12
Samuel akar abuananam Israelia mɨkɨri
Ezɨ Samuel gɨn kamaghɨn Israelia mɨgei, “Ia oragh, ia bizir avɨriba bagha nan azangsɨzima, kɨ ia baregha, atrivir mam ia gativaghasa ia ganɨngi. Ia gan! Atrivir kam, nan danganim inigh ia isɨ tuavir aghuimɨn ia amangam. Kɨ uabɨ ghurigha dapanir arɨzir ghurghuriba na batifi, ezɨ nan otariba ekevegha ia ko iti. Kɨ fomɨra uan igiamra ikia ian gumazir dapanimɨn ikia iza datɨrɨghɨn tu. Kɨ uabɨ kɨr kara. Ia bar deragha nan arazibagh fo. Kɨ arazir kuratam ia damightɨ, ia Ikiavɨra Itir God ko atrivir a ia bagha inabazimɨn damazimɨn, nan gun mɨkɨm. Kɨ ti gumazitamɨn bulmakaun tam o donkin tam ini, o? Kɨ ti tav gifaragha an biziba okeme, o? Kɨ ti tav pazava a gami, a? Kɨ ti gumazitamɨn amamangatɨzɨ, a modogha dagɨabar na givezegha, na gakaghorima kɨ kotiaba paza dar suisi, a? Kɨ arazir katam damightɨ, ia na mɨkemeghtɨ, kɨ anekɨrigh uam a ikarvagham.”
Ezɨ gumazamiziba kamaghɨn a ikaragha ghaze, “Bar puvatɨ. Nɨ bizitam e gifarava, e gekuava arazir kuratamɨn e gamizir puvatɨ. Egha gumazitam ataghizɨ, an akar isɨngtɨzibar nɨ mɨgeima, nɨ dar gɨn zuir puvatɨ.”
Kamaghɨn amizɨ Samuel ghaze, “A dera. Ikiavɨra Itir God ko a mɨsevezir atrivim ian akar kam baregha gɨfa, egha fo ia nan dafarimɨn arazir kuratamɨn apizir puvatɨ.”
Ezɨ me ghaze, “Guizbangɨra. Ikiavɨra Itir God fogha gɨfa.”
Ua Me Ini 6:26Egha Samuel ua kamaghɨn me mɨgɨa ghaze, “Are, Ikiavɨra Itir God fogha gɨfa. A fomɨra Moses ko Aron amɨsefe, egha ian inazir afeziaba Isipɨn kantrin me inigha azenan kagh ize. Kamaghɨn amizɨ, ia deragh kuariba arigh oragh, kɨ kamaghɨn ia geghanasa, dughiar avɨriba Ikiavɨra Itir God ingangarir aghuibagh amua ia ko, ian inazir afeziabar akurvaki. Ua Me Ini 2:23Ian ovavim Jekop uan adarazi ko me ghua Isipɨn iti, ezɨ Isipɨn itir gumaziba arazir kurabar me gami, ezɨ me uarir akurvaghasa Ikiavɨra Itir God mɨgɨava araima, a me bagha Moses ko Aron amadazɨ, aning Isipɨn ian ovaviba inigha azenan iza kagh me atɨ. Gumazir Dapaniba 3:12; 4:2; 13:1Ezɨ me Ikiavɨra Itir God, men God, me a gɨn amada. Kamaghɨn amizɨ, a Hasorɨn nguibar ekiamɨn mɨdorozir gumazibar dapanim Sisera ataghizɨ, a iza me mɨsosi. Ezɨ dughiar igharazimɨn, God Filistiaba ataghizɨ me iza me mɨsosi. Ezɨ dughiar igharazimɨn, a Moapian atrivim ataghizɨ, a iza me mɨsogha me abɨni. 10  Gumazir Dapaniba 10:10-15Kamaghɨn amizɨ, ian ovaviba pamtemɨn dia, kamaghɨn Ikiavɨra Itir God mɨgei, ‘O Ikiavɨra Itir God, e akɨrim nɨ gasaragha aser Balba ko aser amizim Astarten ziam fe. Kamaghɨn amizɨ, e arazir kuram gamigha gɨfa. Nɨ datɨrɨghɨn en apanibar agharimɨn e iniasa, e ua nɨn azangsɨsi, eghtɨ e nɨ baghvɨra ikɨ nɨn ziamra fam.’
11  Gumazir Dapaniba 4:6; 7:1; 11:29; 1 Samuel 3:20“Kamaghɨn amizɨ, Ikiavɨra Itir God men mɨgɨrɨgɨam baregha, Israelia bagha Gideon ko Bedan, Jepta ko kɨ uabɨ Samuel, a men akurvaghasa e amada. Guizbangɨra, e gumazir dapaniba bar moghɨra ian apanibar agharibar ia ini, ezɨ ia Israelia deraghavɨra iti.* Gideonɨn eghaghanim, a Gumazir Dapaniba sapta 6--8ɨn iti. Ezɨ Jeptan eghaghanim, a Gumazir Dapaniba sapta 11--12ɨn iti. Ezɨ Bedanɨn mɨgɨrɨgɨaba itir puvatɨ. Kamaghɨn amizɨ, gumaziba ghaze, Bedanɨn ziar igharazim ti Barak, o Samson.
