23
Devit Keilan nguibamɨn akura
Ezɨ gumazir maba iza kamaghɨn Devit mɨgei, “Filistiaba Keilan nguibamɨn itir gumazamizibav sogha, men witɨn ovɨzibar iniba kua dar dagheba isir danganimɨn ghua, men witɨn dagheba okeme.”
Ezɨ Devit akar kam baregha kamaghɨn Ikiavɨra Itir Godɨn azai, “Kɨ mangɨ Filistiabav sogham o markiam?”
Ezɨ Ikiavɨra Itir God ghaze, “A dera. Nɨ mangɨ Filistiabav suegh Keilabar akuraghtɨ, me deragham.”
Ezɨ Devit ko itir gumaziba a mɨgɨa ghaze, “Nɨ oragh. E datɨrɨghɨn Judan anabamɨn nguazimɨn itima, bizir avɨriba e gamima, e atiatingi. E manmaghɨn Keilan nguibamɨn mangɨ Filistiabav sogham? E mangan kogham.”
Me kamaghɨn mɨkemezɨma, Devit uam Ikiavɨra Itir Godɨn azai. Ezɨ a ua kamaghɨn mɨgei, “Kɨ ian akuraghtɨma, ia mɨdorozimɨn Filistiaba abɨnigham. Kamaghɨn amizɨma, ia dɨkavigh Keilan nguibamɨn mangɨ Filistiabav sogh.”
Ezɨ Devit uan gumaziba ko, Keilan ghua pamtem Filistiabav soghezɨ, men avɨriba ariaghire. A bar me abɨragha, men bulmakauba ini. Kamaghɨra, Devit Keilan nguibamɨn gumazamizibar akurazɨ, me deravɨra iti.
Ahimelekɨn otarim Abiatar, faragha Atrivim Solɨn ara iza Devit ko itir dughiamɨn, a ofa gamir gumazibar korotiar otevir azenan azuim inigha ize.* Korotiar kam, a ofa gamir gumazibar korotiar otevir azenan azuim, a dagɨar pumuning iti. Aning Godɨn ifongiam gɨfoghamin ingangarim iti. Me Keilan nguibamɨn zuir dughiamɨn, Abiatar korotiar kam uaghan a inigha me ko zui. Fomɨra itir gumazir maba, akɨnafarir kam Grikɨn akamɨn a giragha an osiri. Egha me ghaze, Hibrun akamɨn mɨngarim kamaghɨn iti. Ezɨ e garima, akɨnafarir Hibrun akamɨn datɨrɨghɨn itir kam, akar kamɨn mɨngarim kamaghɨn ghu, Abiatar faragha Keilan nguibamɨn Devit bato.
Ezɨ gumazir maba Sol mɨgɨa ghaze, “Devit ghua Keilan nguibar ekiamɨn iti.”
Ezɨ Sol ghaze, “Bar dera, God datɨrɨghɨn a isa nan agharim darɨgham. Devit a nguibar ekiar tiar akar gavgavim ko dɨvazir gavgavim itimɨn aven ize. A uabɨ uabɨ isa kalabuziam gatɨ. Kamaghɨn amizɨ, kɨ an suighamin ingangarim osemezir puvatɨ.” Kamaghɨn amizɨ Sol uan mɨdorozir gumaziba bar men diazɨ, me Devit uan adarazi ko me konasa Keilan zui.
Ezɨ Devit kamaghɨn oraki, Sol a gasɨghasɨghasa izi. Ezɨ a kamaghɨn ofa gamir gumazim Abiatar mɨgei, “Nɨ ofa gamir gumazibar korotiar otevir azenan azuir kam, a inigh izɨ.”
10 Ezɨ an a inigha izezɨ, Devit kamaghɨn Ikiavɨra Itir God mɨgei, “O, Ikiavɨra Itir God, nɨ Israelia en God, kɨ nɨn ingangarir gumazim, kɨ kamaghɨn oraki, Sol fo, kɨ Keilan kagh iti. Kamagh amizɨ, a na bangɨn kagh izɨ nguibar kam gasɨghasɨghasa. 11 Kɨ foghasa, nguibar kamɨn gumazamiziba na isɨ Sol danɨngam, o puvatɨgham? Sol izamin akam a guizbangɨra o puvatɨ? O Ikiavɨra Itir God, Israelia en God, nan ifongiam kamakɨn, nɨ nan azangsɨzim ikaragh.”
Ezɨ Ikiavɨra Itir God kamaghɨn a mɨgei, “Sol a izam.”
12 Ezɨ Devit ua Ikiavɨra Itir Godɨn azara, “Keilan gumazamiziba, me kɨ uan adarazi ko e isɨ Sol danɨngam, o puvatɨgham?” Ezɨ a ghaze, “Are, me nɨ mɨgei moghɨra mamaghɨra damuam.” 13 Ezɨ Devit kamaghɨn oregha zuamɨra uan gumaziba ini, men dɨbobonim 600ɨn mɨn tu. Me bar dɨkavigha Keila ategha ghue. Me bar moghɨra uari inigha tintinibar danganibagh arui. Ezɨ Sol orazima Devit Keila ategha arav ghuzɨma, Sol ua Keilan mangan nɨghnɨzir puvatɨ.
Devit a mɨghsɨaba itir danganibar modi
