10
Egha Samuel olivɨn borem itir mɨsevir dozim inigha, an dapanim gingegha an tore. Egha ghaze, “Ikiavɨra Itir God nɨ ginabagha ghaze, Nɨ nan gumazamiziba, Israelian atrivimɨn ikiam. Nɨ me gativagh men akurvagh me okarizir apanibar gavgavim da ua me iniam. Eghtɨ ababanir tam, nɨn akakagh suam, Ikiavɨra Itir God, ua bagha inabazir gumazamizibagh ativaghasa, nɨ ginaba. Nɨ datɨrɨghɨn ababanir kamɨn ganam.* Bar fomɨra gumaziba Hibrun akamɨn Grikɨn akam giragha, kagh mɨgɨrɨgɨam gamizɨ a mong ruara. Ezɨ e fozir puvatɨ, me mɨgɨrɨgɨam kagh uari anetɨ, o a ti fomɨra uaghan Hibrun akamɨn iti, egha datɨrɨghɨn ua itir puvatɨ. Men Grikɨn akam kamaghɨn ghu, “Egh nɨ me gativagh men akurvaghtɨ apaniba me gasɨghasighan kogham. Ezɨ kɨ datɨrɨghɨn bizir nɨ bativamibar nɨ mɨkɨmasa. Eghtɨ nɨ bizir otivamin kabar gan fogh suam, Ikiavɨra Itir God gumazamizir kabagh ativagh men ganasa nɨ amɨsefe. Bizir kaba da kamakɨn.” Jenesis 35:19Nɨ na ategh mangɨva, Benjaminɨn nguazimɨn mɨtaghniamɨn, Selsan nguibamɨn, me Resel afazir dagɨar mozimɨn boroghɨn gumazir pumuning batogham. Eghtɨ aning donkin nɨ ruiagha aruibar gun nɨ mɨkɨm suam, me dar api, ezɨ nɨn afeziam dagh nɨghnɨzir puvatɨ, a nɨ gɨnɨghnɨgha azangsɨghavɨra ikia ghaze, kɨ manmaghɨn uan otarim damuam.
“Egh nɨ tuavimɨn mangɨ, Taborɨn nguibamɨn itir temer ekiamɨn otogham. Eghtɨ gumazir 3pla Ikiavɨra Itir God bagh ofa damusɨ Betelɨn mangɨsɨ izɨ temer kamɨn nɨ batogham. Men faraghavɨra izamim, a memen 3pla inigh izam, eghtɨ tav bretɨn 3pla inigh izam, eghtɨ abuananam wainɨn dɨpam aven itir memen inimɨn isamizir mɨsevim inigh izam. Gumazir kaba dughiam nɨ danɨngɨva bretɨn pumuning nɨ danɨngam, eghtɨ nɨ aning inigh.
“Eghtɨ nɨ Ikiavɨra Itir Godɨn mɨghsɨamɨn Gibean nguibamɨn mangɨ gantɨ, Filistiabar mɨdorozir gumaziba danganir kamɨn ikiam. Egh nɨ nguibar ekiamɨn mɨriamɨn mangɨ, Godɨn akam inigha izir gumazir okoruamɨn gantɨ, me Godɨn ziam fer danganim ategh izighiram. Men tarazi faragh mangɨ gitaba ko tambarinbav soghɨva marvibagh iviam. Eghtɨ tarazi Godɨn akam pamtem an gun mɨkɨmɨva dɨmɨva ighɨ izam. Eghtɨ Ikiavɨra Itir Godɨn Duam zuamɨra nɨ gizɨvaghtɨ, nɨ Ikiavɨra Itir Godɨn akam inigha izir gumaziba ko Godɨn akam pamtem an gun mɨkɨmɨva ighɨ izam. Egh nɨ igharagha garir gumazimɨn otogham. Bizir kaba nɨ bativtɨ, God nɨ ko ikiam. Kamagh amizɨ, nɨ damuasa nɨghnɨzir biziba nɨ dar amu.
“Nɨ faragh Gilgalɨn mangɨ, 7plan dughiabar ikɨ na mɨzuam, eghtɨ kɨ izɨ ofan bar isi mɨghɨramiba ko, God ko navir vamɨran ikiamin ofabar amuam. Egh kɨ nɨ damuamin bizibar, gun nɨ mɨkɨmtɨ, nɨ dar amuam.”
Ezɨ Sol Samuel ategha raghɨrɨgha, mangasava amir dughiamɨn, God navir igiam Sol gatɨ. Ezɨ bizir Samuel mɨkemeziba dughiar kamra bar a batifi. 10 Ezɨ Sol uan ingarir gumazim ko Gibean otozɨ, Godɨn akam inigha izir gumazir okoruar mam a bato. Bar zuamɨra Godɨn Duam a gizɨvazɨ, a me koma Ikiavɨra Itir Godɨn akam inigha izir gumazimɨn mɨn diava Godɨn akam pamtem an gun mɨgɨa ighiagha rui. 11 Ezɨ gumazamizir fomɨra a gɨfoziba, kamaghɨn an gara uarir azangsɨsi, “Bizir tizim Kisɨn otarim Sol bato? A ti uaghan Godɨn akabar gun mɨgeir gumazim, o?”
12  1 Samuel 19:23-24Ezɨ kagh itir gumazir mam kamaghɨn azai, nɨ manmaghɨn nɨghnɨsi, “Godɨn akabar gun mɨgeir gumazir kaba, men afeziaba manmaghɨn garir gumaziba? Ezɨ azangsɨzir kam ikiavɨra ikia ghu datɨrɨghɨn aghuzir mɨgɨrɨgɨamɨn mɨn oto: ‘Sol ti guizbangɨra Godɨn akam inigha izir gumazibar tongɨn iti, o?’ ” 13 Ezɨ Sol Godɨn akamɨn gun mɨkemegha gɨvagha, Godɨn ziam fer danganimɨn ghuavanabo.
