18
Sol Devit ko mɨkemegha gɨvazɨma, Solɨn otarim Jonatan, a uan navir averiam sara Devit bar a gifonge, egha uabɨ gifongezɨ moghɨn bar a gifonge. Egha aning bar namakar aghuimningɨn oto. Dughiar kamɨn, Sol Devit inizɨ an a ko iti, egha anetaghizɨma a uamategha uan nguibamɨn ghuzir puvatɨ. Jonatan bar Devit gifonge, kamaghɨn amizɨma, an akar gavgavir mamɨn Devit ko anekɨri. Ezɨ Devit uaghan Jonatan ko akam akɨri. Ezɨ Jonatan uan korotiar aghuir ruarim ko mɨdorozir korotiaba sara sue. Egha bizir kaba ko an mɨdorozir sabam ko an barir pim ko an benir uabɨ amɨghɨrim sara da isa Devit ganɨngi.
Ezɨ Devit Sol ko itima, Sol Devit mɨgeima, a mɨdorozir gumaziba isa ghua apanibav sosi, egha mɨsozir dughiabar, Devit zurara mɨdorozibar uan apaniba abɨri. Kamaghɨn amizɨ, Sol mɨdorozir gumazibar gumazir dapanir mamɨn ikiasa a ginaba. Ezɨ gumazamiziba ko mɨdorozir gumazibar dapanir igharaziba, kamaghɨn Devitɨn gara, bar a gifonge.
Sol Devit baseme
Devit Goliat mɨsoghezɨ an aremegha gɨvazɨ, mɨdorozir gumaziba bar uamategha nguibabar izi. Me tuavimɨn izima, Israelian nguibar ekiabar amiziba uan nguibar ekiaba ategha azenan iza tuavimɨn atrivim Sol bato. Me bar akongezir ighiabagh amua gitan mɨn garir dɨbɨarim ko tambarinbav sosi. 1 Samuel 21:11; 29:5Egha me kamaghɨn ighiam bange:
 
“ ‘Sol 1,000plan apanibav sosi.
Ezɨ Devit 10,000plan apanibav sosi.’ ”
 
