Pitan Akɨnafarir Namba 2
O
2 Pita
Akar faragha zuim
Akɨnafarir kamɨn akar mɨngarimra kara. Tisan maba arua Kraisɨn adarazir nɨghnɨzir gavgaviba ko arazir aghuibagh asɨghasɨsi. Ezɨ Pita akɨnafarir kamɨn aven mɨgɨa ghaze, Kraisɨn adarazi men akaba baraghan markɨ. Me, akar aposelba men sure gamizibar suiragh gavgafigh. Eghtɨ arazir kamɨn me God ko Ekiam Krais Iesus deravɨra aning gɨfogham. Aposelba uari uan damazibar Iesusɨn ganigha uaghan a barazi, a men sure gami.
Gumazir maba kamaghɨn mɨgei Iesus ua izan kogham. Ezɨ akɨnafarir kam ghaze, a izam. Guizbangɨra a zuamɨra izeghan koghamin bizimɨn mɨngarim kamakɨn: God gumazitam o amizitam ovengan aghua. A kamaghsua, gumazamiziba bar navibagh iragham. Kamaghɨn amizɨ, a gumazamiziba dughiam me ganɨga, egha me mɨzua ikiavɨra iti (3:9).
E arazir aghuibar amutɨ da en navir averiabar ikɨ gavgavigham,
eghtɨ e gumazamizir kurabar akaba batogham
1
(Sapta 1--3)
2 Ko 4:13, Ef 4:5, Ta 1:4 2 Korin 4:13; Efesus 4:5; Taitus 1:4Kɨ Saimon Pita, kɨ Krais Iesusɨn ingangarir gumazim ko an aposel. Kɨ, ia gumazamizir nɨghnɨzir gavgavir aghuim itiba, akar kam ia bagha an osiri. Krais Iesus en God, a en Akurvazir Gumazim. Egha a uan arazir aghuimɨn God nɨghnɨzir gavgavir aghuim ia ganɨngizɨma, ian nɨghnɨzir gavgavir kam, a enanam ko voroghɨra ghu. Ju 2 Jut 1:2Ezɨ datɨrɨghɨn ia God ko en Ekiam Iesus, aningɨn fofozir aghuim inis. Ezɨ kamaghɨn apangkuvir arazim ko navir amɨrizim ian ekevegh ikɨ.
God ua baghavɨra e amɨsefe
Jo 17:3, 2 Te 2:14, 2 Ti 1:9, 1 Pi 2:9 Jon 17:3; 2 Tesalonika 2:14; 2 Timoti 1:9; 1 Pita 2:9Krais Iesus a God, an gavgavim a biziba bar e ganɨngi. Eghtɨ da gavgavim e danɨngtɨma, e ikɨrɨmɨrir aghuim iniva e God ifongezir arazibar amu ikiam. E Krais gɨfo, ezɨ fofozir kam e gamima e God ifongezir arazibagh ami. Ezɨ a ko itir arazim ko an arazir aghuimɨn, an en dia. 2 Ko 7:1, Ef 4:24, 2 Pi 2:18-20, 1 Jo 3:2 2 Korin 7:1; Efesus 4:24; 2 Pita 2:18-20; 1 Jon 3:2Egha bizir bar aghuiba e ganɨngi, da bar ekefe. Ezɨ kar bizir a fomɨra e danɨngasa akam akɨriziba. E nguazir kamɨn itir gumazamiziba, e navir ghurimɨn araziba bagha puv agoima, da bar pazav e gami. Ezɨ Krais bizir aghuir kaba bar e ganɨngi. Tuavir kamɨn, a ian akuraghtɨ, ia arazir kurar kabagh itaghɨva, egh Godɨn ikɨrɨmɨrim inighɨva egh an arazibar amuam.
1 Pi 3:7, 2 Pi 3:18 2 Pita 3:18Bizir kabanang bagh, ia Godɨn ikɨrɨmɨrim inisɨ pamten ingar. Ia datɨrɨghɨn nɨghnɨzir gavgavim Kraisɨn iti. Egh uaghan arazir aghuibar gumazamizir igharazibar amu, egh uaghan Godɨn fofozir arazim deravɨra a inigh. Ga 5:22-23 Galesia 5:22-23Egh uaghan navir ghurimɨn araziba da dɨkabɨn, egh uaghan tugh gavgavigh osɨmtɨziba ater, egh uaghan God ifongezir arazibar gɨn mangɨ. Ga 6:10, 1 Te 5:15, 1 Jo 4:21 Galesia 6:10; 1 Tesalonika 5:15; 1 Jon 4:21Egh uaghan, uan adarazir mɨn, Kraisɨn adarazir apangkuvigh men akurvagh. Egh uaghan igharaz darazigh ifongezir arazim damu.
