Godɨn Akam Inigha Izir Gumazim
Obadian Akɨnafarim
O
Obadia
Akar faragha zuim
Godɨn akam inigha izir gumazim Obadia dughiar Babilonia iza Jerusalem gasɨghasɨghizimɨn gɨn uan akamɨn gun mɨgei. Fomɨra Idomia Israelian apanim gami, egha dughiar Babilonia iza Jerusalemia gasɨghasɨghizimɨn, Idomia bar akonge, egha Babilonian akuragha paza Israelia gami. Kamaghɨn amizɨ, Obadia kamaghɨn Godɨn otivir akabar gun mɨgɨa ghaze, God bar pazɨvɨra Idomia damigham. Kantri Idom ko, kantrin igharaziba Israelian apanim gamiziba, me bar ovegham.
Idomian gumazamiziba arazir kuram gamizɨma, God men arazir kuram ikara
1
Idomian arazir kuram bangɨn, God ivezir kuram me danɨngam
Aisaia 34:5-17; 63:1-6; Jeremaia 49:7-22; Esekiel 25:12-14; 35:1-15; Amos 1:11-12; Malakai 1:2-5Ikiavɨra Itir Godɨn Ekiam akar kaba isa Obadia ganɨngi, God arazitam Idomia damuamin akaba.
 
Ikiavɨra Itir God akam inigha izir gumazir mam amadazɨma, a kantriba bar adar ghu.
Ezɨ e an akam baregha gɨfa.
A kamaghɨn mɨgɨa ghaze,
“Ia uarira uarir ariragh, egh dɨkavigh e mangɨ Idomia mɨsogham.”
 
Ezɨ Ekiam kamaghɨn Idomia mɨgei:
“Kɨ ian gavgaviba abightɨ,
kantrin igharazibar gavgaviba ian gavgavibagh afiragham.
Eghtɨ gumazamiziba bar ian aghuagh dɨbovir akabar ia mɨkɨm,
egh akɨrim ragh ia gasaragham.
2 Atriviba 14:7; Aisaia 14:13-15; Akar Mogomem 18:7Ia uari fer nɨghnɨzimra ia gifari.
Dagɨar gavgavir ekiaba ian nguibar ekiam, dɨvazimɨn mɨn anevɨnizɨma,
ia mɨghsɨamɨn bar pɨn mar iti.
Ezɨ ia kamaghɨn mɨgɨa ghaze,
‘Tina e gekuigh izighiramin gavgavim iti?
Bar puvatɨ.’
Ezɨ kɨ God, kɨ ia mɨgei,
‘Ia kuarazir isabar mɨn mɨgha bar pɨn ghuavanaga,
egha uan dɨpeniba bar pɨn mɨkovezibar tongɨn dar ingari,
ezɨ kɨ ia gekuightɨ ia bar izighiregham.’ ”
 
Egha Ekiam ghaze:
“Okɨmakɨar gumaziba dɨmagaribar iza, egha bizir ifongeziba isa
egha bizir me ifongezir puvatɨziba ataghɨrasi.
Ezɨ gumaziba wainɨn azenimɨn iza wainɨn ovɨziba isa,
egha igharaziba ataghɨrazi da iti.
Ezɨ ia, ian apaniba guizbangɨra bar ia agɨvagham.
Ezɨ ia Idomia, ia Ison ovaviba,
apaniba guizbangɨra ian bizir aghuir mongeghav itiba okemegh,
bar ada inigh mangɨgham.
Eghtɨ kantrin ia ko uari isa bizibagh amiba, me ia gifaram.
Me ia batueghtɨma, ia uan kantrin ategh mangam.
Eghtɨ kantrin deragha ia ko apiav itiba, me mɨdorozim ia ko a damuva ia abɨnam.
Eghtɨ ian namakar aghuir ia koma apiba,
me itarim giragh asɨzibar suizir azuazimɨn mɨn ia bagh aneguraghtɨ a ian suiragham,
eghtɨ me suam, ‘Idomian fofozim managh iti.’ ”
 
