4
E bar akuegh navir vamɨra ikɨ nɨghnɨzir aghuiba iniam
1 Te 2:19-20 1 Tesalonika 2:19-20Kamaghɨn, nan adarasi, ia Ekiam ko poroghɨv ikɨ tuivigh gavgafigh. Kɨ uan navim isa ia ganɨngi! Kɨ ian saghon ikia, ia bagha puvɨra nɨghnɨsi! Kɨ ian arazir aghuibar gun igharaz daraziv gei! Egha kɨ ia bagha bar akonge, nan namakar aghuiba!
Kɨ ghaze, Yuodia ko Sintike, gua oragh. Gua vɨrara Ekiamɨn amizimning, gua navir vamɨra ikiasa, kɨ kamaghsua gua gakaghori. Sng 69:28, Lu 10:20, MAA 3:5, 20:12 Onger Akaba 69:28; Luk 10:20; Akar Mogomem 3:5; 20:12Ezɨ nɨ bar guizɨn na ko ingarir gumazim, kɨ nɨ mɨgei, nɨ amizir kamningɨn akuragh. Aning na ko, e Akar Aghuimɨn ingangarim ateri. Ezɨ Klemen ko, na ko ingarir gumazir maba, me uaghan e ko ingari. Gumazamizir kabar ziaba, akɨnafarir God gumazamizir ikɨrɨmɨrir zurara itim iniamin ziaba osirizim, da an aven iti.* Akɨnafarir kam, Godɨn Nguibamɨn iti. Ezɨ God an aven gumazamizir a ua inizibar ziaba osiri. Gumazamizir kaba, me God ko an Nguibamɨn zurara ikiam.
Ro 12:12, Fl 3:1, 1 Te 5:16, 1 Pi 4:13 Rom 12:12; Filipai 3:1; 1 Tesalonika 5:16; 1 Pita 4:13Ia Ekiam ko porogh ikɨ egh zurara bar akongegh. Kɨ ua mɨgei, ia bar akongegh.
Hi 10:25, 10:37, Je 5:8-9, 1 Pi 4:7, 2 Pi 3:8 Hibru 10:25; 10:37; Jems 5:8-9; 1 Pita 4:7; 2 Pita 3:8Ia gumazamiziba bar men asughasughtɨ, me ian arazir aghuir kamɨn ganigh. Ia nɨghnɨgh, Ekiam roghɨra izi. Snd 16:3, Mt 6:25-34, Lu 12:22-31, Kl 4:2, 1 Pi 5:7 Aghuzir Akaba 16:3; Matyu 6:25-34; Luk 12:22-31; Kolosi 4:2; 1 Pita 5:7Ia bizitam bagh nɨghnɨgh osɨman markɨ. Ia zurara uan osɨmtɨziba bagh God ko mɨkɨm. Ia God ko mɨkɨm a mɨnabɨ, egh a ian akurvaghsɨ ia an azang. Ais 26:3, Jo 14:27, Ro 5:1, Kl 3:15 Aisaia 26:3; Jon 14:27; Rom 5:1; Kolosi 3:15Eghtɨ kamaghɨn God ia damutɨ ia navir amɨrizimɨn ikiam. Egh ia Krais Iesus ko porogh deragh ikiam, eghtɨ tuavir kamɨn Godɨn navir amɨrizim deravɨra ian naviba ko nɨghnɨzibagh eghuvtɨ da bar deravɨra ikiam. God navir amɨrizir e ganɨngizir kam, a bar bizir aghuim, ezɨ navir amɨrizir kam gumazibar fofozim bar a gafira.
Ro 12:17 Rom 12:17Nan adarasi, kɨ mɨgɨrɨgɨar abuananam ia mɨkɨmasa. Ia zurara arazir kabagh nɨghnɨgh: guizɨn araziba, arazir aghuariba, God ko gumazibar damazimɨn derazir araziba, arazir zuruziba, gumazamiziba ifongezir bizir diriba, arazir gumaziba gara bar akongeziba. Ia fo, arazir aghuir pɨn itiba ko arazir me gara feba, da iti. Arazir aghuir kabara, ia dagh nɨghnɨgh. Ro 16:20, 1 Ko 14:33, Fl 3:17, 1 Te 5:23, Hi 13:20 Rom 16:20; 1 Korin 14:33; Filipai 3:17; 1 Tesalonika 5:23; Hibru 13:20Arazir kɨ ian sure gamizɨ ia foziba, ko nan mɨgɨrɨgɨar ia iniziba, ko nan akar ia oraghiziba, ko ia nan gari kɨ amir araziba, ia bar dar amu. Eghtɨ Godɨn navir amɨrizim e ganɨngizim, a ia ko ikiam.
Filipain gumazamiziba bizir aghuiba Pol bagh amangizɨ, a bar me mɨnaba
