13
Israelia Filistiaba ko mɨsosi
Sol bar uan igiamra ikiava atrivimɨn oto. Ezɨ azenir pumuning gɨvazɨma, bizir kam oto.* Hibrun akam, namba 40 itir puvatɨ, Solɨn azenibar dɨbobonim ovenge. Kamaghɨn amizɨ, e deragha fozir puvatɨ, dɨbobonir kam 40 guizbangɨra o puvatɨ. Gumazir avɨriba ghaze, Sol atrivimɨn itir azeniba, azenir pumuning gafiragha. Azenir kamningɨn, Samuel, Solɨn danganim iniasa Devit amɨsefe. (Nɨ 1 Samuel 16.13ɨn gan.) A Sol aremezir dughiamɨn mɨgeir puvatɨ. Dughiar kamɨn Sol ua bagha 3,000pla Israelian mɨdorozir gumaziba amɨsevegha, igharaziba amadazɨma me ua nguibabar ghue. A mɨdorozir gumazir kabar tongɨn, 2,000pla inizɨ, me a ko Mikmasɨn nguibar ekiamɨn iti, a Betelɨn nguibamɨn boroghɨn mɨghsɨar dozibar iti. Egha a uaghan mɨdorozir gumazir 1,000pla amadazɨ, me an otarim Jonatan ko, me Benjaminɨn anabamɨn nguazimɨn aven, Gibean nguibar ekiamɨn iti. Egha Jonatan uan mɨdorozir gumaziba ko, me Geban nguibamɨn averpenibar itir Filistian mɨdorozir gumazibav sogha me abɨni. Ezɨ Filistian igharaz darazi me arazir kamɨn akam baregha puvɨra Israelian atari. Ezɨ Sol bizir kam bagha gumaziba amadazɨ, me Israelian ikɨziba bar dar ghua sɨghabagh ivia, mɨdorozimɨn uabɨn akurvaghasa gumazibar dei. Gumazir kaba kamaghɨn me mɨgei, “Sol Filistian mɨdorozir gumazibar okoruar mam abɨra, kamaghɨn amizɨ Filistiaba datɨrɨghɨn bar Israelian apanim gami.” Ezɨ gumaziba akar kam baregha iza Gilgalɨn nguibar ekiamɨn Sol ko uari akufa.
Dughiar kamɨn Filistian avɨriba iza Israelia mɨsoghasa uari akufi. Me 3,000plan mɨsoghamin karisba ko 6,000plan mɨdorozir gumazir hoziabar dapiamba iti. Men mɨdorozir gumaziba bar avɨraseme, mati ongarimɨn gigim. Mɨdorozir gumazir kaba Mikmasɨn nguibar ekiamɨn ghua me averpenibar ingarigha dar iti, Mikmas a Betavenɨn nguibar ekiamɨn boroghɨn, aruem anadi naghɨn iti. Filistiaba ko Israelia uariv sosi. Ezɨ Filistiaba bar pamtemɨn mɨsozima, Israelia uarir gari me mɨdorozim gafiraghan kogham. Kamaghɨn amizɨma, Israelian marazi ghua nguazir toribar aven ghue, ezɨ marazi benir epariabar aven monge, ezɨ marazi mɨghsɨamɨn dagɨar toribar aven monge, ezɨ marazi dagɨar ekiabar tizibar monge, ezɨ marazi mozir dɨpabar aven, dar akɨribar monge. 7-8  1 Samuel 10:8Ezɨ marazi Jordanɨn Fanemɨn vongɨn otogha Gat ko Gileatɨn nguazimɨn vongɨn ghue. Sol Israelian gɨn mɨdorozim bagha ghuzir puvatɨ. Samuel faragha 7plan dughiabar Gilgalɨn uabɨn mɨzuamasa a mɨkeme. Kamaghɨn amizɨ, a Gilgalɨn ikia a mɨzuai. Ezɨ gumazamizir a ko itiba me kamaghɨn oraki, Filistiaba mɨdorozimɨn Israelia abɨni, ezɨ me bar atiatingi. Ezɨ 7plan dughiaba gɨvazɨ Samuel izezir puvatɨ. Ezɨ gumazamizir maba uari amɨkɨrvagha Sol ataghɨragha tintinibar zui. Ezɨ Sol kamaghɨn me mɨgei, “Ia ofan bar isia mɨghɨrim ko God ko navir vamɨran ikiamin ofaba inigh na bagh izɨ.” Me da inigha izezɨ, a da inigha ofa damuasa avimɨn bar ada tue. 10 Men ofan arazaraziba gɨvazɨma, Samuel izav oto. Ezɨ Sol ofa gamir dakozim ategha azenan ghua, dughiam a ganɨga ghaze, “Aruer arɨzir aghuim.”
