2
Hana Ikiavɨra Itir God ko mɨgei
Luk 1:46-55Egha Hana kamaghɨn God ko mɨgei:
 
“O Ikiavɨra Itir God, nɨ na gamima, kɨ bar akonge.
Ikiavɨra Itir God, nɨ gavgavim ko ziar ekiam na ganɨngizɨ, kɨ bar akonge.
Nɨ nan akurazir bizim bangɨn, kɨ bar akonge.
Nɨ bangɨn kɨ uan apanibar ingaravati.
O Ikiavɨra Itir God, tav nɨn mɨn, bar zuezir puvatɨ.
Egha godɨn igharazitam nɨn mɨn itir pu. Bar puvatɨ. Nɨ bar dagh afira.
Nɨ uabɨra, dagɨar ekiamɨn mɨn gavgavim ikia e moga en akurvagha e geghufi.
 
“E gumazamiziba, e kamaghɨn deragh fogham, Ikiavɨra Itir God bizir e amiba, a bar dagh fo, egha a en araziba tuisɨsi.
Ezɨ ia gumazamizir pura tiariba akarava aruava uan ziaba feba, ia arazir kam ategh uan akaba dukuagh.
Mɨdorozir gumazir gavgaviba, God men barir piba apɨrima, me mɨsoghamin gavgaviba puvatɨ.
Ezɨ gumazir gavgaviba puvatɨziba, a gavgavim me ganɨdi.
Gumazamizir fomɨra dagher avɨriba itiba, God datɨrɨghɨn me damightɨ me dagheba bagh ingar uan ivezim isi moghɨn da iniam.
Ezɨ gumazamizir faragha dagheba puvatɨgha mɨtiriamra itiba, God datɨrɨghɨn dagher avɨriba me danɨngtɨ me ua ingaran kogham.
Ezɨ amizir otir puvatɨzim, God datɨrɨghɨn an akurazɨ a borir 7pla bate.
Ezɨ amizir borir avɨriba itim, an boriba ovengezɨ a uabɨra iti.
Ikiavɨra Itir God gumazamizibav sozima, me ariaghiri.
Egha gumazamizir ariaghireziba, a me gamima me uam angamɨra iti.
God gumazamizibagh amima, me Gumazamizir Oveaghuezibar Nguibamɨn uaghiri.
Ezɨ a me gamima, me ua dɨkafi.
Ikiavɨra Itir God gumazir mabagh amizɨ me biziba puvatɨ,
egha marazi gamizɨ, me bizir avɨriba iti.
A gumazir mabagh amima, men ziaba bar iraghuegha bar vɨn iti.
A marazi gamizɨ, me ziar ekiam ikia bar pɨn iti.
Nguazir kamɨn suizir bizir gavgaviba da Ikiavɨra Itir Godɨn biziba,
a uabɨ bizir kabagh isɨn nguazimɨn ingari.
Kamaghɨn amizɨ, gumazamizir onganarazibagh amua nguazir mɨnemeniam gɨpogha a gureba,
a me ghufa men akurvasi.
A me gamima, me uan kantrin gumazir ekiabar otifi,
ezɨ gumazamiziba ziar ekiam me ganɨdi.
 
“Ikiavɨra Itir God, gumazamizir a baghavɨra itiba a me geghufi.
Egha gumazamizir kuraba a me gasɨghasightɨ, me nguibar kurar mɨtatem itimɨn ovegham.
E fo, gumazir gavgavir ekiam itim, a bar uan gavgavimɨn ikɨva avegham.
 
10 “Ikiavɨra Itir God uan apaniba bar me gasɨghasigham.
A uan Nguibamɨn ikia arariba dagarvazi moghɨn a me dagarvasi.
Ikiavɨra Itir God nguazimɨn mɨkebaba bar dar itir gumazamiziba, a bar me akuvagh kotiamɨn men araziba tuisɨgham.
Egh a gavgavim isɨ uan atrivir a inabazim danigham,
eghtɨ gumazamiziba bar, men tongɨn, atrivir kam ziar ekiam iniam.”
 
