4
Filistiaba, Godɨn Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavimɨn Boksiam ini
Ezɨ Samuel Ikiavɨra Itir Godɨn akaba bar dar gun Israelia mɨgeima, me kuariba arɨgha deraghavɨra an mɨgɨrɨgɨaba barasi.
Dughiar kamɨn, Israelia dɨkavigha Filistiaba ko uariv soghasa ghua, Ebeneserɨn nguibamɨn boroghɨn averpenibar ingarigha dar iti. Ezɨ Filistiaba, me Afekɨn nguibamɨn boroghɨn uari bagha averpenibar ingarigha dar iti. Egha Filistiaba uan mɨdorozir gumaziba afegha, Israelia ko mɨdorozim fore. Mɨdorozir bar ekiam otozɨ, Filistiaba Israelia abɨnigha men 4,000plan gumazibav mɨsoghezɨma me ariaghire.
Ezɨ Israelian mɨdorozir gumaziba uamategha uan averpenibar ghuezɨ, men gumazir dapaniba kamaghɨn mɨgei, “Tizim bagha Ikiavɨra Itir God Filistiaba ataghizɨ, me mɨdorozimɨn e abɨni? Aria, e gumazitaba amadaghtɨ me Silon mangɨ Ikiavɨra Itir Godɨn Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir Boksiam inigh izɨ. Egh e mɨdorozim bagh mangɨsɨ Boksiar kam sara mangɨtɨ, Ikiavɨra Itir God e ko mangɨva en akuraghtɨ, en apaniba e abɨnan kogham.”
Ua Me Ini 25:22Gumazir dapaniba mɨkemegha gɨvazɨ, mɨdorozir gumaziba, gumazir maba amadazɨma me Silon ghugha Ikiavɨra Itir Godɨn Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavimɨn Boksiam ini. Boksiar kam gisɨn, enselɨn bar gavgavir pumuningɨn nedazimning an iti, ezɨ a mati Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgaviba Bar Itimɨn atrivir dabirabim. Boksiam inigha izir dughiamɨn, Elin otarimning Hopni ko Finias, aning uaghan gumazir kabar akuragha Boksiamɨn akua izi.
Me ghua averpenibar otozɨ, Israelia, Ikiavɨra Itir Godɨn Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavimɨn Boksiamɨn ganigha bar akongegha pamtemɨn diava arai, ezɨ nɨgɨnir bar ekiam oto. Filistiaba orazima Israelia pamten diava araima, me kamaghɨn mɨgei, “Ia Hibruian averpeniba iti naghɨn dɨmdɨar munam baragh. Me tizim bagha kamaghɨn pamtemɨn diava arai?” Egha gɨn Filistiaba kamaghɨn mɨgɨrɨgɨam baraki, Ikiavɨra Itir Godɨn Boksiam, a men apanibar averpenimɨn izegha gɨfa. Egha me atiatigha kamaghɨn mɨgei, “Israelian aser maba, men averpenibar aven izegha gɨfa. Maia, e datɨrɨghɨn kuram iniam. Fomɨra en apaniba kamaghɨn garir arazir tamɨn e gamizir puvatɨ. Maia! E datɨrɨghɨn bar tegham. Tina en akuraghtɨ aser gavgavir kaba e gasɨghasighan kogham? Aser kabara, bizir guar avɨrir kuraba Isipɨn kantrin gumazamiziba da amadazɨma, me gumazamiziba puvatɨzir danganimɨn ariaghire. Ezɨ markɨ. E tuivigh gavgavigh guizɨn gumazibar mɨn mɨsogham. Puvatɨghtɨma, e Hibrubar ingangarir gumazir kɨnibar otivigham, mati me fomɨra en ingangarir gumazibar ike. Arazir kam bagh e pamtemɨn mɨsogham.”
10 Kamaghɨn amizɨ, Filistiaba bar pamtemɨn mɨsoghava Israelia abɨnizɨ, Israelia ara uamategha uan nguibabar ghue. Dughiar kamɨn Filistiaba, 30,000plan mɨdorozir gumazibav soghezɨ me ariaghire. 11 Ezɨ Elin otarimning me uaghan aning mɨsoghezɨ, aning areme. Egha me Ikiavɨra Itir Godɨn Boksiam ini.
