30
Devit uan mɨdorozir gumaziba ko ghua Amalekia mɨsosi
Egha Devit uan mɨdorozir gumaziba ko me 3plan dughiabar arua ghua, uan nguibam Siklakɨn oto. Me garima, a ikuvigha gɨfa. Dughiar Devit Filistiabar mɨdorozir gumaziba ko itimɨn, Amalekia iza Judan sautɨn amadaghan Negevɨn itir nguibar dozibar mɨsoghasa izi. Me uaghan Siklakɨn nguibam mɨsogha, uari bagh an biziba inigha nguibam gaborozɨma a isi. Egha me Siklakɨn amiziba bar me inigha ghue, guivir igiabar ikegha ghua amizir ghuriba sara, Amalekia me mɨsoghezir puvatɨgha pura me inigha ghue.
Ezɨ Devit gɨn uan mɨdorozir gumaziba ko ghua Siklakɨn otogha garima, nguibam sigha gɨfa. Me kamaghɨn fo, Amalekia Devit ko an mɨdorozir gumazibar amuiba ko boriba bar me inigha ghue. Ezɨ Devit uan mɨdorozir gumaziba ko, me bar puvɨrama azia ghua men gavgaviba bar gɨfa. 1 Samuel 25:42-43Devitɨn amuimning, Ahinoam ko Abigel, Amalekia uaghan aning inigha ghu. Ahinoam, a Jesrilian amizim, ezɨ Abigel, a Karmelian amizim, a faragha ikezir pam Nabal, an areme.
Ezɨ Devitɨn gumaziba uan otariba ko guivibagh nɨghnɨgha, bar a basemegha dagɨabar a ginivightɨ an aremeghasava amima, a bar osɨmtɨzir ekiam isi. Egha Devit uan God ko mɨgei, ezɨ Ikiavɨra Itir God, gavgavim an nɨghnɨzim ganɨngi.
1 Samuel 22:20-23Ezɨ Devit Ahimelekɨn otarim Abiatarɨn mɨgɨa ghaze, “Ofa gamir gumazibar korotiar otevir azenan azuir kam, nɨ a inigh izɨtɨ, e Ikiavɨra Itir Godɨn nɨghnɨzim gɨfoka.” Ezɨ Abiatar korotiar kam inigha izi.
Ezɨ Devit kamaghɨn Ikiavɨra Itir Godɨn azara, “Kɨ mangɨva okɨmakɨar gumazir kabar agɨragham, o markiam? Kɨ mangɨ men apigham o?”
Ezɨ Ikiavɨra Itir God kamaghɨn a mɨgei, “Nɨ mangɨ men agɨragh. Nɨ mangɨ me batogh me mɨsoghɨva, uan amuiba ko boriba ua me inigh.”
9-10 Kamaghɨn amizɨ Devit uan 600plan gumaziba ko ghua Amalekian agɨra. Me ghua Besorɨn Fanemɨn otogha, men marazi daruan ibura. Men mɨkarziba men amɨrazɨ me dɨpam abɨghan iburagha maghɨra iti. Men dɨbobonim 200ɨn boroghɨn tu. Ezɨ Devit 400plan gumaziba ko, Amalekian gɨn zui.
11 Ezɨ Devitɨn mɨdorozir gumazir maba danganir kɨnir mam abigha ghua Isipɨn gumazir igiar mamɨn apigha, a inigha Devit bagha ghua, dagheba ko dɨpam a ganɨngi. 12 Egha me fighɨn ikɨzir muziarir apuzizir mam ko wainɨn ovɨzir apuzizir ikɨzir pumuning a ganɨngi. Ana aruer 3pla ko dɨmagarir 3plan dagheba ko dɨpatam amezir puvatɨgha, mɨtiriam bangɨn mɨkɨrɨgha, gavgaviba bar puvatɨ. An amegha gɨvagha ua gavgavim ini. 13 Ezɨ Devit kamaghɨn an azara, “Tina nɨn gumazir ekiam? Egha a nguibar manamɨn gumazim?”
Ezɨ a ghaze, “Kɨ Isipian gumazim, egha kɨ Amalekian gumazimɨn ingangarir gumazir mam. Kɨ areima, nan gumazir ekiam kagh na atɨzɨ, kɨ kagh itima dughiar 3pla gɨfa. 14 E kantri Judan sautɨn amadaghan Negevɨn danganimɨn ghua, Judaba ko Keretia ko Kalepian mɨsogha men biziba bar ada ini. Egha e Siklakɨn ghua men nguibar kam gaborozɨma a isi.”
15 Ezɨ Devit kamaghɨn an azara, “Nɨ na inigh okɨmakɨar gumazir kaba bagh mangam, o?”
