5
Amos azirakar ighiaba Israelia bagha da bange
O Israelia, ia oragh! Ia mati gumazim aremezɨ moghɨn iti. Kamaghɨn amizɨ, kɨ azirakar ighiar mam ia bagh a bangɨtɨ, ia a baragham. Azirakar kam kamaghɨn ghu:
 
“Kantri Israel mati amizir igiar kam,
a irɨgha gɨvagha, ua dɨkavan kogham.
A datɨrɨghɨn uan nguazim girɨghav iti,
ezɨ an akurvagh, uam a famin gumaziba puvatɨ.”
 
Ikiavɨra Itir Godɨn Ekiam, a kamaghɨn mɨgei:
“Israelɨn kantrin aven an nguibar mam 1,000plan mɨdorozir gumaziba mɨdorozim bagha me amadazɨ,
100plan mɨdorozir gumazibara uamategha ize.
Ezɨ nguibar igharazir mam 100plan mɨdorozir gumaziba amadazɨ,
mɨdorozir gumazir 10plara uamategha ize.”
Ikiavɨra Itir Godɨn biziba bar dagh ativazim, a Israelian araziba akɨrasa
(Sapta 5:4-15)
Israelia ua navibagh iragh God bagh izɨ, egh ikɨrɨmɨrir angamɨra itim iniam
Egha Ikiavɨra Itir God, kamaghɨn Israelia mɨgei:
 
“Ia ua izɨ na baghvɨra ikɨ,
egh dabirabir aghuim iniam.
Egh Ia Berseban nguibamɨn mangɨ
nan ziam fan markɨ.
Ia Betelɨn nguibamɨn mangɨ, tong na burian markɨ,
Betelɨn nguibam bar moghɨra ikuvigham.
Ia Gilgalɨn nguibamɨn mangɨ nan ziam fan markɨ,
Gilgalɨn gumazamiziba mangɨ kantrin igharazimɨn kalabuziabar mɨn ikiam.
 
“Ia uamategh izɨ Ikiavɨra Itir God baghvɨra ikɨ,
egh dabirabir aghuim iniam.
Puvatɨghtɨma, a ian atarɨva avir mɨzariamɨn mɨn isi izighirɨ,
ia Josepɨn ovavir boriba bar ian isigham.
Avir kamra Betelɨn nguibam bar an isigham.
Eghtɨ avir mɨzariar isir kam amungamin gumaziba puvatɨgham.”
Gumazir arazir kurabagh amiba me bar ikuvigham
Iavzika, ia gumazir kotiabagh ifariba ko gumazir arazir aghuiba dɨkabɨriba, ia bar ikuvigham!
Ikiavɨra Itir God, biziba bar dar ingaramin gavgavim ikia, egha uaghan ivezir kuram gumazamizibar anɨngamin gavgavim iti
(Amos 1:2; 4:13; 9:5-6)
8-9  Jop 9:9; 38:31God mɨkovezir kamning Guezam ko, Iavibamɨn ingarigha,
egha uaghan mɨkovezir pɨn ikia angazangarim anɨdiba sara ingari.
A mɨtarmer bar pɨzim gɨrazɨ, angazangarim oto.
Egha angazangarim gɨrazɨ mɨtatem oto.
Egha ongarimɨn deima, a izima,
an a isa nguazim ginge.
A gumazir gavgaviba ko men dɨpenir gavgaviba sarama asɨghasɨsi.
God bar bizir kabagh ami,
ezɨ an ziam, Ikiavɨra Itir God.
Amos Israelia amir arazibar gun me mɨgei
10 Gumazir aghuiba, kotiamɨn otiva guizbangɨra mɨgɨa,
egha gumazir arazir kurabagh amibar atari,
ezɨ ia gumazir aghuir kabar aghua.
11  Godɨn Araziba 28:30; 28:38-40; Maika 6:15; Sefanaia 1:13Ia onganarazibagh amir gumazamiziba dɨkabɨra
men biziba pura dagh ekuava, men dagheba okei.
Ia dagɨar gavgavibar dɨpenir aghuibar ingari,
egh ia dɨpenir katamɨn ikeghan kogham.
Ia wainɨn azenir aghuiba opari,
egh ia azenir kabar wainɨn dɨpatabar ameghan kogham.
12 Ia amir arazir kuraba, kɨ bar dagh fo.
Kɨ fo ia osɨmtɨzir bar avɨribagh ami.
Ia gumazamizir aghuiba paza me gami.
Gumazir kuraba ia apezepera moga dagɨaba ia ganɨdima, ia dagɨaba isa,
gumazir onganarazibagh amibar, kotiabar me gifara me abɨri.
 
