Godɨn Akam Inigha Izir Gumazim
Amosɨn Akɨnafarim
O
Amos
Akar faragha zuim
Akam inigha izir gumazim Amos, a gumazir akam inigha izir igharazir Godɨn Akɨnafarimɨn aven itir akɨnafaribar itiba, a ti men faragha oto. Amos a Judan kantrin aven itir nguibar dozir mamɨn gumazim, egha a faragha sipsipbagh eghuva dar garir gumazim. Ezɨ God uan gumazamizir Israelɨn kantrin aven notɨn amadaghan itiba bagha, uan akam me mɨkɨnasa anemɨsefe. Dughiar kamɨn, Israelia deravɨra ikia, egha osɨmtɨzir ekiataba bativizir puvatɨ.
Ezɨ Israelia ghaze, me deravɨra iti, ezɨ Amos me mɨgɨa ghaze, Me Godɨn damazimɨn derazir puvatɨ. Gumazamizir onganarazibagh amua men tongɨn itiba me deragha men gara me gamir puvatɨ. Egha uan namakaba arazir aghuibar me gamir puvatɨ. Ezɨ Amos akar bar gavgavim men nɨghnɨziba ko araziba akɨrasa me ganɨngi. A ghaze, me uan navibagh iraghan koghtɨ God bar ivezir kuram me danɨngam. Ezɨ Israelian gumazir ekiaba kamaghɨn a baregha, uam anemadaghtɨ a Judan kantrin mangasa mɨgei.
Ezɨ Amos gumazamizibav gɨa ghaze, Me kamaghɨn nɨghnɨghan markɨ suam, God me amir araziba mɨghɨgha dagh nɨghnɨzir pu. Bar puvatɨ. Men nɨghnɨzir kaba kamaghɨn men akagha ghaze, Me bar Godɨn saghon iti. Me bar deravɨra kamaghɨn fogh suam, God a men Ikiavɨra Itir God, egha biziba bar dar amuamin gavgavim iti. Egha a uaghan ivezir kuram me danɨngamin gavgavim iti.
Israelia osɨmtɨzir dafam itima, Amos Godɨn akam me mɨkɨri
1
(Sapta 1:1--5:3)
God akam isa Amos ganɨngi
2 Atriviba 14:23-29; 15:1-7; 2 Eghaghaniba 26:1-23Kɨ Amos, kɨ Tekoan nguibar ekiamɨn gumazim, egha kɨ sipsipbar garir gumazim. Kɨ irebamɨn mɨn garir bizimɨn garima, God akar kam na ganɨngi. Dughiar kamɨn, Usia Judan kantrin atrivimɨn itima, Joasɨn otarim Jeroboam, Israelɨn kantrin atrivimɨn iti. Kɨ bizir kam irebamɨn mɨn an ganigha gɨvazɨ, azenir pumuning gɨvazɨma, mɨkɨmkɨzim oto.
Ikiavɨra Itir God ivezir kuram isɨ gumazamizibar anɨngamin gavgavim iti
(Amos 5:8-9; 9:5-6)
Amos kamaghɨn mɨgei:
 
“Ikiavɨra Itir God, Jerusalemɨn nguibar ekiamɨn Saionɨn Mɨghsɨamɨn iti.
Egha an azenan iza pamtemɨn dɨa dagarvasi.
Ezɨ grazir aghuariba ko, Karmelɨn Mɨghsɨamɨn orazimɨn itir terafariba bar mɨsɨngi.”
Ikiavɨra Itir God, Sirian kantrin gumazamizibar araziba tuisɨsi
Aisaia 17:1-3; Jeremaia 49:23-27; Sekaraia 9:1Amos kamaghɨn mɨgei:
 
