8; Jut 1:6; Akar Mogomem 20:2-3Ia fo, bar fomɨra enselɨn maba arazir kurabagh ami, ezɨ God me ataghizir puvatɨ. A senbar me ikegha helɨn me akunizɨma me mɨtater bar ekiamɨn aven ti. Me kalabusɨn ikiavɨra ikia Godɨn kotiamɨn dughiam bagha mɨzua iti. Stt 6:1-7:24, 8:18, Hi 11:7, 1 Pi 3:20, 2 Pi 3:6 Jenesis 6:1--7:24; Jenesis 8:18; Hibru 11:7; 1 Pita 3:20; 2 Pita 3:6Ezɨ gumazamizir bar fomɨra ikeziba, me Godɨn akam barazir puvatɨ. Ezɨ a me gasɨghasɨki. An aperiam gamizɨma an otogha bar me kuavareme. Ezɨ Noa a gumazir arazir aghuibara gun mɨgeir mam, God a ko 7plan gumazamizir igharaziba bar deragha men garima me deravɨra iti.
Stt 19:24, Nam 26:10, Ju 7 Jenesis 19:24; Dɨboboniba 26:10; Jut 1:7Ezɨ God Sodomɨn nguibam ko Gomoran nguibam mɨgɨa ghaze, aning uaghan ikuvigham. God aning gaborozɨ aning bar isigha, averenir kɨniba iti. Ezɨ gɨn gumazir Godɨn akaba batoziba, me bizir Sodom ko Gomoran otozim gɨnɨghnɨgh, egh fogham bizir kam gɨn uaghan me bativam. Stt 19:1-16 Jenesis 19:1-16Ezɨ God Lotɨn akura, gumazir deravɨra itim. Egha a, men arazir mɨzɨrɨzibar gara an navim bar a baseme. Gumazir aghuir kam Lot men tongɨn ikia egha men arazir bar kurabar gari. Egha dughiabar zurara men akar kuraba barasi. Ezɨ an navim deragha iti. Ezɨ a me Godɨn Araziba batozir arazim bagha an navim bar ikufi. Sng 34:17-19, 1 Ko 10:13, Ju 6 Onger Akaba 34:17-19; 1 Korin 10:13; Jut 1:6Ekiam amizir biziba, e dagh nɨghnɨgha kamaghɨn fo, osɨmtɨzitam gumazamizir Godɨn Arazibar gɨn zui taba batogham, God osɨmtɨzir kam uam me da a iniamin tuavim gɨfo. Ezɨ God arazir kurabagh amir gumazamizibagh fo, egha men arazir kuraba ikarvaghamin tuavim gɨfo, mamaghɨra ikɨ mangɨva Godɨn Kotɨn Ekiamɨn Dughiam otogham. 10  Ju 4-10, 16 Jut 1:4-10; 1:16Eghtɨ gumazamizitaba ivezir kurar bar ekiaba iniam. Kar gumazamizir poroghamiba uari isava akuava amir arazir bar mɨzɨrɨziba. Egha me Godɨn akam mɨgɨa ghaze, a pura bizim.
Ezɨ gumazamizir kurar kaba ian tongɨn iti, gumazamizir akaba batogha egha uan nɨghnɨzibar gɨn zuiba. Egha me atiatir puvatɨgha akar kurabar enselɨn Godɨn Nguibamɨn itibav gei. 11  Ju 9 Jut 1:9Ezɨ enselba bar gavgavir ekiam ikia, bar gumazamizir kabagh afira. Egha enselba uari akar kurabar me mɨgeir puvatɨ, egha Ekiamɨn damazimɨn akam me gasir puvatɨ.
12  Ju 10 Jut 1:10Ezɨ ifavarir tisan kaba, me mati asɨzibar mɨn nɨghnɨziba puvatɨ, egha me uan mɨkarzibar ifongiabar arui. Egha me mati asɨzir atiabar mɨn nguazimɨn otifi, eghtɨ gumaziba men suighɨva me mɨsoghtɨma me arɨghiram. Ezɨ bizir me fozir puvatɨzim, me akar kurabar a mɨgei. Ezɨ arazir kamra mati gumaziba asɨzir atiaba gasɨghasɨzi moghɨn God me gasɨghasɨgham.