Jo 15:2, Ta 3:14 Jon 15:2; Taitus 3:14Ia Krais Iesus gɨfo, a en Ekiam. Ia arazir kaba inightɨma da ian ikɨ bar gavgavightɨ, ian fofozir kam deravɨra ingartɨma, dagher avɨriba otivam. Hi 9:14, 1 Jo 1:7, 2:9-11 Hibru 9:14; 1 Jon 1:7; 2:9-11Gumazim o amizim arazir kaba puvatɨgh, a bizir saghuiamɨn tibar ganan kogham, a mati gumazir damazir okavɨrɨzimɨn mɨn ikiam. Guizbangɨra, God an arazir kurar a fomɨra amiziba gɨn amada, egha a gamizɨma a zue. Egha datɨrɨghɨn bizir kaba, a da bakɨnɨghnɨki. 10  2 Pi 3:17, 1 Jo 3:19 2 Pita 3:17; 1 Jon 3:19Nan adarasi, God ian diagha gɨfa, egha ia ginaba, ezɨ ia an gumazamizibar ikiam. Kamaghɨn ia zurara an adarazir ikɨvɨra ikɨva egh bizir kam akakaghsɨ, ia bar pamtem ingar. Ia kamaghɨn damu, arazir kuratamɨn irɨghan kogh, egh God ateghan kogham. 11 Eghtɨ a tuavir kam bar ia bagh a kuightɨma ia God Bizibagh Ativamin Dughiamɨn aven mangɨtɨ a ia bagh bar akuegham. Egh dughiar kamɨn ikɨ mamaghɨra ikiam. God Bizibagh Ativamin Dughiam, a bar Krais Iesus en Ekiamɨn bizim, a en Akurvazir Gumazim.
12  Fl 3:1, 1 Pi 5:12, 2 Pi 3:1, 3:17, 1 Jo 2:21, Ju 5 Filipai 3:1; 1 Pita 5:12; 2 Pita 3:1; 3:17; 1 Jon 2:21; Jut 1:5Kɨ bizir kaba bagh ia mɨkɨmvɨra ikiam. Ia guizbangɨra dagh fogha guizɨn akam inigha gɨfa, egha an tugha gavgafi. 13-14  Jon 21:18-19; 2 Korin 5:1; 2 Timoti 4:6; 2 Pita 3:1Kɨ fo, dughiar bar otevim, kɨ nguazir kamɨn itir mɨkarzim suevkɨnigham. En Ekiam Krais Iesus kamaghɨn na mɨkemegha gɨfa. Kamaghɨn dughiar kɨ inivafɨzir kamɨn aven ikiavɨra itim, kɨ nɨghnɨzima a dera, kɨ ua bizir kaba bagh ia mɨkɨmtɨma, ia ua dagh nɨghnɨghvɨra ikiam. 15 Kamaghɨn amizɨ, kɨ bar deragh ia mɨkɨmasa. Kɨ gɨn oveghtɨ, ia dughiabar zurara bizir kɨ ia mɨkemezir kabagh nɨghnɨghvɨra ikiam.
Aposelba uan damazibar Godɨn angazangarimɨn garima a Kraisɨn iti
16  1 Ko 1:17, 1 Jo 1:1 1 Korin 1:17; 1 Jon 1:1Ezɨ dughiar e Kraisɨn akar kamɨn ia mɨkemezim, e pura gumazitamɨn eghaghanitam ko nɨghnɨzimɨn gɨn ghua ia mɨgeir puvatɨ. E uan Ekiam Krais Iesusɨn gavgavim ko a ua izamin akamɨn gun ia mɨkeme. E faragha guizbangɨra uan damazibar Godɨn angazangarim ko gavgavimɨn garima da Krais Iesusɨn iti, kamaghɨn amizɨ e mɨgei.* Akar otevir kam a dughiar Iesusɨn mɨkarzim igharagha gara otozir bizibav mɨgei. Nɨ Matyu 17:1-3 ko Mak 9:2-13 ko Luk 9:28-36ɨn gan. 17  Mt 3:17 Matyu 3:17 Matyu 17:1-5; Mak 9:2-7; Luk 9:28-35Ezɨ God Afeziam ziar ekiam a ganɨngi, egha angazangarir aghuir kam gamizɨma an an oto. Ezɨ God uabɨ uan Nguibamɨn ikia angazangarir ekiar kamɨn aven ikiava kamaghɨn Iesus mɨgɨa ghaze, “Kar nan Otarim, kɨ bar a gifonge, egha kɨ a bagha bar akonge.” 18 Ezɨ e uari a ko Godɨn mɨghsɨamɨn ikia egha akar kam barazima a Godɨn Nguibamɨn ikegha izaghirɨ. 19  Sng 119:105, Jo 5:35, MAA 2:28 Onger Akaba 119:105; Jon 5:35Kamaghɨn amizɨ, e nɨghnɨzir gavgavimra Godɨn akam inigha izir gumazibar akabar iti. Ezɨ ia uaghan men akabar suiragh gavgavigh, egh deragham. Godɨn akam inigha izir gumazibar akaba mati lam mɨtatemɨn ikia isi moghɨn, Kraisɨn angazangarim ian navir averiabar aven ikɨ isiam. Arazir kam mati amɨnim itir mɨkovezim overiamɨn isitɨ, mɨtatem mangɨtɨ angazangarim otogham. Mɨzarazimɨn mɨkovezir kam, kar Krais Iesus. Nɨ Akar Mogomem 22:16ɨn gan.
20-21  Aposel 1:16; 3:18; Rom 12:6; 2 Timoti 3:16; 1 Pita 1:11Fomɨra Godɨn akam inigha izir gumazibar akatam, pura gumazitam o amizitam a mɨkemezɨ an a mɨgeir puvatɨ. Godɨn Duam uabɨ me gaghuavkɨrima me Godɨn izezir akam akuri. Kamaghɨn amizɨ, ia bizir ekiar kam gɨfogh, Godɨn akam inigha izir gumaziba, me uan nɨghnɨzibar Godɨn Akɨnafarim osirizir puvatɨ.

