6
Israelian gavgavimra men akurvaghtɨ, me deravɨra ikian kogham
Egha God ghaze:
Iavzika, ia Saionɨn nguibamɨn gumazamizir deravɨra itiba,
ko ia Samarian nguibamɨn itir gumazamiziba, Iavzika, ia kamaghɨn nɨghnɨgha ghaze, bizitam e gasɨghasighan kogham.
Iavzika!
Ia Israelɨn kantrin faragha zuir gumazir dapaniba, ia ghaze, e ziar ekiaba ikia, egha kantrin igharaziba bar me gafira.
Ezɨ gumazamiziba akurvazim bagha ia bagha izi.
Iavzika, ia bar moghɨra ikuvigham!
Ia mangɨ Kalnen nguibar ekiamɨn ganighɨva,
egh gɨn mangɨ Hamatɨn nguibar bar ekiamɨn ganighɨva,
egh ua mangɨ Filistian kantrin aven itir nguibam Getɨn ganigh, kar kantrin gavgaviba.
Ia men gan nɨghnɨgh, ian gavgaviba men gavgavibagh afirazir puvatɨ.
Men nguaziba ti, guan nguazim gafirazir puvatɨ.* Hibrun akam deragha vezɨn kam mɨgeir puvatɨ.
Ia ghaze, dughiar kurar kam ti ia bativan kogham.
Iavzika, ia uari, ian arazir kurar ia amiba,
dughiar kurar kam inigha bar roghɨra ize.
Ia gumazir dagɨar avɨriba ikia, dakozir bar aghuibagh irav ikia, bulmakau ko, sipsipɨn asɨzir aghuiba apiba,
Iavzika, ia uari bagh deravɨra gan.
Dughiar kuram ia batogham!
Ia Devit ami moghɨn, ighiar igiaba osira,
da bangasa gitabav sosi.
Ia itarir ekiaba itir wainɨn dɨpaba apa mamaghɨra ikia, egha tong avughsir puvatɨ.
Egha ia borer bar aghuiba isa uan mɨkarzibagh azui.
Egha ia Josepɨn ovavir boriba ikuvighamin bizir kam,
ia an kuarkuva a gɨnɨghnɨzir puvatɨ.
Kamaghɨn amizɨ, iarara faragh mangɨ kantrin igharazitamɨn kalabusɨn mɨn ikiam.
Egh ua isar ekiabar amuan kogham.
 
Ikiavɨra Itir Godɨn Ekiam, a Godɨn Gavgaviba Bar Itim,
a uan ziamɨn Akar Gavgavim akɨra ghaze,
Jekopɨn ovavir boriba uari fava amir arazir kam,
kɨ bar an aghua.
Egha uaghan men nguibar ekiamɨn aven itir dɨpenir gavgaviba, kɨ bar dagh ifongezir puvatɨ.
Kamaghɨn amizɨ, kɨ nguibar kam ko bizir bar an aven itiba isɨ
apanibar dafaribar arɨgham.
 
Eghtɨ 10plan gumazamizibara dɨpenir tamɨn aven ikɨ,
me bar moghɨram arɨmɨghiregham.
10 Gumazitam aremeghtɨ, an ikɨzimɨn tav izɨ an kuam inigh mangɨ a tusɨ,
dɨpenimɨn aven izɨ, egh dɨpenimɨn aven modogha itir gumazir kamɨn diagh a mɨkɨm suam,
“Gumazir igharaziba uaghan aven ikiavɨra iti, o puvatɨ?”
Eghtɨ gumazir modozir kam kamaghɨn a ikaragh suam, “Puvatɨ.”
Eghtɨ gumazir kuam iniamim, a kamaghɨn a ikaragham,
“Nɨ aghumra ikɨ. Egh Ikiavɨra Itir Godɨn ziam dɨponan markɨ.” Hibrun akam vezɨn kam deragha mɨgeir puvatɨ. Israelia gumazamizir ariaghirezibar kuaba tuer arazimɨn gɨn zuir puvatɨ. E fo, mɨdorozir ekiabar dughiabar, arɨmariar kuraba otifi, ezɨ fofozir gumazir maba ghaze, me ti gumazir kuaba dughiar kamɨn da tue. Ezɨ fofozir gumazir maba ghaze, Israelia ghaze, Ikiavɨra Itir God uabɨ asɨghasɨzir kam me bagha an akua ize, kamaghɨn amizɨ, dughiar kabanangɨn me ti Ikiavɨra Itir Godɨn ziam a dɨponan atiati. Me an ziam dɨpontɨ a ti puvɨra me gɨnɨghnɨgh bar me gasɨghasigham.
 