12  1 Samuel 8:19“Dughiar kaba bar, Ikiavɨra Itir God, ian God, a uabɨra ian atrivimɨn ti. Egha ia garima, Amonian Atrivim Nahas iza ia ko mɨsoghasa. Ia Ikiavɨra Itir God ian atrivimɨn ikiasa ia ifongezir puvatɨ, egha ia kamaghɨn na mɨgei, ‘Markɨ, Nɨ e bagh atrivitam amɨsɨvasa e ifonge.’
13 “Ia gan! Ian atrivir ia inabazimra kara, ia a bagha azarazɨ, Ikiavɨra Itir God a isa ia ganɨngi! 14 Ia Ikiavɨra Itir Godɨn atiating an apengan ikɨ. Egh ia an ziam fɨva an akaba baragh, ia uan atrivim ko ia bar, an Akar Gavgaviba zurara dar gɨn mangɨ, eghtɨ God dabirabir aghuim ia danɨngam. 15 Eghtɨ ia oraghan kogh Ikiavɨra Itir Godɨn Akar Gavgaviba batueghtɨ, Ikiavɨra Itir God uan gavgavimɨn, ia ko ian atrivim sara puv ia damigham. 16 Ia oragh. Ia tugh gavgavightɨ, Ikiavɨra Itir God bizir bar ekiatam damightɨ ia an ganam. 17 Ia fo, kar witɨn ovɨzir aniziba aghoramin dughiam, ezɨ kar amozimɨn dughiam puvatɨ. Kɨ datɨrɨghɨn Ikiavɨra Itir God ko mɨkɨmtɨ, an ararim ko amozim damutɨ, ararim dagaraghtɨ, amozim arigham. Eghtɨ ia ganigh fogh suam, ia arazir bar kuramɨn Ikiavɨra Itir Godɨn damazimɨn a gamigha, uari bagh atrivitam amɨsɨvasa an azara.”
18 Ezɨ dughiar kamra, Samuel Ikiavɨra Itir God ko mɨgeima, an ararim ko amozim amadazɨ, ararim dagarazɨ amozim maghɨram arɨki. Ezɨ gumazamiziba bizir kamɨn ganigha Samuel ko Ikiavɨra Itir Godɨn atiatingi.
19 Kamaghɨn amizɨma, gumazamiziba Samuel mɨgei, “E uari, gumazir aruam, e nɨn ingangarir gumazamiziba, e kamaghsua, nɨ e bagh Ikiavɨra Itir God, nɨn God, a en apangkuvighsɨ a mɨkɨm, eghtɨ e ovengan kogham. E fo, e arazir kurar avɨribagh ami, e datɨrɨghɨn fo, e arazir kurar igharazir mam gamua, uari bagha atrivim amɨsɨvasa nɨn azara.”
20  Godɨn Araziba 11:16Ezɨ Samuel kamaghɨn me ikaragha ghaze, “Ia atiatingan markɨ. Guizbangɨra ia arazir kuram gamigha gɨfa. Egh ia bar akɨrim ragh Ikiavɨra Itir God gasan markiam. Ia guizbangɨra an gɨn mangɨva, uan navir averiabar, bar moghɨra an ziam fɨ an ingangarim damusɨ gavgafigh. 21 Egh ia gavgaviba puvatɨzir asebar gɨn mangan markɨ. Da guizbangɨra pura bizir kɨniba, eghtɨ osɨmtɨzibar dughiabar me ian akuragh ua ia inighan kogham. Bar puvatɨgham. 22 Bar guizbangɨra, Ikiavɨra Itir Godɨn ifongiamra, a ia ginabazɨ ia an gumazamizibar otifi. A uan ziar ekiam gɨnɨghnɨgh, egh akɨrim ragh ia gasaraghan kogham. 23  1 Atriviba 8:36; Aghuzir Akaba 4:11; Kolosi 1:9; 2 Timoti 1:3Ia deraghvɨra ikɨsɨ, kɨrara God ko mɨkɨmamin ingangarim iti. Kɨ God ko mɨgeir arazim ategham, mar kɨ arazir kuramɨn Ikiavɨra Itir God gami. Kɨ arazir aghuiba ko voroghɨra zuir tuavibar ian sure damutɨ, ia dar gɨn mangɨ. 24 Ia bizir bar ekiar Ikiavɨra Itir God ian akurvagha ia gamizibagh nɨghnigh, egh zurara an atiating an apengan ikɨ. Ia uan navir averiabar aven guizbangɨra an gɨn mangɨ an ziam fɨva, an ingangarim damusɨ gavgafigh. 25 Egh ia arazir kurabar amuvɨra ikɨtɨ, Ikiavɨra Itir God ia ko ian atrivim adugh ia avigh ia makunigham.”

12:6: Ua Me Ini 6:26

12:8: Ua Me Ini 2:23

12:9: Gumazir Dapaniba 3:12; 4:2; 13:1

12:10: Gumazir Dapaniba 10:10-15

12:11: Gumazir Dapaniba 4:6; 7:1; 11:29; 1 Samuel 3:20

*12:11: Gideonɨn eghaghanim, a Gumazir Dapaniba sapta 6--8ɨn iti. Ezɨ Jeptan eghaghanim, a Gumazir Dapaniba sapta 11--12ɨn iti. Ezɨ Bedanɨn mɨgɨrɨgɨaba itir puvatɨ. Kamaghɨn amizɨ, gumaziba ghaze, Bedanɨn ziar igharazim ti Barak, o Samson.

12:12: 1 Samuel 8:19

12:20: Godɨn Araziba 11:16

12:23: 1 Atriviba 8:36; Aghuzir Akaba 4:11; Kolosi 1:9; 2 Timoti 1:3