6
Filistiaba ua Godɨn Boksiam amadazɨ a Israelɨn ghu
Ikiavɨra Itir Godɨn Boksiam 7plan iakɨnibar Filistian nguazimɨn ike, ezɨ Filistiaba, uan ofa gamir gumaziba ko kukunir gumazibar diazɨ me izima, me kamaghɨn men azai, “E manmaghɨn Ikiavɨra Itir Godɨn Boksiam damuam? E uam an danganimɨn anemangɨsɨ, e manmaghɨra anemangam?”
Ezɨ ofa gamir gumaziba ko kukunir gumaziba kamaghɨn me ikaragha ghaze, “Ia uamategh Israelian Godɨn Boksiam amangasa a? A dera, Egh ia pura anemangan kogham. Ia uan okar kuraba agɨvsɨ, ia osɨmtɨziba agɨvamin ofaba amadagh. Ia kamaghɨn damightɨ, ian arɨmariaba ua deragham, eghtɨ ia fogh suam, e amizir osɨmtɨzir kam bangɨn, God pazavɨra e gami.”
4-5 Ezɨ gumazamiziba kamaghɨn mɨgei, “E osɨmtɨziba agɨvamin ofan manmaghɨn garim God danɨngam?”
Ezɨ ofa gamir gumaziba ko kukunir gumaziba kamaghɨn mɨgei, “E 5plan Filistian gumazir dapaniba iti. E fo, en gumazir dapanir 5pla ko en gumazamiziba bar moghɨra arɨmariar ekiar kam iti. Kamaghɨn amizɨ, ia golɨn taba inigh 5plan okar ia bativizibar nedaziba, ko 5plan kuarzir en nguazim gasɨghasɨzibar nedazibar ingarigh, Godɨn Boksiam sara da amadagh. Egh ia Israelian Godɨn apengan ikɨ. Ia kamaghɨn damutɨ, a ti en nguazim ko aseba ko ia sara uam osɨmtɨzir tam e danɨngan kogham. Ia ti Isipian atrivim ko an gumazamiziba fomɨra God baraghizir puvatɨzɨ moghɨn damuam, o markiam. God bizir kuraba me ganɨga me gamima, me onganigha Israelia ataghizɨ, me Isipɨn kantri ategha ghue. Ia arazir kam gɨnɨghnɨghɨva, akɨrim ragh God gasan markɨ.
“Ia oragh. Ia karisɨn igiatamɨn ingarigh, egh bulmakaun amebar tɨghar ingangaritam damuamin pumuning inigh, karisɨn kam gikegh. Aningɨn nguzimning tɨghar otem ataghɨragham. Egh ia bulmakaun kamningɨn nguzimning inigh bulmakaun dɨvazimɨn mangɨ aning atɨgh. Egh Ikiavɨra Itir Godɨn Boksiam inigh karis gisɨn anetɨgh. Egh ia osɨmtɨziba agɨvamin ofan mɨn, golɨn ingarizir okaba ko kuarziba, da isɨ boksiar dozir tam darugh, egh a isɨ karis gisɨn Godɨn Boksiam boroghɨn dar atɨgh. Egh bulmakaun amebar kamning ateghtɨ, aning uaning karis geku mangɨ. Egh ia bar deraghvɨra gan, karis managhɨra mangam? A Boksiam izezir kantri Betsemesɨn nguibar ekiamɨn mangɨtɨ, ia deraghvɨra fogh suam Israelian God bizir kurar kam e bagha anemada. Karis an mangan koghtɨ ia fogh suam, God osɨmtɨzir ekiar kam e bagha anemadazir puvatɨ. Osɨmtɨzir kam ti puram oto.”
10 Ezɨ gumazamiziba mɨgɨrɨgɨar kam baregha an gɨn zui. Egha me bulmakaun amebar pumuning inigha karis gike. Egha bulmakauningɨn nguzimning inigha, bulmakaun dɨvazimɨn aven aning atɨ. 11 Egha me Ikiavɨra Itir Godɨn Boksiam ko, boksiar dozir okaba ko kuarzibar nedaziba aven itim, aning isa karis gisɨn aning atɨ. 12 Me aning atɨgha gɨvazɨ, bulmakauning biaghatɨgha Betsemesɨn nguibar ekiamɨn zuir tuavimɨn zui. Aning tuavir kam ataghizir pu. Bar puvatɨ. Aning diav arava an zui, ezɨ 5plan Filistian gumazir dapaniba, karisɨn gɨn ghua Betsemesɨn mɨtaghniamɨn tu.
