5
E Ekiam izamin dughiam bagh uari akɨr ikiam
Mt 24:36 Matyu 24:36En adarasi, e biziba otivamin dughiatam dɨborogh ia bagh an osirighan kogham. Mt 24:42-44, Lu 12:39, 2 Pi 3:10, MAA 3:3 Matyu 24:42-44; Luk 12:39; 2 Pita 3:10; Akar Mogomem 3:3Ia uari fogha gɨfa, Ekiam Izamin Dughiam okɨmakɨar gumazim dɨmangan izi moghɨn zuamɨrama otogham. A izamin dughiam, ia a gɨfoghan kogham. Ese 13:10, Hos 13:13, Mt 24:39, Lu 21:34-35, Jo 16:21-22 Esekiel 13:10; Hosea 13:13; Matyu 24:39; Luk 21:34-35; Jon 16:21-22Gumazamiziba kamaghɨn mɨkɨmam, “Datɨrɨghɨn dughiar amɨrizim e batozɨ, e deravɨra iti.” Eghtɨ bizir me gasɨghasɨghamim bar zuamɨra me batogham, mati mɨzazir amizir naviba adaiba borim batasa isir mɨzaziba. Men tav osɨmtɨzir kam gitagh arɨ mangan kogham.
Ro 13:12-13, 1 Jo 2:8 Rom 13:12-13; 1 Jon 2:8Kamaghɨn amizɨ, en adarasi, ia mɨtatemɨn itir puvatɨ, egh dughiar kam okɨmakɨar gumazimɨn mɨn izɨtɨ, ia an ganigh dɨgavir kuram damuan markɨ. Ro 13:12, Ef 5:8-9 Rom 13:12; Efesus 5:8-9Ia fo, ia bar aruem ko angazangarimɨn gumazamiziba. E dɨmagarim ko mɨtarmemɨn adarazi puvatɨ. Mt 24:42, 25:5, 25:13, 1 Pi 5:8 Matyu 24:42; 25:5; 25:13; 1 Pita 5:8Kamaghɨn amizɨ, e gumazamizir igharazibar mɨn daku ikian kogham. En damaziba kurighɨreghtɨ e deraghvɨra nɨghnɨgham. Lu 21:34-36, Ro 13:13, Ef 5:14 Luk 21:34-36; Rom 13:13; Efesus 5:14E fo, gumazamizir akuiba me dɨmagaribar akui. Ezɨ gumazir dɨpar kuraba apa onganiziba, dɨmagaribar da api. Ais 59:17, Ef 6:13-17 Aisaia 59:17; Efesus 6:13-17Ezɨ e aruemɨn adarasi, kamaghɨn e deraghvɨra nɨghnɨgham. E nɨghnɨzir gavgavim Godɨn itir arazim ko igharaz darazigh ifongezir arazim inigham, egh bizir kamning mɨdorozir korotiamɨn mɨn uan evariba ikeghtɨ da e apazagham. Egh God mɨzuam ikɨ an akurvazir arazim inigham, egh e mɨdorozir dapanir asuamɨn mɨn anerughtɨ an e apazagham. Ro 9:22, 1 Te 1:10, 2 Te 2:13-14, 1 Pi 2:8 Rom 9:22; 1 Tesalonika 1:10; 2 Tesalonika 2:13-14; 1 Pita 2:8God, uan anɨngagharimɨn aven mangasa e amɨsevezir puvatɨ. A en Ekiam Krais Iesusɨn ingangarimɨn en akurvaghasa e amɨsefe. 10  Ro 14:8-9, 2 Ko 5:15, 1 Te 4:14 Rom 14:8-9; 2 Korin 5:15; 1 Tesalonika 4:14Iesus en akurvaghasava e bagha areme. Kamaghɨn amizɨ, e ovenge, o e angamɨra iti, e a ko angamɨra ikiam. 11  Ju 20 Jut 1:20Kamaghɨn, ia uari vaghvagh akar aghuibar uariv kɨm egh gavgavim uari danɨng, mati ia datɨrɨghɨn ami mokɨn.
God uan adarazir akuraghtɨ me arazir aghuibar amuam
12  1 Ko 16:18, Fl 2:29, 1 Ti 5:17, Hi 13:7, 13:17 1 Korin 16:18; Filipai 2:29; 1 Timoti 5:17; Hibru 13:7; 13:17Nan adarasi, e kamaghɨn ian azangsɨsi, ia gumazamizir ian akurvagha ia ko ingaribar apengan ikɨ. Ekiam ian gumazamizir dapanibar ikiasa me amɨsefe, eghtɨ me ian araziba akɨramin mɨgɨrɨgɨabar amuam. 13 Ia men ingangarir me amir kam gɨnɨghnɨgh, egh naviba bar men deraghɨva me gifongeghɨva men apengan ikɨ. Egh ia bar uari inigh navir amɨrizimɨn ikɨ.
