22
Sol ofa gamir gumazibav soghezɨ, me ariaghire
Onger Akaba 57:1; 142:1Egha Devit Getɨn nguibar ekiam ategha ara ghua, Adulamɨn nguibar ekiamɨn boroghɨn mɨghsɨamɨn dagɨar torir mamɨn iti. Ezɨ an aveghbuaba ko an afeziamɨn ikɨzim kamaghɨn oraki, a danganir kamɨn iti. Ezɨ me ghua a ko iti. Dughiar kamɨn, gumazir osɨmtɨzir igharagha garir avɨriba itiba ko, gumazir igharaz darazir biziba inigha da ikarazir puvatɨziba ko, gumazir adariba gumazir igharazibar itiba, me bar moghɨra Devit bagha ghuegha a ko uari akuvagha itima, a men gumazir dapanimɨn iti. Gumazir a ko itibar dɨbobonim, 400ɨn boroghɨn ghu.
Ezɨ Devit uan amebam ko afeziam inigha danganir kam ategha, Moapɨn kantrin, Mispan nguibar ekiamɨn ghu. Egha a kamaghɨn Moapian atrivim mɨgei, “Kɨ kamaghsua, nɨ nan amebam ko afeziam ateghtɨ, aning nɨ ko ikɨtɨ, kɨ Ikiavɨra Itir Godɨn ifongiam gɨfogham, a na bagh a bizir tizim damuam.”
Ezɨ Moapian atrivim, Devit ifongezɨ moghɨn, a Devitɨn amebam ko afeziam inigha izima aning Moapɨn atrivim ko itima, Devit uabɨ dagɨar torimɨn modogha iti.
Ezɨ Godɨn akam inigha izir gumazir mam, an ziam Gat, a iza kamaghɨn Devit mɨgei, “Nɨ ua danganir kamɨn ikian markɨ. Nɨ datɨrɨghɨra dɨkavigh Judan anabamɨn nguazimɨn mangɨ.” Ezɨ Devit danganir kam ategha, Judan nguazimɨn ghua an ruarir ekiar me kamaghɨn dɨborim Heretɨn ghugha an iti.
Dughiar mam, Sol Gibean mɨghsɨar dozimɨn ikia, temer mamɨn apengan aperaghav ikia, uan afuzimɨn suiraghav iti. Ezɨ an ingangarir gumazibar dapaniba an okarigha iti. Ezɨ gumazir maba Devit itir danganimɨn gun a mɨgei. Ezɨ Sol kamaghɨn uan ingangarir gumazibav gei, “Ia Benjaminɨn anabamɨn gumaziba, ia deravɨram oragh. Ia ti ghaze, gumazir kam Devit, a dagher azeniba ko wainɨn azeniba isɨ ia danɨngam, a? Egh a ia damutɨ ia 1,000pla ko 100plan mɨdorozir gumazibar dapanibar otivam, a? Bar puvatɨgham. Kɨ fo, ia bizir kabagh nɨghnɨgha na gasɨghasɨghasa akam mɨsoke. Ian tav bar kamaghɨn na mɨkemezir puvatɨ, nan otarim, Jesin otarir kamɨn akurvaghasa a ko akar gavgavim akɨri. Ia na gɨnɨghnɨzir puvatɨgha, kamaghɨn na mɨkemezir puvatɨ, nan otarim a nan ingangarir gumazir kam gamizɨma, a nan apanimɨn oto. Egha a datɨrɨghɨn na mɨsueghtɨ kɨ aremeghasa tuaviba buri.”
Onger Akaba 52:1Dughiar kamɨn Idomian gumazim Doek, a Solɨn ingangarir gumaziba ko tuivighav iti. Egha a kamaghɨn Sol mɨgei, “Kɨ Nopɨn nguibar ekiamɨn ikia garima, Devit ofa gamir gumazim Ahimelek bagha ghu, a Ahitupɨn otarim. 10 Ezɨ Ahimelek, Devit mangamin tuavim bagha Ikiavɨra Itir God ko mɨgei. Egha a dagher maba ko Filistian gumazim Goliatɨn mɨdorozir sabam sara inigha Devit ganɨngi.”
11 Sol akar kam baregha gumazir maba amadazɨma, me ghua Nopɨn ofa gamir gumazim Ahimelek ko an ikɨzimɨn itir ofa gamir gumaziba bar me inigha ize. 12 Ezɨ ofa gamir gumazir kaba bar otivigha gɨvazɨma, Sol kamaghɨn Ahimelek mɨgei, “O Ahitupɨn otarim, nɨ oragh. Kɨ akar mam nɨn iti.”
