3
Ikiavɨra Itir God Samuel mɨgei
Ezɨ otarir igiam Samuel, a Elin apengan ikia, Ikiavɨra Itir Godɨn ingangarim gami. Azenir avɨriba ghuezɨma, Ikiavɨra Itir God mɨgɨrɨgɨar avɨriba Israelia ganɨngizir puvatɨ. Dughiar vabara a irebamɨn mɨn garir bizibar aven a me mɨgei.
Dughiar kamɨn Elin damaziba an ikufi, egha kɨran oveghangɨn da bar okavigham. Dɨmagarir mamɨn a uan akuir danganimɨn akui. Ezɨ Samuel Godɨn Purirpenimɨn ikia, Godɨn Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavimɨn Boksiam itir danganim gakui. Dughiar kamɨn Godɨn Dɨpenimɨn itir lam a isiavɨra itima, Ikiavɨra Itir God Samuelɨn dei.
Ezɨ Samuel ghaze, “Ai, kɨ kati.”
Egha a dɨkavigha ivegha ghua Eli mɨgɨa ghaze, “Kɨ nɨ barazima nɨ nan dia, ezɨ kɨ izi.”
Ezɨ Eli kamaghɨn a ikaragha ghaze, “Kɨ nɨn diazir puvatɨ. Nɨ ua mangɨ uan mɨsiamɨn daku.” Ezɨ Samuel uamategha ghuav akui.
Egha gɨn Ikiavɨra Itir God uam an dia, ezɨ Samuel ua dɨkavigha ghua Eli mɨgɨa ghaze, “Nɨ nan diazɨ, kɨ izi.”
Ezɨ Eli ghaze, “Nan otarim, kɨ nɨn diazir puvatɨ. Nɨ ua mangɨ uan mɨsiamɨn daku.”
Dughiar kamɨn Ikiavɨra Itir God tɨghar uan akaba isɨ Samuelɨn akagh a ko mɨkɨmam, kamaghɨn amizɨ, Samuel deraghavɨra God gɨfozir puvatɨ.
Ezɨ Ikiavɨra Itir God namba 3 dughiamɨn ua Samuelɨn dia, ezɨ Samuel dɨkavigha ghua Eli mɨgɨa ghaze, “Nɨ nan diazɨ, kɨ izi.”
Ezɨ Eli datɨrɨghɨn fo, Ikiavɨra Itir Godra Samuelɨn dei. Kamaghɨn amizɨ, Eli a mɨgei, “Nɨ uamategh mangɨ uan mɨsiam daku, eghtɨ a ua nɨn diaghtɨ, nɨ kamaghɨn mɨkɨm suam, ‘Ikiavɨra Itir God, nɨ na mɨkɨm, kɨ nɨn ingangarir gumazim, kɨ kuarim atɨgha nɨ barasi.’ ” Ezɨ Samuel Elin akam baregha uamategha uan mɨsiamɨn ghugha akui.
10 Ezɨ Ikiavɨra Itir God, ua iza tugha faragha Samuelɨn diazɨ moghɨn, uam an dɨa ghaze, “Samuel, Samuel.”
Ezɨ Samuel ghaze, “Nɨ na mɨkɨm. Kɨ nɨn ingangarir gumazim, kɨ orasi.”
11 Ezɨ Ikiavɨra Itir God kamaghɨn a mɨgei, “Nɨ deraghvɨra oragh. Kɨ kɨran oveghangɨn, bizitam Israelian tongɨn a damigham. Eghtɨ me bizir kamɨn mɨgɨrɨgɨam baregh, me dɨgavir kuram damigham. 12 Kɨ faragha Elin mɨkemezɨ moghɨn, kɨ datɨrɨghɨn, bizir kurabar me damuam. 13 Kɨ mɨgɨrɨgɨar mam an iti. An otarimning akar kurabar nan ziam gasɨghasɨki, kamaghɨn amizɨ, kɨ an adarazi pazɨvɨra me damuva me kuavaremegham. Ezɨ Eli uabɨ fo, aning arazir kuram gami, ezɨ a aningɨn anogoroghezir puvatɨ. 14 Kamaghɨn amizɨ kɨ pamtemɨn Elin adaraziv gɨa ghaze, ofan tam men arazir kuram agɨvaghan kogham. Bar puvatɨ.”
15 Ezɨ Samuel akar kam baregha uan mɨsiamɨn akua ghua amɨnim tira. Egha a ghua Ikiavɨra Itir Godɨn Purirpenimɨn tiar akam kui. Egha Samuel uan irebamɨn mɨn garir bizimɨn gun, Elin mɨkɨman atiatingi.
16 Ezɨ Eli kamaghɨn Samuelɨn dei, “Samuel, nan otarim, nɨ izɨ.”
Ezɨ Samuel a ikaragha ghaze, “Are, kɨ izi.”
17 Ezɨ Eli an azara, “God manmaghɨra nɨ mɨgei? Nɨ akatam nan mongan markɨ. Nɨ akatabar ghuaraghtɨ, kɨ God ko mɨkɨmtɨ, a bar pazɨvɨra nɨ damigham.”
18 Kamaghɨn amizɨ, Samuel Ikiavɨra Itir Godɨn akaba bar dar gun a mɨkeme, egha bizitam an ghuarazir pu. Bar puvatɨ. Ezɨ Eli oregha kamaghɨn mɨgei, “A uabɨ Ikiavɨra Itir God, a bizir tizim damuasa ifonge ana damu.”
19 Ezɨ Ikiavɨra Itir God, Samuel ko itima a gumazir aruamɨn oto. Egha Samuel mɨgeir biziba bar, Ikiavɨra Itir God adagh amizɨ da guizbangɨra otifi. 20 Kamaghɨn amizɨ, Israelɨn nguazimɨn aven itir nguibaba bar, notɨn amadaghan itir Danɨn anabamɨn nguibam ikegha bar ghua sautɨn amadaghan Berseban nguibamɨn oto, dar gumazamiziba kamaghɨn fo, Ikiavɨra Itir God guizbangɨra ua bagha akam inigha izir gumazimɨn ingangarim damuasa Samuel amɨsefe. 21 Egha Ikiavɨra Itir God, zurara Silon nguibamɨn Samuel bativa uan akaba isa a ganɨdi.