9
Ikiavɨra Itir God Israelian araziba tuisɨsi
Kɨ Ekiamɨn garima, a uan Dɨpenim avɨnizir dɨvazimɨn aven itir ofa gamir dakozimɨn boroghɨn tughav iti. Egha kamaghɨn mɨgei:
 
“Ia nan Dɨpenimɨn guarir akɨnir ruaribar dapanibav soghtɨ,
dɨpenimɨn azuarimɨn danganiba bar ivazvagh.
Eghtɨ Dɨpenir akɨnir guariba dɨpɨrighɨrɨ,
gumazamizibar dapanibav soghtɨ me arɨmɨghiram.* Hibrun akam vezɨn kam deragha a mɨgeir puvatɨ.
Eghtɨ ariaghirezir puvatɨziba ikɨvɨra ikɨtɨ, kɨ apanibar amamangatɨghtɨ me izɨ me mɨsoghtɨ, me arɨmɨghiregham.
Men tarazi aregh deraghvɨra ikian kogham.
Bar puvatɨgham.
 
Onger Akaba 139:8; Jeremaia 51:53; Obadia 1:4“Egh me nan arɨ mangɨsɨ, uari bagh mozibagh ku magɨrɨ
Gumazamizir Oveaghuezibar Nguibamɨn ikiam,
eghtɨ kɨ uaghan magɨrɨ men suigham.
Me pɨn overiamɨn ghuavanaboghtɨ,
kɨ uamategh me gekuigh izighiram.
Jop 34:22; Onger Akaba 139:9-12; Aisaia 27:1; Jeremaia 16:16Me Karmelɨn Mɨghsɨamɨn orazimɨn mangɨ uari mongeghtɨ,
kɨ me buri men apigham.
Me magɨrɨ ongarimɨn dɨkɨnimɨn mongeghtɨ,
kɨ ongarimɨn itir kuruzir aser dafam mɨkemeghtɨ,
a me mɨsuegh me amegham.
Apaniba me inigh saghon mangɨ kalabusɨn mɨn me atɨghtɨ,
kɨ apanibav kemeghtɨ, me me mɨsueghtɨ me arɨghiregham.
Kɨ men akurvaghan aghua,
kɨ bar moghɨra me gasɨghasɨghasa.”
Ikiavɨra Itir God, biziba bar dar amuamin gavgavim iti
(Amos 1:2; 4:13; 5:8-9)
Ikiavɨra Itir Godɨn Bar Gavgaviba Itim, a en Ekiam,
a uan dafarimɨn nguazimɨn suirazɨ, mɨkɨmkɨzim a gɨnobaghnobasi.
Eghtɨ nguazimɨn itir gumazamiziba, men naviba osemeghtɨ me arangam.
Eghtɨ nguazir kamɨn danganiba bar akongam.
Mati Isipɨn kantrin itir Nailɨn Fanemɨn aperiam otogha buigha ua mɨkɨrɨzɨ moghɨn,
nguazir kam bar buigh ghuanabogh izighiram.
Ikiavɨra Itir God, uan Dɨpenim uan Nguibar bar pɨn itimɨn an ingarigha,
egha overiam gamizɨ, a bar pɨn ikia nguazim avara,
mati dɨpenimɨn siriam anevara.
Egha an ongarimɨn diazɨ, a dɨkavigha izima, ana isa nguazim gisɨn a inge.
God uabɨra bizir kabagh ami, ezɨ an ziam kamakɨn, Ikiavɨra Itir God.
God gumazamiziba me geghuva deravɨra men gari
Ikiavɨra Itir God kamaghɨn mɨgɨa ghaze:
 
“O Israelia, kɨ Itiopian gumazamiziba deragha men gari moghɨn,
kɨ uaghan deragha ian gari.
Kɨ Kritɨn nguibamɨn Filistiaba inigha ize,
egha kantri Kirɨn, kɨ Sirian gumazamiziba inigha ize,
egha kamaghɨra, kɨ Isipɨn kantrin ia inigha ize.
Kɨ Ikiavɨra Itir Godɨn Ekiam, kɨ gara fo, arazir kuram bar ia gizɨfa.
Egha kɨ uan damazimɨn bar deravɨra Israelia, ian arazibar gari.
Kamaghɨn amizɨ, kɨ bar ia gasɨghasɨgh ia agɨvagham.
Eghtɨ Jekopɨn ovavir boribar tongɨn ikiavɨra itir varazira, kɨ me gasɨghasighan kogham, me ikɨvɨra ikiam.
Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ kamaghɨn mɨkeme.
 
