9
Sol Samuel bato
Gumazir mam Benjaminɨn anabamɨn aven iti, an ziam Kis. An Abielɨn otarim, ezɨ Abiel Serorɨn otarim, ezɨ Seror Bekoratɨn otarim, ezɨ Bekorat Afian otarim. Kis mɨdorozibagh amir gumazir gavgavim, egha gumazir igharazibar tongɨn ziam ti. Egha an otarir mam iti, an ziam Sol. Sol gumazir igiar ruarir dirir gavgavim, ezɨ Israelian gumazitam an mɨn ruarazir puvatɨ. An ganganiba uaghan bar derazɨ, a Israelian igharaz darazigh afira.
Dughiar mamɨn, Solɨn afeziam Kisɨn donkin maba tintinibar ghuegha ovenge. Ezɨ Kis kamaghɨn Sol mɨgei, “Nɨ ingangarir gumazitam inigh gua mangɨ donkiba buri.” Ezɨ aning dɨkavigha Efraimɨn mɨghsɨar dozibar ghu, egha Salisan nguazir otevir mamɨn ghugha dar apizir puvatɨ. Aning uaghan Salimɨn nguazimɨn ghugha donkibar apizir puvatɨ. Egha aning gɨn Benjaminɨn nguazimɨn ghugha, donkibar apizir puvatɨ. Bar puvatɨ.
Aning tagha Sufɨn nguzimɨn ghua otogha gɨvagha, Sol kamaghɨn uan ingangarir gumazim mɨgei, “Aria, ga uamategh uan nguibamɨn mangam. Puvatɨghtɨ, gan afeziam ga gɨnɨghnɨgh pamtem nɨghnɨzir avɨribar amuva uan donkiba gɨnamadagham.”
Ezɨ ingangarir gumazim kamaghɨn mɨgei, “Ga, tong orarkegham. Gumazir mam Sufɨn nguibamɨn ikia Godɨn akam akura iti. A mɨgeir akaba da guizbangɨram otifi. Ezɨ gumazamiziba ziar ekiam a ganɨdi. Ga mangɨ an ganika, a ti tuavir ga mangamimɨn gun ga mɨkɨmam.”
Ezɨ Sol kamaghɨn ingangarir gumazim mɨgei, “Ga a bagh mangam. Egh ga bizir aghuir manatam inigh mangɨ a danɨngam? Gan mɨtaribar itir dagheba gɨfa, dagher natam itir puvatɨ.”
Ezɨ ingangarir gumazim kamaghɨn mɨgei, “Kɨ silvan muziarir mam iti. Kɨ a danɨngightɨ a donkiba itir danganimɨn gun ga mɨkɨmam.”
(Fomɨra, Godɨn akam inigha izir gumaziba, Israelia kamaghɨn me dɨbori, “Kukunir gumaziba.” Eghtɨ gumazitaba bizitam bagh Godɨn azangsɨghsɨ, kamaghɨn mɨkɨm suam, “E kukunir gumazimɨn ganasa.” Kamaghɨn amizɨ, Sol kukunir gumazim bagha azai.)
10 Ezɨ Sol kamaghɨn uan ingangarir gumazim mɨgei, “Bar dera. Nɨ izɨ ga mangam.” Egha aning nguibar ekiar Godɨn ingangarir gumazim itimɨn zui.
11 Aning nguibar mɨghsɨar dozim itimɨn ghuavanadir dughiamɨn, guivir igiar maba dɨpam tuasa izima aning men azai, “Kukunir gumazim nguibar ekiamɨn iti, o puvatɨ?”
12 Ezɨ guivir igiaba kamaghɨn aningɨn akam ikaragha ghaze, “Are. Kukunir gumazim iti. Gumazamiziba datɨrɨghɨn, Godɨn ziam fer danganimɨn ofa damuasa, kamaghɨn amizɨ, a datɨrɨghɨra nguibar ekiamɨn ize. Gua zuamɨra mangɨ. 13 Gua nguibar ekiamɨn aven mangɨ an apigham. A nguibar ekiamɨn aven ikiavɨra iti, a tɨghar Godɨn ziam fer danganimɨn mangam. A gumazamiziba ko Godɨn ziam fer danganimɨn ikɨ me ko damam. A faragh otoghɨva deragh ofa damusɨ Godɨn azaraghtɨ, me gɨn damam. Kamaghɨn amizɨ, gua zuamɨra mangɨva a batogh.”
14 Guivir igiaba mɨkemegha gɨvazɨma, Sol uan ingangarir gumazim ko nguibar ekiamɨn zui. Aning dɨvazir kamɨn tiar akamɨn aven ghua garima, kukunir gumazir kam men boroghɨn izi. Kukunir gumazir kam, kar Samuel, a nguibar ekiamɨn azenan mangɨ, Ikiavɨra Itir Godɨn ziam fer danganimɨn mangasa.
15 Boghɨnaron mɨzaraghara Sol tɨghar izamin dughiamɨn, Ikiavɨra Itir God faragha kamaghɨn Samuel mɨgei, 16 “Gurumɨn dughiar kamra, kɨ Benjaminɨn anabamɨn gumazitam amadaghtɨ a izam. Eghtɨ nɨ borem isɨ an dapanim gingegh, kar ababanir a Israelian gumazamizibar atrivimɨn ikiamim. Kɨ Filistiabar gari, me osɨmtɨzir ekiam ko mɨzazim Israelia ganɨdima, me uarir akurvaghasa nan ingarava arai. Eghtɨ gumazir kam men akuragh Filistiabar gavgavimɨn ua me iniam.”
