7
2 Samuel 6:2-4; 1 Eghaghaniba 13:5-7Ezɨ Kiriat Jearimɨn gumazamiziba iza Ikiavɨra Itir Godɨn Boksiam inigha ghua, mɨghsɨar muziarimɨn pɨn, gumazim Abinadapɨn dɨpenimɨn anetɨ. Egha me an otarim Eleasar Boksiamɨn ganasa anemɨsefe.
Samuel kantri Israel gatifa
Ezɨ Ikiavɨra Itir Godɨn Boksiam, 20plan azenibar Kiriat Jearimɨn ikezɨma, Israelia uarir akurvaghasa Ikiavɨra Itir Godɨn diava azi, egha a baghavɨra iti. Ezɨ Samuel gɨn kamaghɨn Israelia mɨgei, “Ia guizbangɨra navibagh iragh ua Ikiavɨra Itir God bagh ua izɨsɨ, ia ikɨzir igharazibar aseba ko aser amizim Astarten nedazim batokegh. Egh ia Ikiavɨra Itir God bar an apengan ikɨva, a baghɨva teviba apɨr. Eghtɨ a ian akuragh Filistiaba batueghtɨ me ua ia gativaghan kogham.” Israelia Samuelɨn akam baregha, aser Balba, ko aser amizim Astarten nedaziba batuegha, Ikiavɨra Itir Godɨn ziamra fe.
Egha Samuel gɨn Israelia bagha akam amaga ghaze, “Ia izɨva Mispan nguibar ekiamɨn uari akuvaghtɨ, Ikiavɨra Itir God ian akurvaghsɨ, kɨ a ko mɨkɨmam.” Ezɨ gumazamiziba bar iza Mispan uari akufa. Me mozir dɨpamɨn, Ikiavɨra Itir God bagha ofan mɨn, an dɨpam tuava nguazim ginge. Egha dagheba tagha ikia ghua aruem iraghu.
Egha me kamaghɨn Ikiavɨra Itir God mɨgei, “E nɨn damazimɨn arazir kuram gami.” Ezɨ Samuel Mispan Israelian mɨdorozir gumazir dapanimɨn ikia, men kotiaba baragha men mɨgɨrɨgɨaba akɨri.
Ezɨ Filistiaba kamaghɨn oraki, Israelia Mispan uari akufa. Ezɨ men 5plan gumazir dapaniba uan mɨdorozir gumaziba inigha Israelia mɨsoghasa Mispan izi. Ezɨ Israelia orazi, Filistiaba izima me atiati. Egha Israelia Samuel mɨgei, “Nɨ pamtemɨn ingar Ikiavɨra Itir God, en God, a ko mɨkɨm. A en akuraghtɨ Filistiaba e gasɨghasighan kogham. Nɨ a ko mɨgeir arazim ataghɨraghan markɨ.” Ezɨ Samuel sipsipɨn igiar mam mɨsuegha, ofan mɨn Ikiavɨra Itir God bagha a tuazɨ a bar isia mɨghɨri. Egha Samuel Israelian akurvaghasa pamtemɨn Ikiavɨra Itir God ko mɨgeima, an a baregha men akura.
10 Samuel ofan bar isia mɨghɨrim gamuavɨra itima, Filistiaba mɨdorozim forasa roghɨra ize. Ezɨ Ikiavɨra Itir God Filistiabagh isɨn, overiamɨn ararim gamizɨ, a bar pamtem dagarazɨ, men nɨghnɨziba onganizɨ me tintinibar arima, Israelia men gani. 11 Egha Israelian gumaziba Mispa ategha, Filistiabar agɨragha tuavimɨn men avɨrim mɨsozi me ariaghire, egha me ghua Betkarɨn nguibamɨn boroghɨn oto.
12 Ezɨ Samuel gɨn dagɨar ekiar mam inigha Mispa ko Senɨn nguibamningɨn tɨzimɨn anesara. Egha kamaghɨn mɨgei, “Dagɨar kam, a Ikiavɨra Itir Godɨn ababanim, a en akuragha iza datɨrɨghɨn tu.” Egha ziar kam a gatɨ, “Dagɨar Akurvazim.” 13 Kamaghɨn amizɨ, God Filistiaba bar me abɨra, dughiar kamɨn, Samuel Israelian gumazir dapanimɨn itima, Ikiavɨra Itir God bizir kabagh ami. A Filistiabar tuaviba apɨrima me ua iza Israelɨn nguazimɨn aven mɨsozir puvatɨ. 14 Fomɨra Filistiaba Israelian nguibar ekiamning Ekron ko Getɨn tɨzimɨn itir nguibaba ini, ezɨ datɨrɨghɨn me ua da isa Israelia ganɨngi. Filistiaba ua Israelian nguazir otevitam gativazir puvatɨ. Israelia uaghan ua Amoria ko uariv sozir puvatɨgha, uari inigha deravɨram apia.
15 Ezɨ Samuel Israelian gumazir dapanimɨn ikia ghuava areme. 16 Azeniba bar Samuel nguibar ekiar kabar zui, Betel, Gilgal ko Mispa, a ghua Israelian kotiaba baragha men osɨmtɨziba akɨri. 17 A nguibar kabar ingangarim agɨvagh, uamategh uan nguibam Raman mangam. A uaghan nguibar kamɨn kotiaba barasi. Egha uaghan Raman Ikiavɨra Itir God bagha ofa gamir dakozir mamɨn ingari.

7:1: 2 Samuel 6:2-4; 1 Eghaghaniba 13:5-7