14 Ezɨ Devit ghua Sifɨn nguibar ekiamɨn boroghɨn, mɨghsɨaba itir danganir mongamin aghuibar modi. Danganir kam, kar danganir dakɨrtɨzir gumaziba puvatɨzim. Sol zurara Devit buriavɨra iti, ezɨ Ikiavɨra Itir God Sol gamima, a Devit bativir puvatɨ. 15 Ezɨ Devit kamaghɨn fo, Sol izɨ a mɨsueghtɨ an aremegham. Kamaghɨn amizɨma, a ghua Sifɨn boroghɨn Horesɨn nguibamɨn iti. 16 Ezɨ Solɨn otarim Jonatan Devitɨn ganasa ghua, nɨghnɨzir gavgavim Ikiavɨra Itir Godɨn ikiasa akar aghuibar a mɨgei. 17 Egha Jonatan kamaghɨn a mɨgei, “Nan afeziam nɨ buri nɨ batogh, nɨ gasɨghasighan kogham. Kamaghɨn amizɨ, nɨ atiatingan markɨ. Nɨ gɨn Israelian atrivimɨn ikiam, eghtɨ kɨ nɨn gɨrara ikiam. Nan afeziam, a uaghan bizir kam gɨfo.” 18  1 Samuel 18:3Egha aning Ikiavɨra Itir Godɨn damazimɨn, roroamningɨn ikiasa akar dɨkɨrɨzir gavgavir mam gami. Egha Jonatan uamategha uan nguibamɨn ghuzɨma, Devit Horesɨn ikiavɨra iti.
19  Onger Akaba 54:1Ezɨ Sifɨn gumazir maba ghua Gibean nguibar ekiamɨn Sol mɨgɨa ghaze, “O atrivim, nɨ oragh. Devit en bighan Hakilan mɨghsɨamɨn modogha iti, a sautɨn amadaghan Jesimonɨn gumazamiziba puvatɨzir danganimɨn iti. Me Horesɨn nguibamɨn boroghɨn, mɨghsɨabar mɨsoghamin danganir aghuibar iti. 20 O atrivim, e fo, nɨ gumazir kamɨn suighasa bar ifonge, nɨ izɨva a inigh. E uari a isɨ nɨn agharim darɨgham.”
21 Ezɨ Sol kamaghɨn me mɨgei, “Ia nan akurvaghamin arazir aghuim gami. Bizir kam bangɨn, Ikiavɨra Itir God deraghvɨra ia damu. 22 Kɨ fo, gumaziba kamaghɨn mɨgei, Devit bar dɨkɨrmɨki, an e gifaragham. Kamaghɨn amizɨ, ia uamategh mangɨ a itir danganim bagh deraghvɨra ganigh, egh uaghan gumazir an ganizibar ziaba inigh. 23 Ia bar deraghvɨra a modozir danganibagh fogh, egh zuamɨra izɨ na mɨkemeghtɨ, kɨ ia ko mangam. A danganir kamra ikɨtɨ, kɨ mangɨ deraghvɨra a batogham. Kɨ Judabar dakoziba bar dar tongɨn a buriva an apigham.”
24 Sol mɨkemegha gɨvazɨ, Sifia anetegha uan nguibamɨn ghue. Egha me kamaghɨn fo Devit uan gumazamiziba ko me Maonɨn gumazamiziba puvatɨzir danganimɨn iti. A sautɨn amadaghan, Jesimonɨn Jordanɨn danganir zarimɨn iti. 25 Sol oregha gɨvagha, uan gumaziba ko me danganir kamɨn ghua Devit buri. Ezɨ gumazir maba iza Devit mɨkeme. Ezɨ a ghua danganir kurar dagɨar avɨriba itimɨn, Maonɨn gumazamiziba puvatɨzir danganir vuemɨn iti. Sol oraghtɨ, Devit danganir manamɨn mangɨtɨ, a uaghan danganir kamɨn mangam. 26 Sol uan gumaziba ko mɨghsɨar akɨrir vuemɨn mangɨtɨ, Devit uan adarazi ko me solɨn arɨva, mɨghsɨar akɨrir vuemɨn mangam. Egha Sol uan adarazi ko ghua bar Devit uan adarazi ko me ikiarugha bar men suighasava ami. 27 Ezɨ gumazir mam iza kamaghɨn Sol mɨgei, “Filistiaba en nguazimɨn izegha e mɨsosi. Ezɨ nɨ zuamɨra uamategh izɨ.”
28 Ezɨ Sol akar kam baregha uan gumaziba ko me Devit ategha, uamategha ghua Filistiaba ko mɨsosi. Kamaghɨn amizɨ, me danganir kam dɨbora ghaze, “Mɨdorozibagh Itaghvɨrazir Dagɨam.” 29 Ezɨ Devit danganir kam ategha ghua Engedin nguazimɨn danganir mogomer aghuibar iti.

*23:6: Korotiar kam, a ofa gamir gumazibar korotiar otevir azenan azuim, a dagɨar pumuning iti. Aning Godɨn ifongiam gɨfoghamin ingangarim iti.

23:6: Fomɨra itir gumazir maba, akɨnafarir kam Grikɨn akamɨn a giragha an osiri. Egha me ghaze, Hibrun akamɨn mɨngarim kamaghɨn iti. Ezɨ e garima, akɨnafarir Hibrun akamɨn datɨrɨghɨn itir kam, akar kamɨn mɨngarim kamaghɨn ghu, Abiatar faragha Keilan nguibamɨn Devit bato.

23:18: 1 Samuel 18:3

23:19: Onger Akaba 54:1