Sol Israelian atrivimɨn oto
8
(Sapta 8--15)
Israelia uari bagha atriviba buri
Samuel ghurizir dughiamɨn, a uan otarir pumuning Israelian gumazir dapanimningɨn ikiasa aning amɨsefe. An otarir ekiamɨn ziam, Joel, ezɨ dozimɨn ziam, Abiya. Aning Berseban ikiava, gumazamizibar kotiaba baragha men osɨmtɨziba akɨri. Egha aning uan afeziamɨn arazibar gɨn zuir puvatɨ. Puvatɨ. Aning dagɨaba iniasa bar kufi, egha aning gumazir mabar amamangatɨzɨ, me uari bagha nɨghnɨgha dagɨaba isa aning ganɨdima, aning men kotiabar ghuangsɨgha deragha dar kɨrir puvatɨ.
Aningɨn arazir kam bangɨn, Israelian gumazir dapaniba uari akuvagha Samuelɨn ganasa Raman nguibar ekiamɨn ghu. Godɨn Araziba 17:14; 1 Samuel 8:19-20Me ghuegha kamaghɨn Samuel mɨgei, “Nɨ oragh. Nɨ ghurigha gɨvazɨma nɨn otarimning nɨn arazir aghuibar gɨn zuir puvatɨ. E kamaghsua, nɨ e bagh gumazitam amɨseveghtɨ, a en atrivimɨn ikɨva e geghuvam. E kantrin igharazibar mɨn otivasa.”
Ezɨ Samuel men azangsɨzir me uari bagha atrivir tam amɨsɨvasa an azarazir azangsɨzir kam gɨnɨghnɨzima, an an nɨghnɨzimɨn derazir puvatɨ, ezɨ a uabɨn mɨkɨmasava Ikiavɨra Itir Godɨn azai, a manmaghɨn damuam. 1 Samuel 10:19; 12:17-19; Hosea 13:10-11Ezɨ Ikiavɨra Itir God kamaghɨn a mɨgei, “Bizir gumazamiziba uari bagha nɨghnɨgha nɨn azangsɨzir kaba, nɨ me baragh dar amu. Nɨ kamaghɨn nɨghnɨghan markɨ, me nɨn aghuagha nɨ batosi. Puvatɨ. Kɨ men atrivimɨn ikian me aghuagha na batosi. Nɨ deragh oragh. Dughiar kɨ Isipɨn kantrin me inigha iza datɨrɨghɨn, me akɨrim na gasaragha asebar ziaba fe. Ezɨ datɨrɨghɨn me uaghan akɨrim ragha nɨ gasara. Ezɨ kɨ kamaghsua, nɨ men akam baregh me bagh atrivir tam amɨsefegh. Nɨ mɨgɨrɨgɨar gavgavim me danɨng suam, ia bar deraghvɨra bizir ia azarazim bagh nɨghnɨgh. Egh atrivim damuamin araziba nɨ bar deravɨra dar gun me geghanigh.”
10 Kamaghɨn amizɨ, Samuel gumazir me uari bagh atrivitam amɨsɨvasa azaraziba bagha ghugha, Ikiavɨra Itir God me mɨkɨmasa mɨkemezir bizibar gun me mɨgei. 11 Ezɨ Samuel kamaghɨn me mɨgei, “Ian atrivim otoghɨva, a bizir kabar ia damuam. A ian otaribar amutɨ, me mɨdorozir gumazibar otivam. Eghtɨ mɨdorozimɨn dughiamɨn, tarazi mɨsoghamin karisbar tuivightɨ, tarazi mɨsoghamin hoziabar dapiagham. Eghtɨ gumazitaba ingangarir kam damuam, atrivim uan karis inigh managh mangɨsɨ, me faragh ivemaram. 12 A gumazitabar amutɨ me 1,000plan mɨdorozir gumazibar dapanimɨn ikɨtɨ, tarazi 50plan mɨdorozir gumazibar dapanim ikiam. Eghtɨ ian otarir taba an azenim bagh nguazim abɨghtɨ, tarazi an azenimɨn dagher andɨziba iniam. Eghtɨ tarazi mɨsoghamin bizibar ingarɨva, karisɨn biziba sara ingaram. 13 Atrivim ian guiviba inightɨ me a bagh sandabar ingar, uaghan bretba ko dagher igharazibar an dɨpenimɨn da tuam. 14 Egh a, dagher bar dirir ian azenibar itiba, ko wainɨn azeniba ko olivɨn azeniba, dar dagher aghuiba isɨ, uan ingangarir gumazir dapanibar anɨngam. 15 Ia uaghan wainɨn ovɨziba ko witɨn ovɨziba isɨ 10plan pozibar dar arɨgh, egh dar pozir vamɨra isɨ a danɨng. Eghtɨ a dagher kaba isɨ uan ingangarir gumazir dapaniba ko an ingangarir gumazir kɨnibar anɨngam. 16 Atrivim uan ingangaribar amusɨ, ian ingangarir gumaziba ko ingangarir amiziba inigham, a ian gumazir igiar bar aghuiba ko donkiba sara iniam. 17 Egh a ian 10plan sipsipbar tongɨn sipsipɨn vamɨra iniam. Egh ia damutɨ, ia an ingangarir gumazir kɨnibar mɨn ikiam. 18 Atrivir ia uari uari bagha mɨsevezir kam otoghɨva, arazir kabar ia damutɨma, ia atrivim basemegh atarɨva mɨgɨrɨgɨar avɨribar amuva Ikiavɨra Itir Godɨn mɨkɨmam. Eghtɨ Ikiavɨra Itir God, a bar ia bareghan kogham.”
19 Ezɨ gumazamizir kaba Samuelɨn akaba baraghan aghuagha, kamaghɨn a mɨgei “E aghua. Nɨ e bagh atrivir tam amɨsefegh. 20 E kantrin igharazibar mɨn otivasa, eghtɨ en atrivim e gativagham. Egh e uan apanibav soghsɨ mangamin dughiamɨn, a en mɨdorozir gumazibagh ativagh men faragh mangam.”
21 Ezɨ Samuel gumazamizir kabar mɨgɨrɨgɨaba baregha ghua Ikiavɨra Itir God mɨgei. 22 Ezɨ Ikiavɨra Itir God kamaghɨn Samuel mɨgei, “Aria, nɨ men akam baregh me bagh atrivitam amɨsefegh.”
Ikiavɨra Itir God mɨkemegha gɨvazɨ, Samuel ghua kamaghɨn Israelian gumazibav gei, “Ia bar moghɨra uan nguibabar mangɨ.”

8:5: Godɨn Araziba 17:14; 1 Samuel 8:19-20

8:7: 1 Samuel 10:19; 12:17-19; Hosea 13:10-11