11
Sol Amonia mɨsogha me abɨni
Ezɨ Amonian Atrivim Nahas, gɨn uan mɨdorozir gumaziba inigha Israelɨn itir Distrik Gileatɨn aven ize. Nahasɨn mɨdorozir gumaziba Jabesɨn nguibar ekiam koro, kamagh amizɨma Jabesɨn gumazamiziba kamaghɨn a mɨgei, “Nɨ mɨgɨrɨgɨatam e ko anekɨrightɨ, e nɨn apengan ikiam.”
Ezɨ Nahas kamaghɨn mɨgei, “Tuavir bar vamɨra kɨ ia ko akam akɨram. Ia Jabesɨn itir darasi, kɨ bar ian damazir agharir guvimɨn itiba asigham, eghtɨ arazir kam aghumsɨzim ia ko Israelian igharaziba bar me danɨngam.”
Ezɨ Jabesɨn gumazir dapaniba akar kam baregha kamaghɨn Nahas mɨgei, “Nɨ dughiar 7pla e danightɨ, e gumazitaba amadaghtɨ me Israelian ikɨziba bar men azaraghtɨma, me ti izɨ en akuragham. Eghtɨ gumazir en akurvaghamiba puvatɨghtɨ, e uari isɨ nɨ danɨngɨva nɨn apengan ikiam.” Ezɨ akam inigha zuir gumaziba ghua Gibean nguibar ekiamɨn oto, kar Solɨn nguibar ekiar a itim. Egha me, me gegharima, gumazamiziba bar puvɨrama azi.
Dughiar kamɨn Sol uan obarir azenimɨn ingarigha gɨvagha, bulmakaun azenimɨn ingariziba inigha iza, gumazamizibar azirakam barasi. A nguibamɨn izegha gɨvagha men azai, “Ia tizim bagha bar moghɨrama azi?” Ezɨ me Jabesia amadazir akaba bar dar gun a geghari. Sol akar kaba baregha gɨvazɨ, Godɨn Duam zuamɨra a gizɨvagha pamtemɨn an ingarima, an atara navim bar oseme.
Egha a bulmakaun pumuning inigha aning mɨsuegha, aningɨn asɨzir tuziba aghoregha, asɨzir tuzir kaba isava gumazir mɨgɨrɨgɨaba inigha izibagh anɨngi. Egha a kamaghɨn me mɨgei, ia asɨzir tuzir kaba inigh mangɨ Israelian gumazamizibar ikɨziba bar men akakagh. Egha akar kam akunasa me mɨgei, “Gumazir manam Sol ko Samuelɨn akuragh Amonia mɨsueghan koghtɨ, Sol gumazir kamɨn bulmakaubav sueghɨva, asɨzir tuzir kabar mɨn dar ghoram.” Gumazamiziba akar kam baregha gɨvazɨ, Ikiavɨra Itir God me gamizɨma me bar atiatigha dɨkavigha izi. Me bar navir vamɨran ikia, uari akuvagha, gumazir gavgavir mamɨn mɨn otogha izi. Egha Sol gumaziba bar me mɨkemezɨma, me Besekɨn nguibar ekiamɨn uari akuvazɨ, a Israelia dɨborima me 300,000ɨn mɨdorozir gumaziba, ezɨ Judan mɨdorozir gumazibar dɨbobonim 30,000.
Ezɨ mɨdorozir gumazir kaba, kamaghɨn Jabesian akam inigha izir gumazibav gei, “Ia ua Jabesɨn mangɨ kamaghɨn uan gumazamizibav mɨkɨm: E gurumɨn aruemɨn, izɨ ian akuragh ian apanibar gɨntɨgham.” Ezɨ Jabesian akam inigha izir gumazir kaba ghua akar kamɨn gun uan gumazamizibav geima, me oregha bar akonge.
10 Egha me Nahas mɨgei, “E gurumɨn nɨ bagh izam, nɨ bizir tizimɨn e damusɨ nɨ a damu.”
11 Bar mɨzaraghara amɨnim tɨghar tiam, Sol uan mɨdorozir gumaziba ikɨzir 3plan me abɨki, ezɨ amɨnim itima me ivemara ghua Amonia mɨsosi. Me puvɨra men avɨribav sozima me ariaghira ghua aruer arɨzimɨn tu. Ezɨ Amonian gumazir ariaghirezir puvatɨzir varazira, me tintinibar aregha vaghvagha iti.
12 Ezɨ Israelia gɨn kamaghɨn Samuelɨn azara, “En akar gumazir manaba ghaze, Sol en atrivimɨn ikian kogham? Nɨ en mɨkemeghtɨma, e me mɨsueghtɨma me arɨmɨghiregham.”
13 Ezɨ Sol men akam baregha kamaghɨn me mɨgei, “Puvatɨ. Dughiar kamra, Ikiavɨra Itir God e Israelia a en apanibar agharimɨn e ini. Kamaghɨn amizɨ, e dughiar kamɨn uan akar gumazitam mɨsueghtɨ an aremeghan kogham.”
14 Sol mɨkemegha gɨvazɨ, Samuel kamaghɨn gumazamizibav gei, “E Gilgalɨn nguibar ekiamɨn mangɨ uam akam akɨrigh kamaghɨn mɨkɨm suam, Sol en atrivimɨn ikɨvɨra ikiam.”
15 Kamaghɨn amizɨ, me bar Gilgalɨn ghuegha, Ikiavɨra Itir Godɨn damazimɨn me kamaghɨn akam akɨra ghaze, “Sol a en atrivim.” Egha me Godɨn damazimɨn ikia God ko navir vamɨran ikiasa ofabagh ami. Ezɨ Sol Israelia ko, me bizir kam bagha bar akonge.