3
Pol Tesalonikaba gavgavim me danɨngasa Timoti amada
Ap 17:15 Aposel 17:15E ia bagha nɨghnɨghavɨra ikia ghua, gɨn e ghaze, e sughsughan kogham. Egha akam mɨsuegha ghaze, ga Atensɨn ikiam. Ap 16:1-3 Aposel 16:1-3Egha Timoti amadazɨma a ia bagha izi. Timoti a en aveghbuam. Egha a Godɨn ingangarir gumazir Kraisɨn Akar Aghuim akurim. Ga gavgavim ia danɨngɨva, ian nɨghnɨzir gavgavimɨn akurvaghasa anemada. Ef 3:13, 2 Ti 3:12 Efesus 3:13; 2 Timoti 3:12E kamaghɨn aghua, osɨmtɨziba ko mɨzazir ia isir kaba ia damutɨ ia nɨghnɨzir avɨribar amuam. Ia uari fo, God uabɨ osɨmtɨzir kamagh gariba aterasa e amɨsefe. Ap 14:22, 20:24 Aposel 14:22; 20:24E faragha ia ko ikia egha kamagh ia mɨgɨavɨra iti, osɨmtɨzitaba e bativam. Ezɨ ia datɨrɨghɨn deragha kamaghɨn fo, dughiar kurar kam e bato. Fl 2:16 Filipai 2:16Bizir kam bagha, kɨ sughsughan aghuagha, ian nɨghnɨzir gavgavim gɨfoghasa Timoti ia bagha anemadazɨ a izi. Kɨ kamagh atiati, gumazir kuram Satan ian nɨghnɨzir gavgavibar amutɨ, da ireghtɨ, en ingangarim pura mangɨgham.
Timoti mɨgɨrɨgɨar aghuim inigha izezɨma Pol bar akonge
Ap 18:5 Aposel 18:5Ezɨ Timoti ia ategha datɨrɨghɨra iza e batogha, Akar Aghuim e mɨgɨa ghaze, ia nɨghnɨzir gavgavim Godɨn ikiava God ko gumazir igharazibagh ifonge. Egha a kamaghɨn mɨgɨa ghaze, ia zurara e gɨnɨghnɨgha ian naviba bar en dera. Egha ia en ganasava ami moghɨn e uaghan ian ganasava ami. 2 Te 1:4 2 Tesalonika 1:4Kamaghɨn amizɨ, en adarasi, dughiar e osɨmtɨziba ateri nɨghnɨzir avɨriba e bativimɨn, e kamaghɨn oraki, ia nɨghnɨzir gavgavir Godɨn itim ikiavɨra iti; ezɨ bizir kam gavgavim e ganɨngi. Fl 4:1 Filipai 4:1E kamaghɨn fo, ia Ekiam bagha tugha gavgavizɨma, e kagh uaghan, en dabirabim datɨrɨghɨn bar dera. E ia gɨnɨghnɨgha uan Godɨn damazimɨn guizbangɨra bar akonge. Kamaghɨn amizɨ, e ia bagha God mɨnabavɨra iti. 10  Ap 26:7, Ro 1:10, Kl 4:12, 2 Ti 1:3 Aposel 26:7; Rom 1:10; Kolosi 4:12; 2 Timoti 1:3Egha dɨmagariba ko aruebar, God ko pamtem mɨgɨavɨra ikia ghaze, God en amamangatɨghtɨ e uari izɨ ian ganam. Eghtɨ ian nɨghnɨzir gavgavim oteveghtɨ, e ua ian akurvaghɨva ian nɨghnɨzir gavgavim damutɨma, a gavgavigham.
Pol God ko mɨgei
11  2 Te 2:16 2 Tesalonika 2:16E kamaghsua, en God en Afeziam uabɨ ko Iesus en Ekiam, e bagh tuavim azeneghtɨ e ia bagh izam. 12  1 Te 4:9-10, 5:15, 2 Pi 1:7 1 Tesalonika 4:9-10; 5:15; 2 Pita 1:7En ifongiam, Ekiam ia damightɨ arazir igharazir darazigh ifongezim bar moghɨra ia gizɨvagh egh fasfagham. E bar ia gifongezɨ moghɨra, ia vaghvagh Godɨn gumazamiziba ko gumazamizir igharaziba bar me gifongegh. 13  Sek 14:5, 1 Ko 1:8, Fl 1:10, 2 Te 1:7, 1:10, 1:17 Sekaraia 14:5; 1 Korin 1:8; Filipai 1:10; 2 Tesalonika 1:7; 1:10Eghtɨ God gavgavim ia danɨngtɨ, gumazamizir en Ekiam Iesusɨn damazimɨn zueziba bar, a ko uamateghtɨ, en God en Afeziam ian gantɨma ia an damazimɨn zuegh arazir kuraba puvatɨgham.

3:1: Ap 17:15

3:1: Aposel 17:15

3:2: Ap 16:1-3

3:2: Aposel 16:1-3

3:3: Ef 3:13, 2 Ti 3:12

3:3: Efesus 3:13; 2 Timoti 3:12

3:4: Ap 14:22, 20:24

3:4: Aposel 14:22; 20:24

3:5: Fl 2:16

3:5: Filipai 2:16

3:6: Ap 18:5

3:6: Aposel 18:5

3:7: 2 Te 1:4

3:7: 2 Tesalonika 1:4

3:8: Fl 4:1

3:8: Filipai 4:1

3:10: Ap 26:7, Ro 1:10, Kl 4:12, 2 Ti 1:3

3:10: Aposel 26:7; Rom 1:10; Kolosi 4:12; 2 Timoti 1:3

3:11: 2 Te 2:16

3:11: 2 Tesalonika 2:16

3:12: 1 Te 4:9-10, 5:15, 2 Pi 1:7

3:12: 1 Tesalonika 4:9-10; 5:15; 2 Pita 1:7

3:13: Sek 14:5, 1 Ko 1:8, Fl 1:10, 2 Te 1:7, 1:10, 1:17

3:13: Sekaraia 14:5; 1 Korin 1:8; Filipai 1:10; 2 Tesalonika 1:7; 1:10