11 Ezɨ Samuel kamaghɨn Solɨn azara, “Nɨ tizim gami?”
Ezɨ Sol kamaghɨn a mɨgei, “Kɨ gumazamizibar garima me na ataghɨrasi. Ezɨ kɨ nɨ mɨkemezɨ moghɨn nɨ mɨzuaima, nɨ izezir puvatɨ. Ezɨ kɨ Filistiabar garima me Mikmasɨn uari bagha averpenibar ingari. 12 Kɨ kamaghɨn nɨghnɨsi, Filistiaba izɨ Gilgalɨn kagh e ko mɨsogham. Ezɨ kɨ navir aghuim Ikiavɨra Itir God danɨngasa bizitam gamizir puvatɨ. Kamaghɨn amizɨ kɨ ghaze, kɨ ofan bar isi mɨghɨramibar amuam.”
13 Ezɨ Samuel kamaghɨn a mɨgei, “Arazir nɨ amizir kam bar onganigha derazir puvatɨ. Nɨ Ikiavɨra Itir God, nɨn God, nɨ ganɨngizir Akar Gavgaviba nɨ dar gɨn zuir puvatɨ. Nɨ ti an akabar gɨn ghuai, a nɨ ko nɨn ovavir boriba ataghizɨ, ia zurara Israelia gativagha ikiai. 14  1 Samuel 15:28; Onger Akaba 89:20; Aposel 13:22Kamaghɨn amizɨ, nɨ datɨrɨghɨn dughiar ruarimɨn atrivimɨn ikian kogham. Nɨ Ikiavɨra Itir Godɨn akabar gɨn zuir puvatɨ. Ezɨ Ikiavɨra Itir God, gumazir aghuir mam ginaba, gumazir a bar ifongezim, a bar bizir God ifongezibar amuam. A God ifongezir arazibar gɨn zuir gumazim. Eghtɨ a Godɨn gumazamizibar atrivimɨn ikiam.”
