Tesalonikabar arazir aghuiba men ikɨrɨmɨrimɨn aven otogh gavgafigh
4
(Sapta 4--5)
E gumazamiziba uari bakɨa uari ko akuir arazim damuan kogham
Fl 1:27, Kl 1:10, 2:6, 1 Te 2:12, 2 Te 3:6 Filipai 1:27; Kolosi 1:10; 2:6; 1 Tesalonika 2:12; 2 Tesalonika 3:6Kamaghɨn, en adarasi, e God ifongezir araziba bar ian akagha ghaze, arazir kaba ia dar amu. Arazir kaba, ia datɨrɨghɨn guizbangɨra dagh ami. E datɨrɨghɨn Ekiam Iesusɨn ziamɨn gavgavimɨn ia gakaghora ghaze, ia arazir kabar amu mamaghɨra ikɨ. E Ekiam Iesusɨn ziamɨn ian sure gamizir akaba, ia dagh fo.
1 Ko 6:15, 6:18, Ef 5:3, 5:17, 5:27, Kl 3:5, 1 Te 5:23, Hi 10:10, 1 Pi 1:16 1 Korin 6:15; 6:18; Efesus 5:3; 5:17; 5:27; Kolosi 3:5; 1 Tesalonika 5:23; Hibru 10:10; 1 Pita 1:16God kamaghɨn ifonge, ia bar uari isɨva a danigh an damazimɨn zuegh. Egh gumazamiziba tintinibar uari isava akuir arazim gitagham. Ro 6:19, 1 Ko 6:13-15, 6:18 Rom 6:19; 1 Korin 6:13-15; 6:18Egh ia vaghvagh uan amuibar ikɨva deravɨra men gan. Egh Godɨn damazimɨn zuezir araziba ko a ifongezir arazibar amu.* Marazi ghaze, vezɨn kam kamaghɨn ghu: “Ia uan ifongiaba ko nɨghnɨzir kurar ian navir averiabar aven itiba, ia deraghvɨra da bagh uarir gan. Egh Godɨn damazimɨn zuezir araziba ko a ifongezir arazibar amu.” Sng 79:6, Ga 4:8, Ef 2:12, 4:17-18, 2 Te 1:8 Onger Akaba 79:6; Galesia 4:8; Efesus 2:12; 4:17-18; 2 Tesalonika 1:8Ia uan mɨkarzimɨn ifongiabara, gɨn mangan markɨ, mati God gɨfozir puvatɨzir gumazamiziba amir araziba. Wkp 19:11-13, Sng 94:1, 1 Ko 6:8, 2 Te 1:8 Ofa Gami 19:11-13; Onger Akaba 94:1; 1 Korin 6:8; 2 Tesalonika 1:8Kamaghɨn ia uan aveghbuaba osɨmtɨziba me darɨgh me gifar arazir kurabar men amuibar amuan markɨ. E fomɨra akar gavgavim ia mɨgɨa ghaze, gumazir arazir kurar kabagh amiba, God gɨn ivezir kuram me danɨngam. 1 Ko 1:2, 2 Te 2:13-14, Hi 12:14, 1 Pi 1:14-16 1 Korin 1:2; 2 Tesalonika 2:13-14; Hibru 12:14; 1 Pita 1:14-16E fo, God arazir mɨzɨrɨziba bagha en diazir pu. Bar puvatɨ. A en diagha ghaze, ia nan gumazamizibara, kamaghɨn ia arazir zuruzibara damu. Ese 36:27, 37:14, Lu 10:16, 1 Ko 2:10, 2 Ko 1:22, 1 Jo 3:24 Esekiel 36:27; 37:14; Luk 10:16; 1 Korin 2:10; 2 Korin 1:22; 1 Jon 3:24Kamaghɨn amizɨ, nɨ tina akar kaba akɨrim dagh asara, nɨ akɨrim gumazim gasarazir puvatɨ, nɨ God akɨrim a gasara, Godɨn kamra uan Duam ia ganɨngi.
E arazir aghuibar amutɨ da gavgavika
Jo 13:34, 15:12, Hi 8:11, 1 Jo 2:20, 2:27, 3:11-13 Jon 13:34; 15:12; Hibru 8:11; 1 Jon 2:20; 2:27; 3:11-13Kɨ Kraisɨn adarazi uarigh ifongezir arazim ia bagh osiran kogham. Kɨ fo, God uabɨ ia uarigh ifueghamin arazim bagha ian sure gami. 10  2 Te 3:4 2 Tesalonika 3:4Ezɨ ia Provins Masedonian itir Kraisɨn adarazi uarigh ifongezir arazibar bar me gami. En adarasi, ia arazir kam damu mangɨ mamaghɨra ikiasa e ian azangsɨsi.
11-12  Rom 13:13; 2 Korin 8:21; Efesus 4:28; Kolosi 4:5; 2 Tesalonika 3:8; 3:12; 1 Pita 4:15Kɨ kamaghsua, ia bizitamɨn oteveghan kogham, eghtɨ gumazir Kraisɨn azenan itiba ian ganɨva kamaghɨn mɨkɨm suam, Kraisɨn adarazi arazir aghuibagh ami. Bizir kam bagh ia uan dabirabir amɨrizim damutɨ a deraghsɨ, puvɨra uari bagh ingar. Egh uan agharibar uari ingar egh ia uari uarir akurvagham, mati e fomɨra ia mɨkemezɨ moghɨra.
Ekiam uamategh izɨva e akuvagham
13  Ef 2:12 Efesus 2:12En adarasi, e kamaghsua, ia bar deravɨra Kraisɨn gumazamizir ovengeziba bativamin bizim gɨfogh. Ia gumazir igharazir nɨghnɨzir gavgavim Godɨn itir puvatɨzibar mɨn pamten osemegh ikian markɨ. Me ua dɨkavamin dughiam mɨzuair puvatɨ. 14  Ro 14:9, 1 Ko 15:3-4, 15:12-13, 15:18, 15:23 Rom 14:9; 1 Korin 15:3-4; 15:12-13; 15:18; 15:23E kamaghɨn nɨghnɨzir gavgavim iti. Iesus aremegha ua dɨkafi. Kamaghɨn amizɨ, en nɨghnɨzir gavgavim kamakɨn, God gumazir nɨghnɨzir gavgavim an ikiava ovengezibar amightɨ, me ua dɨkavigh egh Iesus ko ua izam.
15  1 Korin 15:51-52Ekiamɨn akam e kamaghɨn ia mɨkeme, Ekiam uamateghtɨma e gumazamizir angamɨra itiba, gumazir ariaghirezibar faragh mangan kogham. Puvatɨ. 16  Mt 24:30-31, Ap 1:11, 1 Ko 15:23, 15:52, 1 Te 1:10, 2 Te 1:7 Matyu 24:30-31; Aposel 1:11; 1 Korin 15:23; 15:52; 1 Tesalonika 1:10; 2 Tesalonika 1:7Ekiam pamtem mɨkɨmtɨ, an enselɨn faragha zuimɨn tiarim mɨkɨmtɨ, Godɨn sɨgham sara arangam. Eghtɨ Ekiamra uan nguibam ategh izighirɨtɨma gumazamizir Ekiamɨn poroghav ikiava ariaghireziba faragh ua dɨkavigham. 17  Jo 12:26, Ap 1:9, MAA 11:12 Jon 12:26; Aposel 1:9; Akar Mogomem 11:12Dughiar kamɨn gɨn e gumazamizir angamɨra ikiavɨra itiba, e gumazamizir kaba ko ghuariabar tongɨn mavanangam, egh e bar Ekiam overiamɨn a bativam. Kamaghɨn e bar Ekiam ko zurazurara ikiam. 18 Egh ia akar kam Godɨn gumazamizir igharazibav kɨm, egh gavgavim uari danɨng.