Elin ovevem
12 Ezɨ Benjaminɨn anabamɨn adarazir mɨdorozir gumazir mam, mɨdorozir danganim ategha dughiar kamra ivegha Silon ghu. A mɨdorozimɨn otozir bizibagh nɨghnɨgha bar oseme, egha uan korotiam abigha nguazim uan dapanim gaghui. 13 Ezɨ Eli Silon nguibamɨn tuavimɨn mɨriamɨn uan dabirabim gaperaghav iti. A pamtemɨn Ikiavɨra Itir Godɨn Boksiam gɨnɨghnɨgha gara iti. Ezɨ mɨdorozir gumazir kam, mɨdorozir otozimɨn arazimɨn gun gumazamizibagh eghanasa, Silo nguibamɨn aven izi. Ezɨ gumazamiziba oregha bar osemegha, pamtemɨn diava arai. 14-15 Dughiar kamɨn Eli 98plan azeniba ikiava an damazimning bar an okafi. Eli gumazamizibar ararer nɨgɨnim baregha men azara, “Ia tizim bagha nɨgɨnir kam gami?”
Ezɨ mɨdorozir gumazir kam ivegha ghua kamaghɨn Eli mɨgei, 16 “Dughiar kamra kɨ mɨdorozimɨn danganim ategha ara izi.”
Ezɨ Eli an azara, “Nan otarim, manmaghɨn ami?”
17 Ezɨ gumazim kamaghɨn a geghari, “Filistiaba gavgavigha en mɨdorozir gumazir avɨribav mɨsoghezɨma me ariaghire. Kamaghɨn amizɨ, e men ari. Me uaghan nɨn otarimning, Hopni ko Finias mɨsoghezɨ aning areme. Egha me uaghan Ikiavɨra Itir Godɨn Boksiam ini.”
18 Eli Godɨn Boksiamɨn mɨgɨrɨgɨam baregha, Ikiavɨra Itir Godɨn Purirpenimɨn tiar akamɨn uan dabirabimɨn akɨriba moghɨn irɨ. A namnam sara aghungizir gumazim egha uaghan bar ghuri, kamaghɨn amizɨ a ira uan guriragharim apɨrigha maghɨrama areme. A 40plan azenibar Israelian gumazir dapanimɨn ike.
Finiasɨn amuim areme
19 Dughiar kamɨn Elin asamir guivim, Finiasɨn amuim a navim adai, ezɨ an otamin dughiam roghɨra ize. A mɨgɨrɨgɨar kam baraki, Filistiaba Ikiavɨra Itir Godɨn Boksiam ini, ezɨ an ivozir afeziam ko an pam, aning uaghara areme. Ezɨ borim batamin mɨzazim otozɨ, a uan pam ko ivozir afeziam aremezir bizir kamning gɨnɨghnɨgha, bar mɨzazir ekiam isa zuamɨra borim bate. Mɨzazir kaba bar moghɨra a gamima a bar aremeghasava ami. 20 Ezɨ amizir an gara itiba, me kamaghɨn a mɨgei, “Nɨ atiatingan markɨ. Nɨ oragh, nɨ otarim bategha gɨfa.” Ezɨ borir kamɨn amebam tong men akatam baraghizir puvatɨgha men akatam ikarazir puvatɨ.
21 An aremeghasa amua ghaze, “E Israelia, Ikiavɨra Itir Godɨn angazangarim ko gavgavim e ataki.” Kamaghɨn amizɨ, a ziam, Ikabot borim gatɨ. Dughiar kamɨn, a uan pam ko uan ivozir afeziamɨn ovevem, ko Godɨn Boksiar apaniba inigha ghuzim gɨnɨghnɨsi.* Hibrun akamɨn ziar kam, “Ikabot,” an mɨngarim, mɨgɨrɨgɨar kamɨn mɨn ghu, “Godɨn gavgavim itir puvatɨ.”
22 Egha bizir kam bangɨn, a kamaghɨn mɨgei, “Apaniba Godɨn Boksiam inigha ghu, kamaghɨn amizɨ, Godɨn angazangarim ko gavgavim Israelia ataki.” An abuan kamaghɨn mɨkemegha gɨvagha, an areme.

4:4: Ua Me Ini 25:22

*4:21: Hibrun akamɨn ziar kam, “Ikabot,” an mɨngarim, mɨgɨrɨgɨar kamɨn mɨn ghu, “Godɨn gavgavim itir puvatɨ.”