14  Ga 5:22, 6:1-2, Kl 3:12, 2 Te 3:6, 3:11, 3:15, Hi 12:12 Galesia 5:22; 6:1-2; Kolosi 3:12; 2 Tesalonika 3:6; 3:11; 3:15; Hibru 12:12Nan adarasi, e kamaghɨn ian azangsɨghasa, ia gumazamizir amɨrazibar araziba akɨrɨva, egh gumazamizir atiatiabar naviba gavgavim me danɨngɨva, gumazamizir gavgaviba puvatɨzibar akurvagh, egh ia gumazamiziba bar dughorir amɨrazim men ikɨ.
15  Snd 20:22, Mt 5:39, Ro 12:17, 1 Ko 6:7, 1 Pi 3:9 Aghuzir Akaba 20:22; Matyu 5:39; Rom 12:17; 1 Korin 6:7; 1 Pita 3:9Ia deravɨra gan, gumazitam o amizitam arazir kurabar ia damutɨma, ia an arazir kuraba ikaravaghan markɨ. Ia zurara arazir aghuibar Godɨn gumazamizibar amusɨ gavgavigh, uaghan gumazamizir igharaziba sara.
16  2 Ko 6:10, Fl 4:4 2 Korin 6:10; Filipai 4:4Egh ia zurara bar akongegh, 17  Lu 18:1, Ef 6:18, Kl 4:2, 1 Pi 4:7 Luk 18:1; Efesus 6:18; Kolosi 4:2; 1 Pita 4:7egh ia God ko zurara mɨkɨmvɨra ikɨ. 18  Ef 5:20, Kl 3:17 Efesus 5:20; Kolosi 3:17Bizir tizim ia bato, God mɨnabɨvɨra ikɨ. God kamaghsua, ia gumazamizir Krais Iesusɨn poroghav itiba ia arazir kaba bar, dar amu.
19  Ef 4:30, 1 Ti 4:14, 2 Ti 1:6 Efesus 4:30; 1 Timoti 4:14; 2 Timoti 1:6Eghtɨ Godɨn Duam bizitam damusɨ ia mɨkɨmtɨma, ia an anogoroghan markɨ. 20  1 Ko 14:1, 14:39 1 Korin 14:1; 14:39Eghtɨ Godɨn akam inigha izir gumazamizibar akam me ia mɨkɨmtɨma ia navir kuram men ikian markɨ. 21  1 Ko 2:11, 2:15, Fl 4:8, 1 Jo 4:1 1 Korin 2:11; 2:15; Filipai 4:8; 1 Jon 4:1Egh ia bar deravɨra araziba ko akaba bar, da tuisɨgh. Egh arazir aghuibara, ia dar suigh. 22  Jop 1:1, 1:8, 2:3 Jop 1:1; 1:8; 2:3Egh arazir kuraba ia bar da atakigh.
23  Ro 15:33, 1 Ko 1:8, Fl 4:9, 1 Te 3:13, 2 Te 3:16 Rom 15:33; 1 Korin 1:8; Filipai 4:9; 1 Tesalonika 3:13; 2 Tesalonika 3:16God uabɨ navir amɨrizimɨn mɨngarim, a ia damightɨma ia uari isɨ bar a danɨng, egh an damazimɨn bar zuegham. Eghtɨ a ian duaba ko, mɨkarziba ko, ikɨrɨmɨriba bar moghɨra deraghvɨra dar gantɨ, da deraghvɨra ikɨva en Ekiam Krais Iesus izamin dughiamɨn ia arazir kuratam Godɨn damazimɨn bar puvatɨgham. 24  1 Ko 1:9, 10:13, 2 Te 3:3 1 Korin 1:9; 10:13; 2 Tesalonika 3:3Godɨn ian diazim, a uan akabar gɨn ghua bizibagh amima da guizɨn otifi. Kamaghɨn e fo, a guizbangɨra bizir kabar amuam.
25  Kl 4:3, 2 Te 3:1 Kolosi 4:3; 2 Tesalonika 3:1En adarasi, ia e bagh God ko mɨkɨmtɨ, a en akuraka.
26  Ro 16:16 Rom 16:16Ia Kraisɨn gumazamiziba, vaghvagh uan dafaribar suigh.
27 Kɨ Ekiamɨn ziamɨn akɨnafarir kam Kraisɨn gumazamiziba bar me bagh a dɨpon me mɨkɨmasa ia gakaghori.
28 En Ekiam Krais Iesusɨn apangkuvim bar moghɨra ia ko ikɨ.

