6
Me Daniel akunizɨ a laionba itir mozim giraghu
Dughiar kam Darius atrivimɨn otogha gɨvagha, egha 120plan gavmanɨn faragha zuir gumaziba amɨseveghtɨ me kantrin aven tir nguibabagh ativagh dar ganam. Ezɨ atrivim, Daniel ko gumazir igharazir pumuning a me amɨsevezɨ, me gavmanɨn faragha zuir gumazir kabagh ativagh, atrivimɨn ingangaribar ganam. Eghtɨ atrivimɨn ingangaribar tongɨn bizitam ovengan kogham. Ezɨ atrivim, Danielɨn ingangarimɨn garima a bar dera, egha gavmanɨn faragha zuir gumaziba ko a ko ingarir gumazimning a men ingangaribagh afira. Kamaghɨn amizɨ, atrivimɨn nɨghnɨzim a Daniel amɨseveghtɨ a kantrin gumazir dapanimɨn ikiam. Ezɨ gavmanɨn faragha zuir gumazir kaba ko, Daniel ko ingangarir vamɨram amimning, me nɨghnɨzir kam gifongezir puvatɨ. Egha me Danielɨn ingangarimɨn aven gari, a bizitam pazɨva a damightɨ, me a kot darɨgham. Me garima, Daniel a gumazir bar aghuim, egha an ingangarim bar dera. A ifarir puvatɨgha arazir kuratam gamizir puvatɨ, kamaghɨn amizɨ, me an arazir kuratamɨn apizir puvatɨ. Egha me uarira uariv gei, “E Danielɨn ingangarimɨn aven arazir kuratam batoghan kogh egh, a kot darɨghɨva avegham. Egh arazir a uan Godɨn gɨn ghua amibar ganɨva, tuavitam batoghɨva a kot darɨgham.”
Egha me atrivimɨn ganasa ghugha kamaghɨn a mɨgei, “Atrivim Darius, nɨ deraghvɨra ikɨ mamaghɨra ikiam! Ezɨ e bar, nɨn gumazir ekiar nɨn kantri gativamiba, e gavmanɨn gumazir dapaniba, ko gavmanɨn faragha zuir gumaziba, ko distrighɨn faragha zuir gumaziba, e bar, nɨ akar bar gavgavitam damuasa, e akam akɨrigha gɨfa. En ifongiam kamakɨn, nɨ gumazamiziba bar me mɨkɨm, eghtɨ 30plan dughiaba me bizitam bagh ase tam o gumazitam ko mɨkɨman markɨ. Me nɨrara nɨ ko mɨkɨm. Eghtɨ gumazitam akar gavgavir kam batueghtɨ, nɨ anekunightɨ a laionba itir mozimɨn magɨrɨ. Ezɨ atrivim, nɨ gumazibav kemeghtɨ me akar gavgavir kam akɨnafarimɨn an osirightɨ, nɨ uan ziam osirightɨ an akar gavgavir kam a damutɨ a gavgavigham. Eghtɨ gumazamiziba bar an gɨn mangam. Akar kam e Midia ko Persia, a en akar gavgavim, an e bagh ikɨ mamaghɨra ikiam. Gumazitam anebighan kogham.” Ezɨ Atrivim Darius gumazibav geima me akar kam osirizɨ, a uan ziam akɨnafarir kamɨn an osiri.
10 Egha Daniel atrivimɨn akam baregha fo, Atrivim uan ziam osiri. Egha zurarama ami moghɨn, a dɨkavigha uan dɨpenimɨn ghu. Egha a bar ghuriamɨn pɨn itir danganimɨn ghugha, winduan Jerusalemɨn amadaghan itimɨn bar an boroghɨra tevimning apɨrigha, God ko mɨgɨa egha an ziam fe. A dughiar vamɨra, 3plan dughiabar God ko mɨgei. 11 Ezɨ Danielɨn apaniba bar moghɨra uari inigha, an dɨpenimɨn ghua an garima, a uan God ko mɨgei. 12 Egha me uamategha atrivim bagha ghugha kamaghɨn a mɨgei, “Atrivim, guizbangɨra nɨ ghaze, gumazamiziba 30plan dughiabar nɨrara mɨkɨmam. Egh me asetam o gumazitam ko mɨkɨman kogham. Gumazitam akar gavgavir kam batueghtɨ, nɨ anekunightɨ a laionba itir mozimɨn agɨram.”
Ezɨ atrivim ghaze, “Are. Akar gavgavir kam tugha bar gavgafi, kar Midia ko Persian akar gavgavim, a ikɨvɨra ikiam.”
