31
Sol uan otariba ko ariaghire
Dughiar kamɨn, Filistiaba ghua Israelia ko mɨsogha, Gilboan mɨghsɨamɨn Israelian gumazir avɨribav soghezɨma me ariaghire. Ezɨ men marazi mɨdorozim ategha are. Ezɨ Sol uan otariba ko, me uaghan are, ezɨ Filistiaba men agɨragha ghua me mɨsoghezɨ me ariaghire. Solɨn otaribar ziabar kara: Jonatan, Abinadap ko Malkisua. Ezɨ mɨdorozim bar ekevezɨma gumaziba Solɨn agɨra. Filistian maba an apigha barir pibar a gasima, barir maba an mɨtivizɨ, a bar amughamuki.
Kamaghɨn amizɨ, Sol uan gumazir igiar an mɨdorozir biziba aterimɨn diagha ghaze, “Nɨ uan mɨdorozir sabam inigh izɨ na bɨraghtɨma kɨ aremeka. Puvatɨghtɨ, Filistian mɨkarzir mogomebar iniba aghorezir puvatɨzir kaba, izɨ na dɨpov mɨzazim na danɨngɨva na mɨsueghtɨ kɨ aremegham.” Ezɨ gumazir igiar kam bar atiatigha Sol ginivan bar aghua. Kamaghɨn amizɨ, Sol uabɨ uan mɨdorozir sabam asaragha a gaverazɨ, sabam a mɨtɨzɨ an areme. Ezɨ gumazir igiar kam gari Sol aremezɨ, a uaghan uan mɨdorozir sabam asaragha a gaverazɨ, sabam a mɨtɨzɨ a uaghan Sol ko areme. Dughiar kamra, Sol uan otarir 3pla ko, an gumazir igiar an mɨdorozir biziba aterim ko, Solɨn mɨdorozir gumaziba sara, me bar moghɨra ariaghire.
Ezɨ Israelian Jordanɨn Fanemɨn vongɨn itiba, ko Jesrilɨn danganir zarimɨn vongɨn itiba kamaghɨn oraki, Israelian mɨdorozir gumaziba are. Me uaghan kamaghɨn oraki, Sol uan otariba ko, me bar ariaghire, ezɨ me uan nguibar ekiaba ategha are. Ezɨ gɨn Filistiaba iza nguibar kaba inigha dar iti.
Mɨdorozim gɨvazɨ, amɨmzaraghan Filistiaba uamategha iza, Israelian ariaghirezibar kuabar korotiaba suva, men biziba iniasa izi. Egha me garima, Sol uan otariba ko, men kuaba Gilboan mɨghsɨamɨn ireghav iti. Ezɨ me Solɨn kuamɨn fɨrim atugha, an mɨdorozir korotiaba ini. Egha me gumazir maba amadazɨma, me akaba isa ghua Filistiabar nguazimɨn tintinibar arua uan asebar dɨpenibar aven ghua an gun gumazamizibav gei. 10 Egha me Solɨn mɨdorozir korotiaba isa uan aser amizim Astarten dɨpenim gatɨ. Egha me Sol ko an otaribar kuaba inigha ghua, Betsan nguibar ekiamɨn dɨvazimɨn me gui.
11 Ezɨ Israelian Jabesɨn nguibar ekiamɨn iti darasi, me Gileatɨn nguazimɨn aven iti, me Filistiaba Sol gamizir arazimɨn eghaghanim baraki. 12 Kamaghɨn amizɨ, Jabesɨn mɨdorozir gumazir gavgaviba dɨmangan dɨkavigha ghua Betsan oto. Me ghua nguibar ekiamɨn dɨvazimɨn, Sol ko an otarir 3plan kuaba inigha iza Jabesɨn da tuezɨ da isi. 13 Egha me Sol ko an otaribar aghariba inigha, ghua Jabesɨn nguibar ekiamɨn temer povir mamɨn da isa mozim gatɨ. Egha me bar moghɨra me bagha aziava osemegha 7plan dughiabar me bagha dagheba ataki.