13  Ro 13:13, 1 Ko 11:20-21, Fl 3:19, Ju 12 Rom 13:13; 1 Korin 11:20-21; Filipai 3:19; Jut 1:12Ezɨ me amizir arazir kurabar, gumazamiziba men arazir kaba bagh ua arazir kurabar me ikarvagham. Me ghaze, aruebar dagher ekiaba apir arazim ko dɨpar onganiba apir arazim, kar arazir bar aghuim. Egha me ia koma apava, egha ia gamima ia bar mɨze, egha ian ziabagh asɨghasɨsi. Egha me uan ifavarir arazir me amiba bagha bar akonge. 14 Egha me zurara amizibar gara, arazir kurabar me damuasa nɨghnɨsi. Egha me arazir kurar amiba gɨvasa nɨghnɨzir puvatɨ. Me gumazamizir nɨghnɨzir gavgavir muziariba itibagh ifarima me arazir kurabagh ami. Egha me igharaz darazir bizibar garava, dagh ifongezir arazim bar me gizɨfa. Eghtɨ God bar me gasɨghasigham! 15  Ju 11, MAA 2:14 Jut 1:11; Akar Mogomem 2:14 Dɨboboniba 22:4-35Me tuavir aghuim ategha, bar onganigha tintinibar zui. Me Beorɨn otarim Balamɨn tuavimɨn gɨn zui. An arazir kuram gamigha, egha uan arazir kurar kamɨn ivezim iniasa. 16 Donkiba mɨgeir puvatɨ. Ezɨ donkin mam gumazimɨn mɨn mɨgɨa Balamɨn arazir kuraba bagha an atari. Ezɨ arazir kamɨn, donki Godɨn akam inigha izir gumazir kam gamima, a uan arazir onganir a damuasa nɨghnɨzim ataki.
17  Ju 12-13 Jut 1:12-13Gumazamizir kaba, mati mozir dɨpaba dakezɨ moghɨn iti, egha uaghan mati amɨnir ekiam ghuariam givava amadima a tintinibar zuima amoziba puvatɨ. God me bagha danganir bar mɨtategha bar pɨghizim akɨrizɨma a iti. Eghtɨ me mangɨva an ikiam. 18  Ap 2:40, 2 Pi 1:4, 2:20, Ju 16 Aposel 2:40; 2 Pita 1:4; 2:20; Jut 1:16Gumazamizir kaba pura tiariba akara egha uan akar onganir kabav gɨa ghaze, erara dera. Me gumazamiziba apezepera me gamima, me naviba dɨkavava arazir poroghamiba uari isava akuiba, ko inivafɨzimɨn arazir kurar igharazibar amuasa nɨghnɨsi. Ezɨ arazir kamɨn, me gumazamizir datɨrɨghɨra navibagh iragha arazir kuraba ataghiziba, me me gamima, me gumazamizir kurar kabar gɨn zui. 19  Jo 8:34, Ro 6:16, 1 Pi 2:16 Jon 8:34; Rom 6:16; 1 Pita 2:16Gumazamizir kurar kaba kamaghɨn mɨgei, “Kamaghɨn ia en gɨn mangɨva, egh ia fɨrighɨregh uan nɨghnɨzibar ifongezir bizibar amuam.” Men arazir kuraba me gasɨghasɨzima, me uari pura ingangarir gumazamiziba. E fo, gumazamiziba bizitam me ikɨrarightɨ, me bizir kamɨn pura ingangarir gumazamizibar mɨn ikiam. 20  Mt 12:45, Lu 11:26, Hi 6:4, 2 Pi 1:2-4 Matyu 12:45; Luk 11:26; Hibru 6:4; 2 Pita 1:2-4Guizbangɨra, me en Ekiam Krais Iesus da fofozim inis, a en Akurvazir Gumazim. Ezɨ fofozir kam men akurazɨ me arazir mɨzɨrɨzir nguazimɨn itiba bar adagh ita. Egh kamaghɨn me ua arazir kurabar amutɨ, da ua me ikɨrarɨgh egh bar me gafiragham. Eghtɨ men ikɨrɨmɨrim gɨn bar moghɨra bar ikuvigh fomɨra itir ikɨrɨmɨrim gafiragham. 21  Lu 12:47-48, Jo 9:41 Luk 12:47-48; Jon 9:41Kamaghɨn me arazir aghuimɨn tuavim gɨfozir puvatɨgha, deraghai. Ezɨ datɨrɨghɨn me tuavir kam gɨfo, egha Godɨn akaba ini, egha uam akɨrim ragha God gasara. Ezɨ bizir kam bagh me bar ikuvigham. 22  Snd 26:11 Aghuzir Akaba 26:11Ezɨ bizir men otozir kam, guizɨn akar otevir mamɨn aven kamaghɨn mɨgei, “Afiam migha egha ghua ua uan mimiziba api.” Ezɨ uaghan akar otevir igharazir mam kamaghɨn mɨgei, “Dam dɨpam guregha gɨvagha ua ghua beghneazim gɨpoghposi.” Aningɨn arazim vɨrara bar kufi.