11 Ia oragh! Ikiavɨra Itir God mɨkɨmtɨ,
dɨpenir ekiaba ko, doziba sara bar dɨpɨrighɨrɨ akuar muziaribar otivigham.
12 Ia ti ghaze,
hoziaba dagɨar ekiabagh isɨn ivemaram?
Egha ia ghaze,
gumazim bulmakau inigh mangɨ, ti dagɨabagh isɨn mangɨ nguazim abɨgham?
Ti Puvatɨgham.
Arazir kaba da bar guizbangɨra puvatɨgham.
Ia guizɨn arazibagh irazɨ, da ghua imezimɨn mɨn oto.
Egha ia arazir aghuim gɨrazɨ, a ghua bizir kuramɨn mɨn oto.
13 Ia mɨdorozim gamua Lodebarɨn nguibam ini, Hibrun akamɨn aven ziam Lodebar, an akar kam bar an mɨrara ghu, “Ingangarir mɨngariba puvatɨzim.” Ezɨ ziam Karnaim akar kamɨn mɨrara ghu, “Bar gavgafi.” Dughiar kamɨn, Israelia nguibaba mɨsogha me abɨni, ezɨ akam inigha izir gumazim gumazamizibar nɨghnɨziba fasa egha nguibar kamningran ziamning dɨboro.
egha bizir kam bagha bar akongegha uari fa iti.
Egha ia uaghan ghaze,
Ia uan gavgavimɨn Karnaimɨn nguibam ini.
14 Ezɨ Ikiavɨra Itir God,
a Godɨn Bar Gavgaviba Itim kamaghɨn mɨgei,
“Israelia, kɨ kantrin igharazibar mɨdorozir gumazitaba amadaghtɨ,
me izɨ ia ko mɨsogham.
Egh me notɨn amadaghan itir nguibam Hamatɨn ikegh ia gasɨghasɨgh,
mangɨ sautɨn amadaghan Araban Fanemɨn tugham.”

*6:2: Hibrun akam deragha vezɨn kam mɨgeir puvatɨ.

6:10: Hibrun akam vezɨn kam deragha mɨgeir puvatɨ. Israelia gumazamizir ariaghirezibar kuaba tuer arazimɨn gɨn zuir puvatɨ. E fo, mɨdorozir ekiabar dughiabar, arɨmariar kuraba otifi, ezɨ fofozir gumazir maba ghaze, me ti gumazir kuaba dughiar kamɨn da tue. Ezɨ fofozir gumazir maba ghaze, Israelia ghaze, Ikiavɨra Itir God uabɨ asɨghasɨzir kam me bagha an akua ize, kamaghɨn amizɨ, dughiar kabanangɨn me ti Ikiavɨra Itir Godɨn ziam a dɨponan atiati. Me an ziam dɨpontɨ a ti puvɨra me gɨnɨghnɨgh bar me gasɨghasigham.

6:13: Hibrun akamɨn aven ziam Lodebar, an akar kam bar an mɨrara ghu, “Ingangarir mɨngariba puvatɨzim.” Ezɨ ziam Karnaim akar kamɨn mɨrara ghu, “Bar gavgafi.” Dughiar kamɨn, Israelia nguibaba mɨsogha me abɨni, ezɨ akam inigha izir gumazim gumazamizibar nɨghnɨziba fasa egha nguibar kamningran ziamning dɨboro.