“Ia oragh! Ikiavɨra Itir God Akar Gavgavir kam ia ganɨga ghaze,
Sirian kantrin aven itir nguibar ekiam Damaskus,
an gumazamiziba arazir kurabagh amua ghuavɨra iti.
Me Gileatɨn Distrighɨn itir gumazamiziba bar
me dɨkabɨragha me abɨni.
Kamaghɨn amizɨ, nan anɨngagharim guizbangɨra me bagha bar ekefe,
ezɨ kɨ ivezir kuram me danɨngam.
Kamaghɨn amizɨ, kɨ avim isɨ Atrivim Hasaelɨn dɨpenim mɨkɨnightɨ,
avim Atrivim Benhadatɨn nguibar ekiar gavgaviba bar dar isigham.
Nguibar kaba, dɨvazir bar gavgaviba da avɨnizɨ da gavgavigha iti.
Kɨ nguibar ekiar kam Damaskus, an ainɨn tiar akabar dɨvazir gavgaviba bar ada akararigham.
Egh kɨ Avenɨn Danganir Zarimɨn itir gumazamiziba batuegh,
uaghan Beteden kantrin atrivim batuegham.* Avenɨn Danganir Zarim ko Beteden kantri, aning Damaskusɨn nguibar ekiamɨn boroghɨn iti. Egha Hibrun akam, ziar kam Avenɨn Danganir Zarim akar kamɨn mɨrara ghu, “Arazir Kurabar Danganir Zarim.” Ezɨ ziam Beteden an akar kamɨn mɨn iti, “Bar Akongezir Nguibam.” Egha ziar kamning, gumazamizir God asɨghasɨghamibar araziba akakasi.
Eghtɨ kantri Sirian itir gumazamiziba mangɨ
aruem anadi naghɨn itir nguazim Kirɨn, aven kalabusɨn mɨn ikiam.
Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ kamaghɨn mɨkeme!”
God Gasan nguibar ekiamɨn gumazamizibar araziba tuisɨsi
Aisaia 14:29-31; Jeremaia 47:1-7; Esekiel 25:15-17; Joel 3:4-8; Sefanaia 2:4-7; Sekaraia 9:5-7“Ia oragh! Ikiavɨra Itir God Akar Gavgavir kam ia ganɨga ghaze,
Filistian kantrin aven itir nguibar ekiam Gasa,
an gumazamiziba arazir kurabagh amua ghuavɨra iti.
Me ikɨzir mabar gumazamiziba inigha
ghua Idomɨn kantrin kalabusɨn mɨn me atɨ.
Kamaghɨn amizɨ, nan anɨngagharim guizbangɨra me bagha bar ekefe,
ezɨ kɨ ivezir kuram me danɨngam.
Kamaghɨn amizɨ, kɨ avim isɨ
Gasan nguibar ekiamɨn itir dɨvazim mɨkɨnightɨ,
avim an dɨpenir gavgaviba bar dar isigham.
Egh kɨ Asdotɨn nguibamɨn itir gumazamiziba bar me batuegh,
uaghan Askelonɨn atrivim batuegham.
Egh uan gavgavimɨn Ekronɨn nguibar ekiam gasɨghsigh,
Filistian ikiavɨra itir varazira, kɨ me mɨsueghtɨ, me arɨmɨghiregham.
Kɨ Ikiavɨra Itir Godɨn Ekiam, kɨ kamaghɨn mɨkeme!”
God Tairɨn nguibar ekiamɨn gumazamizibar araziba tuisɨsi
Aisaia 23:1-18; Esekiel 26:1--28:19; Joel 3:4-8; Sekaraia 9:1-4; Matyu 11:21-22; Luk 10:13-14“Ia oragh! Ikiavɨra Itir God Akar Gavgavir kam ia ganɨga ghaze,
Tairɨn nguibar ekiamɨn gumazamiziba, arazir kurabagh amua ghuavɨra iti.
Me ikɨzir mabar gumazamiziba bar me isa Idomɨn kantrin me amadazɨ,
Idomia me isa kalabusɨn mɨn me atɨ.
Me fomɨra ikɨzir kaba ko deragh dapiasa akam akɨri,
ezɨ puvatɨ, me datɨrɨghɨn uan akar dɨkɨrɨzim abɨki.
Kamaghɨn amizɨ, nan anɨngagharim guizbangɨra me bagha bar ekefe,
ezɨ kɨ ivezir kuram me danɨngam.
10 Kɨ avim isɨ Tairɨn dɨvazim mɨkɨnighɨva,
an aven itir dɨpenir gavgaviba bar dar apongegham.”
God Idomɨn kantrin gumazamizibar araziba tuisɨsi
11  Aisaia 34:5-17; 63:1-6; Jeremaia 49:7-22; Esekiel 25:12-14; 35:1-15; Obadia 1:1-14; Malakai 1:2-5“Ia oragh! Ikiavɨra Itir God Akar Gavgavir kam ia ganɨga ghaze,
Idomɨn kantrin aven itir darasi,
arazir kurabagh amua ghuavɨra iti.
Me uan adarazira Israelia, men agɨntɨgha,
men marazi Israelia, me Jekopɨn ovavir boriba, ezɨ Idomia me Jekopɨn avebam Ison ovavir boriba. Nɨ Jenesis 36:1-8ɨn ganigh. mɨdorozir sababar me mɨsozi me ariaghɨrima,
me tong men apangkuvir pu.
Bar puvatɨ.
Men anɨngagharir arazir kam men tongɨn ikiavɨra iti.
Kamaghɨn amizɨ, nan anɨngagharim guizbangɨra me bagha bar ekefe,
ezɨ kɨ ivezir kuram me danɨngam.
12 Kamaghɨn amizɨ, kɨ Temanɨn Distrighɨn avim akunightɨ a magɨram.
Eghtɨ kɨ Bosran nguibar ekiamɨn itir dɨpenir gavgavibar apongtɨ da isiam.”
God Amonɨn kantrin gumazamizibar araziba tuisɨsi
13  Jeremaia 49:1-6; Esekiel 21:28-32; 25:1-7; Sefanaia 2:8-11“Ia oragh! Ikiavɨra Itir God Akar Gavgavir kam ia ganɨga ghaze,
Amonian kantrin gumazamiziba, arazir kurabagh amua ghuavɨra iti.
Me ua nguazitaba iniasa mɨsosi,
egha Gileatɨn Distrighɨn itir amizir naviba adaiba, me men naviba abɨzi da bɨaghiri.
Kamaghɨn amizɨ, nan anɨngagharim guizbangɨra me bagha bar ekefe,
ezɨ kɨ ivezir kuram me danɨngam.
14 Kamaghɨn amizɨ, kɨ avim isɨ Raban nguibar ekiamɨn dɨvazibav kɨnightɨ,
men dɨpenir ekiaba bar isigham.
Eghtɨ mɨdorozir gumaziba mɨsoghɨva pamtemɨn dagarvagh dɨmam,
eghtɨ mɨdorozim bar gavgavigham, mati amɨnir ekiam dughiar kuramɨn oto.
15 Eghtɨ Amonɨn atrivim uan mɨdorozir gumaziba ko me mangɨ
kantrin igharazimɨn kalabusɨn mɨn ikiam.
Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ kamaghɨn mɨkeme!”

