5
Ikiavɨra Itir Godɨn Boksiam Filistian kantrin iti
Filistiaba Godɨn Boksiam inigha dɨkavigha, Ebeneserɨn nguibam ategha Asdotɨn nguibar ekiamɨn ghu. Me otivigha gɨvagha Godɨn Boksiam inigha, me uan asem Dagonɨn ziam fer dɨpenimɨn aven ghu. Egha Dagonɨn marvir guar dagɨamɨn ingarizimɨn boroghɨn anetɨ. Egha amɨmzaraghan bar mɨzaraghara, Asdotɨn gumazamiziba osegha dɨkavigha garima, Dagonɨn marvir guam Ikiavɨra Itir Godɨn Boksiamɨn boroghɨn ira fuagha guam nguazim mɨsoke. Kamaghɨn amizɨ, me Dagon inigha uam an danganimɨn anesara. Me uam akuigha mɨzaraghara ua ghua Dagonɨn dɨpenimɨn aven ghua garima, marvir guar kam ua Ikiavɨra Itir Godɨn Boksiamɨn boroghɨn irɨ. Ezɨ Dagonɨn dapanim ko agharimning dɨpɨriaghirɨgha tiar akamɨn boroghɨn irɨghav iti. Ezɨ an namnamra deraghavɨra iti. Dughiar kamɨn ikegha iza datɨrɨghɨn, bizir mɨngarir kam bangɨn, men ofa gamir gumaziba ko gumazir Dagonɨn ziam feba, me uan Dagonɨn ziam fer dɨpenimɨn tiar akamɨn aven mangasa, an dapanim ko agharimning irɨghav ikezir danganim dɨka zuir puvatɨ, me a ikiavkɨragh arui.
Godɨn Boksiam Asdotɨn itir dughiamɨn, Ikiavɨra Itir God Asdotɨn itir gumazamiziba ko an boroghɨn itir darasi, a mɨzazim me gasa, me gamima me bar atiatingi. Egha okar kurabagh amima da men mɨkarzibar otifi. Asdotɨn itir gumazamiziba osɨmtɨzir kabar ganigha kamaghɨn mɨgei, “Israelian God, mɨzazim isa en asem Dagon ko e ganɨdi. Kamaghɨn amizɨ, e Boksiar kam ateghtɨ a ua en nguibamɨn ikian kogham.”
Egha me Filistiabar gumazir dapaniba bagha akam amadazɨ, me iza uari akufa. Me uari akuvazɨ, Asdot kamaghɨn gumazamizibar azai, “E Israelian Godɨn Boksiam manmaghɨn a damuam?”
Ezɨ gumazir dapaniba kamaghɨn mɨgei, “Gumazitaba a inigh Getɨn nguibar ekiamɨn mangɨ.” Ezɨ me a gisaghpugha Getɨn ghu, a Filistiabar nguibar ekiar igharazir mam.
Ezɨ me Boksiamɨn akua Getɨn ghuzɨ, Ikiavɨra Itir God uaghan nguibar ekiar kamɨn itir gumazamiziba mɨzazim me gasima, me puvɨrama atiati. Egha okar kuraba gumazamiziba ganɨga bar me gasɨghasɨki. 10 Kamaghɨn amizɨ, Getia Godɨn Boksiam isa Filistian nguibar ekiar igharazim Ekronɨn anemada.
Boksiam otogha gɨvazɨ, Ekronba pamtemɨn dɨa ghaze, “Ame, e bar ovengasa, me Israelian Godɨn Boksiam inigha kagh ize.”
11 Egha me Filistiabar gumazir dapanibar diazɨ me izezɨ, me kamaghɨn me mɨgei, “E uari, ia Israelian Godɨn Boksiam amadaghtɨma, a ua uan danganimra mangɨ. A e ko en adaraziv soghtɨ e arighireghan kogham.” Dughiar kamɨn, God mɨzazim me gasima, men avɨrim ariaghire. Kamaghɨn amizɨma, me bar moghɨra puvɨra atiati. 12 Ezɨ okar kuraba gumazamizibar mɨkarzibar otivima, men marazi ariaghɨrima, marazi ariaghirezir puvatɨ. Egha me uarir akurvaghasa Godɨn deima men dɨmdɨar ararem ghua Godɨn Nguibamɨn oto.