26
Namba 2ɨn dughiamɨn Devit Sol mɨsoghezir puvatɨ
Onger Akaba 54:1Ezɨ Sifɨn gumazir maba iza Gibean Sol batogha kamaghɨn a mɨgei, “Devit ti Hakilan mɨghsɨamɨn modogha iti, a Jesimonɨn gumazamiziba puvatɨzir danganimɨn boroghɨn iti.”
Ezɨ Sol zuamɨra dɨkavigha ghua Israelian 3,000ɨn mɨdorozir gumazir aghuiba inigha, Sifɨn gumazamiziba puvatɨzir danganimɨn ghuaghira, Devit buriasa zui. Dughiar kamɨn, Sol Hakilan mɨghsɨamɨn tuavir mɨriamɨn averpenibar ingari. Danganir me itim, a Jesimonɨn boroghɨn iti. Ezɨ Devit gumazamiziba puvatɨzir danganir kamɨn ikiavɨra ikia kamaghɨn oraki, Sol gumazamiziba puvatɨzir danganir kamɨn a buri. Kamaghɨn amizɨ, a moga garir gumaziba amangizɨ, me ghua garima, Sol guizbangɨra izegha gɨfa. Me iza Devit mɨkemezɨ, Devit dɨkavigha ghua Sol itir averpenibar ghu, egha a bar deraghavɨra Sol uan mɨdorozir gumazibar dapanim Apner ko, aning akuir danganimɨn gari, Apner a Nerɨn otarim. Sol uan averpenibar tongɨrama akuima, an mɨdorozir gumaziba an okarigha akui. Abisai, a Seruian otarim, egha Joapɨn aveghbuam. Ezɨ Devit kamaghɨn, Hitɨn gumazim Ahimelek ko Israelian gumazim Abisai mɨgei, “Guan tinara na ko dɨmangan Solɨn averpenibar magɨram?”
Ezɨ Abisai ghaze, “Kɨ mangam.” Ezɨ dɨmagarir kamɨn Devit ko Abisai, aning Solɨn averpeniba itir danganimɨn zui. Aning ghua garima, Ame! Sol uan adarazir tongɨrama akui. A uan afuzim uan dapanvɨrɨn nguazimɨn anesara. Ezɨ Apner, uan mɨdorozir gumaziba ko me an okarigha akui.
Ezɨ Abisai kamaghɨn Devit mɨgei, “God datɨrɨghɨn nɨn apanim isa nɨn dafarim gatɨ. Nɨ na ateghtɨ kɨ an afuzimra a ginivam. Kɨ dughiar vamɨran a bɨraghtɨma an aremegham. Kɨ dughiar pumuningɨn a ginivan kogham.”
Ezɨ Devit a mɨgɨa ghaze, “Markɨ, nɨ a gasɨghasɨghan markɨ. Ikiavɨra Itir God, atrivimɨn ikiasa anemɨsefe, ezɨ gumazitam a gasɨghasightɨ, God uabɨ ivezir kuram isɨ gumazir kam danɨngam.”
10 Egha Devit ua kamaghɨn mɨgei, “Ikiavɨra Itir Godɨn zurara itimɨn ziamɨn, kɨ kamaghɨn nɨ mɨgei, Ikiavɨra Itir God, uabɨ Solɨn mɨsuegham, o Sol uabɨ uan dughiamɨn aremegham, o an apaniba mɨdorozir tamɨn a mɨsueghtɨ an aremegham. 11  1 Samuel 24:6Ikiavɨra Itir God kamaghɨn ifongezir puvatɨ, a inabazir atrivim kɨ a gasɨghasɨgham. Ga an dapanvɨrɨn asaraghav itir afuzim ko an mɨner dɨpamra inigh mangam.” 12 Ezɨ Devit Solɨn dapanvɨrɨn an afuzim ko nguazir mɨner dɨpam itim inigha, Abisai ko aning ghu. Ezɨ aning amizir arazir kam, gumazitam osegha aningɨn ganizir puvatɨ. Me akua onganizir bizir kam, Ikiavɨra Itir God uabɨ me gamizɨ me bar akuava onganigha mozorozir puvatɨ. 13 Ezɨ danganir zarir mɨghsɨamning abɨghizim, Devit an ghua mɨghsɨar mamɨn ghuanaga orazimɨn tughav ti, a mong Solɨn averpenibar saghon iti.
14 Ezɨ Devit Solɨn mɨdorozir gumaziba ko Apnerɨn diagha ghaze, “Oi! Apner, nɨ nan dɨmdiam barazi, o puvatɨ?”
Ezɨ Apner an diagha ghaze, “Nɨ tina atrivimɨn dei?”