5:1: Mt 24:36

5:1: Matyu 24:36

5:2: Mt 24:42-44, Lu 12:39, 2 Pi 3:10, MAA 3:3

5:2: Matyu 24:42-44; Luk 12:39; 2 Pita 3:10; Akar Mogomem 3:3

5:3: Ese 13:10, Hos 13:13, Mt 24:39, Lu 21:34-35, Jo 16:21-22

5:3: Esekiel 13:10; Hosea 13:13; Matyu 24:39; Luk 21:34-35; Jon 16:21-22

5:4: Ro 13:12-13, 1 Jo 2:8

5:4: Rom 13:12-13; 1 Jon 2:8

5:5: Ro 13:12, Ef 5:8-9

5:5: Rom 13:12; Efesus 5:8-9

5:6: Mt 24:42, 25:5, 25:13, 1 Pi 5:8

5:6: Matyu 24:42; 25:5; 25:13; 1 Pita 5:8

5:7: Lu 21:34-36, Ro 13:13, Ef 5:14

5:7: Luk 21:34-36; Rom 13:13; Efesus 5:14

5:8: Ais 59:17, Ef 6:13-17

5:8: Aisaia 59:17; Efesus 6:13-17

5:9: Ro 9:22, 1 Te 1:10, 2 Te 2:13-14, 1 Pi 2:8

5:9: Rom 9:22; 1 Tesalonika 1:10; 2 Tesalonika 2:13-14; 1 Pita 2:8

5:10: Ro 14:8-9, 2 Ko 5:15, 1 Te 4:14

5:10: Rom 14:8-9; 2 Korin 5:15; 1 Tesalonika 4:14

5:11: Ju 20

5:11: Jut 1:20

5:12: 1 Ko 16:18, Fl 2:29, 1 Ti 5:17, Hi 13:7, 13:17

5:12: 1 Korin 16:18; Filipai 2:29; 1 Timoti 5:17; Hibru 13:7; 13:17

5:14: Ga 5:22, 6:1-2, Kl 3:12, 2 Te 3:6, 3:11, 3:15, Hi 12:12

5:14: Galesia 5:22; 6:1-2; Kolosi 3:12; 2 Tesalonika 3:6; 3:11; 3:15; Hibru 12:12

5:15: Snd 20:22, Mt 5:39, Ro 12:17, 1 Ko 6:7, 1 Pi 3:9

5:15: Aghuzir Akaba 20:22; Matyu 5:39; Rom 12:17; 1 Korin 6:7; 1 Pita 3:9

5:16: 2 Ko 6:10, Fl 4:4

5:16: 2 Korin 6:10; Filipai 4:4

5:17: Lu 18:1, Ef 6:18, Kl 4:2, 1 Pi 4:7

5:17: Luk 18:1; Efesus 6:18; Kolosi 4:2; 1 Pita 4:7

5:18: Ef 5:20, Kl 3:17

5:18: Efesus 5:20; Kolosi 3:17

5:19: Ef 4:30, 1 Ti 4:14, 2 Ti 1:6

5:19: Efesus 4:30; 1 Timoti 4:14; 2 Timoti 1:6

5:20: 1 Ko 14:1, 14:39

5:20: 1 Korin 14:1; 14:39

5:21: 1 Ko 2:11, 2:15, Fl 4:8, 1 Jo 4:1

5:21: 1 Korin 2:11; 2:15; Filipai 4:8; 1 Jon 4:1

5:22: Jop 1:1, 1:8, 2:3

5:22: Jop 1:1; 1:8; 2:3

5:23: Ro 15:33, 1 Ko 1:8, Fl 4:9, 1 Te 3:13, 2 Te 3:16

5:23: Rom 15:33; 1 Korin 1:8; Filipai 4:9; 1 Tesalonika 3:13; 2 Tesalonika 3:16

5:24: 1 Ko 1:9, 10:13, 2 Te 3:3

5:24: 1 Korin 1:9; 10:13; 2 Tesalonika 3:3

5:25: Kl 4:3, 2 Te 3:1

5:25: Kolosi 4:3; 2 Tesalonika 3:1

5:26: Ro 16:16

5:26: Rom 16:16