27
Devit Filistiaba ko iti
Ezɨ Devit gɨn kamaghɨn nɨghnɨsi, “Kɨran oveghangɨn, Sol na mɨsueghtɨ kɨ aremegham. Kamaghɨn ti deragham, kɨ arɨ mangɨ Filistiabar kantrin ikiam. Eghtɨ Sol aghuaghɨva, ua na inisɨ, Israelian nguazimɨn na burian kogham. Eghtɨ kɨ tuavir kamɨn, kɨ a mɨseveghirɨgham.”
Egha Devit uan 600plan gumaziba ko me gumazim Akis bagha zui, a Maokɨn otarim, a Getɨn nguibar ekiamɨn atrivim. Ezɨ Devit uan gumaziba ko men amuiroghboriba, me Atrivim Akis ko Getɨn apiaghav iti. Devitɨn amuir pumuning a ko iti. Mamɨn ziam Ahinoam, a Jesrilɨn amizim, ezɨ igharazim Abigel, a Karmelian amizim, a faragha ikezir pam Nabal, an areme. Ezɨ Sol kamaghɨn oraki, Devit ara ghua Getɨn nguibar ekiamɨn itima, a uam a burir puvatɨ.
Ezɨ Devit gɨn kamaghɨn Atrivim Akis mɨgei, “Nɨ na gifuegh na ateghtɨ, kɨ mangɨ ruarimɨn nɨn nguibar dozir mamɨn ikiam. Kamaghɨn derazir puvatɨ, e nɨn nguibar ekiamɨn ikɨtɨ, nɨ ingangarir ekiamɨn e damuan kɨ aghua.” Ezɨ Akis Devitɨn akam baregha nguibar dozir mam a ganɨngi, an ziam Siklak. Kamaghɨn amizɨ, Siklak a Judabar atrivibar nguibamra, ezɨ a ikia iza datɨrɨghɨn ikiavɨra iti.* Mɨgɨrɨgɨar kam, “datɨrɨghɨn,” kar mɨgɨrɨgɨar en dughiamɨn otozir puvatɨzim. Puvatɨ. Kar, gumazir akɨnafarir kam osirizimɨn dughiamɨn akam. Ezɨ Devit azenir vamɨra ko iakɨnir 4plan Filistiabar kantrin iti.
Dughiar kamɨn Devit uan gumaziba ko ghua Gesuria ko Girsia, ko Amalekia mɨsosi. Gumazamizir kaba Israelian apanibagh ami, egha Isipɨn boroghɨn, sautɨn amadaghan, Surɨn gumazamiziba puvatɨzir danganimɨn iti. Me fomɨra danganir kamɨn iti. Ezɨ Devit zurara uan gumaziba ko ghua me mɨsogha, men gumazamizibav sozi me bar ariaghire. Ezɨ me, men sipsipba ko bulmakauba ko, donkiba ko, kamelba ko men korotiaba sara bar ada inigha, uan nguibamɨn ghue. Egha gɨn, a uamategha Atrivim Akis bagha ghu. 10 Ezɨ Atrivim Akis zurara dughiabar kamaghɨn Devitɨn azai, “Nɨ datɨrɨghɨn ghua te ko mɨsoke?”
Eghtɨ Devit a gifar suam, “Kɨ ghua Negevɨn Judabar gumazibav sosi.” O, a na mɨkɨm suam, “Kɨ ghua Jeramelian nguibamɨn gumazibav sosi.” O, a suam, “Kɨ ghua Kinian nguibamɨn gumazibav sosi.” Gumazamizir ikɨzir kaba, me sautɨn amadaghan Judan nguazimɨn iti.
11 Egha Devit ghua mɨsozir dughiabar a gumazamiziba kuavarei. A kamaghɨn nɨghnɨsi, “Gumazitam ikɨva, a gɨn Getɨn izɨva, kɨ uan gumaziba ko amizir bizibar gun Getia geghanigham.” Devit Filistian ikia dughiabar zurara arazir kamram ami.
12 Kamaghɨn amizɨ Atrivim Akis nɨghnɨzir gavgavim Devitɨn ikiava kamaghɨn nɨghnɨsi, “Israelia, kar an gumazamizibara, a me ko mɨsosi. Ezɨ me ti bar an aghuaghama. A datɨrɨghɨn nan akuragh zurara nan ingangarir gumazimɨn ikiam.”

*27:6: Mɨgɨrɨgɨar kam, “datɨrɨghɨn,” kar mɨgɨrɨgɨar en dughiamɨn otozir puvatɨzim. Puvatɨ. Kar, gumazir akɨnafarir kam osirizimɨn dughiamɨn akam.