13 Egha me atrivim mɨgei, “Daniel, gumazir kam Judan adarazir mav, me fomɨra kalabuziar gumazir mamɨn mɨn an kantrin a inigha kagh ize, a nɨn akaba batogha, nɨ atɨzir akar gavgavimɨn gɨn zuir puvatɨ. A zurara 3plan dughiar vamɨran, dughiar 3plan dughiabar dughiar vamɨran uan God ko mɨgei.” 14 Ezɨ atrivim akar kam baregha an navim bar oseme, egha Danielɨn akurvaghasa tuaviba buria ghuavɨra itima amɨnim pɨri.
15 Ezɨ Danielɨn apaniba uamategha atrivim bagha izegha kamaghɨn pamten a mɨgei, “Atrivim, nɨ e Midia ko Persian arazim gɨfo. A kamakɨn, atrivim akar gavgavitam damightɨ, akar gavgavir kam ikɨ mamaghɨra ikiam.”
16 Ezɨ atrivim gumazibav geima, me Daniel inigha laionbar mozimɨn anekunizɨ a iraghu. Ezɨ a kamaghɨn Daniel mɨgei, “Nɨn Godɨn nɨ nɨghnɨzir gavgavim an ikia egha zurara teviba apɨra an ziam fer kam, a nɨn akuragh.”
17 Ezɨ me Daniel akunigha gɨvagha, dagɨar ekiar mam inigha mozir akam apɨri. Egha atrivim uan gumazir dapaniba ko, me uan ringɨn dafaribagh aghuizir ababaniba isa dagɨar kam gatɨ. Egha bizitam Daniel damuan gumazamizibar anogoroke. 18 Egha gɨn atrivim uamategha uan dɨpenimɨn ghu. Egha dɨmagarir kamɨn daghetam amezir puvatɨgha, gumazamizibar diazɨ me iza a koma aperazir puvatɨ. Egha a uaghan akuava avenge. Bar puvatɨ.
19 Ezɨ amɨnim tirazɨma bar mɨzaraghara atrivim dɨkavigha zuamɨra ghua mozimɨn ghu. 20 Ana otogha gɨvagha, bar osemegha kamaghɨn dei, “Daniel, nɨ Godɨn Ikia Mamaghɨra Itimɨn ingangarir gumazim! Nɨn Godɨn nɨ nɨghnɨzir gavgavim an ikia zurara teviba apɨra an ziam fer kam, a nɨn akuragha laionbar akabar kuazɨ, da nɨ amezɨ o puvatɨ?”
21 Ezɨ Daniel mozimɨn aven ikia kamaghɨn a ikaragha ghaze, “Atrivim, nɨ deraghvɨra ikɨ mamaghɨra ikɨ! 22 God uan ensel amadazɨ a iza laionbar akabar kuazɨ da na gasɨghasɨghizir puvatɨ. A fo kɨ deraghavɨra ikia, egha arazir kuratam nɨ gamizir puvatɨ. Kamaghɨn, a nan akura.”
23 Ezɨ atrivim bar akuegha laionbar mozimɨn Daniel gekuigh azenim darɨghasa gumazibav gei. Me mozimɨn a gekuigha azenim gatɨgha gɨvagha, an garima, Daniel guizbangɨra nɨghnɨzir gavgavim Ikiavɨra Itir Godɨn iti, kamaghɨn amizɨ, laionba duatam a gatɨzir puvatɨ.
24 Ezɨ atrivim mɨgeima me gumazir Daniel isa kot gatɨzir kaba ko, men amuiba ko boriba inigha laionbar mozim mɨkɨni. Ezɨ me tɨghar nguazim giram, laionba pɨrara men suigha men mɨkarziba aghoraghsua men aghariba orovoregha me tuvareme.
25 Ezɨ Atrivim Darius, nguazir kamɨn itir nguibaba bar dar gumazamiziba ko kantriba bar dar gumazamiziba ko nguibabar akaba bar me bagha akɨnafarim osira ghaze:
 
“Ia bar navir amɨrizimɨn ikɨ!
26 Kɨ kamaghɨn ia mɨgei, ia nan kantrin gumazamizir kɨ ativaziba,
ia ziar ekiam Danielɨn God danɨng,
egh Godɨn kamɨn atiating an apengan ikɨ.
 
“Kar Godɨn Ikia Mamaghɨra Itim,
egh an atrivimɨn ikɨ mamaghɨra ikiam.
An Dughiar an Atrivimɨn Ikiamim ko an gavgavim gɨvaghan kogham.
27 A gumazamizibar akurvagha ua me isi;
an arazaraziba ko mirakelba overiam ko nguazimɨn dagh ami.
Bar guizbangɨra, a Danielɨn akurazɨ
laionba a gasɨghasɨghizir puvatɨ.”
 
28 Ezɨ Darius atrivimɨn ikia ghua gɨn Persian Atrivim Sairus uaghan atrivimɨn itima, Daniel dughiar ruarimɨn gumazir dapanimɨn iti. Egha uaghan gumazir bar ekiamɨn iti.