2:1: Mt 24:11, Ap 20:30, 1 Ko 6:20, Ef 1:7, 1 Ti 4:1, 2 Ti 3:1-5, 1 Pi 1:18, Ju 4

2:1: Matyu 24:11; Aposel 20:30; 1 Timoti 4:1; 2 Timoti 3:1-5; 1 Pita 1:18; Jut 1:4

2:3: Ro 16:18, 2 Ko 12:17-18, 1 Te 2:5, 1 Ti 6:5, Ta 1:11, 2 Pi 1:16

2:3: Rom 16:18; 2 Korin 12:17-18; 1 Tesalonika 2:5; 1 Timoti 6:5; Taitus 1:11; 2 Pita 1:16

2:4: Lu 8:31, Jo 8:44, 1 Jo 3:8, Ju 6, MAA 20:2-3

2:4: Luk 8:31; Jon 8:44; 1 Jon 3:8; Jut 1:6; Akar Mogomem 20:2-3

2:5: Stt 6:1-7:24, 8:18, Hi 11:7, 1 Pi 3:20, 2 Pi 3:6

2:5: Jenesis 6:1--7:24; Jenesis 8:18; Hibru 11:7; 1 Pita 3:20; 2 Pita 3:6

2:6: Stt 19:24, Nam 26:10, Ju 7

2:6: Jenesis 19:24; Dɨboboniba 26:10; Jut 1:7

2:7: Stt 19:1-16

2:7: Jenesis 19:1-16

2:9: Sng 34:17-19, 1 Ko 10:13, Ju 6

2:9: Onger Akaba 34:17-19; 1 Korin 10:13; Jut 1:6

2:10: Ju 4-10, 16

2:10: Jut 1:4-10; 1:16

2:11: Ju 9

2:11: Jut 1:9

2:12: Ju 10

2:12: Jut 1:10

2:13: Ro 13:13, 1 Ko 11:20-21, Fl 3:19, Ju 12

2:13: Rom 13:13; 1 Korin 11:20-21; Filipai 3:19; Jut 1:12

2:15: Ju 11, MAA 2:14

2:15: Jut 1:11; Akar Mogomem 2:14

2:15: Dɨboboniba 22:4-35

2:17: Ju 12-13

2:17: Jut 1:12-13

2:18: Ap 2:40, 2 Pi 1:4, 2:20, Ju 16

2:18: Aposel 2:40; 2 Pita 1:4; 2:20; Jut 1:16

2:19: Jo 8:34, Ro 6:16, 1 Pi 2:16

2:19: Jon 8:34; Rom 6:16; 1 Pita 2:16

2:20: Mt 12:45, Lu 11:26, Hi 6:4, 2 Pi 1:2-4

2:20: Matyu 12:45; Luk 11:26; Hibru 6:4; 2 Pita 1:2-4

2:21: Lu 12:47-48, Jo 9:41

2:21: Luk 12:47-48; Jon 9:41

2:22: Snd 26:11

2:22: Aghuzir Akaba 26:11