2
Ikiavɨra Itir God, Moapɨn kantrin gumazamizibar araziba tuisɨsi
Aisaia 15:1--16:14; Aisaia 25:10-12; Jeremaia 48:1-47; Esekiel 25:8-11; Sefanaia 2:8-11“Ia oragh!
Ikiavɨra Itir God Akar Gavgavir kam ia ganɨga ghaze,
Moapia arazir kurabagh amua ghuavɨra iti.
Me Idomɨn kantrin atrivim inigha a mɨsoghezɨ an areme.
Ezɨ me gɨn uam an aghariba inigha avimɨn da tuezɨ
da isigha arinimɨn mɨn oto.
Kamaghɨn amizɨ, nan anɨngagharim guizbangɨra Moapia bagha bar ekefe,
ezɨ kɨ ivezir kuram me danɨngam.
Kamaghɨn amizɨ, kɨ avim isɨ Moapɨn kantrin anekunightɨ,
Keriotɨn nguibamɨn dɨpenir gavgaviba bar isigham.
Eghtɨ mɨdorozir bar ekiam otoghtɨ,
mɨdorozir gumaziba pamten dɨmɨva sɨghabagh iviam.
Eghtɨ Moapia mɨdorozir kamɨn tongɨn arɨmɨghiregham.
Eghtɨ kɨ Moapɨn atrivim ko an ingangarir gumaziba bar me mɨsueghtɨ,
me arɨmɨghiregham.
Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ kamaghɨn mɨkeme!”
Ikiavɨra Itir God, Judabar araziba tuisɨsi
“Ia oragh!
Ikiavɨra Itir God Akar Gavgavir kam ia ganɨga ghaze,
Judaba arazir kurabagh amua ghuavɨra iti.
Me nan Araziba batogha, arazir kɨ ifongezibar gɨn zuir puvatɨ.
Egha me uan inazir afeziaba faragha gɨn ghuezir aser ifavariba,
uaghan dar gɨn zui.
Kamaghɨn amizɨ, nan anɨngagharim guizbangɨra me bagha bar ekefe,
eghtɨ kɨ ivezir kuram me danɨngam.
Kamaghɨn amizɨ, kɨ avim isɨ Judan nguibabav kɨnightɨ,
Jerusalemɨn dɨpenir gavgaviba bar isigham.”
Ikiavɨra Itir God, Israelian araziba tuisɨsi
“Ia oragh!
Ikiavɨra Itir God Akar Gavgavir kam ia ganɨga ghaze,
Israelia arazir kurabagh amua ghuavɨra iti.
Israelia uan namakabar amamangatɨzɨ,
me pura men biziba inigha, ua da ikarvaghan iburaghburaki.
Ezɨ Israelia pura uan bizir namakabagh anɨngizibagh nɨghnigha,
gumazir kaba biziba amadi moghɨn me amadi, ezɨ gumazir ekiaba me givese.
Ezɨ me pura gumazir ekiar kabar ingangarir gumazir kɨnibar ikiam.
Ezɨ Israelia gumazir ekiar kaba da dagɨaba inigha,
gumazir pura men bizir me da inizibar biziba ikarvasi.
Gumazir men biziba pura da iniziba, mevzika, me osɨmtɨziba puvatɨ,
ezɨ bizir me Israelia da pura iniziba dar ivezim ekevezir puvatɨ.
Dar ivezimɨn dɨbobonim, dagarir asuamning givezamin dagɨabar ko magh ghue.
Egha Israelia tong men apangkuvir puvatɨ.
Kamaghɨn amizɨ, nan anɨngagharim guizbangɨra me bagha bar ekefe.
Eghtɨ kɨ ivezir kuram me danɨngam.
Me gumazir gavgaviba puvatɨziba dɨkabɨra,
onganarazibagh amir gumazamiziba batosi.
Egha afeziar maba uan otariba ko me amizir vamɨra ko akua arazir kurabar a gami.
Me kamaghɨn amua nan ziar aghuim gasɨghasɨsi.
Danganir me Godɨn ziam feba,
me pura namakaba da inizir iniba ghuara dagh isɨn akui.
Inir kaba kamaghɨn akagha ghaze,
gumazir pura dagɨaba inizir kaba, me ua da ikarvagham.
Egha me inir kaba ua me ganɨdir puvatɨ.* Nɨ Ua Me Ini 22:26-27ɨn itir Arazibar gan.
Egha me uan namakar men biziba iniziba isa kot garɨgha
wainɨn dɨpabagh ivezasa me da dagɨaba isi.
Egha me Godɨn Dɨpenimɨn aven wainɨn dɨpar kaba api.
 