1:1: 2 Ko 4:13, Ef 4:5, Ta 1:4

1:1: 2 Korin 4:13; Efesus 4:5; Taitus 1:4

1:2: Ju 2

1:2: Jut 1:2

1:3: Jo 17:3, 2 Te 2:14, 2 Ti 1:9, 1 Pi 2:9

1:3: Jon 17:3; 2 Tesalonika 2:14; 2 Timoti 1:9; 1 Pita 2:9

1:4: 2 Ko 7:1, Ef 4:24, 2 Pi 2:18-20, 1 Jo 3:2

1:4: 2 Korin 7:1; Efesus 4:24; 2 Pita 2:18-20; 1 Jon 3:2

1:5: 1 Pi 3:7, 2 Pi 3:18

1:5: 2 Pita 3:18

1:6: Ga 5:22-23

1:6: Galesia 5:22-23

1:7: Ga 6:10, 1 Te 5:15, 1 Jo 4:21

1:7: Galesia 6:10; 1 Tesalonika 5:15; 1 Jon 4:21

1:8: Jo 15:2, Ta 3:14

1:8: Jon 15:2; Taitus 3:14

1:9: Hi 9:14, 1 Jo 1:7, 2:9-11

1:9: Hibru 9:14; 1 Jon 1:7; 2:9-11

1:10: 2 Pi 3:17, 1 Jo 3:19

1:10: 2 Pita 3:17; 1 Jon 3:19

1:12: Fl 3:1, 1 Pi 5:12, 2 Pi 3:1, 3:17, 1 Jo 2:21, Ju 5

1:12: Filipai 3:1; 1 Pita 5:12; 2 Pita 3:1; 3:17; 1 Jon 2:21; Jut 1:5

1:13-14: Jon 21:18-19; 2 Korin 5:1; 2 Timoti 4:6; 2 Pita 3:1

1:16: 1 Ko 1:17, 1 Jo 1:1

1:16: 1 Korin 1:17; 1 Jon 1:1

*1:16: Akar otevir kam a dughiar Iesusɨn mɨkarzim igharagha gara otozir bizibav mɨgei. Nɨ Matyu 17:1-3 ko Mak 9:2-13 ko Luk 9:28-36ɨn gan.

1:17: Mt 3:17

1:17: Matyu 3:17

1:17: Matyu 17:1-5; Mak 9:2-7; Luk 9:28-35

1:19: Sng 119:105, Jo 5:35, MAA 2:28

1:19: Onger Akaba 119:105; Jon 5:35

1:19: Mɨzarazimɨn mɨkovezir kam, kar Krais Iesus. Nɨ Akar Mogomem 22:16ɨn gan.

1:20-21: Aposel 1:16; 3:18; Rom 12:6; 2 Timoti 3:16; 1 Pita 1:11