Ezɨ Ikiavɨra Itir God ua ghaze:
“Kɨ ia gasɨghasɨghamin dughiam, kɨ Idomian fofozir gumazibagh asɨghasigham,
egh mɨghsɨabar pɨn itir Ison ovavibar fofozir aghuiba itir gumaziba,
kɨ me da bar da batuegham.
Ia Temanɨn nguibamɨn gumazir mɨdorozir fofozim itiba, ia bar atiatigham.
Eghtɨ mɨghsɨabar pɨn itir Ison ovaviba,
kɨ bar me mɨsueghtɨ me arɨmɨghiregham.”
Idomian arazir kuramɨn, me osɨmtɨzir bar dafam ini
10 Ikiavɨra Itir God ua kamaghɨn mɨgei:
“Ia Idomia, ia uan aveghbuaba, me Jekopɨn ovavir boriba,* Jekop ko Iso afeziar vamɨra iti. Ezɨ Israel ko Juda kar Jekopɨn ovavir boriba. Ezɨ Idomia, kar Ison ovavir boriba.
ia me mɨsoghezɨ me ariaghire.
Kamaghɨn amizɨ, kɨ bar ia gasɨghasigh ian ziabar amightɨ,
da magɨreghtɨ ia aghumsigham.
11 Dughiar kamɨn Judan apaniba Jerusalemɨn dɨvazimɨn tiar akaba akari,
egha Judabar dagɨaba ko bizir aghuiba okemegha,
uan nguibamɨn arazimɨn ikarara da tuisɨgha uari ganɨdi.
Ezɨ ia pura tuivighav ikia, egha Judabar akurazir puvatɨ.
Kamaghɨn amizɨ, ia uaghan okɨmakɨar gumazir kabar mɨn iti.
12-14 Egha arazir avɨrir ia Judabagh amiziba da derazir puvatɨ, kar ian aveghbuaba.
Me osɨmtɨzim isir dughiamɨn, ia bar akuegha
naviba ian dera.
Me osɨmtɨzim isir dughiamɨn,
ia me dɨpova me abɨri.
Me osɨmtɨzim isir dughiamɨn, nan gumazamiziba bar ikuvizɨma,
ia men nguibar ekiabar aven ghua men osɨmtɨzir kaba bagha bar akuegha,
men bizir aghuariba ini.
Me osɨmtɨzim isir dughiamɨn, Ia tuavir akabar tuivighav ikia Judaba bagha gari,
me arɨtɨ ia men suigh me isɨ men apanibar anɨngam.
Arazir ia amir kaba, da bar derazir puvatɨ.”
God bizitam gumazamizibar amightɨ me fogham
15 Ikiavɨra Itir God ua kamaghɨn mɨgei:
“Ikiavɨra Itir God Izamin Dughiar Ekiam, a roghɨra izegha gɨfa.
Kar dughiar kɨ kantriba bar men gumazamizibar araziba tuisɨghamim.
Ia Idomia amizir arazir kuraba, kɨ dar ia damuam.
Osɨmtɨzir ia iniamim, kar arazir kurar ia amizibar ivezim.”
 
16 Egha Ikiavɨra Itir God Judan gumazamizibav gei:
“Ia nan Dɨpenimɨn itir mɨghsɨamɨn ikia, mɨsozir dɨpam ame.
Kamaghɨra, kɨ kantriba bar men gumazamiziba fofozim me danɨngam,
mati kɨ dɨpar mɨsozim me ganɨngi.
Eghtɨ me bar moghɨra me agɨvagham.”
Israelia mɨdorozim damu apaniba abɨragham
17 Egha Ikiavɨra Itir God ua kamaghɨn mɨgɨa ghaze:
“Gumazamizir Saionɨn Mɨghsɨamɨn itiba, me ikuvighan kogham,
eghtɨ Saionɨn Mɨghsɨam Nan Nguibamɨn mɨn zuegh ikiam.
Eghtɨ Jekopɨn ovavir boriba,
kɨ me ganɨngizir nguazir kam, me uam a iniam.
18 Egh Jekopɨn ovavir boriba, me avimɨn mɨn otivigham.
Guizbangɨra, Josepɨn ovavir boriba, me avir mɨzariamɨn mɨn otivigham,
egh Ison ovavir boriba avim dadam girɨgha an isi moghɨn men isigham.
Eghtɨ Ison ovavir boritam ua ikian kogham.
Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ mɨkemegha gɨfa.”
 
19 Ikiavɨra Itir God Israel mɨgɨa ghaze:
“Gumazamizir Negevɨn Distrighɨn aven itir nguibabar itiba,
me Ison ovavir boribar mɨghsɨaba inigh dar ikiam.
Eghtɨ ian gumazamizir mɨghsɨar muziaribar itiba, me Filistian nguaziba iniam.
Eghtɨ Israelɨn igharaz darazi Efraimɨn nguazim ko Samaria nguazim iniam,
eghtɨ Benjaminɨn adarazi Jordanɨn Fanem girɨgh,
vongɨn aruem anadi naghɨn Gileatɨn danganim iniam.
20 Israelɨn notɨn itir mɨdorozir gumaziba, me faragha kantrin igharazimɨn kalabusɨn ikezɨma,
men kalabuziam gɨvazɨma me ua ize.
Gumazir kaba mangɨ Fonisian nguazim inigh,
mangɨ notɨn amadaghan Sarefatɨn nguibamɨn tugham.
Ezɨ Jerusalemɨn itir mɨdorozir gumazir kalabusɨn ikegha uamategha izeziba,
me Sarefatɨn nguibamɨn ikia, Negevɨn Distrighɨn aven itir nguibaba iniam.
21  Onger Akaba 22:28; 47:9; 66:4; Daniel 2:44; Sekaraia 14:9; 14:16; Malakai 1:14; Akar Mogomem 11:15Eghtɨ mɨdorozim gamua apaniba abɨniziba,
me Saionɨn Mɨghsɨamɨn ghuavanangam.
Kamaghɨn amizɨ, me Ison ovavir boribar mɨghsɨabagh ativagh dar ganam.
Eghtɨ kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ uabɨ atrivimɨn ikiam.”

1:1: Aisaia 34:5-17; 63:1-6; Jeremaia 49:7-22; Esekiel 25:12-14; 35:1-15; Amos 1:11-12; Malakai 1:2-5

1:3: 2 Atriviba 14:7; Aisaia 14:13-15; Akar Mogomem 18:7

*1:10: Jekop ko Iso afeziar vamɨra iti. Ezɨ Israel ko Juda kar Jekopɨn ovavir boriba. Ezɨ Idomia, kar Ison ovavir boriba.

1:21: Onger Akaba 22:28; 47:9; 66:4; Daniel 2:44; Sekaraia 14:9; 14:16; Malakai 1:14; Akar Mogomem 11:15