19
Jonatan Devitɨn akura
Ezɨ Sol Devit mɨsueghtɨ an aremeghasa uan otarim Jonatan ko uan ingangarir gumaziba bar me mɨkeme. Ezɨ Jonatan bar Devit gifonge. Egha a ghua Devit mɨgɨa ghaze, “Nan afeziam nɨ mɨsueghtɨ nɨ aremeghasa mɨgei. Kamaghɨn amizɨ, nɨ gurumzaraghan bar deraghvɨra uabɨ geghuv, egh mangɨ azenibar modogh. Eghtɨ kɨ afeziam ko, ga mangɨ danganir nɨ modozimɨn boroghɨn tughɨv ikɨtɨ, kɨ nɨ bagh afeziamɨn mɨkɨmɨva an nɨghnɨzim gɨfogham. A manmaghɨn nɨ damusɨ damutɨ, kɨ an gun nɨ mɨkɨmam.”
Egha amɨmzaraghan, Jonatan ko Sol ghua uaning mɨgɨa, Jonatan Devitɨn ziam fa kamaghɨn Sol mɨgei, “Afeziam kɨ bizitam nɨ mɨkɨmasa. A kamakɨn. Nɨ arazir kuratam uan ingangarir gumazim Devit damuan markɨ. An arazir kuratamɨn nɨ gamizir puvatɨ. Bizir avɨrir an amiba da nɨn akurvasi. A Goliat mɨsoghezɨ an aremezɨ dughiam, a kamaghɨn uabɨ gɨnɨghnɨzir puvatɨ, an ovengam o an angamɨra ikiam. Devitɨn agharimɨn Ikiavɨra Itir God, Israelia en akurvaghavɨra ikia, en apaniba, a bar me abɨni. Ezɨ nɨ uabɨ bizir kamɨn ganigha bar akonge. A bizitam gasɨghasɨghizir puvatɨ. Kamaghɨn amizɨ, nɨ tizim bagh puram a mɨsueghtɨ an aremegham? Nɨ kamaghɨn damigh osɨmtɨzir ekiam inigham.”
Ezɨ Sol Jonatanɨn akaba baregha, akar dɨkɨrɨzir gavgavim gamua ghaze, “Kɨ Ikiavɨra Itir Godɨn damazimɨn, kɨ Devit mɨsueghtɨ an aremeghan kogham.” Ezɨ Sol mɨkemegha gɨvagha ghuzɨ, Jonatan Devitɨn diazɨma a izima, an eghaghanir an afeziam a mɨkemezibar gun a geghari. A gɨn Devit inigha Sol bagha ghuzɨ, Devit fomɨra atrivimɨn dɨpenimɨn ingarizɨ moghɨra ua ingari.
Sol Devit mɨsueghtɨ an aremeghasa
Ezɨ Israelia ko Filistiaba dughiar mamɨn ua uariv sosi. Ezɨ Devit uan mɨdorozir gumaziba ko pamtemɨn mɨsogha Filistiaba abɨrazɨma, Filistiaba tintinibar are.
Ezɨ gɨn, Ikiavɨra Itir God ua duar kuram amadazɨ, a ghua Solɨn nɨghnɨzim avara. Dughiar kamɨn Sol uan dɨpenimɨn aven aperagha uan afuzimɨn suiraghav iti. Ezɨ Devit a ko ikia uan gitan mɨn garir dɨbɨarim gikararai. 10 Ezɨ Sol uan afuzimɨn Devit giniv a isɨ bɨrim gikasava a bɨrazɨ, Devit an afuzim gitazɨ, afuzim dɨpenir bɨrim mɨtɨ. Ezɨ dɨmagarir kamɨn, Devit arav ghu. 11  Onger Akaba 59:1Ezɨ Sol uan ingangarir gumaziba amadagha ghaze, ia Devitɨn dɨpenimɨn mangɨ a korogh, egh bar mɨzaraghara ia mɨsueghtɨ an aremegh. Ezɨ Devitɨn amuim Mikal, kamaghɨn a mɨgei, “Nɨ datɨrɨghɨn dɨmagarir kamra nɨ arɨmangɨgh. Puvatɨghtɨ, me gurumɨn mɨzaraghara izɨ nɨ mɨsueghtɨ, nɨ aremegham.” 12 Kamaghɨn amizɨ, Mikal, benir gavgavir mam inigha dɨpenimɨn windua dafazɨ, Devit an suiragha uaghira nguazim girɨgha arav ghu. 13 Devit ghugha gɨvazɨ, Mikal marvir guar me tememɨn ingarizim inigha Devitɨn mɨsiamɨn anetɨ. Egha me memen arɨzim inigha marvir guar kamɨn dapanim anɨki. Egha nir ruarir mamɨn anevara.
