Daniel uan irebabagh eghari
7
(Sapta 7--12)
Daniel 4plan asɨzibar irebamɨn gani
Dughiar Belsasar Babilonɨn kantrin atrivim itima, an azenir farazimɨn, kɨ Daniel, kɨ dɨmagarir mamɨn dakozim girɨghav ikia irebamɨn mɨn bizimɨn gani. Egha kɨ irebar kamɨn eghaghanim akɨnafarir mamɨn an osiri.
Kar bizir kɨ dɨmagarimɨn irebamɨn ganiziba. Amɨnim danganiba bar dar iza ongarim gamima a dɨkafi, egha dɨpɨra tintinibar zui. Akar Mogomem 13:1; 17:8Ezɨ 4plan asɨzir dafar vaghvagha igharagha gariba, ongarim ategha azenan izi.
Akar Mogomem 13:2Ezɨ farazim laionɨn mɨn gara, avɨzimning ikia taragiar ekiamɨn mɨn gari. Kɨ garavɨra itima me an avɨzimning asigha an suemning asarazɨ a gumazim mɨn tughav iti. Ezɨ me gumazibar nɨghnɨzim a ganɨngi.
Ezɨ kɨ garima naba 2ɨn asɨzim, a bean mɨrara gara uan suemningɨn tu. Egha an asɨzir mamɨn iviragharir 3pla uan akamɨn da isaghvɨra, ezɨ tiarir mam a mɨgɨa ghaze, “Aria, nɨ asɨzir tuzir avɨribar amɨ!”
Egha kɨ garavɨra itima asɨzir atiar kaziamɨn mɨn gari, ezɨ me a dɨbora ghaze lepat, an oto. An akɨragharim avɨzir 4pla an iti. Da kuarazir avɨzibar mɨn gara, dapanir 4pla iti. Egha me bizibagh ativagh dar ganamin gavgavim a ganɨngi.
Akar Mogomem 12:3; 13:1Egha kɨ garavɨra itima, namba 4ɨn asɨzir bar dafam oto. An guam bar igharagha gari, egha gavgavir ekiam iti. Ezɨ kɨ bar puvɨram an atiatingi. An ainɨn atarir bar ekiaba ikiava, biziba bar da apava da orovorogha dagh asɨghasɨsi. Egha gɨn mɨnezir ireziba dɨkava da mɨsaragharɨsi. Asɨzir kam 10plan komba an dapanimɨn iti. Kamaghɨn amizɨ, a 3plan asɨzir faragha otivizibar mɨn garir puvatɨ.
Akar Mogomem 13:5-6Egha kɨ mɨghɨgha 10plan kom kabar gara, komɨn dozir mamɨn garima a mabar tongɨn oto. Ezɨ komɨn igiar kam 3plan komɨn faragha itiba asi. Ezɨ komɨn igiar kam gumazimɨn damazimning ko akam iti. Egha bar akongegha, uabɨ uan ziam fe.
Daniel irebamɨn garima, Fomɨra Fomɨra Itir Gumazim iti
Akar Mogomem 1:14; 20:4Ezɨ kɨ irebamɨn garima me atrivir dabirabiba inigha iza dar afi. Ezɨ Fomɨra Fomɨra Itir Gumazir mam iza atrivir dabirabir mam gaperaghav iti. Egha an korotiaba ghuariamɨn mɨn bar ghurghurizɨ, an dapanir arɨziba sipsipɨn arɨzibar mɨn bar ghurghuri. Ezɨ atrivir dabirabir kam, wilba iti, egha dabirabim ko an wilba, avir mɨzariaba dar ikiava anekɨarugha anevara.* Vezɨn kamɨn akar kam, “Fomɨra Fomɨra Itir Gumazim,” a Godɨn gun mɨgei. 10  Akar Mogomem 5:11; 20:12Ezɨ avivzariaba dabirabimɨn otivaghira bar ekevegha dɨpamɨn mɨn buigha izaghira tintinibar zui. Ezɨ tausen tausenɨn gumazamiziba Gumazir Kam bagha ingari, ezɨ milionɨn gumazamiziba an damazimɨn tuivighav iti. Egha marazi kotiabar amuasa akɨnafariba tui.
