2
E nɨghnɨzir gavgavim ikɨva akar ifavariba batogham
Kɨ ia foghasa, kɨ akurvazir ingangarir dafam ia ko Laodisian nguibamɨn itir gumazamiziba bagha a gami, egha uaghan nan guamɨn ganizir puvatɨzir igharaziba sara. 2 Ko 1:6, Ef 3:4, 3:18, Fl 3:8, Kl 1:26, 3:14 Efesus 3:4; 3:18; Filipai 3:8; Kolosi 1:26; 3:14Kɨ kamaghɨn ifonge, kɨ gavgavim men navibar anɨngtɨ me atiatingan kogham, egh kɨ me damutɨ me uari gifueghɨva uari inigh ikɨva, fofozir aghuim inightɨ nɨghnɨzir aghuir kam me damutɨ men nɨghnɨzir gavgavim bar ekevegham. Egh kamaghɨn me Godɨn akar modozimɨn mɨngarim deraghvɨra a gɨfogham, a Krais, a uabɨ akar modozir kamɨn mɨngarim. Kamaghsua kɨ ingangarir kam gami. Is 45:3, 1 Ko 1:24, 1:30, Ef 1:8, 3:19 Aisaia 45:3; 1 Korin 1:24; 1:30; Efesus 1:8; 3:19Godɨn fofozir aghuim ko nɨghnɨzir aghuim bar pɨn kogha Krais gizɨvagha modogha iti, mati dagɨaba dagɨabar dɨpenimɨn iti. Ezɨ Krais uabɨra fofozir aghuir kam en aka.
Ro 16:18, Ef 4:14, 5:6, Kl 2:8 Rom 16:18; Efesus 4:14; 5:6; Kolosi 2:8Ezɨ kɨ ghaze, tav ia gifarɨva akar amɨrizibar ia mɨkɨmɨva ia apezaperan kogham. Kamaghsua, kɨ akar kam ia mɨgei. 1 Ko 5:3, 14:40, 1 Pi 5:9 1 Korin 5:3; 14:40; 1 Pita 5:9Kɨ uabɨ uan mɨkarzimɨn ia ko itir puvatɨgha, kɨ ia gɨnɨghnɨghavɨra iti. Kamaghɨn kɨ akurvazir ingangarir dafar kam ia bagha a gami. Egha kɨ ian garima, ia uari inigha tuivigha deragha ingara egha nɨghnɨzir gavgavim Kraisɨn iti. Bizir kam bangɨn kɨ bar akonge.
E Kraisɨn porogh egh tuivigh gavgavigham
Ezɨ ia Krais Iesus en Ekiam a inigha gɨfa, kamaghɨn amizɨ ia a ko daruva an poroghɨv ikɨ. Efesus 2:20-22; 3:17; Kolosi 1:23Egh ia a gisɨn tuivigh gavgavigh, mati temem biba sara nguazimɨn tugha gavgafi. Uaghan mati dɨpenim dɨpenir akɨnir gavgavibagh isɨn tughav iti. Ia nɨghnɨzir gavgavim Akar Aghuir Epafras ian sure gamizir kamɨn iti, egh kamaghɨn ian nɨghnɨzir gavgavim aghung mangɨvɨra ikɨ. Egh zurara God mɨnabɨvɨra ikɨ.
Ga 4:3, 4:9, Ef 5:6, Kl 2:3, 2:18-20, Hi 13:9 Galesia 4:3; 4:9; Efesus 5:6; Kolosi 2:3; 2:18-20; Hibru 13:9Ia bar deragh uari bagh gan, gumazitam fofozir ifavariba ko akar kɨnitabar gun ia mɨkɨmtɨma, ia an nɨghnɨzibar gɨn mangan markɨ, eghtɨ da ia ikɨrarighan kogham. Gumazir kaba, inazir afeziaba ko duar kurar overiam ko nguazim gativaziba, me me da fofozir kaba ini. Ezɨ fofozir kaba da Kraisɨn izezir puvatɨ.
Jo 1:14-16, Kl 1:19 Jon 1:14-16; Kolosi 1:19Ia fo, Krais a en mɨrara gumazimɨn oto, ezɨ Godɨn ikɨrɨmɨrim ko araziba ko an gavgaviba bar a gizɨfa. 10  Ef 1:21-22 Efesus 1:21-22Egha a duar gavgaviba ko bizir gavgaviba itiba bar, dar dapanim. Ia Kraisɨn poroghav itima, God ia gamima ia guizbangɨra angamɨra ikiavɨra iti.
11  Ro 2:29 Rom 2:29Ezɨ ia Kraisɨn poroghav ikia, mati ia uan mɨkarzir mogomebar inibar ghorir arazim ini. Ezɨ arazir kam, gumazitam uan dafarimɨn a gamizɨ an otozir pu. Puvatɨ. Krais uabɨ mɨkarzir mogomebar inibar ghorir arazir kam atɨ. Kraisɨn arazir kamɨn e, navir ghurimɨn gavgavir e ikiagharɨghɨzim, anetughavkɨnigha, a gɨn amadagha fɨriaghɨrɨ. Kar guizbangɨra mɨkarzir mogomebar iniba aghorir arazim. 12  Ro 6:4, Ef 1:19-20, 3:7, Kl 3:1 Rom 6:4; Efesus 1:19-20; 3:7; Kolosi 3:1Ezɨ dughiar e ruezimɨn e Krais ko poroghav itima, God Krais ko e sara mozim gatɨ. Ezɨ e fo, God uan gavgavir ekiamɨn amodoghɨn ingarava Krais mozimɨn a gamizɨ a ua dɨkafi. Ezɨ e nɨghnɨzir gavgavim an ingangarir gavgavir kamɨn iti, ezɨ dughiar e ruezimɨn, God Iesus ko e gamizɨma e uaghan ua dɨkafi.