11 Hana Ikiavɨra Itir God ko mɨkemegha gɨvagha, Elkana ko ua Raman nguibamɨn ghu. Ezɨ an otarir dozim Samuel, a Silon ikia ofa gamir gumazim Elin apengan ikia, an akurvagha Ikiavɨra Itir Godɨn ingangarim gami.
Elin otarimning arazir kuram gami
12 Elin otarimning, Hopni ko Finias, aning gumazir bar kuramning. Aning ofa gamir gumazimning, egha aning ghaze, Ikiavɨra Itir God a pura bizim, egha aning arazir kurar guar avɨrir igharagha garibagh ami. 13 God fomɨra ghaze, gumazamiziba ofa inigh izɨ a damighɨva, egh gɨn ofa gamir gumaziba bagh, asɨzir tuzir otevir taba iniam. Ezɨ dughiar kamɨn, gumazitam ofa damusɨ asɨzitam avightɨ, ingangarir gumazim fokɨn atarir 3pla itim inigh izam. 14 Ingangarir gumazir kam fokɨn pura mɨner averiam giniv, asɨzir tuzitam bɨraghɨva, a inigh mangɨ ofa gamir gumazim danɨngam. 15 Dughiar mabar, ofa damuasava amir gumazim, a tɨghar asɨzir ovim adegh avimɨn a tusɨ damutɨ, ofa gamir gumazir kamningɨn ingangarir gumazim izɨ a gifarɨva an mɨkɨm suam, “Ia ofa gamir gumazimning Finias ko Hopni bagh asɨzir tuzitaba na danɨngigh. An avimɨn da tuasa, ia mɨnemɨn avighizir asɨziba, ana dar aghua. Kamaghɨn amizɨ, ia asɨzir tuzir avighizir puvatɨziba a danɨng.”
16 Eghtɨ gumazir ofa damuamim kamaghɨn mɨkɨm suam, “Nɨ takigh, kɨ ofan arazimɨn gɨn mangɨva asɨzimɨn oviba tueghtɨ, nɨ gɨn asɨzir tuzir manam gifuegh a ini,” ezɨ ofa gamir gumazimningɨn ingangarir gumazim ghaze, “Puvatɨ. Nɨ datɨrɨghɨra na danɨngigh. Nɨ aghuaghtɨ, kɨ datɨrɨghɨra uabɨ tam iniam.”
17 Elin otarir kamning ghaze, Godɨn ofaba, da pura bizir kɨniba. Egha aning arazir kurabar gumazamizir Ikiavɨra Itir God bagha inigha izir ofabagh ami. Aningɨn arazir kurar kam, Ikiavɨra Itir God an gari a bar kufi.
Samuel Silon iti
18 Dughiar kamɨn Samuel uan mugamra ikia ofa gamir gumazimɨn inir ghurghurir aghuim ikegha, Ikiavɨra Itir Godɨn ingangarir kam gami. 19 Azeniba vaghvagha an amebam a bagh azenan daghuamin korotiar otevir muziariba isai. Egha amebam ko afeziam aning azenibar zurara ofa damuasa izir dughiamɨn, amebam korotiar otevir muziarir kam isa Samuel ganɨdi. 20 Egha an amebam ko afeziam Eli bagha zuima a deragh aning damuasava Godɨn azai. A kamaghɨn Elkana mɨgei, “Ikiavɨra Itir God nɨn amuir kam damutɨ, a borir igharazitaba batam, eghtɨ me otarir nɨ Ikiavɨra Itir God ganɨngizimɨn danganim iniam.” Eli aning mɨkemeghtɨ, aning uamategh uan nguibamɨn mangam. 21 Ezɨ Ikiavɨra Itir God deragha Hana gamizɨ a borir kabar naviba adava da bate. An otarir 3pla ko guivir pumuning bate. Ezɨ Samuel Ikiavɨra Itir Godɨn damazimɨn ikia an ingangarim gamua nɨmɨra aghui.
Elin otarimning orazir puvatɨ
22 Dughiar kamɨn Eli bar ghurizɨma, dughiar avɨribar, an otarimning amir arazir kurar avɨriba, a da barasi. A uaghan kamaghɨn orasi, aning uaghan God bativamin Purirpenimɨn tiar akamɨn ingarir amiziba, koma akui. 23 Kamaghɨn amizɨ a aning mɨgei, “Gua tizim bagha arazir kurar kabagh ami? Gumazamiziba bar iza guan arazibar gun na mɨgei. 24 Gua nan otarimning, gua arazir kam atakigh. Ikiavɨra Itir Godɨn gumazamiziba tintinibar guan arazir kabagh eghari, kar arazir bar kuram. 25 Gumazitam arazir kuratam gumazir igharazir tam datɨghtɨ, tav a bagh an abuir gumazimɨn mɨn ikɨ Godɨn azangsɨghtɨ, God bizir kam gɨn amadagham. Eghtɨ tav arazir kuratam Ikiavɨra Itir God datɨghtɨ, tina an abuir gumazimɨn ikɨ an akuragham?” Dughiar kamɨn, Ikiavɨra Itir God aningɨn arazir kuraba bangɨn aning mɨsueghtɨ aning aremeghasa nɨghnigha gɨfa. Ezɨ Eli kamaghɨn aning mɨkemezɨ, God aningɨn dapanimning gamizɨma, aning gavgavigha uan afeziamɨn akaba barazir puvatɨ.