Ezɨ Ahimelek ghaze, “Gumazir ekiam, nɨ akar manam iti?”
13 Ezɨ Sol kamaghɨn a mɨgei, “Bizir tizim bagha nɨ Jesin otarim ko, gua na gasɨghasɨghasa akam akɨri? Nɨ dagher maba ko mɨdorozir sabar mam sara a ganɨga, aka taba a danɨngasa Godɨn azangsɨsi. A datɨrɨghɨn nan apanim gavagha, na mɨsueghtɨ kɨ aremeghasa tuaviba buri.”
14 Ezɨ Ahimelek kamaghɨn a ikaragha ghaze, “Bar puvatɨ. Devit a nɨn ingangarir gumazibar faragha zuir gumazir bar aghuim, egha a deraghavɨra nɨn gɨrara zui. Ingangarir gumazitam a gafirazir puvatɨ. A uaghan nɨn amerem, a nɨn boroghɨn ikia nɨ geghuvir mɨdorozir gumazibar dapanir mam. Nɨn dɨpenimɨn aven itir adarasi, me bar a gifuegha ziar ekiam a ganɨdi.* Hibrun akam deragha mɨgɨrɨgɨar kamɨn mɨngarim abɨghizir puvatɨ. 15 Dughiar kamra kɨ ti akatam a danɨngasa Godɨn azangsɨsi, o? Bar puvatɨ. Kɨ dughiar avɨribar a bagha God ko mɨgei. Kɨ nɨn ingangarir gumazim, kɨ uan adarazi ko, nɨ akam e gasan markɨ. E nɨ gasɨghasɨghasa akam akɨrizir puvatɨ. Bizir nɨ datɨrɨghɨn mɨgeir kam, kɨ bar a gɨfozir puvatɨ.”
16 Ezɨ atrivim kamaghɨn a mɨgei, “Puvatɨ. Ahimelek, kɨ nɨ bareghan kogham. Nɨ uan adarazi ko bar ovengam.”
17 Egha Sol uan mɨdorozir gumazir an boroghɨn tuivighav itibav gɨa ghaze, “Aria. Ia raghɨrɨgh Ikiavɨra Itir Godɨn ofa gamir gumaziba mɨsueghtɨ, me arɨghiregh. Me Devit ko ingara fo, a nan aragharui, ezɨ me bar na mɨgeir puvatɨ.” Sol kamaghɨn mɨgeima, mɨdorozir gumaziba me mɨsoghan aghua. Me fo, kar Ikiavɨra Itir Godɨn ofa gamir gumaziba.
18 Kamaghɨn amizɨ, Sol Doek mɨgɨa ghaze, “Nɨ mangɨ me mɨsueghtɨ me arɨghiregh.” Ezɨ Doek raghɨrɨgha ghua ofa gamir gumaziba bar me mɨsoghezɨ me ariaghire. Dughiar kamra a Ikiavɨra Itir Godɨn ofa gamir gumazir 85pla mɨsoghezɨ me ariaghire. Gumazir kaba, me ofa gamir gumazir korotiar otevir azenan azuiba. 19 Ezɨ Sol uan mɨdorozir gumaziba amadazɨma me Nopɨn ghue, kar ofa gamir gumaziba itir nguibar ekiam. Egha me Nopɨn gumazamiziba bar me mɨsoghezɨ me ariaghire. Me gumaziba, ko amiziba, boriba ko borir agheghevir oteba apiba, bulmakauba, donkiba, ko sipsipba sara bar me kuavareme.
20 Egha me Ahimelekɨn otarim Abiatar, a Ahitupɨn igiavotarim, me a mɨsoghezir puvatɨ. A men ara ghua Devit ko iti. 21 Ezɨ Abiatar kamaghɨn Devit mɨgei, “Sol Ikiavɨra Itir Godɨn ofa gamir gumaziba bar me mɨsoghezɨ, me ariaghire.”
22 Ezɨ Devit kamaghɨn a mɨgei, “Noka! Dughiar kɨ nɨn afeziam ko ikezim, Doek uaghan iti. Ezɨ kɨ fo, a guizbangɨra nan gun Sol mɨkɨmam. Kɨ fo, na bangɨn, nɨn afeziam uan adarazi ko ariaghire. Kar nan osɨmtɨzimra! 23 Kamaghɨn amizɨ, nɨ ikɨva atiatingan markɨ. Ga fo, gumazir na mɨsoghasava amim, a uaghan nɨ mɨsoghasa. Nɨ na ko ikɨ deraghvɨra ikiam.”

22:1: Onger Akaba 57:1; 142:1

22:9: Onger Akaba 52:1

*22:14: Hibrun akam deragha mɨgɨrɨgɨar kamɨn mɨngarim abɨghizir puvatɨ.