10 Dughiar ruarim gɨvazɨ, datɨrɨghɨn ia ua nan akurvaghasa nɨghnɨsi, ezɨ kamaghɨn kɨ Ekiam ko poroghav ikia a mɨnabava, bar akonge. Guizbangɨra, ia faragha na gɨnɨghnɨghavɨra ikia, egha nan akurvaghamin tuaviba puvatɨ. 11  1 Ti 6:6-8 1 Timoti 6:6-8Kɨ bizitamɨn otevezir puvatɨgha mɨgɨrɨgɨar kam gamir pu. Puvatɨ. Bizir manatam na batoghtɨ, kɨ nɨghnɨzir avɨribar amuan kogham. Kɨ bizitam uam a iniamin nɨghnɨzim ategha, nɨmɨra ikia bar akongezir arazim gɨfo. 12  1 Ko 4:11, 2 Ko 6:10, 11:27 1 Korin 4:11; 2 Korin 6:10; 11:27Kɨ onganarazibagh ami, o kɨ bizir avɨriba iti, kɨ pura nɨmɨra iti. Kɨ arazir pura nɨmɨra itimɨn fofozim ini. Kɨ dagher avɨriba iti, o mɨtiriam nan azi, o kɨ bizir avɨriba iti, o biziba puvatɨ, bizir kaba mar na bativ, ezɨ kɨ navir amɨrizim sara zurara nɨmɨra iti. 13  Jo 15:5, 2 Ko 12:9-10, 2 Ti 4:17 Jon 15:5; 2 Korin 12:9-10; 2 Timoti 4:17Krais zurara gavgavim na ganɨdi, ezɨ an akurvazimɨn kɨ biziba bar dar amuamin gavgavim iti.
14 Ezɨ ia na ko nan osɨmtɨzim aterasa nɨghnɨgha, arazir aghuir kam gami. Ezɨ kamaghɨn, kɨ ia nan akurazir arazim bagha bar akonge. 15  2 Korin 11:9Ia Filipain gumazamiziba, ia uari kamaghɨn fo, dughiar kɨ faragha Akar Aghuim akuribar, kɨ Masedonian Provins ataki, dughiar kamɨn siosɨn igharazitam dagɨaba na ganɨga, nan akurazir puvatɨ. Ia uarira arazir kam gami. 16  Ap 17:1 Aposel 17:1Dughiar kɨ Tesalonikan itim, kɨ biziba puvatɨzɨ, ia dughiar mabar nan akurvasi. 17 Ia kamaghɨn nɨghnɨghan markɨ, kɨ bizir aghuiba ia na danɨngasa kɨ ian azangsɨsi. Puvatɨ. Ian arazir aghuim mangɨvɨra ikiasa, kɨ ifonge. Eghtɨ God ivezir aghuim ia danɨngam. 18  Kis 29:18, Ese 20:41, 2 Ko 9:12, Ef 5:2, Fl 2:25, Hi 13:16 Ua Me Ini 29:18; Esekiel 20:41; 2 Korin 9:12; Efesus 5:2; Filipai 2:25; Hibru 13:16Ezɨ akɨnafarir kamɨn aven, kɨ ia na gamizir biziba bagha ia mɨnabi. Ia na bagha biziba inigha Epafroditusɨn dafarim gatɨzɨ a da inigha izezɨ kɨ da ini. Egha datɨrɨghɨn kɨ bizitam otevezir puvatɨ, kɨ mong bar izɨfa. Ia na ganɨngizir biziba, da mati mughuriar aghuim zuir ofa ia God ganɨdi. God ofan kamɨn gara a gifuegha bar akonge. 19  Sng 23:1, 2 Ko 9:8, Ef 1:7 Onger Akaba 23:1; 2 Korin 9:8; Efesus 1:7Nan God a bizir avɨriba bar iti. Egh ia otevezir biziba, a bar dar ganɨva, egh Krais Iesusɨn ingangarir amizimɨn tuavimɨn, a uan bizir aghuibar avɨrimɨn amodoghɨn, biziba isɨ ia danɨngam.
20  Ro 16:27, Ga 1:5 Rom 16:27; Galesia 1:5God, a God en Afeziam, ezɨ e zurara ziar ekiam a danɨng mamaghɨra ikiam. Bar guizbangɨra!
Pol Filipain gumazamizibav gɨa ghaze, Afeziam ia ko ikɨ
21 Eghtɨ, Godɨn gumazamizir Krais Iesus ko poroghav itiba, ia vaghvagh kamaghɨn me mɨkɨmam, Pol ghaze, Afeziam ia ko ikɨ. En aveghbuar na ko itiba, me ia bagha akam amaga ghaze, Afeziam ia ko ikɨ. 22  Fl 1:13 Filipai 1:13Kagh itir Godɨn gumazamiziba bar, me ia mɨgɨa ghaze, Afeziam ia ko ikɨ. Atrivim Sisarɨn dɨpenimɨn aven ingarir darasi, me akar kam ia danɨngasa mɨghɨgha na mɨgei.
23 En Ekiam Krais Iesusɨn apangkuvim vaghvagh ian duaba ko ikɨ.