Godɨn Boksiam, Betsemes ko Kiriat Jearimɨn iti
13 Ezɨ Betsemesɨn gumazamiziba danganir zarir mamɨn azenibar ikia, witba aghora iti. Egha me kogha tuavimɨn gara, Godɨn Boksiamɨn apigha me bar akonge. 14-15 Ezɨ bulmakauning karis kurugha ghua, Betsemesɨn gumazir mam Josua, an azenimɨn otogha, azenimɨn aven dagɨar ekiar mamɨn mɨriamɨn tughav iti. Ezɨ Livaiba iza Ikiavɨra Itir Godɨn Boksiam ko boksiar me golɨn ingarizir nedaziba itim isa, dagɨar ekiar kam gisɨn da arɨki. Ezɨ gumazamiziba karisɨn ter araribar dazibar kuegha, bulmakaun amebamning mɨsuegha, Ikiavɨra Itir God bagha ofa gami, mati ofan bar isia mɨghɨrizim. Dughiar kamra Betsemesia uaghan, Ikiavɨra Itir God bagha ofan igharazir mabagh ami. 16 Filistiabar 5plan gumazir dapaniba gari, Israelia bizir kabagh amima, me dughiar kamra uamategha Ekronɨn ghue.
17 Ikiavɨra Itir God Filistiabar osɨmtɨziba agɨvasa, me osɨmtɨziba agɨvamin ofan mɨn, 5plan golɨn okar nedaziba amada. Da vaghvagha men nguibar ekiabar ababaniba, dar ziabar kara: Asdot, Gasa, Askelon, Get ko Ekron. 18 Me kuarzibar nedaziba amada, da vaghvagha men nguibar ekiar dɨvazir gavgaviba itibar ababanim gami. Egha uaghan Filistian gumazir dapaniba garir nguibar dozibar ababanim gami. Ezɨ dagɨar ekiar me Ikiavɨra Itir Godɨn Boksiam atɨzim, a Betsemesɨn gumazim Josuan azenimɨn aven ikia kamaghɨra iti. Dagɨar kam, a bizir danganir kamɨn otozimɨn ababanim gami.* Hibrun akam deragha mɨgɨrɨgɨar kamɨn mɨngarim abɨghizir puvatɨ. Ezɨ me fomɨra Hibrun akam Grikɨn akamɨn a gɨra, ezɨ mɨgɨrɨgɨar kam “dagɨam,” Grikɨn akamɨn gɨn ghu.
19 Ezɨ Betsemesɨn gumazir 70pla Ikiavɨra Itir Godɨn Boksiamɨn averiamɨn gani. Kamaghɨn amizɨ God me mɨsoghezɨ, me bar ariaghire. Ezɨ nguibar ekiar kamɨn itir 50,000ɨn gumazamiziba ghaze, Ikiavɨra Itir God me gasɨghasɨki. Egha me bar pamtemɨn azi. Hibrun akam deragha mɨgɨrɨgɨar kamɨn mɨngarim abɨghizir puvatɨ. 20 Egha Betsemesɨn itir gumazamiziba kamaghɨn mɨgei, “Ikiavɨra Itir God, a Godɨn bar zuezim, tinara an damazimɨn mɨtɨgham? Bar puvatɨgham. A en atartɨma, en tav bar deragh ikeghan kogham. Kamaghɨn amizɨ, e Godɨn Boksiar kam amadaghtɨ, a igharagh mangam. E managhɨra anemangam?”
21 Egha me Kiriat Jearimɨn nguibar ekiamɨn itir gumazamizibav mɨkɨmasa gumaziba amadazɨma, me ghua kamaghɨn me mɨgei, “Filistiaba Ikiavɨra Itir Godɨn Boksiam uam an akua en nguibamɨn ize. E kamaghsua ia izɨva a inigh.”

*6:18: Hibrun akam deragha mɨgɨrɨgɨar kamɨn mɨngarim abɨghizir puvatɨ. Ezɨ me fomɨra Hibrun akam Grikɨn akamɨn a gɨra, ezɨ mɨgɨrɨgɨar kam “dagɨam,” Grikɨn akamɨn gɨn ghu.

6:19: Hibrun akam deragha mɨgɨrɨgɨar kamɨn mɨngarim abɨghizir puvatɨ.