21
Devit Solɨn arav ghu
Matyu 12:3-4; Mak 2:25-26; Luk 6:3Devit ara ghua Nopɨn nguibar ekiamɨn ofa gamir gumazim Ahimelek bato. Ezɨ Ahimelek nɨgha atiatia uan dɨpenimɨn azenan izegha kamaghɨn Devit mɨgei, “Nɨ tizim bagha uabɨra izi?”
Ezɨ Devit ghaze, “Atrivim ingangarir mam na ganɨngizɨ kɨ izi. A ghaze, kɨ damuamin ingangarir kam, kɨ an gun gumazir igharazitam mɨkɨman kogham. Kɨ uan mɨdorozir gumazibav gɨa ghaze, ia danganir igharazitamɨn na batogh. Ezɨ nɨ dagher manmagh gariba iti? Nɨ bretba ikɨva 5plan rubuziba na danɨng, puvatɨghtɨ nɨ dagher igharazitam na danɨngigh.”
Ezɨ ofa gamir gumazim kamaghɨn a mɨgei, “Kɨ bretɨn kɨniba puvatɨ. Bretɨn God ganɨngizimra iti. Nɨn mɨdorozir gumaziba bogh dɨmangan amiziba ko dakuighan koghtɨ, nɨ bretɨn kaba inigh mangam.”
Devit kamaghɨn Ahimelek mɨgei, “Kɨ guizbangɨra nɨ mɨgei, e dɨmangan amiziba koma akuizir puvatɨ. E zurara pura uan apanibav soghamin dughiaba, en mɨdorozir gumaziba ko men biziba Godɨn damazimɨn zue. E datɨrɨghɨn uaghan Godɨn damazimɨn zue.”
Ofa Gami 24:5-9Kamaghɨn amizɨ, ofa gamir gumazim bretba isava a ganɨngi. Bretɨn me isa God ganɨngizim anarɨra iti. Dagher igharaziba ua puvatɨ. Me dughiar kamɨn Godɨn damazimɨn bretɨn igiaba isa, ghuribar danganim garɨgha, dakozim gatɨ. Kamaghɨn amizɨ, ofa gamir gumazim, bretɨn ghuriba isa Devit ganɨngi. Ezɨ dughiar kamɨn, Atrivim Solɨn ingangarir gumazir mam, a Idomian gumazim, an ziam Doek. A Godɨn Purirpenimɨn ikia Godɨn ofa damuamin dughiam mɨzuai. A garima Ahimelek bretɨn kaba isa Devit ganɨngi. Doek a Solɨn bulmakaubar garir gumazibar gumazir dapanim. Ezɨ Devit bretba inigha kamagh Ahimelek mɨgei, “Nɨ afuzitam o mɨdorozir sabatam iti? Nɨ tam ikɨva na danɨngigh. Atrivim ingangarim bagha nan avɨsi, kɨ mɨdorozir sabatam o bizir igharazitam inizir puvatɨ. Kɨ pura ize.”
1 Samuel 17:51Ezɨ Ahimelek a mɨgɨa ghaze, “Kɨ mɨdorozir sabar vamɨra iti. Kar Goliatɨn mɨdorozir sabam, nɨ Elan danganir zarimɨn a mɨsoghezɨ an areme. Me a isa nir mamɨn a noegha ofa gamir gumazibar dapanim azenimɨn azuir korotiar otevimɨn gɨrakɨrangɨn anetɨ. Nɨ ifuegh mɨdorozir sabar kam iniam.”
Ezɨ Devit ghaze, “Nɨ a isɨ na danɨngigh! Mɨdorozir sabar kam, a bar dera. Tam uam a gafirazir puvatɨ.”
10  1 Samuel 21:13; Onger Akaba 34:1Egha Devit Solɨn atiatigha dughiar kamra nguibar ekiar kam ategha arav ghu. A ghua Getɨn nguibar ekiamɨn atrivim Akis bato. 11  1 Samuel 18:7; 29:5Atrivimɨn ingangarir gumazibar dapaniba kamaghɨn a mɨgei, “Gumazir kam Devit, a uan kantrin atrivim. Amiziba a bagha kamagh ighiam bange:
 
“ ‘Sol 1,000plan apanibav sosi.
Ezɨ Devit 10,000plan apanibav sosi.’ ”
 
12  Onger Akaba 56:1Ezɨ Devit mɨgɨrɨgɨar kam baregha kamaghɨn nɨghnɨsi, Getɨn nguibamɨn garir Atrivim Akis ti a mɨsueghtɨ an aremegham. Egha an atiati. 13  Onger Akaba 34:1Kamaghɨn amizɨ, Devit atrivim ko an ingangarir gumazibar dapanibar damazimɨn, odava gumazir onganim gava. Me a ikiasava amima a bar gumazir onganimɨn mɨrarama oto. A pura tintinibar nguibar ekiamɨn tiar akamɨn, biziba osira diava arava, pupuviba an akatorimɨn otiva an ghuamasɨzimɨn izaghiri.
14 Ezɨ Atrivim Akis an gara kamagh uan ingangarir gumazir dapanibav gɨa ghaze, “Ia kagh gan, gumazir kam bar ongani! Ia tizimsua a inigha na bagha izi? 15 Ia ti ghaze, nan kantrin gumazir onganiba puvatɨ, a? Bar avɨriba iti, kamagh amizɨ ia tizim bagha gumazir onganir kam inigha izima, an arazir onganiba nan damazimɨn dagh amuavɨra iti? A nan dɨpenimɨn ikian kogham.” Kamaghɨn amizɨma, Atrivim Akis Devit ataghizɨma, a ghu.

21:1: Matyu 12:3-4; Mak 2:25-26; Luk 6:3

21:6: Ofa Gami 24:5-9

21:9: 1 Samuel 17:51

21:10: 1 Samuel 21:13; Onger Akaba 34:1

21:11: 1 Samuel 18:7; 29:5

21:12: Onger Akaba 56:1

21:13: Onger Akaba 34:1