Akɨnafarir Pol Kolosin Nguibamɨn Itir Sios Bagha Osirizim
O
Kolosi
Akar faragha zuim
Kolosi, a nguibar ekiar mam, a Esian Provinsɨn iti. Egha a Efesusɨn nguibar ekiam mong an boroghɨn iti. Pol uabɨ Kolosin nguibamɨn sios gamizɨ an otozir puvatɨ. Pol Efesusɨn ikiava gumaziba amadazɨ, me ghua provinsɨn kamɨn nguibar mabar siosɨn ingangarim gamua, egha uaghan Kolosin ghu.
Pol kamaghɨn oraki, gumazir maba Kolosibar nɨghnɨzir gavgavibagh asɨghasɨghasa. Kamaghɨn amizɨ, a gavgavim men nɨghnɨzir gavgavim danɨngasa, akɨnafarir kam osirigha me bagha anemada. A kamaghɨn mɨgei, Krais biziba bar dar dapanim. Krais uabɨra uam e iniam, eghtɨ tuavir igharaziba en akurvaghan kogham. Tuavir igharazir kaba e inigh Kraisɨn saghuiamɨn mangam. Kraisɨn, God bar bizibar ingarizɨ da otifi. Egh Kraisɨn ingangarimɨn God ua bar biziba iniasa. Krais en aven iti, ezɨ e gumazamizir igiabar otivigha Kraisɨn arazibara gɨn zui.
Pol akɨnafarir kam osirigha gumazir pumuning ganɨngizɨ, aning a inigha Kolosin ghu. Gumazir faragha itim, Tikikus. Ezɨ an gɨrara itim, Onesimus, gumazir kam Pol Filemon bagh osirizir akɨnafarimɨn an gun mɨgɨrɨgɨar avɨribagha ami.
Krais a biziba bar dar dapanim, ezɨ Godɨn ikɨrɨmɨrir aghuim ko an arazir aghuiba bar a gizɨfa
1
(Sapta 1:1--3:4)
1-2  Rom 1:7; Efesus 1:1Kɨ Pol, God uan ifongiamɨn gɨn ghua Krais Iesusɨn aposelɨn ikiasa na mɨsefe. Ezɨ kɨ ko en aveghbuam Timoti, ga ia bagha akɨnafarir kam osiri. Ia Godɨn gumazamizir Kolosin nguibar ekiamɨn itiba gan adarasi, ia nɨghnɨzir gavgavim Kraisɨn ikia a ko poroghav itir darasi. Ga, e uan Afeziam God ko mɨgɨa ghaze, a ian apangkuvigh ian navibar amutɨ ia navir amɨrizimɨn ikɨ.
Ga ia bagha nɨghnɨgha God mɨnabavɨra iti
3-4  Mak 4:8; 16:15; Jon 15:16; Efesus 1:13-16; 3:2; Filipai 1:3; 2 Timoti 4:8; Filemon 1:5; Hibru 6:10; 1 Pita 1:4; 5:12Ga ian arazir aghuim baragha kamaghɨn fo, ia nɨghnɨzir gavgavim Krais Iesusɨn ikiava Godɨn gumazamiziba bar, me gifonge. Kamaghɨn amizɨ, dughiaba bar ga ia bagha God ko mɨgɨa, ia gɨnɨghnɨgha God mɨnabavɨra iti. A en Ekiam Krais Iesusɨn Afeziam. E fo, guizɨn akam, an Akar Aghuim, a faragha ia bagha ghuzɨma ia kamaghɨn oraki, bizir aghuir God ia danɨngamiba da An Nguibamɨn iti, egh ia da bagh mɨzuamɨva da iniam. Egha ia nɨghnɨzir gavgavim bizir kamɨn iti. Kamaghɨn, ia guizbangɨra nɨghnɨzir gavgavim Krais Iesusɨn ikiava Godɨn gumazamiziba bar, me gifonge. Ezɨ nguazir kamɨn danganiba bar, me Akar Aghuir kamɨn akurazɨ, gumazamizir avɨriba