4
Ia Samarian amiziba, ia akar kam baragh:
 
Ia mati bulmakaun aghuibar mɨn grazir avɨrim apava ian mɨkarziba bar dera.
Gumazamizir gavgaviba puvatɨziba,
ia bar pazavɨra me gami.
Egha ia osɨmtɨziba isa onganarazibagh amir gumazamizibagh anɨga,
tong men apangkuvir puvatɨ.
Egha ia uaghan uan pabar dia
uari bagh wainɨn dɨpaba inigh izasa me mɨgɨa ghaze,
“Ia wainɨn dɨpar avɨriba inigh izɨtɨ,
e dar amɨ onganam.”
Ikiavɨra Itir Godɨn Ekiam, a Godɨn bar zuezim,
a uan ziar zuruzim akagha, akam akɨrigha gɨvagha ghaze,
“Bar guizbangɨra, dughiatam izɨtɨ,
apaniba akezimɨn ian guigh ia mɨkɨrɨvagh mangegham.
Ia bar moghɨra,
mati gumazim dɨpamɨn akezimɨn osiribar guava azenan izi moghɨn,
me akezibar ian guigh danganir igharazimɨn mangam.
Apaniba ia inigh nguibar ekiamɨn dɨvazim akaraghirezɨ naghɨn
mangɨ azenan otogham,
egh ia isɨ Harmonɨn danganir bizir kuraba akurimɨn, ia akunightɨ, ia magɨregham.* Hibrun akam vezɨn kam deragha mɨgeir puvatɨ. Egha uaghan, e fozir puvatɨ, Harmonɨn nguibam a bar managhɨra iti, egha a nguibar manmaghɨra gara iti.
Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ kamaghɨn mɨkemegha gɨfa.”
God ivezir kuram Israelia ganɨngizɨ, me uan navibagh irazir puvatɨ
Ikiavɨra Itir God, a God, a kamaghɨn mɨgɨa ghaze:
 
“Ia Israelia, ia dɨkavigh mangɨ
Betelɨn nguibar ekiamɨn arazir kurabar amuva nan akam batogh.
Egh ia Gilgalɨn nguibar ekiamɨn mangɨ
akɨrim ragh na gasɨ mamaghɨra ikɨ.
Ia mɨzarazibar zurara ofa damusɨ asɨziba inigh izɨ.
Egh dughiar mɨkezimɨn, ia uan azenibar dagheba ko, biziba tuiragh pozir 10pla mɨkɨnigh,
egh ia pozitam isɨ na danɨngam.
Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ kamaghɨn mɨkeme.
Aria, ia pura mangɨ na mɨnabaghsɨ,
bretɨn ia tueziba inigh, na bagh ofa damu.
Egh ia uan ifongiamɨn gɨn mangɨ bizir avɨriba inigh izɨ nan ofa damuva,
tuavir kamɨn gumazamizibar damazimɨn uarira uan ziaba fɨ.
Kɨ fo, ia Israelia, ia arazir kabar amuasa bar ifonge.
Kɨ Ikiavɨra Itir Godɨn Ekiam, kɨ kamaghɨn mɨkeme.”
 
“Kɨrara, kɨ mɨtiriar ekiam gamizɨ, a ian nguibaba bar da batozɨ,
dagheba puvatɨ.
Ezɨ ia tong uan navibagh irazir pu.
Bar puvatɨ.
Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ kamaghɨn mɨkeme.”
 
“Dughiar kamɨn, ian azenibar dagheba tɨghar aghungamin iakɨnir 3pla ikiavɨra iti,
ezɨ kɨ amozimɨn anogoroke.
Kɨ amozim gamizɨ, a nguibar mabar ize,
egha nguibar mabar puvatɨ.
Kɨ amozim gamizɨ, an azenir mabagh ize,
ezɨ azenir maba amoziba puvatɨgha bar mɨsɨngi.
Ezɨ nguibar mabar gumazamiziba dɨpam bagha aremeghasava amua,
nguibar igharazibar ghua dɨpam burigha arui.
Ezɨ dɨpam bar men oteveghavɨra iti.
Kɨ bizir kabagh amizɨ, ia tong uan navibagh iraghasa nɨghnɨzir pu.
Bar puvatɨ.
Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ kamaghɨn mɨkeme.”
 
“Kɨ amɨnir bar puvɨra feir mam ko, arɨmariar kurar mam amadazɨ,
aning iza ian azenibagh asɨghasɨki.
Ezɨ odeziba iza ian dagher azeniba ko, wainɨn azeniba ko, fighɨn temeba ko, olivɨn temeba,
da apa bar ada agɨfa.
Kɨ bizir kabagh ami, ezɨ ia tong uan navibagh iraghasa nɨghnɨzir pu.
Bar puvatɨ.
Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ kamaghɨn mɨkeme.”
 
10 “Kɨ faragha Isipia bagha arɨmariar mam amadazɨ moghɨn,
kɨ datɨrɨghɨn ian marazigh asɨghasɨghasa arɨmariar mam ia bagh anemada.
Mɨdorozir dughiamɨn, kɨ apanibar amamangatɨzɨ,
me ian gumazir igiabav soghezɨ me ariaghire.
Kɨ ian apanibar amamangatɨzɨ, me ian hoziaba okeme.
Gumazir ariaghirezibar kuaba, kɨ dagh amizɨ,
dar mughuriar kuraba ian fetoribar aven zui.
Kɨ bizir kabagh amizɨ, ia tong uan navibagh iraghasa nɨghnɨzir pu.
Bar puvatɨ.
Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ kamaghɨn mɨkeme.”
 
11-12  Jenesis 19:24“Ian marasi, kɨ Sodom ko Gomoran nguibamning gasɨghasɨghizɨ moghɨn,
kɨ me gasɨghasɨki.
Ezɨ ia ikiavɨra iti darasi, mati dazir otevim avim gasaraghav ikia isima,
gumazir mam a gekuizɨma, a isizir puvatɨ.
Kɨ bizir kabagh amizɨ, ia tong uan navibagh iraghasa nɨghnɨzir pu.
Bar puvatɨ.
Kamaghɨn amizɨ, Israelia, kɨ mɨzazim ia gasam.
Kɨ kamaghɨn damightɨ,
ia fogh uan Godɨn kotiamɨn tuivsɨ uari akɨrmɨgh ikiam.
Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ mɨkemegha gɨfa.”
Ikiavɨra Itir God, biziba bar dar amuamin gavgaviba iti
(Amos 5:8-9; 9:5-6)
13 Ia oragh!
Godɨn mɨghsɨabar ingarizim, an amɨnibagh amima,
da otiva ivai.
Egha a uan nɨghnɨziba isa
gumazamizibar akakazima, me dagh fo.
Anarɨra amɨnirbɨrim damightɨ
an angazangarim otoghamin gavgavim iti.
A mɨghsɨabagh isɨn arua
nguazir kamɨn danganiba bar dagh ativagha dar gari.
An ziam, Ikiavɨra Itir God,
a Godɨn Gavgaviba Bar Itim.

*4:3: Hibrun akam vezɨn kam deragha mɨgeir puvatɨ. Egha uaghan, e fozir puvatɨ, Harmonɨn nguibam a bar managhɨra iti, egha a nguibar manmaghɨra gara iti.

4:11-12: Jenesis 19:24