Ezɨ a ghaze, “Are, ga mangam. Ezɨ kɨ kamaghsua, nɨ Godɨn ziamɨn akar gavgavim akɨrigh suam, nɨ na mɨsueghtɨ kɨ aremeghan kogham, egh uaghan na isɨ nan gumazir ekiamɨn dafarim darɨghan markɨ. Nɨ kamaghɨn damightɨ, kɨ nɨ inigh mangam.” Ezɨ Devit a ko akar gavgavim akɨri.
16 Ezɨ Isipian gumazir kam Devit inigha Amalekia bagha ghu. Dughiar kamɨn, Amalekia bizir avɨrir Filistian kantri ko Judan nguazimɨn iniziba bagha isar ekiam gamua, dagheba ko dɨpar onganiba apava tintinibar nguazim gireghav iti. 17 Ezɨ Devit uan mɨdorozir gumaziba ko me Amalekia bararkia ghua amɨnim magh kuigha izima, me ghua mɨdorozim fore. Egha Amalekian mɨsogha ghua bar guaratɨzimɨn tu. Egha Amalekian avɨribav soghezɨma me ariaghire. 400plan gumazibara uan kamelbagh apiagha are. Ezɨ igharaziba bar moghɨra ariaghire. 18 Ezɨ Devit uan amuimning ko amizir igharaziba ko boriba ko men bizir Amalekia iniziba bar uam ada ini. 19 Men bizir ekiaba ko bizir muziariba bar iti, bizitam ikuvizir puvatɨ. Egha an mɨdorozir gumazibar otariba ko guiviba, ko bizir apaniba okemeziba bar, Devit bar moghɨra ua da ini. 20 Egha Devit Amalekian bulmakauba ko sipsipba bar ada ini. Ezɨ an mɨdorozir gumaziba da inigha men faragha zui. Ezɨ gumazamiziba arazir kamɨn gara kamaghɨn dɨa ghaze, “Kar, Devitɨn asɨzibara, a mɨdorozimɨn da ini.”
21 Egha me ghuava, men 200plan gumaziba Besorɨn Fanemɨn me bato. Kar gumazir faragha mɨkarziba amɨragha dɨpam abɨghan iburaziba, Devit me ataghizɨ, me a mɨzua kagh iti. Ezɨ gumazir kaba datɨrɨghɨn iza Devit ko an gumazamiziba bato, ezɨ Devit men boroghɨn ghua dughiar aghuim me ganɨngi. 22 Mɨdorozir gumazir Devit ko ghuezɨ maba, me gumazir aghuiba puvatɨ, me ghaze, “Gumazir e ko ghua mɨsoghezir puvatɨzir kaba, me e mɨsogha inizir biziba inian kogham. Me uan amuiba ko boribara inigh pura mangam.”
23 Ezɨ Devit ghaze, “Bar puvatɨgham. Nan aveghbuaba, ia mɨgɨrɨgɨar kabar amuan markɨ. Ia fo, Ikiavɨra Itir God uabɨ bizir kaba e ganɨngi. A uabɨ e geghuva en akurazɨ, e apanir en nguibam gasɨghasɨghiziba abɨnigha bizir kaba ini. 24  Dɨboboniba 31:27; Josua 22:8Tinara ian akaba baragham? Puvatɨgham. E deraghvɨra biziba abɨgh, gumaziba vaghvagh iniamin biziba voroghɨra me danɨngam. Gumazir en bizibagh eghuviba ko gumazir mɨdorozim bagha ghueziba, me iniamin biziba bar voroghɨra mangɨ.”
25 Arazir kam, Devit arazir God ifongezim ko bizir a damuasa me mɨkemezimɨn mɨn, Israelia bagha a gami. Ezɨ Israelia zurara akar kamɨn gɨn ghua, iza datɨrɨghɨn ikiavɨra iti.
26 Egha Devit uamategha Siklakɨn ghugha, mɨdorozimɨn inizir bizir maba isa uan namakar mabagh anɨdi, me Judan gumazir dapaniba. A kamaghɨn me mɨgɨa ghaze, “Kar ian bizir aghuir Amalekia okemeziba, e Ikiavɨra Itir Godɨn apaniba da bizir aghuir avɨriba ini, egha maba ia ganɨdi.” 27 Devit bizir aghuir kaba isa nguibar ekiar kabagh anɨdi: Betel, ko Rama, a Judan sautɨn amadaghan Negevɨn itir danganimɨn ko Jatir, 28 ko Aroer, Sipmot, Estemoa, 29 ko Rakal Jeramelia ko Kinian nguibaba, 30 ko Horma ko Borasan ko Atak, 31 ko Hebron. Bizir maba, Devit fomɨra uan mɨdorozir gumaziba ko aruizir nguibaba, a bar moghɨra bizir aghuiba me ganɨngi.

30:5: 1 Samuel 25:42-43

30:7: 1 Samuel 22:20-23

30:24: Dɨboboniba 31:27; Josua 22:8