15 Samuel mɨkemegha gɨvagha Gilgal ategha nguibar igharazimɨn ghu.
Ezɨ Sol uaghan uan mɨdorozir gumaziba bativasa Gilgal ategha Gibean ghu. Ezɨ Gilgalɨn itir gumazamiziba me bar an gɨn zui. Gibean nguibam, a Benjaminɨn anabamɨn nguazimɨn iti. Me otivigha gɨvagha, Sol uan mɨdorozir gumazir a ko itiba medima, men dɨbobonim 600ɨn boroghɨn ghu. Akar kam, “Ezɨ Sol uaghan uan mɨdorozir gumaziba bativasa Gilgal ategha Gibean ghu. Ezɨ Gilgalɨn itir gumazamiziba me bar an gɨn zui. Gibean nguibam, a Benjaminɨn anabamɨn nguazimɨn iti,” a Hibrun akamɨn itir puvatɨ. Akar kam ti fomɨra iti, egha gɨn ovenge. Akam ikiavɨra itir dughiamɨn, gumazir maba Grikɨn akamɨn a gɨra, ezɨ akar kam Grikɨn akamɨn 1 Samuelɨn iti. 16 Egha Sol uan otarim Jonatan ko, uan mɨdorozir gumaziba ko, me ghua Benjaminɨn nguazim itir Geban nguibar ekiamɨn iti. Ezɨ Filistiaba Mikmasɨn uan averpenibar iti. 17 Filistiabar mɨdorozir gumaziba 3plan okoruabar uarir tuiragha ghua Israelia ko mɨsosi. Okoruar mam notɨn amadaghan Sualɨn Distrighɨn aven, Ofran nguibar ekiamɨn ghu. 18 Ezɨ okoruar mam aruem uaghiri naghɨn, Bethoronɨn nguibar ekiamɨn ghu. Ezɨ okoruar igharazim aruem anadir danganimɨn amadaghan ghu, kar gumazamiziba puvatɨzir danganim bagha zuir tuavim, nɨ mɨghsɨar kamɨn zuir tuavimɨn mavanang beragh, munagh Afiar Atiaba Itir Danganir Zarimɨn ganam.
19 Dughiar kamɨn kantri Israelɨn gumazitam ainɨn bizitamɨn ingarizir puvatɨ. Filistiaba faragha kamaghɨn nɨghnɨsi, Hibruia mɨdorozir sababa ko afuzibar ingaran e aghua. Nɨghnɨzir kam bangɨn Filistiaba me ainɨn bizibar ingaran Israelian anogoroke. 20 Kamaghɨn amizɨ, Israelia bar Filistiaba bagha zuima, me me bagha afaviba ko ainɨn nguazim abɨghamba ko sobiaba ko sabar ikɨzɨrɨziba amɨne. 21 Israelia zurara ingangarir kam bagha me givesi. Nguazim abɨghamin afaviba, ko sobiaba ko nguazim abɨghamin ainɨn igharagha gariba koma, bulmakaubar agɨntɨghamin afuzir muziariba, bizir kaba bar, da amɨnamin ivezim bar pɨn ko. 22 Kamaghɨn amizɨ, mɨdorozibar dughiabar, Sol ko Jonatan aningra mɨdorozir afuziba ko mɨdorozir sababa iti, ezɨ Israelia bar puvatɨ.
Jonatan Filistiaba abɨni
23 Dughiar kamɨn Filistiaba mɨdorozir gumazir maba amadazɨ, me ghua Mikmasɨn boroghɨn mɨghsɨar akɨrimningɨn tɨzimɨn zuir tuavim asigha iti.

*13:1: Hibrun akam, namba 40 itir puvatɨ, Solɨn azenibar dɨbobonim ovenge. Kamaghɨn amizɨ, e deragha fozir puvatɨ, dɨbobonir kam 40 guizbangɨra o puvatɨ. Gumazir avɨriba ghaze, Sol atrivimɨn itir azeniba, azenir pumuning gafiragha. Azenir kamningɨn, Samuel, Solɨn danganim iniasa Devit amɨsefe. (Nɨ 1 Samuel 16.13ɨn gan.) A Sol aremezir dughiamɨn mɨgeir puvatɨ.

13:7-8: 1 Samuel 10:8

13:14: 1 Samuel 15:28; Onger Akaba 89:20; Aposel 13:22

13:15: Akar kam, “Ezɨ Sol uaghan uan mɨdorozir gumaziba bativasa Gilgal ategha Gibean ghu. Ezɨ Gilgalɨn itir gumazamiziba me bar an gɨn zui. Gibean nguibam, a Benjaminɨn anabamɨn nguazimɨn iti,” a Hibrun akamɨn itir puvatɨ. Akar kam ti fomɨra iti, egha gɨn ovenge. Akam ikiavɨra itir dughiamɨn, gumazir maba Grikɨn akamɨn a gɨra, ezɨ akar kam Grikɨn akamɨn 1 Samuelɨn iti.