3
O Israelɨn gumazamiziba, ia oragh! Ikiavɨra Itir God Isipɨn kantrin aven ia inigha azenan ize, ia bar moghɨra deragh an akar a ia gasim baragh. A kamaghɨn mɨgei:
 
“Ikɨzir avɨriba nguazir kamɨn iti.
Ezɨ kɨ men tongɨn iarara inabazɨ,
ia nan gumazamizibara iti, ezɨ kɨ bar deravɨra ia geghufi.
Kamaghɨn amizɨ, kɨ ian gantɨ, ia arazir kurabar amutɨ,
kɨ bar ada ikarvagh ivezir kuram isɨ ia danɨngam.”
God akam anɨngightɨ, akam inigha izir gumazim anekunam
Gumazir pumuning uaning ko darusɨ,
faragh akam akɨrighan kogh,
mamaghɨn uaning inigh daruam? Puvatɨgham.
 
Laion asɨzitam ruarimɨn a inighan kogh,
manmaghsu dazeram?
Eghtɨ laionɨn igiam dagɨar torimɨn ikɨ asɨzitam ameghan kogh,
manmaghsu dɨmɨva arangam? Puvatɨgham.
Eghtɨ ivetam, asɨzir otevir kuarazibagh ifaramim an ikian koghtɨ,
kuaraziba manmaghɨn puram an aven mangam?
Eghtɨ asɨzitam azuazimɨn aven mangɨgham koghtɨ,
azuazim manmaghsu pura irɨgham. Bar puvatɨgham.
Eghtɨ mɨdorozim nguibatamɨn aven otivsɨ,
gumazamiziba fofoghsɨ me sɨgham giviam.
Ezɨ ia manmaghɨn nɨghnɨsi, gumazamiziba atiatingam, o?
Ezɨ kamaghɨra, nguibar ekiatam asɨghasɨzim a batogham.
Ezɨ ia manmaghɨn nɨghnɨsi, Ikiavɨra Itir God ti asɨghasɨzir kam amadaz, o?
Bar guizbangɨra, Ikiavɨra Itir Godɨn Ekiam damuasava amir biziba,
a faragh uan ingangarir gumazibav kemegham,
kar an akam inigha izir gumaziba,
egh gɨn a mɨkemezɨ moghɨra dar amuam.
Gumazim laion baraghtɨ, a pamten dazertɨ, a ti atiatingam, o?
Eghtɨ Ikiavɨra Itir Godɨn Ekiam uan akam gumazitam danightɨ, an anekunan kogham o?
Puvatɨ, an an gun mɨkɨmam.
Amos ghaze, Samarian nguibam ikuvigham
Ia mangɨ, gumazir Asdotɨn nguibar ekiamɨn dɨpenir gavgavibar itiba, ko Isipɨn kantrin dɨpenir gavgavibar itiba,
men diagh, akar kamɨn gun me mɨkemegh,
“Ia bar mangɨ Samarian mɨghsɨabar uari akuvagh ikɨ,
egh Samarian gumazamizibar gan, me bar onganigha atiatim uarira uarigh anɨdi.
Egh men igharaz darazi dɨkabɨrir arazir kurar me amiba ia dar ganigh.”
 
10 Ikiavɨra Itir God kamaghɨn mɨgei,
“Samarian gumazamiziba okɨmakɨar arazim ko mɨdorozir arazim gamua,
pura bizir avɨriba isa
ghua uan dɨpenir gavgavibagh arɨzi, da bar izefe.
Me guizbangɨn arazir aghuibar amuan fofoziba bar puvatɨ.”
 
11 Ezɨ Ikiavɨra Itir Godɨn Ekiam kamaghɨn mɨgɨa ghaze,
“Apanitaba izɨ men kantri ekɨarugh an aven daru,
egh men nguibar ekiamɨn dɨvazir gavgaviba akarigh,
men bizir aghuir men dɨpenir gavgavibar itiba iniam.”
 
12 Egha Ikiavɨra Itir God ua kamaghɨn mɨgei,
“Laion sipsipɨn tam mɨsuegh anemeghtɨ, sipsipbagh eghuvir gumazim uam a inisɨ,
mangɨ gantɨ, an mɨdiarir muziaribara ikiam,
mati an suer agharimning ko kuarir nam.
Eghtɨ arazir kamra, God Samarian itir gumazamizibar amuam.
Samaria, a Israelɨn kantrin aven itir nguibar ekiam.
Gumazamizir kaba deragha apiagha bar akongegha iti, me datɨrɨghɨn bar ikuvigham.
Men tongɨn itir ikɨzir bar muziarim deragh ikɨvɨra ikiam,
mati nguibar ekiamɨn itir bizir aghuiba bar ikuvizɨ,
dakozir suemɨn otevimra irɨgh mamaghɨra ikiam.”
 
13 Ikiavɨra Itir Godɨn Ekiam, a Godɨn Gavgaviba Bar Itim, a kamaghɨn mɨgei:
 
“Nɨ deragh kuarimning atɨgh oregh,
Jekopɨn ovavir boriba ikiangsɨzir akar kam me danɨngigh:
14  2 Atriviba 23:15Dughiar kɨ Israelian arazir kuraba ikarvaghamim,
kɨ Betelɨn nguibar ekiamɨn ofa gamir dakozibagh asɨghasɨgh,
egh ofa gamir dakozimɨn mɨkebabar itir bulmakaun kombar mɨn garir biziba,
kɨ bar da apɨrarightɨ da nguazim giregham.* Israelia bulmakaun kombar mɨn bizibagh ingara egha da isa uan ofabagh amir dakozibar mɨkebabagh arɨsi. Nɨ Ua Me Ini 27:2ɨn gan.
15 Egh kɨ dɨpenir aghuir gumaziba dughiar orangtɨziba bagha ingarizibagh asɨghasɨgh,
dɨpenir aghuir me aruem garir dughiamɨn avughsɨ ikiamibagh asɨghasigham.
Egh dɨpenir me elefanɨn ataribar kurkeziba, kɨ bar da apɨrarightɨ da mɨnezir kɨnibar otivigham.
Eghtɨ dɨpenir ekiaba bar moghɨra ikuvigham.
Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ kamaghɨn mɨkemegha gɨfa!”
 

3:14: 2 Atriviba 23:15

*3:14: Israelia bulmakaun kombar mɨn bizibagh ingara egha da isa uan ofabagh amir dakozibar mɨkebabagh arɨsi. Nɨ Ua Me Ini 27:2ɨn gan.