Godɨn Araziba 3:8-11“Israelia nan gumazamiziba, kɨ ia bangɨn Amoria gasɨghasɨki.
Gumazir kaba temer sidabar mɨn ruarigha, egha okɨn temebar mɨn gavgafi.
Ezɨ Amoria kɨ bar moghɨra me gasɨghasɨki.
10 Kɨ Isipɨn nguazimɨn aven ia inigha azenan ize.
Egha ia inigha Amorian nguazimɨn ia arɨghasa,
40plan azenibar gumazamiziba puvatɨzir danganimɨn
kɨ ian faragha ghua ian akua ize.
11-12 Kɨ ian otarir maba, akam inigha izir gumazibar mɨn me amɨsefe.
Ezɨ me nan akam akunan aghuagha men anogoroke.
Egha kɨ ian gumazir igiar maba, Nasan gumazibar mɨn otivigh nan ingangarim damuasa me amɨsefe. Gumazir ziar kam, “Nasa,” itiba, me uari uari isa God ganɨga egha wainɨn dɨpaba ko dɨpar onganibar anogoroke, egha uaghan arazir igharazir mabagh ami. Nɨ Dɨboboniba 6:1-8ɨn gan.
Ezɨ ia me gakaghonezɨ me wainɨn dɨpaba ame.
Israelia ia fo, kar bar guizbangɨra!
Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ mɨkemegha gɨfa!
 
13 “Ia oragh!
Kɨ datɨrɨghɨn ia dɨkabɨraghtɨ ia magɨregham.
Osɨmtɨzir ia iniamim
mati gumazim bizir osɨmtɨzim ateri an akɨragharim a gami moghɨn,
ia mɨzazir ekiam baragham.
14 Gumazir puvɨra ivemariba, me arɨ mangɨ mongan iburagham.
Gumazir gavgaviba, me ua gavgaviba puvatɨgham.
Mɨdorozir gumaziba deragh ikɨsɨ uarir akurvaghsɨ damuva avegham.
15 Gumazir barir pibar mɨsoziba,
me tuivigh gavgavigh mɨsoghɨva avegham.
Gumazir puvɨra ivemariba,
me deragh ikɨsɨ uarir akurvaghsɨ ivemaran iburagham.
Eghtɨ gumazir hoziabagh apiagha mɨsoziba
me uaghan arɨ mangan iburagham.
Men apaniba me mɨsoghtɨ me bar moghɨram arɨmɨghiregham.
16 Dughiar kamɨn, mɨdorozir gumazir atiatir puvatɨgha mɨsoziba,
me bar moghɨra uan mɨdorozir biziba ategh puram arɨ mangegham.
Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ kamaghɨn mɨkemegha gɨfa!”

2:1: Aisaia 15:1--16:14; Aisaia 25:10-12; Jeremaia 48:1-47; Esekiel 25:8-11; Sefanaia 2:8-11

*2:8: Nɨ Ua Me Ini 22:26-27ɨn itir Arazibar gan.

2:9: Godɨn Araziba 3:8-11

2:11-12: Gumazir ziar kam, “Nasa,” itiba, me uari uari isa God ganɨga egha wainɨn dɨpaba ko dɨpar onganibar anogoroke, egha uaghan arazir igharazir mabagh ami. Nɨ Dɨboboniba 6:1-8ɨn gan.