26  Luk 2:52Dughiar kamɨn Samuel mong uan mugamra itima, Ikiavɨra Itir God, ko gumazamiziba, bar a gifonge, ezɨ men ifongiar kam pamtemɨn dɨkafi.
Godɨn akam inigha izir gumazim, akar mamɨn gun Eli mɨgei
27 Ezɨ Godɨn akam inigha izir gumazim gɨn ghua kamaghɨn Eli mɨgei, “Ikiavɨra Itir Godɨn akam kamaghɨn iti, ‘Fomɨra, nɨn inazir afeziam Aron, uan adarazi ko Isipian atrivimɨn ingangarir gumazir kɨnibar itima, kɨ iza me batogha uan ifongiamɨn gun me mɨkeme. 28  Ua Me Ini 28:1-4; Ofa Gami 7:35-36Egha kɨ Israelian anababar tongɨn Aronɨn adarazi amɨsefe, me nan ofan ingangarir gumazibar otivasa kɨ me amɨsefe. Me ofa damuamin dakozimɨn ingar, egh pauran mughuriar aghuim amadim tu, egh me nan boroghɨn izɨsɨ ofa gamir gumazibar dapanimɨn korotiar otevir azenan azuim inigh izɨ. Kɨ uaghan me mɨgɨa ghaze, Israelia ofa damuasa tuezir asɨzir naba me dar amɨ. 29 Kamaghɨn amizɨ, ia tizim bagha Israelia zurara ofa damuasa kɨ me mɨkemezir bizibar ikura? Nɨn otarimning, gumazamiziba na bagha inigha izir ofan asɨzir oviba itir aghuibara amasava da isi, aning da apava mɨkarziba saram aghungi. Arazir kamɨn nɨ aningɨn ziam fegha nan ziam abɨra. Manmaghɨn amizɨ, nɨ arazir kurar kam gami?’
30 “Kɨ Ikiavɨra Itir God, Israelian God, kɨ akar kam aghurigha ia mɨgei: Kɨ fomɨra ian inazir afeziam Aron uan adarazi ko kɨ me mɨkeme, me zurara nan ofa gamir gumazibar mɨn ingaram. Ezɨ datɨrɨghɨn kɨ mɨgɨrɨgɨar kam giragham. Kɨ kamaghɨn mɨkɨmam, gumazir nan ziam fem, kɨ ziar ekiam a danɨngam. Eghtɨ gumazir na barazir puvatɨzim, kɨ bar anebɨragham.
31 “Nɨ deragh oragh, kɨ gɨn nɨn gavgaviba ko nɨn inazir afeziabar ikɨzimɨn gavgaviba, kɨ me atugh me abɨnigh me gasɨghasigham, mati gumazim gumazir igharazimɨn agharim atuzir moghɨn kɨ me atugham. Eghtɨ nɨn ikɨzimɨn aven gumazitam ikɨ mangɨ ghurighan kogham. 32 Kamaghɨn, ia zurara ikɨ gantɨ, kɨ bizir aghuiba isɨ Israelian igharaz darazi danɨngam, ia tam inighan kogham. Zurara zurara, nɨn adarazir gumazitam gɨn bar ghurighan kogham. Bar puvatɨ. 33 Eghtɨ gɨn, apaniba izɨ nɨn adarazir gumazamiziba bar me mɨsogham, mati gumazim sabamɨn me atuzɨ moghɨn, me gumazamizir kɨnibar mɨn arɨghiregham. Eghtɨ gumazir vamɨra ikɨva ofa gamir gumazimɨn ingangarim damuam. Bizir kaba an nɨghnɨzim gasɨghasɨghtɨ, an navim bar osemeghtɨ, temeriba an damaziba aghuightɨ, da okavigham.
34  1 Samuel 4:11“Gɨn nɨn otarimning, Hopni ko Finias, aning dughiar vamɨran uaghara aremegham. Aning aremeghtɨ nɨ fogham, nan mɨgɨrɨgɨar kaba da bar guizbangɨra. 35 Egh kɨ ua bagh ofa gamir gumazitam amɨseveghtɨ, a navim nan ikɨva, ingangarir kɨ ifongezibara damuam. Egh kɨ an ikɨzim damutɨ, me zurara nan ofabar amuamin adarazir otivam, eghtɨ me kɨ mɨsevezir atrivim bagh ingaram. 36 Eghtɨ nɨn ikɨzimɨn gumazitaba ikɨvɨra ikɨva, me ofa gamir gumazir kam bagh mangɨva dagheba ko silvan dagɨaba bagh an azangsɨgham. Egh me kamaghɨn ofa gamir gumazimɨn azangam, ‘Nɨ en amamangatɨghtɨma, e ofa gamir gumazimɨn ingangarir tabara amigh, egh e dagher muziarir taba iniam.’ ”

2:1: Luk 1:46-55

2:26: Luk 2:52

2:28: Ua Me Ini 28:1-4; Ofa Gami 7:35-36

2:34: 1 Samuel 4:11