nɨghnɨzir gavgavim an ikiava an gɨn zuima, Akar Aghuimɨn dagher aghuiba otiva ghuavɨra iti. Ezɨ ia uaghan, arazir kamra ian tongɨn oto. Dughiar ia faragha Godɨn apangkuvimɨn eghaghanim baregha bar guizbangɨra a gɨfozim, dughiar kam iza datɨrɨghɨn arazir kamra ian tongɨn otogha, ian ingaravɨra iti. Kl 4:12, Fm 23 Kolosi 4:12; Filemon 1:23Epafras Akar Aghuir kam ian sure gami, ezɨ ia a gɨfo. Epafras, a ingangarir gumazir bar aghuir ga bar ifongezim, a ga ko ingarir mav. A ga gisɨn ian akurvagha, bar deravɨra Kraisɨn ingangarim gami. Egha Epafras ga mɨgɨa ga geghari, Godɨn Duam ia gamima ia Godɨn gumazamiziba deraghavɨra me gifonge.
Pol Kolosin gumazamiziba gavgavim me danɨngasa God ko mɨgei
Ro 12:2, 1 Ko 1:5, Ef 1:8-9, 1:15-17, 5:10, 5:17, Fl 1:9 Rom 12:2; 1 Korin 1:5; Efesus 1:8-9; 1:15-17; 5:10; 5:17; Filipai 1:9Bizir kam bagha, ga fomɨra ian araziba baragha iza datɨrɨghɨn, ga zurara ia bagha God ko mɨgei. Ga kamaghɨn an azangsɨsi, Godɨn Duam fofozir aghuiba ko nɨghnɨzir aghuiba ia danɨngtɨ, nɨghnɨzir kaba bar ia gizɨvagham. Eghtɨ bizir kamɨn ia Godɨn ifongiam bar a gɨfogham. 10  Jo 15:16, Ef 2:10, 4:1, Fl 1:27, 1 Te 4:1, Hi 13:21 Jon 15:16; Efesus 2:10; 4:1; Filipai 1:27; 1 Tesalonika 4:1; Hibru 13:21Kamaghɨn amizɨ ia Ekiamɨn gumazamizibar mɨn ikɨva an arazibar amutɨma, a ia amir araziba dagh ifuegham. Egh ia ingangarir aghuir igharagha garir avɨribar amuam. Egh ia uaghan God gɨfogham, eghtɨ fofozir kam bar mangɨva ekevegham. 11-12  Efesus 1:18-19; 3:16; 4:2Ezɨ ga kamaghɨn God ko mɨgei, an gavgavir ekiar aghuimɨn, God gavgaviba bar ia danɨngtɨ, ia tuivigh gavgavigh osɨmtɨziba ateram, egh aghumra ikɨva osɨmtɨziba gɨvaghamin dughiam mɨzuam. Egh ia bar akueghɨva, en Afeziam mɨnabagh. A ia gamizɨma ia arazir aghuibar gɨn zui, egh bizir aghuir a ia bagha mɨseveziba iniam. Ia Godɨn gumazamiziba ko da iniam, kar Godɨn Nguibamɨn angazangarimɨn aven itir darasi. 13-14  Luk 22:53; Efesus 1:6-7; 2:2; 1 Tesalonika 2:12; 2 Pita 1:11Faragha mɨtarmemɨn gavgavim e ikezɨma e an apengan itima, God en akuragha e inigha uan Otarimɨn gavgavimɨn apengan e atɨzɨ an en Atrivim iti, Otarir kam a bar a gifonge. God uan Otarimɨn ingangarimɨn e gamizɨ e fɨriaghɨre, egha tuavir kamra an en arazir kuraba gɨn amada.* Akar kam, “mɨtarmemɨn gavgavim,” an mɨngarimra kara: Satan ko bizir an ativazɨ an apengan itiba, kar tintinimɨn duar kuraba, aseba, adariaba, ko arazir kuraba bar moghɨra.
Pol Kraisɨn araziba ko an ingangaribar gun mɨgei