1:1: 2 Atriviba 14:23-29; 15:1-7; 2 Eghaghaniba 26:1-23

1:3: Aisaia 17:1-3; Jeremaia 49:23-27; Sekaraia 9:1

*1:5: Avenɨn Danganir Zarim ko Beteden kantri, aning Damaskusɨn nguibar ekiamɨn boroghɨn iti. Egha Hibrun akam, ziar kam Avenɨn Danganir Zarim akar kamɨn mɨrara ghu, “Arazir Kurabar Danganir Zarim.” Ezɨ ziam Beteden an akar kamɨn mɨn iti, “Bar Akongezir Nguibam.” Egha ziar kamning, gumazamizir God asɨghasɨghamibar araziba akakasi.

1:6: Aisaia 14:29-31; Jeremaia 47:1-7; Esekiel 25:15-17; Joel 3:4-8; Sefanaia 2:4-7; Sekaraia 9:5-7

1:9: Aisaia 23:1-18; Esekiel 26:1--28:19; Joel 3:4-8; Sekaraia 9:1-4; Matyu 11:21-22; Luk 10:13-14

1:11: Aisaia 34:5-17; 63:1-6; Jeremaia 49:7-22; Esekiel 25:12-14; 35:1-15; Obadia 1:1-14; Malakai 1:2-5

1:11: Israelia, me Jekopɨn ovavir boriba, ezɨ Idomia me Jekopɨn avebam Ison ovavir boriba. Nɨ Jenesis 36:1-8ɨn ganigh.

1:13: Jeremaia 49:1-6; Esekiel 21:28-32; 25:1-7; Sefanaia 2:8-11