13  Ef 2:1-5 Efesus 2:1-5Ia faragha uan arazir kurabagh amir arazim bangɨn, ia mati gumazir mɨkarzir mogomebar iniba aghorir puvatɨzibar mɨn amua, gumazir aremezibar mɨn iti. Ia navir ghurimɨn arazibar gɨn zui. Dughiar kamɨn Krais ian navir ghurimɨn araziba tɨghar da atughuvkɨnighɨva da gɨn amadagham, kamaghɨn amizɨ ia gumazir aremezibar mɨn amuavɨra iti. Ezɨ datɨrɨghɨn God ia gamizɨ ia Krais ko angamɨra iti. Ezɨ God en arazir kuraba bar a da gɨn amada.
14  Ef 2:14-16, 1 Pi 2:24 Efesus 2:14-16; 1 Pita 2:24Moses Osirizir Araziba, akam e gasaragha, en arazir kuraba aghurigha azenim gatɨgha, e gamima e an akam ko an gavgavimɨn apengan iti. Ezɨ e gasir akar kaba God bar da batoke, egha uaghan Moses Osirizir Araziba isa Iesusɨn ter ighuvimɨn a gafu, egha tuavir kamɨn Moses Osirizir Arazibar gavgavim agɨfa. 15  Kl 1:13 Kolosi 1:13Ezɨ Krais ter ighuvimɨn duar gavgaviba ko bizir gavgaviba itiba, a dar gavgaviba adegha gɨfa. God ter ighuvimɨn, kamaghɨn gumazamiziba bar men aka, a bar da dɨkabɨragha dagh amima da pura bizir kɨnibar mɨn otifi.
E Krais koma areme, ezɨ nguazir kamɨn araziba en akuraghan kogham
16  Ro 14:1-12, 1 Ko 8:8, Ga 4:10 Rom 14:1-12; 1 Korin 8:8; Galesia 4:10Kamaghɨn amizɨ, ia tav ateghtɨma an akaba ia gasan markɨ, egh ia mɨkɨm suam, ia dagheba ko dɨpaba apir arazibar gɨn zuir puvatɨ, o ia Godɨn ziam fer dughiabar gɨn zuir puvatɨ, o iakɨnir igiabar isar araziba ko Sabatɨn dughiabar arazibar gɨn zuir puvatɨ. 17  Hi 8:5, 9:9, 10:1 Hibru 8:5; 9:9; 10:1Arazir kaba, da bizir gɨn izamibar nedazir kɨniba, ezɨ Krais a uabɨ guizbangɨn bizim. 18 Eghtɨ gumazitam bizitam irebamɨn mɨn bizimɨn ganigh, kamaghɨn a uabɨra uan ziam fɨtɨ, ia an akam baraghan markɨ. Gumazir kam suam, ia uarigh ifarɨva uari dɨkabɨnɨva egh enselbar ziaba fɨ. Eghtɨ ia an akam baraghan markɨ. Gumazir kam a uan nɨghnɨzim ko navir ghurimɨn arazibar gɨn ghua, pura mɨgɨa ghaze, kɨ uabɨ bar fo. Eghtɨ ia gumazir kamaghɨn amitam ateghtɨ a ia dɨkabɨragh, ian ivezir aghuim okɨman markɨ. 19  Ef 2:21, 4:15-16 Efesus 2:21; 4:15-16Egha a Kraisɨn suirazir puvatɨgha anetaki, Krais en dapanim, e an inivafɨzim. E an poroghav ikia dagheba isa, egha a ko inivafɨzir agɨribar mɨn uari isasuiragha iti. Inivafɨzir kam Kraisɨn apengan itima an a gamima a God ifongezɨ moghɨn aghua gavgafi.
20  Ga 4:3-5, 4:9 Galesia 4:3-5; 4:9Ezɨ ia Krais ko poroghav ikia a ko areme, kamaghɨn amizɨ ia duar kurar overiam ko nguazim gativaziba bar ada ategha uam adar apengan itir puvatɨ. Egha tizimsua ia nguazir kamɨn itir gumazamizibar mɨn aruavɨra iti? Egha tizimsua ia nguazir kamɨn arazibagh amuavɨra iti? Arazir kaba kamakɨn, 21  1 Ti 4:3 1 Timoti 4:3“Ia bizir kabar suighan markɨ,” egh “Dagher kabar aman markɨ,” egh uaghan “Bizir igharazir maba sara suighan markɨ.” 22  Ais 29:13, Mt 15:9 Aisaia 29:13; Matyu 15:9Ezɨ bizir kaba, e dar ingangaribagh amima da zuamɨra ikufi. Arazir kaba, gumazamizibara uari dagh amuava da arɨgha en sure gami. 23 E bar fo, arazir kaba me dav kɨm suam, da nɨghnɨzir aghuibar gɨn zui. Da guizbangɨra bar puvatɨ. Arazir kaba ghaze, ia uari uan ifongiamɨn gɨn mangɨva mɨghɨghvɨra Godɨn ziam fer arazibar amu. Egha ghaze, ia uarigh ifarɨva uari dɨkabɨn. Egha ghaze, ia Godɨn ingangarim damuva uan mɨkarzim mɨzazir kuram a danɨng. Egh arazir kaba, da en mɨkarzibar akuragh navir ghurimɨn araziba dɨkabɨragh da gɨvaghan kogham. Bar puvatɨgham.