“Ia oragh! Kɨ pura mɨkɨmtɨma, Israelia nɨghɨva akongam,
mati gumazim rais mɨsogha, da amɨsɨvasa dagh ivazvasi.
Eghtɨ Israelian gumazamizir kuraba raizɨn afezibar mɨn,
kantrin igharazibar tongɨn nguazim giregham.
10 Gumazir arazir kurabagh amir kaba kamaghɨn mɨgei,
‘God bizitamɨn e damigh e gasɨghasighan kogham.’
Puvatɨgham. Kɨ apanibar amamangatɨghtɨ,
me me mɨsueghtɨ me arɨmɨghiregham.”
God kantri Israel damightɨ a ua deragham
11  Aposel 15:16-18Ikiavɨra Itir God kamaghɨn mɨgɨa ghaze,
“Dughiatam otoghtɨ, kɨ Atrivim Devitɨn ikɨzimɨn aven atrivitam damightɨ, a tugham.
Dɨpenir kam kɨ gɨn uam anekɨrigh, an dɨvaziba ua da aseghtɨ,
dɨpenir kam fomɨra ikezɨ moghɨn ua ganam.
12 Eghtɨ Israelia Idomɨn kantrin nguazir ikiavɨra itiba bar ada inigh,
egh kantrin igharazir kɨ ua bagha inabaziba uaghan da iniam.
Kar Ikiavɨra Itir God, bizir kabar amutɨ da otivasa mɨgei.”
 
13  Ofa Gami 26:5; Joel 3:18Egha Ikiavɨra Itir God kamaghɨn mɨgɨa ghaze,
“Dughiatam otoghtɨ, nguazim bar deraghtɨ dagheba zuamɨram aghuigh bar avɨrasemegham.
Eghtɨ, gumazir dagheba opariba ko dagheba isibar ingangarim uari tɨvaghtɨvagham.
Eghtɨ wainɨn ikarɨziba zuamɨrama aghuigh ovɨzir bar avɨriba ikiam,
eghtɨ gumazir wainɨn dɨpabar ingariba, da agɨvsɨ damuva avegham.
Eghtɨ gumazamiziba wainɨn dɨpar isɨngtɨzir bar avɨrim ikiam,
mati dɨpaba mɨghsɨabar izevegha ivemara uaghiri.
14  Aisaia 61:4; Jeremaia 30:3; Esekiel 36:33Kɨ uan gumazamiziba Israelia inigh,
uamategh men nguibamɨn mangam.
Eghtɨ me uan nguibar ekiar ikuviziba akɨrigh, ua dar apiam.
Eghtɨ me ua wainɨn ikarɨziba opar wainɨn dɨpabar amɨva dar amam.
Egh me uam azenibar ingar dar dagheba iniva dar amam.
15  Aisaia 60:21; Jeremaia 32:41; Esekiel 34:28; Joel 3:20Kɨ uan gumazamizibar amamangatɨghtɨ, me nguazir kɨ me ganɨngizir kam deragh a dapiagh ikiam.
Eghtɨ gumazitam uam me batueghan kogham.
Kɨ Ikiavɨra Itir God, ian God, kɨ mɨkemegha gɨfa.”

*9:1: Hibrun akam vezɨn kam deragha a mɨgeir puvatɨ.

9:2: Onger Akaba 139:8; Jeremaia 51:53; Obadia 1:4

9:3: Jop 34:22; Onger Akaba 139:9-12; Aisaia 27:1; Jeremaia 16:16

9:11: Aposel 15:16-18

9:13: Ofa Gami 26:5; Joel 3:18

9:14: Aisaia 61:4; Jeremaia 30:3; Esekiel 36:33

9:15: Aisaia 60:21; Jeremaia 32:41; Esekiel 34:28; Joel 3:20