17 Amɨmzaraghan Samuel Solɨn api, ezɨ Ikiavɨra Itir God a mɨgei, “A mara, kɨ boghɨnaron gumazir mam baghavɨra nɨ mɨkeme. A nan gumazamiziba bar me gativagham.”
18 Ezɨ Sol nguibar ekiamɨn tiar akamɨn Samuel batogha kamaghɨn an azara, “Kukunir gumazimɨn dɨpenim managhɨra iti? Nɨ na mɨkɨmam o?”
19 Ezɨ Samuel kamaghɨn a mɨgei, “Kɨ uabɨ kɨ kukunir gumazim. Gua faragh Ikiavɨra Itir Godɨn ziam fer danganimɨn mangɨ, egh gua datɨrɨghɨn na ko damam. Kɨ gurum mɨzaraghara, bizir nɨ ifongezibar gun nɨ mɨkɨmam, egh nɨ amadaghtɨ nɨ uamategh mangam. 20 Kɨ fo, ian donkiba 3plan dughiar gɨvazibar ovenge, ezɨ nɨ da bagh osɨman markɨ. Me da batogha gɨfa. Ezɨ nɨ oragh. Israelian gumazamiziba, me bar tinara gifonge? Me nɨ ko nɨn afeziamɨn adarazira bar me gifonge. Bar guizbangɨra!”* Hibrun akam kagh deragha akam abɨghizir puvatɨ. Gumazir maba kamaghɨn a gɨra, “Nɨ manmaghɨn nɨghnɨsi, tinara Israelian bizir aghuiba iniam? Nɨ uan afeziamɨn adarazi ko, iarara ada iniam.”
21 Ezɨ Sol kamaghɨn Samuel mɨgei, “Kɨ Benjaminɨn anabamɨn gumazir mam. Ezɨ Israelian anababar tongɨn, a bar anabar muziarim. Ezɨ nan afeziamɨn ikɨzim, e Benjaminɨn anabamɨn tongɨn ziaba puvatɨ. Ezɨ nɨ tizim bagha mɨgɨrɨgɨar kamɨn na gami?”
22 Sol mɨkemegha gɨvazɨ, Samuel a ko an ingangarir gumazim inigha, me dɨpenimɨn aven apir danganimɨn ghue. Samuel faragha 30plan gumazibar diazɨma, me izegha damasa apiagha gɨfa. Ezɨ Samuel Sol mɨkemezɨ a uan ingangarir gumazim ko, aning dabirabir dakozir faraghavɨra itim gapera. 23 Ezɨ Samuel isair gumazim mɨgei, “Asɨzir tuzir kɨ nɨ ganɨngizim, nɨ a inigh izɨ.”
24 Ezɨ isair gumazim asɨzir suer tuzir aghuiba itim asigha pɨn anekagha ghua Solɨn guamɨn anetɨ. Ezɨ Samuel ghaze, “Nɨ gan, kar asɨzir nɨ bagha atɨzim, nɨ anemɨ. God faragha na mɨgɨa ghaze, nɨ datɨrɨghɨn e ko isar kamɨn ikɨ damam, ezɨ kɨ gumazir kabar diagha, asɨzir kam nɨ bagha anetɨ. Kamaghɨn amizɨ, nɨ anemɨ.” Ezɨ Sol dughiar kamɨn Samuel koma api.
25 Egha me gɨn ofa gamir dakozim ategha nguibar ekiamɨn uaghiri. Egha Samuel Sol inigha uan dɨpenimɨn aven ghugha, dɨpenimɨn avughsir danganimɨn ikia Sol ko mɨgei. Egha me ghuriamɨn dakuasava Sol bagha mɨsiam akɨrizɨ, an akui.
Samuel, atrivimɨn ikiasa Sol amɨsefe
26 Ezɨ Samuel bar mɨzaraghara osegha avughsir danganimɨn Solɨn dɨa ghaze, “Nɨ dɨkafigh. Kɨ nɨ amadaghtɨma nɨ uan nguibamɨn mangam.” Ezɨ Samuel dɨkavigha izaghira a ko tuavimɨn zuima, Solɨn ingangarir gumazim uaghan aning ko zui.
27 Me nguibar ekiamɨn mɨtaghniamɨn boroghɨn ghua, Samuel kamaghɨn Sol mɨgei, “Nɨ uan ingangarir gumazim amadaghtɨma a faragh mangɨ. Eghtɨ nɨ tong na ko ikɨtɨ, kɨ God mɨkemezir mɨgɨrɨgɨabar gun nɨ mɨkɨmam. Ezɨ an ingangarir gumazim faragha ghu.”

*9:20: Hibrun akam kagh deragha akam abɨghizir puvatɨ. Gumazir maba kamaghɨn a gɨra, “Nɨ manmaghɨn nɨghnɨsi, tinara Israelian bizir aghuiba iniam? Nɨ uan afeziamɨn adarazi ko, iarara ada iniam.”