2:2: 2 Ko 1:6, Ef 3:4, 3:18, Fl 3:8, Kl 1:26, 3:14

2:2: Efesus 3:4; 3:18; Filipai 3:8; Kolosi 1:26; 3:14

2:3: Is 45:3, 1 Ko 1:24, 1:30, Ef 1:8, 3:19

2:3: Aisaia 45:3; 1 Korin 1:24; 1:30; Efesus 1:8; 3:19

2:4: Ro 16:18, Ef 4:14, 5:6, Kl 2:8

2:4: Rom 16:18; Efesus 4:14; 5:6; Kolosi 2:8

2:5: 1 Ko 5:3, 14:40, 1 Pi 5:9

2:5: 1 Korin 5:3; 14:40; 1 Pita 5:9

2:7: Efesus 2:20-22; 3:17; Kolosi 1:23

2:8: Ga 4:3, 4:9, Ef 5:6, Kl 2:3, 2:18-20, Hi 13:9

2:8: Galesia 4:3; 4:9; Efesus 5:6; Kolosi 2:3; 2:18-20; Hibru 13:9

2:9: Jo 1:14-16, Kl 1:19

2:9: Jon 1:14-16; Kolosi 1:19

2:10: Ef 1:21-22

2:10: Efesus 1:21-22

2:11: Ro 2:29

2:11: Rom 2:29

2:12: Ro 6:4, Ef 1:19-20, 3:7, Kl 3:1

2:12: Rom 6:4; Efesus 1:19-20; 3:7; Kolosi 3:1

2:13: Ef 2:1-5

2:13: Efesus 2:1-5

2:14: Ef 2:14-16, 1 Pi 2:24

2:14: Efesus 2:14-16; 1 Pita 2:24

2:15: Kl 1:13

2:15: Kolosi 1:13

2:16: Ro 14:1-12, 1 Ko 8:8, Ga 4:10

2:16: Rom 14:1-12; 1 Korin 8:8; Galesia 4:10

2:17: Hi 8:5, 9:9, 10:1

2:17: Hibru 8:5; 9:9; 10:1

2:19: Ef 2:21, 4:15-16

2:19: Efesus 2:21; 4:15-16

2:20: Ga 4:3-5, 4:9

2:20: Galesia 4:3-5; 4:9

2:21: 1 Ti 4:3

2:21: 1 Timoti 4:3

2:22: Ais 29:13, Mt 15:9

2:22: Aisaia 29:13; Matyu 15:9