14 Ezɨ Solɨn ingangarir gumaziba Devit iniasa izima, Mikal kamaghɨn me mɨgei, “Devit arei.”
15 Ezɨ me uamategha ghua Sol mɨkeme. Ezɨ puvatɨ, a ua kamaghɨn me mɨgei, “Ia uamategh an dɨpenimɨn aven mangɨ an ganigh, egh an akuir mɨsiamɨn a inigh izɨtɨ, kɨ a mɨsueghtɨma an aremegham.”
16 Ezɨ me uamategha ghua dɨpenimɨn aven ghugha marvir guamɨn garima, a mɨsiamɨn irɨghav iti, ezɨ an dapanim anɨghizir memen arɨziba iti. 17 Egha me an ganigha gɨvagha ghua Sol mɨkeme. Egha gɨn Sol kamaghɨn Mikalɨn azai, “Nɨ tizim bagha na gifari? Nɨ tizimsua nan apanim ataghizɨ an arav ghu?”
Ezɨ Mikal kamaghɨn a ikaragha ghaze, “Devit kamaghɨn na mɨgei, nɨ nan akuraghtɨ, kɨ arɨ mangɨka. Puvatɨghtɨ, kɨ nɨn mɨsueghtɨ, nɨ aremegham.”
18 Devit arir dughiamɨn, a ghua Raman nguibar ekiamɨn Samuel bato. Egha Devit bizir Sol a gamiziba dar gun Samuel geghani. Egha gɨn Devit ko Samuel ghua Naiotɨn nguibamɨn iti. 19 Ezɨ gumazir maba kamaghɨn Sol mɨgei, “Devit Raman nguibar ekiamɨn boroghɨn Naiotɨn nguibamɨn iti. Naiot a Godɨn akam inigha izir gumazibar nguibam.” 20 Ezɨ Sol gumaziba amadazɨ me Devitɨn suighasa zui. Me ghua otivigha garima, Godɨn akam inigha izir gumazir okoruar mam, Godɨn akam pamtem an gun mɨgɨava diava ighia izi. Me Samuelɨn garima, a Godɨn akam inigha izir gumazir kabar dapanimɨn iti. Ezɨ Godɨn Duam pamten Solɨn gumaziba gizɨvazɨ, me uaghan Godɨn akam pamten an gun mɨgɨa, dia ighia izi. 21 Ezɨ Sol kamaghɨn bizir kam baregha gumazir igharaziba amadazɨ, me ghua kamaghɨra Godɨn akam inigha izir gumazibar mɨn otifi. Ezɨ Sol ua kamaghɨra oregha, a ua gumazir avɨrir maba ua me amadazɨ, me ghua kamaghɨra Godɨn akam inigha izir gumazibar mɨn otifi.
22 Ezɨ Sol gɨn uabɨ ghua Raman otogha, ghua Sekun nguibamɨn mozir dɨpar ekiamɨn oto. Egha kamaghɨn Sekun itir gumazibar azai, “Samuel ko Devit aning managh iti?”
Ezɨ me ghaze, “Aning Raman nguibar ekiamɨn boroghɨn Naiotɨn nguibamɨn iti.” 23 Ezɨ Sol tuavimɨn ghuavɨra itima, Godɨn Duam an anabozɨ, a Godɨn akam pamtem an gun mɨgɨava, diava ighia tuavimɨn ghua Raman boroghɨn ghua Naiotɨn nguibamɨn oto.
24  1 Samuel 10:11-12A gumazir igharazibar mɨn uan korotiaba suegha, Samuelɨn damazimɨn, Godɨn akam inigha izir gumazibar mɨn ami. Egha dɨmagarir kam ko aruer kamɨn, a bibiamra irɨghav iti. (Bizir Sol batozir kam, an akar gumaziba mɨgeir mamɨn mɨngarim. Akar kam kamakɨn, “Manmaghɨn ami, Sol ti uaghan Godɨn akam inigha izir gumazim, o?”)

19:11: Onger Akaba 59:1

19:24: 1 Samuel 10:11-12