Sol ighiar kam baregha, bar an aghuagha puv atari. Egha navim ikuvigha kamaghɨn mɨgei, “Me ti ghaze, Devit apanir bar avɨribav soke, ezɨ kɨ gumazir vabara mɨsoke, ezɨ a bar na gafira. Me ti kamaghsua, a ti gɨn nan danganim inigh atrivimɨn ikiam.” Dughiar kamɨn, Sol bizir kam gɨnɨghnɨgha Devitɨn gara a basei.
10 Amɨmzaraghan Sol uan dɨpenimɨn iti, ezɨ Ikiavɨra Itir God, duar kurar mam a bagha anemada. Bar zuamɨra duar kurar kam Solɨn nɨghnɨzim abɨrazɨma, Sol pura diava arai, mati gumazir onganim. Dughiar kamɨn Devit uan gitan mɨn garir dɨbɨarimɨn gikararai, mati a dughiabar zurara ami moghɨn ami. Ezɨ Sol uan afuzimɨn suiragha, 11 kamaghɨn nɨghnɨsi, “Kɨ datɨrɨghɨn afuzimɨn Devit giniv a isɨ bɨrim gikeghtɨ ana aremegham.” Egha an afuzim Devit mɨkɨnizɨ, Devit an afuzim gita. Sol dughiar pumuningɨn arazir kam gamizɨ, Devit dughiar pumuningɨn an afuzim gita.
12 Sol fo, Ikiavɨra Itir God Devit ko iti, egha akɨrim ragha Sol gasara. Kamagh amizɨ, Sol Devitɨn atiatingi. 13 Egha a Devit ataghizɨ, an atrivimɨn dɨpenimɨn itir puvatɨ. Sol gɨn Devit amadazɨ, a 1,000plan mɨdorozir gumazibar dapanimɨn iti. Ezɨ Devit mɨdorozir gumazir kaba inigha ghua apanibav sosi. 14 Ezɨ Ikiavɨra Itir God Devit ko ikia an akurvazima, bizir bar avɨrir an amiba deraghavɨram otifi. 15 Ezɨ Sol Devitɨn garima an ingangariba bar deragha otivima, a bar puvɨra Devitɨn atiati. 16 Devit mɨdorozir gumazibar gumazir dapanir bar aghuim, kamagh amizɨma, Israelia ko Judabar gumazamiziba bar a gifongegha a baghavɨra iti.
Devit Solɨn guivimɨn iti
17 Egha Sol kamaghɨn ifonge, “Devit aremeghtɨ deragham. Kɨ ti uabɨ a mɨsueghan kogham. A ti uabɨ Filistiaba ko mɨsoghtɨ, Filistiaba a mɨsueghtɨ an aremegham.”
Kamagh amizɨ, Sol kamaghɨn Devit mɨgei, “Nɨ oragh, kɨ Merap nɨ danɨngasa, a nan guivir ivariam, eghtɨ gua uaningɨn ikiam. Ezɨ kɨ ua kamaghɨn nɨ mɨkɨmasa, bizir nɨ na bagh damuamim, nɨ nan mɨdorozir gumazimɨn mɨn ikɨ pamtemɨn ingar atiatingan markɨ. Eghtɨ Ikiavɨra Itir God ifueghtɨ e uan apanibav soghamin dughiamɨn, nɨ mangɨ me mɨsogham.”
18 Ezɨ Devit Solɨn akar kam baregha kamaghɨn a ikaragha ghaze, “Markɨ, kɨ an ikian kogham, kɨ gumazir kɨnim. Egha uaghan nan adarazi ziaba puvatɨ. Kamaghɨn amizɨ kɨ nɨn guivimɨn ikian kogham.” 19 Ezɨ Sol gavgavigha ghaze, Devit Merapɨn ikiam, egha aning uaningɨn ikiasa dughiam amɨsefe. Dughiar aning uaningɨn ikiamim otozɨ, a dɨkavigha Merap isa gumazir igharazim ganɨngi, an ziam Adriel, a Meholan nguibar ekiamɨn gumazir mam.
20 Ezɨ gɨn Solɨn guivir igharazim, an ziam Mikal, a Devit bagha bar ifonge. Ezɨ Sol bizir kam baregha bar akonge. 21 Egha a kamaghɨn nɨghnɨsi, “Bar dera. Kɨ Mikal Devit danɨngam. Egh kɨ Devit amadaghtɨ, a mangɨ Filistiabav sogham, eghtɨ Filistiaba a mɨsueghtɨma an aremegham.”
Kamagh amizɨ, Sol ua Devitɨn diagha a mɨgei, “Kɨ kamaghɨn ifonge nɨ nan guivimɨn ikiam.”
22 Egha Sol uan ingangarir gumazir maba amaga ghaze, ia mangɨ Devitɨn ganigh, dughiar Devit uabɨra ikiamim, ia an apezeper suam, “Atrivim Sol bar nɨ gifonge, ezɨ e an ingangarir gumaziba uaghan nɨ gifonge. Nɨ oragh. Datɨrɨghɨn nɨ an guivimɨn ikiamin dughiar aghuim.”
23 Egha me ghua mɨgɨrɨgɨar kamɨn Devit mɨgei. Ezɨ Devit kamaghɨn me ikaragha ghaze, “Ia ti ghaze, kɨ dagɨaba itir gumazim, egha ziam itir gumazim, egh atrivimɨn guivimɨn ikiam, a? Bar puvatɨgham. Kɨ biziba puvatɨzir gumazir kɨnim. Kamaghɨn amizɨ, kɨ an ikeghan kogham.”
24 Kamaghɨn amizɨ, ingangarir gumaziba uamategha ghua, Devit mɨkemezir akabar gun Sol geghari. 25 Ezɨ Sol kamaghɨn nɨghnɨsi, a Devit amadaghtɨ, a mangɨ Filistiaba ko mɨsoghtɨma, me a mɨsueghtɨ an aremegham. Kamaghɨn amizɨ, a uan ingangarir gumazibav kemeghtɨ, me uamategh mangɨ Devit mɨkɨmam. A kamaghɨn mɨgei, “Kɨ kamaghsua, Devit bizir bar vamɨra nan guivim givesɨ na danɨngam. Kɨ kamaghsua, Devit nan apaniba ikarvaghɨva 100plan Filistian mɨdorozir gumazibav sueghtɨ me arɨghiregh. Egh a 100plan gumazir kabar mɨkarzir mogomebar inibar ghoregh, da inigh na bagh izɨ.”
26 Ezɨ Solɨn ingangarir gumaziba ghua Solɨn akabar gun Devit mɨgei. Ezɨ Devit kamaghɨn nɨghnɨsi, arazir kam, a Solɨn guivim givezamin arazir aghuim, egha a Solɨn ameremɨn otivasa bar akonge. Egha Sol mɨkarzir mogomer inir kaba inigh izasa dughiam ginaba. Ezɨ dughiar kam tɨghar otivam, 27 ezɨ Devit uan mɨdorozir gumaziba ko ghua Filistiabar mɨdorozir gumazir 200pla mɨsuegha, men mɨkarzir mogomebar iniba aghoregha, da inigha atrivim bagha izegha da medi. Devit Solɨn guivimɨn ikiasava arazir kabagh ami. Kamaghɨn amizɨ, Sol uan guivim Mikal isa Devit ganɨngizɨ aning uaningɨn iti.
28 Ezɨ Sol datɨrɨghɨn kamaghɨn deragha fo, Ikiavɨra Itir God Devit ko iti, ezɨ Mikal uaghan bar Devit gifonge. 29 Kamaghɨn amizɨma, Sol Devitɨn atiatiavɨra ikia egha bar an aghua. Egha Sol zurara an apanimɨn iti.
30 Dughiar avɨribar, Filistiabar mɨdorozir gumazir dapaniba uan mɨdorozir gumazibar akua, Israelia mɨsoghasa izi, ezɨ Devit uan mɨdorozir gumaziba ko pamtemɨn me mɨsogha me abɨri. Solɨn mɨdorozir gumazir dapanir igharaziba, me Devit pamtemɨn mɨsozi moghɨn mɨsozir puvatɨ. Kamaghɨn amizɨ, gumazamiziba ziar ekiam Devit ganɨdi.

18:7: 1 Samuel 21:11; 29:5