15 Ezɨ Devit a ikaragha kamaghɨn a mɨgei, “Nɨ ti guizɨn gumazim, o? Israelian gumazir manam, nɨn mɨn gari? Bar puvatɨ. Nɨ bar me gafira. Nɨ tizim bagha deraghavɨra uan gumazir ekiam, a geghuvir puvatɨ? A nɨn atrivim, nɨ ti fozir puvatɨ, a? Gumazir mam, datɨrɨghɨra atrivim mɨsueghtɨ an aremeghasa ian danganimɨn aven magh ghu. 16 Apner nɨ oragh, nɨ ingangarir aghuitam gamir puvatɨ. Ezɨ ia mɨdorozir gumaziba ia deraghavɨra uan gumazir ekiam geghuvir puvatɨ. A gumazir Ikiavɨra Itir God atrivimɨn ikiasa mɨsevezim. Kamaghɨn amizɨ, kɨ guizbangɨra Ikiavɨra Itir Godɨn zurara itimɨn ziamɨn nɨ mɨgei, atrivim ia mɨsueghtɨ ia bar arɨghiregham. Ia mangɨ atrivimɨn dapanvɨrɨn an afuzim ko an mɨner pam bagh ganigh, aning iti, o puvatɨ?”
17 Ezɨ Sol oregha fo kar Devitɨn tiarim, egha a dɨkavigha ghaze, “Devit nan otarim, kar nɨn tiarimra, o?”
Ezɨ Devit ghaze, “Are, nan gumazir ekiam, nan atrivim, kar kɨrara.”
18 Egha a ua ghaze, “O gumazir ekiam, kɨ nɨn ingangarir gumazim, kɨ arazir kurar manam gamizɨ, nɨ na buriavɨra iti? Guizbangɨra, kɨ arazir kuratam gamizir puvatɨ. 19 Kamaghɨn amizɨ atrivim, nɨ nan gumazir ekiam, kɨ kamaghɨn ifonge, nɨ na barakigh. Ikiavɨra Itir God uabɨ na mɨsoghsɨ, nɨ mɨkemeghtɨ, kɨ a bagh ofa tam damightɨ, a nan apangkuvigham. Eghtɨ gumaziba na mɨsoghsɨ nɨn navim ginivtɨ, gumazir kaba Ikiavɨra Itir God me gasɨghasɨgham. Guizbangɨra, me kamaghsua, me kantrin kamɨn na batueghtɨ, kɨ mangɨva asebar tevimning apɨrɨva men ziaba fam. Eghtɨ bizir aghuir Ikiavɨra Itir God uan gumazamiziba bagha anɨdiba, kɨ da inian kogham. 20 Atrivim, nɨ na mɨsoghasa na buri, mati gumazim piba buri, o mati gumazim mɨghsɨabar ghua kuarazir goniam gasasa a buriava avegha an aroriam ini. Kɨ kamaghɨn nɨ mɨkɨmasa, nɨ Ikiavɨra Itir God gɨfozir puvatɨzir darazir nguazimɨn na mɨsoghan markɨ. Nan ghuzim, gumazamizir igharazibar nguazim giran kɨ aghua.”
21 Ezɨ Sol akar kam baregha kamaghɨn Devit mɨgei, “Noki, kɨ arazir kuram gami. Ezɨ Devit nan borim, nɨ uamategh na bagh izɨ. Kɨ ua nɨ gasɨghasɨghsɨ nɨghnɨghan kogham. Kɨ fo, dɨmagarir kamɨn nɨ bar atam na mɨsoghezɨ kɨ aremeghai. Kamaghɨn amizɨ, nan araziba bar ikufi. Kɨ amizir arazir kam, a tong suvizir puvatɨ.”
22 Ezɨ Devit kamaghɨn Sol mɨgei, “O atrivim, nɨn afuzim nan dafarimɨn iti. Nɨ gumazir igiatam amadaghtɨ, a izɨ na dam a inigh. 23 E fo, Ikiavɨra Itir God gara, gumazir zurara nɨghnɨzir gavgavim an ikiava, arazir aghuibagh amiba, a deraghavɨra me gami. Guizbangɨra, Ikiavɨra Itir God datɨrɨghɨn nɨ isa nan dafarim gatɨ, ezɨ kɨ fo Ikiavɨra Itir God ua bagha mɨsevezir gumazim, kɨ uan dafarim a datɨghan kogham. 24 Kɨ kamaghɨn nɨghnɨsi, nɨn angamɨra itir ikɨrɨmɨrim, a bizir bar ekiam. Ezɨ kɨ nɨ ataghizɨ nɨ deraghavɨra iti. Ezɨ datɨrɨghɨn kɨ kamaghsua, Ikiavɨra Itir God kamaghɨra nan angamɨra itir ikɨrɨmɨrim gɨnɨghnɨgh deraghvɨra na damuva, nan osɨmtɨziba agɨvaghtɨ kɨ deraghvɨra ikiam.”
25 Ezɨ Sol kamaghɨn Devit mɨgei, “Devit nan otarim, God deraghvɨra nɨ damu! Eghtɨ bizir avɨrir nɨ damuamiba da bar deraghvɨram otivam!” Aning uaning mɨkemegha gɨvagha, Devit mɨghsɨar kam ategha zuima, Sol uamategha uan nguibar ekiamɨn ghu.

26:1: Onger Akaba 54:1

26:11: 1 Samuel 24:6