13 Gumazamiziba arazir kurar kabar amuam,
eghtɨ ia gumazamizir fofozir aghuiba itiba,
ia akabar kumigh bizitamɨn me mɨkɨman markɨ.
Bar guizbangɨra, kar arazir kuraba otivir dughiamra.
Ia arazir aghuimɨn gɨrara mangɨtɨ, God ia ko ikiam
14 Ia arazir aghuibara damu, arazir kurabar amuan markɨ.
Egh kamaghɨn, ia ikɨrɨmɨrir angamɨra itim inigh,
ian ikɨrɨmɨrim deragham.
Ia kamaghɨn mɨgɨa ghaze,
Ikiavɨra Itir God,
a Godɨn Gavgaviba Bar Itim, a ia ko iti.
Ezɨ ia arazir aghuir kabar amutɨ,
God guizbangɨra ia ko ikiam.
15  Onger Akaba 97:10; Joel 2:14; Maika 5:3; 5:7-8Ia arazir kuraba ategh,
arazir aghuibara ifongegh dar gɨn mangɨ.
Ia kotiamɨn tugh guizbangɨra mɨkɨm.
Ia kamaghɨn damutɨ,
Ikiavɨra Itir God, a Godɨn Gavgaviba Bar Itim,
ia Josepɨn ovavir borir ikiavɨra itir varazira, a ti ian apangkuvam.
Ikiavɨra Itir God ivezir kuram Israelia danɨngam
(Sapta 5:16--9:15)
Israelia uan arazir kurabagh nɨghnɨgh aziam
16-17 Ia arazir kurar kabagh ami, kamaghɨn nan Ikiavɨra Itir Godɨn Ekiam, a Godɨn Gavgaviba Bar Itim, a kamaghɨn mɨgɨa ghaze:
 
“Kɨ ian tongɨn izɨ ivezir kuram isɨ bar ia danɨngam.
Eghtɨ ia nguibar ekiamɨn aven itir tuaviba ko biziba amadir danganibar pamten azi suam,
‘Evzika! Evzika!’
Eghtɨ ia gumazir azenibar ingaribar diaghtɨ,
me uaghan aziam.
Eghtɨ gumazamizir gumazir aremeziba bagha azia foziba,
me uaghan izɨ ian akuragh aziam.
Eghtɨ gumazamizir wainɨn azenimɨn aven itiba,
me uaghan izɨ ian akuragh azirakabar amuam.
Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ mɨkemegha gɨfa.”
Godɨn ziam fer arazibara, Israelian akuraghan kogham
18 Ia bar moghɨra kamaghɨn ifonge,
Ikiavɨra Itir God Izamin Dughiar Ekiam,* Nɨ Joel 1:15--2:11ɨn gan.
a bar zuamɨrama otogham.
Iavzika!
Ia bizir aghuir manamra dughiar kamɨn an gantɨ an otivam?
Ia ti ghaze, dughiar kamɨn amɨnim ti ian tiragham.
Bar puvatɨ.
Amɨnir bɨrim a ikɨ kamaghɨra ikiam.
19 Dughiar kam kamaghɨn otivam,
mati gumazim laionɨn ara ghua bea batozɨ,
bea a mɨsuegha aneme.
Dughiar kam uaghan kamaghɨn otogham,
mati gumazir mam uan dɨpenimɨn aven ghua dɨpenir bɨrimɨn suirazɨ,
kuruzim bɨrimɨn ikiava a givi.
20 Ikiavɨra Itir God Izamin Dughiar Ekiamɨn, amɨnim bar mɨtategham.
Eghtɨ angazangarim an ikian kogham.
Bar puvatɨgham.
 
21  Aisaia 1:11-14Ikiavɨra Itir God kamaghɨn mɨgɨa ghaze,
“Ian isar ekiabar dughiaba, kɨ bar dar aghua,
Guizbangɨra, kɨ bar dagh ifongezir puvatɨ.
Ia nan ziam fer dughiar ekiaba,
da nan atinimɨn kurigha mughasi.
22 Ian ofan bar isia mɨghɨriziba ko,
ofa damuasa inigha izir witba,
kɨ bar tam inighan kogham.
Ia bulmakaun aghuir mɨkarziba sara itiba, inigh
izɨ gumazamiziba na ko navir vamɨran ikiasava amir ofabar amutɨ,
kɨ ofan kabar ganighan kogham.
Bar puvatɨgham.
23 Ia ua ighabar amuan markɨ.
Ia ua gitaba ko buabav soghan markɨ, da nan kuarir torimɨn pura nɨgɨnir kɨnim gami.
Ezɨ kɨ da baraghan aghua.
24 Kɨ kamaghɨn ifonge, ia guizɨn arazibara damu,
eghtɨ arazir aghuiba zurara ikɨ
mati faner ekiar mam zurara,
emɨra ivemara uaghira datir puvatɨ.
 
25  Aposel 7:42-43“O Israelia,
kɨ 40plan azenibar ian akua, gumazamiziba puvatɨzir danganimɨn iza,
ofan kamagh garitam ua bagh a damuasa ian azarazir puvatɨ.
26-27 Ezɨ ia datɨrɨghɨn na ategha
gɨvagha uari bagh aser pumuningɨn marvir guamningɨn ingari.
Marvir guar mam, ia atrivimɨn ziam Sakut a gatɨgha,
marvir guar igharazim, ia mɨkovezimɨn ziam Kaiwan a gatɨ. Hibrun akam vezɨn kam deragha mɨgeir puvatɨ.
Kamaghɨn amizɨ, kɨ Damaskusɨn vongɨn amadaghan itir kantrin mamɨn kalabusɨn mɨn ikɨsɨ ia amadaghtɨ,
ia ti marvir guar kamning inigh aning sara mangam.
Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ kamaghɨn mɨgei.
Nan ziamra kara, Godɨn Gavgaviba Bar Itim.”

5:8-9: Jop 9:9; 38:31

5:11: Godɨn Araziba 28:30; 28:38-40; Maika 6:15; Sefanaia 1:13

5:15: Onger Akaba 97:10; Joel 2:14; Maika 5:3; 5:7-8

*5:18: Nɨ Joel 1:15--2:11ɨn gan.

5:21: Aisaia 1:11-14

5:25: Aposel 7:42-43

5:26-27: Hibrun akam vezɨn kam deragha mɨgeir puvatɨ.