4:1: Fl 1:27, Kl 1:10, 2:6, 1 Te 2:12, 2 Te 3:6

4:1: Filipai 1:27; Kolosi 1:10; 2:6; 1 Tesalonika 2:12; 2 Tesalonika 3:6

4:3: 1 Ko 6:15, 6:18, Ef 5:3, 5:17, 5:27, Kl 3:5, 1 Te 5:23, Hi 10:10, 1 Pi 1:16

4:3: 1 Korin 6:15; 6:18; Efesus 5:3; 5:17; 5:27; Kolosi 3:5; 1 Tesalonika 5:23; Hibru 10:10; 1 Pita 1:16

4:4: Ro 6:19, 1 Ko 6:13-15, 6:18

4:4: Rom 6:19; 1 Korin 6:13-15; 6:18

*4:4: Marazi ghaze, vezɨn kam kamaghɨn ghu: “Ia uan ifongiaba ko nɨghnɨzir kurar ian navir averiabar aven itiba, ia deraghvɨra da bagh uarir gan. Egh Godɨn damazimɨn zuezir araziba ko a ifongezir arazibar amu.”

4:5: Sng 79:6, Ga 4:8, Ef 2:12, 4:17-18, 2 Te 1:8

4:5: Onger Akaba 79:6; Galesia 4:8; Efesus 2:12; 4:17-18; 2 Tesalonika 1:8

4:6: Wkp 19:11-13, Sng 94:1, 1 Ko 6:8, 2 Te 1:8

4:6: Ofa Gami 19:11-13; Onger Akaba 94:1; 1 Korin 6:8; 2 Tesalonika 1:8

4:7: 1 Ko 1:2, 2 Te 2:13-14, Hi 12:14, 1 Pi 1:14-16

4:7: 1 Korin 1:2; 2 Tesalonika 2:13-14; Hibru 12:14; 1 Pita 1:14-16

4:8: Ese 36:27, 37:14, Lu 10:16, 1 Ko 2:10, 2 Ko 1:22, 1 Jo 3:24

4:8: Esekiel 36:27; 37:14; Luk 10:16; 1 Korin 2:10; 2 Korin 1:22; 1 Jon 3:24

4:9: Jo 13:34, 15:12, Hi 8:11, 1 Jo 2:20, 2:27, 3:11-13

4:9: Jon 13:34; 15:12; Hibru 8:11; 1 Jon 2:20; 2:27; 3:11-13

4:10: 2 Te 3:4

4:10: 2 Tesalonika 3:4

4:11-12: Rom 13:13; 2 Korin 8:21; Efesus 4:28; Kolosi 4:5; 2 Tesalonika 3:8; 3:12; 1 Pita 4:15

4:13: Ef 2:12

4:13: Efesus 2:12

4:14: Ro 14:9, 1 Ko 15:3-4, 15:12-13, 15:18, 15:23

4:14: Rom 14:9; 1 Korin 15:3-4; 15:12-13; 15:18; 15:23

4:15: 1 Korin 15:51-52

4:16: Mt 24:30-31, Ap 1:11, 1 Ko 15:23, 15:52, 1 Te 1:10, 2 Te 1:7

4:16: Matyu 24:30-31; Aposel 1:11; 1 Korin 15:23; 15:52; 1 Tesalonika 1:10; 2 Tesalonika 1:7

4:17: Jo 12:26, Ap 1:9, MAA 11:12

4:17: Jon 12:26; Aposel 1:9; Akar Mogomem 11:12