15  Jo 1:18, 2 Ko 4:4, Hi 1:3 Jon 1:18; 2 Korin 4:4; Hibru 1:3E Godɨn ganighan kogham, ezɨ Krais an mɨrara gari. Krais an Otarir ivariam, a God ingarizir bizir kaba bar dar dapanim. 16  Jo 1:3, 1:10, Ro 8:38, 11:36, Hi 1:2, 2:10, 1 Pi 3:22 Jon 1:3; 1:10; Rom 8:38; 11:36; Hibru 1:2; 2:10; 1 Pita 3:22Ezɨ Kraisɨn agharimɨn, God uan nguibamɨn itir biziba ko nguazimɨn itir biziba bar dar ingari. Kar bizir e gariba ko garir puvatɨziba, da enselɨn gavgaviba ko duar gavgaviba ko aseba ko adariaba, ko bizir gavgaviba itiba. God Krais ko, aning bizir kaba bar dagh amizɨ, da bar Krais baghavɨra iti. 17  Jo 1:1-3, 8:58, 17:5, 1 Ko 8:6 Jon 1:1-3; 8:58; 17:5; 1 Korin 8:6Ezɨ bizir kaba tɨghar otivam, Krais fomɨra iti. Egha a biziba bar dagh amima da deravɨra uari isasuigha bar deravɨra ingari. 18  Ap 26:23, 1 Ko 15:20, 15:23, Ef 1:10, 1:22-23, MAA 1:5 Aposel 26:23; 1 Korin 15:20; 15:23; Efesus 1:10; 1:22-23; Akar Mogomem 1:5Krais, a siosɨn dapanim, ezɨ sios an inivafɨzim. Egha a uabɨ ikɨrɨmɨrir igiamɨn faragha zuir gumazim. Krais Godɨn Otarir ivariam, egha a faragha ovevemɨn ua dɨkafi. God ghaze, Krais uabɨ biziba bar dar dapanimɨn ikiam. Kamaghsua, a Krais gamizɨ, a ua dɨkafi, 19  Jo 1:16, 3:34, Kl 2:9 Jon 1:16; 3:34; Kolosi 2:9God kamaghɨn ifonge, an ikɨrɨmɨrir aghuim ko an araziba ko an gavgaviba Otarir kam gizɨvagham, kamaghɨn God uabɨ Kraisɨn aven iti. Kamaghɨn amizɨ, Krais Godɨn mɨrara gari.
20  Ro 5:1, 2 Ko 5:18, Ef 1:7, 1:10, 2:13, 2:16, 1 Jo 2:2 Rom 5:1; 2 Korin 5:18; Efesus 1:7; 1:10; 2:13; 2:16; 1 Jon 2:2Bizir God ingariziba, da an saghon ikegha apanir arazibar a gami. Ezɨ God kamaghɨn ifonge, a bizir kaba bar dar amutɨ da uam a ko navir vamɨra ikiam. A ghaze, a Kraisɨn ingangarimɨn arazir kam damuam. Kamaghɨn amizɨ a Krais ataghizɨma a ter ighuvimɨn areme. Ezɨ an ghuzim irezɨ tuavir kamɨn en apanir araziba da gɨfa. Egha bizir a ingariziba a bar ua da inizɨ da uam a ko iti, bizir an Nguibamɨn itiba ko nguazimɨn itiba uaghara.
21  Ro 5:10, Ef 2:12, 4:18, Ta 1:15-16 Rom 5:10; Efesus 2:12; 4:18; Taitus 1:15-16Iarara, ia fomɨra arazir kuraba ko nɨghnɨzir kurabagh amuavɨra iti. Kamaghɨn amizɨ ia Godɨn saghon ikiava uan nɨghnɨzibar aven an apanim gami. 22  Ef 2:14-16, 5:27, 1 Te 4:7, Ta 2:14 Efesus 2:14-16; 5:27; 1 Tesalonika 4:7; Taitus 2:14Ezɨ God kamaghɨn ifonge, a ia inigh ua bagh izam. Eghtɨ ia an gumazamizibar mɨn ikɨva, an damazimɨn bar zueghɨva, arazir kuratam ian ikian kogham. Kamaghsua datɨrɨghɨn