14 Ezɨ Solɨn afeziar dozim, a Sol uan ingangarir gumazim ko aningɨn azara, “Gua managh ghugha izi?”
Ezɨ Sol ghaze, “Ga donkiba buriasa ghua dar apizir puvatɨgha, maghɨra Samuel bagha ghu.”
15 Ezɨ Solɨn afeziar dozim ghaze, “Ga uaning, nɨ na mɨkɨm, Samuel tizibar nɨ mɨkeme?”
16 Ezɨ Sol a mɨgɨa ghaze, “A kamaghɨn ga mɨkeme, gumazir maba donkiba bato.” Egha Sol atrivimɨn ikiasa Samuel a ginabazir bizimɨn gun uan afeziar dozimɨn mɨkezir puvatɨ.
Sol atrivimɨn oto
17 Ezɨ Samuel Israelian gumazamiziba bar men diazɨ, me iza Ikiavɨra Itir Godɨn damazimɨn Mispan nguibar ekiamɨn uari akufa. 18 Me uari akuvagha gɨvazɨ, a kamaghɨn me mɨgei, “Ikiavɨra Itir God a Israelian God, a ghaze, a Isipɨn ia inigha ian akua kagh ize. A Isipia ko gumazamizir igharazir pazavɨra ia gamibar, dafaribar ua ia ini. 19 Ezɨ ia dughiar kurabar aven itima Godɨn ian akurazir kam, ia datɨrɨghɨn akɨrim ragha a gasara. Egha ia kamaghɨn a mɨgei, ia kamaghsua, an atrivitam ia danɨngam. Kamaghɨn amizɨ, ia datɨrɨghɨn izɨ uan anababa ko ikɨzibar Ikiavɨra Itir Godɨn damazimɨn tuifigh, eghtɨ a ia bagh atrivitam amɨsɨvam.”
20 Egha Samuel Israelian anababa vaghvagha bar me inigha iza, satu gikararangɨva Ikiavɨra Itir Godɨn ifongiam gɨfoghamin arazim gamua, egha Benjaminɨn anabam amɨsefe. 21 Egha Samuel Benjaminɨn anabamɨn itir ikɨziba inigha iza, vaghvagha men ikɨziba gara satu gikararava, Matrin ikɨzim amɨsefe, egha Matrin ikɨzim bagha, satu gikararava, Sol amɨsefe, a Kisɨn otarim. Ezɨ me a buriava an apizir puvatɨ. 22 Kamaghɨn amizɨma me ua Ikiavɨra Itir Godɨn azara, “Gumazir kam, a kagh izava otoz, o puvatɨ?”
Ezɨ Ikiavɨra Itir God ghaze, “Are, a muna bizir pozir ekiabar tongɨn modo.”
23 Me akar kam baregha ivemara ghua Sol inigha iza uarir tongɨn anetɨzɨ, a uan suemningɨn tugha me gafiragha bar ruara. 24 Ezɨ Samuel gumazamizibav gei, “Ia gumazir kamɨn gan, kar gumazir Ikiavɨra Itir God inabazim. Tav uam en tongɨn an mɨn itir puvatɨ.”
Ezɨ gumazamiziba bar pamtemɨn dɨa ghaze, “A en atrivim, a dughiar ruarimɨn ikiamin atrivim!”
25 Ezɨ gumazamiziba uan atrivim damuamin araziba ko atrivim uabɨ damuamin araziba, Samuel adar gun me mɨgei, egha akɨnafarimɨn da osiri. Egha akɨnafarim isa Ikiavɨra Itir Godɨn Purirpenimɨn Godɨn damazimɨn anetɨ. Egha gumazamiziba bar me amadazɨma, me uamategha uan nguibabar ghue.
26 Ezɨ Sol uaghan uan nguibam Gibean ghu. Ezɨ mɨdorozir gumazir gavgavir maba, God men navibagh irazɨ, me uaghan Solɨn gɨn ghue. 27 Ezɨ gumazir akaba batozir maba kamaghɨn mɨgɨa ghaze, “Gumazir kam manmaghɨn en akuragham?” Egha me bar Solɨn aghuagha, bizir aghuitaba a danɨngan aghua. Ezɨ Sol akatam me ikarazir puvatɨ.

*10:1: Bar fomɨra gumaziba Hibrun akamɨn Grikɨn akam giragha, kagh mɨgɨrɨgɨam gamizɨ a mong ruara. Ezɨ e fozir puvatɨ, me mɨgɨrɨgɨam kagh uari anetɨ, o a ti fomɨra uaghan Hibrun akamɨn iti, egha datɨrɨghɨn ua itir puvatɨ. Men Grikɨn akam kamaghɨn ghu, “Egh nɨ me gativagh men akurvaghtɨ apaniba me gasɨghasighan kogham. Ezɨ kɨ datɨrɨghɨn bizir nɨ bativamibar nɨ mɨkɨmasa. Eghtɨ nɨ bizir otivamin kabar gan fogh suam, Ikiavɨra Itir God gumazamizir kabagh ativagh men ganasa nɨ amɨsefe. Bizir kaba da kamakɨn.”

10:2: Jenesis 35:19

10:12: 1 Samuel 19:23-24