4:1: 1 Te 2:19-20

4:1: 1 Tesalonika 2:19-20

4:3: Sng 69:28, Lu 10:20, MAA 3:5, 20:12

4:3: Onger Akaba 69:28; Luk 10:20; Akar Mogomem 3:5; 20:12

*4:3: Akɨnafarir kam, Godɨn Nguibamɨn iti. Ezɨ God an aven gumazamizir a ua inizibar ziaba osiri. Gumazamizir kaba, me God ko an Nguibamɨn zurara ikiam.

4:4: Ro 12:12, Fl 3:1, 1 Te 5:16, 1 Pi 4:13

4:4: Rom 12:12; Filipai 3:1; 1 Tesalonika 5:16; 1 Pita 4:13

4:5: Hi 10:25, 10:37, Je 5:8-9, 1 Pi 4:7, 2 Pi 3:8

4:5: Hibru 10:25; 10:37; Jems 5:8-9; 1 Pita 4:7; 2 Pita 3:8

4:6: Snd 16:3, Mt 6:25-34, Lu 12:22-31, Kl 4:2, 1 Pi 5:7

4:6: Aghuzir Akaba 16:3; Matyu 6:25-34; Luk 12:22-31; Kolosi 4:2; 1 Pita 5:7

4:7: Ais 26:3, Jo 14:27, Ro 5:1, Kl 3:15

4:7: Aisaia 26:3; Jon 14:27; Rom 5:1; Kolosi 3:15

4:8: Ro 12:17

4:8: Rom 12:17

4:9: Ro 16:20, 1 Ko 14:33, Fl 3:17, 1 Te 5:23, Hi 13:20

4:9: Rom 16:20; 1 Korin 14:33; Filipai 3:17; 1 Tesalonika 5:23; Hibru 13:20

4:11: 1 Ti 6:6-8

4:11: 1 Timoti 6:6-8

4:12: 1 Ko 4:11, 2 Ko 6:10, 11:27

4:12: 1 Korin 4:11; 2 Korin 6:10; 11:27

4:13: Jo 15:5, 2 Ko 12:9-10, 2 Ti 4:17

4:13: Jon 15:5; 2 Korin 12:9-10; 2 Timoti 4:17

4:15: 2 Korin 11:9

4:16: Ap 17:1

4:16: Aposel 17:1

4:18: Kis 29:18, Ese 20:41, 2 Ko 9:12, Ef 5:2, Fl 2:25, Hi 13:16

4:18: Ua Me Ini 29:18; Esekiel 20:41; 2 Korin 9:12; Efesus 5:2; Filipai 2:25; Hibru 13:16

4:19: Sng 23:1, 2 Ko 9:8, Ef 1:7

4:19: Onger Akaba 23:1; 2 Korin 9:8; Efesus 1:7

4:20: Ro 16:27, Ga 1:5

4:20: Rom 16:27; Galesia 1:5

4:22: Fl 1:13

4:22: Filipai 1:13