8
Amos irebamɨn mɨn garir bizimɨn akɨramɨn gari, dagher aghuir anigha gɨvazir abuananaba an iti
Kɨ irebamɨn mɨn garir bizimɨn gari, Ikiavɨra Itir Godɨn Ekiam, dagher aghuir anigha gɨvazir abuananaba itir akɨram nan aka. Egha a nan azara, “Amos, nɨ bizir tizimɨn gari?”
Ezɨ kɨ a ikaragha ghaze, “Kɨ dagher aghuir anigha gɨvazir abuananabar gari, da akɨrar mam gizɨvagha iti.”
Ezɨ Ikiavɨra Itir God, ua kamaghɨn na mɨgei:
 
“Dughiar abuananam otogha gɨfa, kar dughiar kɨ ivezir kuram isɨ
uan gumazamiziba Israelia danɨngamim,
mati gumazamiziba dagher aghuir anigha gɨvazir abuananaba asiamin dughiam otogha gɨfa.
Egh kɨ ua uan nɨghnɨzim giraghan kogham.
Kɨ bar me gasɨghasigham.
Dughiar kamɨn, gumazamizir atrivimɨn dɨpenimɨn itiba,
me uam ighiabar amuan kogham.
Me azivɨra ikiam.
Eghtɨ gumazamizir ariaghirezibar kuaba, tintinibar danganibar irɨv ikiam.
Me gumazir kuaba azenan da akuntɨ, gumaziba mɨkɨman iburagham.
Kɨ Ikiavɨra Itir Godɨn Ekiam, kɨ kamaghɨn mɨkeme.”
Israelɨn kantri ikufi
Ezɨ Ikiavɨra Itir God ghaze,
Israelia, Ia oragh. Ia Israelia, ia gumazamizir biziba oteveziba dɨkabɨra,
egha gumazamizir onganarazir ian kantrin itiba
ia me gasɨghasɨsi.
Ia kamaghɨn uariv gɨa ghaze,
Godɨn ziam fer isar ekiar kaba zuamɨra gɨvaghtɨ,
e uan daghetaba inigh mangɨ dagɨaba bagh da amangam.
Dughiar manamra Sabat gɨvagham?
Eghtɨ e uan dagheba inigh da amadir danganimɨn mangɨ
dar iveziba pɨn dar arigham.
Egh ababanir ifavaribar amu,
egh skel guva me gifartɨ, me bizir kabagh ivezam.
E witɨn kurabar dagɨaba pɨn dar arɨgh, egh dar dagɨar ekiaba iniam.
E gumazir onganarazim inightɨ,
an e da inizir biziba, dagɨar muziarimɨn da ikarvagham.
Eghtɨ dagɨar kam pura dagarir asuamning givezamin dagɨamɨn ababanimɨn mɨn ikiam.
Egh e an suiragh anemadaghtɨ,
a gumazir igharazimɨn ingangarir gumazir kɨnimɨn mɨn otogham.
Eghtɨ gumazir igharazir kam, dagɨaba isɨ, onganarazir gumazir kam danightɨ,
a uan osɨmtɨzir kam ikarvaghsɨ dagɨaba e danɨngam.
 
Ikiavɨra Itir God, a Jekopɨn ovavir boribar God,
an akam akɨrigha ghaze,
Ia Israelia, ia amir arazir kurar kaba, kɨ da bakɨnɨghnighan kogham.
Kamaghɨn amizɨ, kɨ nguazim damightɨ, mɨkɨmkɨzim a gɨnobaghtɨ,
nguazir kamɨn itir gumazamiziba atiatingɨva arangam.
Eghtɨ nguazir kamɨn danganiba bar akongam.
Mati Isipɨn kantrin itir Nailɨn Fanemɨn, aperiam otogha buigha ua mɨkɨrɨzɨ moghɨn,
nguazir kam bar buigh ghuvanabogh ua izighiram.
 
Dughiar kam otoghtɨ, kɨ aruem damightɨma, ana aruer arɨzimɨn mɨtategham,
Amɨnir bɨrim aruer arɨzimɨn, nguazir kamɨn itir gumazamiziba batogham.
Kɨ Ikiavɨra Itir Godɨn Ekiam, kɨ kamaghɨn mɨkeme.
10 Ia isar ekiabagh amua bar akongezir dughiaba, kɨ dagh iraghtɨ,
da mati gumazim ovengezɨ, ia an aghuimazimɨn iti moghɨn ikiam.
Kɨ ian onger akabagh iraghtɨ,
da azir onger akabar mɨn otivigham.
Kɨ ia damutɨ ia azirakar korotiabar aghuigh,
egh uan osɨmtɨzim akakaghsɨ, bar moghɨra uan dapanir arɨzibagh isegham.
Kɨ ia damutɨ ia mati poroghamimning borir vamɨrara itima, an areme,
ezɨ aning a bagha osemezɨ moghɨn, ia azi bar osemegham.
Dughiar kurar kamɨn osɨmtɨzim,
mati ia dagher mɨsozim amezɨ a ia mɨsozi moghɨn,
a mangɨvɨra ikɨ mangɨ gɨvagham.
 
11 Ikiavɨra Itir Godɨn Ekiam, ua kamaghɨn mɨgɨa ghaze:
“Kɨ mɨtiriar ekiam damightɨ a ian kantrin otivam.
Eghtɨ gumazamiziba mɨtiriam bar puvɨra men agham,
eghtɨ me daghem bagh mɨtiriam men aghan kogham. Puvatɨ.
Kuarim puvɨra men pɨram,
eghtɨ me dɨpam bagh kuarim men pɨran kogham. Puvatɨ.
Me Ikiavɨra Itir Godɨn akam baraghsɨ
mɨtiriam men agham.
Kɨ Ikiavɨra Itir Godɨn Ekiam, kɨ kamaghɨn mɨkeme.
12 Gumazamizir kaba bar, Ikiavɨra Itir Godɨn akam baraghsɨ ifueghɨva,
a inisɨ ongarir vuemɨn ikegh vuemɨn mangɨ,
aruem anadi naghɨn ikegh aruem uaghiri naghɨn mangɨ
Godɨn akam bagh mangɨgh zegh damu a buriva a batoghan kogham.
 
13 “Dughiar kamɨn amizir igiar diriba ko gumazir igiaba, nan akam inisɨ damu,
damaziba men sɨrightɨ me iregham,
mati gumazamiziba dɨpam bagha ariaghire.
14 Ezɨ gumazamizir maba Samarian asebar ziabar gavgavim uan akabagh anɨga,
kamaghɨn mɨgei, ‘E aser Danɨn nguibar ekiamɨn itimɨn ziamɨn, e guizbangɨra mɨgei.’
Egha ‘E aser Berseban nguibar ekiamɨn itimɨn ziamɨn, e guizbangɨra mɨgei.’
Kamaghɨn amizɨ, gumazamizir kaba guizbangɨra osɨmtɨziba ikɨ arɨghiregham,
egh ua dɨkavan kogham.”