Godɨn Otarim angamɨra gumazir mɨkarzim sara areme, ezɨ tuavir kamɨn God uam e ko navir vamɨra inis. 23  Mk 16:15, Ef 3:17, 1 Ti 3:16, Hi 3:14 Mak 16:15; Efesus 3:17; 1 Timoti 3:16; Hibru 3:14Ezɨ dɨpenir guarim dɨpenimɨn suirazɨ moghɨn, ia nɨghnɨzir gavgavimɨn suiragh bar tuivigh gavgavigh ikɨ. Ia Akar Aghuim baregha dughiar kamɨn fo ia bizir aghuiba iniam, egha ia dav zuava nɨghnɨzir gavgavim iti. Egh ia akongɨva nɨghnɨzir gavgavim ataghɨraghan markɨ. Kɨ Pol, kɨ Akar Aghuir kamɨn ingangarir gumazim, egha e gumazamizir nguazimɨn itiba bar me bagha anekuri.
Pol sios bagha ingangarim gami
24  Ro 5:3, 2 Ko 1:5-6, Ef 1:23, 3:13, Fl 3:10, 2 Ti 1:8 Rom 5:3; 2 Korin 1:5-6; Efesus 1:23; 3:13; Filipai 3:10; 2 Timoti 1:8Ezɨ datɨrɨghɨn kɨ ian akurvaghasa mɨzazim ini. Krais siosɨn akurvaghasa inizir mɨzaziba, da gɨvazir puvatɨ. Kɨ da gɨvasava ami. Ezɨ kɨ siosɨn akurvaghasa ifonge, a Kraisɨn inivafɨzimra. Bizir kam bagha kɨ bar akonge. 25  Ef 3:2, 3:7-8 Efesus 3:2; 3:7-8God uabɨ, ian akurvaghasa na mɨsevegha, ingangarir kam na ganɨngi, ezɨ kɨ siosɨn ingangarir gumazimɨn oto. Ezɨ kɨ deravɨra Godɨn akam akurir ingangarim nan iti. 26  Ro 16:25-26, 1 Ko 2:7, Ef 3:3-5, 3:9-10, 2 Ti 1:10 Rom 16:25-26; 1 Korin 2:7; Efesus 3:3-5; 3:9-10; 2 Timoti 1:10Dughiar fomɨra itibar iza datɨrɨghɨn, akar kam bar modo, ezɨ gumazamiziba bar a gɨfozir puvatɨ. Egha datɨrɨghɨn Godɨn gumazamizibar damazibar an azenim girɨ. 27  Ro 9:23, 2 Ko 2:14, Ef 1:18, 3:8, 1 Ti 1:1 Rom 9:23; 2 Korin 2:14; Efesus 1:18; 3:8; 1 Timoti 1:1Ezɨ Godɨn nɨghnɨzim kamakɨn, a uabɨ Akar Aghuir modozir kam e an gumazamiziba, an en aka, eghtɨ e fogham, akar modozir kam a guizbangɨra bar dera, egh Kantrin Igharazibar Gumazamiziba bar men akuragham. Akar modozir kam kamakɨn, Krais ian navir averiabar aven iti, ezɨ ia fo, a ia inightɨ ia a ko mangɨva Godɨn Nguibamɨn ikɨva, egh ia an bizir aghuiba iniam, ezɨ ia bizir kam bagha mɨzuai. 28  Ef 4:13, 5:27 Efesus 4:13; 5:27Ezɨ e Kraisɨn Akar Aghuim bar vaghvagha gumazamizibav kɨri. E kamaghɨn ifonge, me Krais ko porogh ikɨva fofozir aghuitamɨn oteveghan kogham, eghtɨ e me inigh Godɨn damazimɨn mangam. Kamaghsua, e nɨghnɨzir aghuim ko fofozir aghuimɨn gɨn ghua men sure gamua, egha akar gavgavim me ganɨdi. 29  Ap 20:20, 20:27, Ef 3:7, 3:20, Fl 4:13 Aposel 20:20; 20:27; Efesus 3:7; 3:20; Filipai 4:13Kamaghɨn amizɨ, Krais na ganɨngizir gavgavir ekiam, a nan akurvazima, tuavir kamɨn kɨ osɨmtɨziba sara ingangarir dafar kam gami.

1:1-2: Rom 1:7; Efesus 1:1

1:3-4: Mak 4:8; 16:15; Jon 15:16; Efesus 1:13-16; 3:2; Filipai 1:3; 2 Timoti 4:8; Filemon 1:5; Hibru 6:10; 1 Pita 1:4; 5:12

1:7: Kl 4:12, Fm 23

1:7: Kolosi 4:12; Filemon 1:23

1:9: Ro 12:2, 1 Ko 1:5, Ef 1:8-9, 1:15-17, 5:10, 5:17, Fl 1:9

1:9: Rom 12:2; 1 Korin 1:5; Efesus 1:8-9; 1:15-17; 5:10; 5:17; Filipai 1:9

1:10: Jo 15:16, Ef 2:10, 4:1, Fl 1:27, 1 Te 4:1, Hi 13:21

1:10: Jon 15:16; Efesus 2:10; 4:1; Filipai 1:27; 1 Tesalonika 4:1; Hibru 13:21

1:11-12: Efesus 1:18-19; 3:16; 4:2

1:13-14: Luk 22:53; Efesus 1:6-7; 2:2; 1 Tesalonika 2:12; 2 Pita 1:11

*1:13-14: Akar kam, “mɨtarmemɨn gavgavim,” an mɨngarimra kara: Satan ko bizir an ativazɨ an apengan itiba, kar tintinimɨn duar kuraba, aseba, adariaba, ko arazir kuraba bar moghɨra.

1:15: Jo 1:18, 2 Ko 4:4, Hi 1:3

1:15: Jon 1:18; 2 Korin 4:4; Hibru 1:3

1:16: Jo 1:3, 1:10, Ro 8:38, 11:36, Hi 1:2, 2:10, 1 Pi 3:22

1:16: Jon 1:3; 1:10; Rom 8:38; 11:36; Hibru 1:2; 2:10; 1 Pita 3:22

1:17: Jo 1:1-3, 8:58, 17:5, 1 Ko 8:6

1:17: Jon 1:1-3; 8:58; 17:5; 1 Korin 8:6

1:18: Ap 26:23, 1 Ko 15:20, 15:23, Ef 1:10, 1:22-23, MAA 1:5

1:18: Aposel 26:23; 1 Korin 15:20; 15:23; Efesus 1:10; 1:22-23; Akar Mogomem 1:5

1:19: Jo 1:16, 3:34, Kl 2:9

1:19: Jon 1:16; 3:34; Kolosi 2:9

1:20: Ro 5:1, 2 Ko 5:18, Ef 1:7, 1:10, 2:13, 2:16, 1 Jo 2:2

1:20: Rom 5:1; 2 Korin 5:18; Efesus 1:7; 1:10; 2:13; 2:16; 1 Jon 2:2

1:21: Ro 5:10, Ef 2:12, 4:18, Ta 1:15-16

1:21: Rom 5:10; Efesus 2:12; 4:18; Taitus 1:15-16

1:22: Ef 2:14-16, 5:27, 1 Te 4:7, Ta 2:14

1:22: Efesus 2:14-16; 5:27; 1 Tesalonika 4:7; Taitus 2:14

1:23: Mk 16:15, Ef 3:17, 1 Ti 3:16, Hi 3:14

1:23: Mak 16:15; Efesus 3:17; 1 Timoti 3:16; Hibru 3:14

1:24: Ro 5:3, 2 Ko 1:5-6, Ef 1:23, 3:13, Fl 3:10, 2 Ti 1:8

1:24: Rom 5:3; 2 Korin 1:5-6; Efesus 1:23; 3:13; Filipai 3:10; 2 Timoti 1:8

1:25: Ef 3:2, 3:7-8

1:25: Efesus 3:2; 3:7-8

1:26: Ro 16:25-26, 1 Ko 2:7, Ef 3:3-5, 3:9-10, 2 Ti 1:10

1:26: Rom 16:25-26; 1 Korin 2:7; Efesus 3:3-5; 3:9-10; 2 Timoti 1:10

1:27: Ro 9:23, 2 Ko 2:14, Ef 1:18, 3:8, 1 Ti 1:1

1:27: Rom 9:23; 2 Korin 2:14; Efesus 1:18; 3:8; 1 Timoti 1:1

1:28: Ef 4:13, 5:27

1:28: Efesus 4:13; 5:27

1:29: Ap 20:20, 20:27, Ef 3:7, 3:20, Fl 4:13

1:29: Aposel 20:20; 20:27; Efesus 3:7; 3:20; Filipai 4:13