11 Ezɨ kɨ garavɨra ikia orazima, namba 4ɨn asɨzimɨn komɨn dozir kam uabɨ uan ziam favɨra iti. Egha kɨ garima me namba 4ɨn asɨzir kam mɨsuegha an kuam inigha ghua avim mɨkɨnizɨ a bar isi. 12 Ezɨ 3plan asɨzir ikiavɨra itir kaba, me dar gavgaviba agɨfa, eghtɨ da ua bizibagh ativagh dar ganan kogham. Egha me zuamɨra dav soghezɨ da ariaghirezir puvatɨ. Me da ataghizɨma da dughiar bar otevimɨn ike.
13  Matyu 24:30; 26:64; Mak 13:26; 14:62; Luk 21:27; Akar Mogomem 1:7; 1:13; 14:14Ezɨ nan irebar kɨ dɨmagarimɨn ganizir kam, kɨ gumazir mam, a Gumazamizibar Otarimɨn mɨn kɨ an gani. A ghuariamɨn tongɨn ikegha nan boroghɨn izi. Ezɨ me a inigha ghua Fomɨra Fomɨra Itir Gumazir Kam ganɨngi. Aramɨn akamɨn ziar kam, “Gumazamizibar Otarim,” Iesus uabɨ dɨbori mokɨn. 14  Akar Mogomem 11:15Ezɨ Fomɨra Fomɨra Itir Gumazir Kam uabɨ a gamizɨ an atrivimɨn otozɨ, a gavgavim ko ziar ekiam a ganɨngi. Eghtɨ ana atrivimɨn ikɨtɨ, an gavgavim mamaghɨra ikiam. Eghtɨ an atrivir ingangarim gɨvaghan kogham. Eghtɨ nguibaba bar dar gumazamiziba, ko kantriba bar dar gumazamiziba ko nguibabar akaba bar, me bar an apengan ikɨ a bagh ingaram.
Irebar kamɨn mɨngarim
15 Ezɨ kɨ Daniel, kɨ bizir kaba irebamɨn dar ganigha dɨgavir kuram gamigha nɨghnɨzir avɨribagh ami. 16 Egha kɨ gumazir kabar mav bagha ghu, an atrivir dabirabimɨn boroghɨra tughav iti, ezɨ kɨ uan irebamɨn gun mɨkɨmasa an azangsɨsi. Ezɨ an an mɨngarimɨn gun na mɨgei. 17 A ghaze, “Asɨzir 4plan ekiar kaba, da kantrin gavgavir 4plan ababanim, da nguazir kamɨn otivam. 18  Akar Mogomem 22:5Eghtɨ gɨn Godɨn Bar Pɨn Itimɨn gumazamiziba, me gavgavim inighɨva, biziba bar dagh ativagh, ikɨ mamaghɨra ikiam.”
19 Ezɨ kɨ akar kam baregha gɨvagha, namba 4ɨn asɨzir kam bar a gɨfoghasa. A mabar mɨn garir puvatɨ, ezɨ kɨ bar ana atiatingi. A bizir avɨriba uan brasɨn dagarir puzibar da isa, da apava ainɨn ataribar da orovorogha dagh asɨghasɨsi. Egha gɨn mɨnezir ireziba dɨkava da mɨsaragharɨsi. 20 Ezɨ kɨ uaghan, 10plan komɨn an dapanimɨn itiba ko komɨn dozir gɨn otozim, kɨ dagh foghasa. Egha komɨn dozir kam a 3plan komɨn faragha itiba asizɨ da ire. Ezɨ a damazimning ikia, akam ikia, egha akam arava uabɨ uan ziam fe. Egha kɨ komɨn dozir kamɨn gara, kɨ bar atiatingi. Kɨ komba bar dar atiatiava, egha dozir kam kɨ bar an atiatingi. 21-22  Akar Mogomem 13:7; Akar Mogomem 20:4Ezɨ irebar kam kɨ an garima, komɨn kam Godɨn gumazamiziba ko mɨsogha ikia, me dɨkabɨra ghuavti Fomɨra Fomɨra Itir Gumazim oto. Egha a komɨn kam isa kotiam gatɨgha kamaghɨn mɨgei, Godɨn Bar Pɨn Itimɨn gumazamiziba, me kotiamɨn aven komɨn kam gafira. Ezɨ dughiam otozɨma Godɨn gumazamiziba, me biziba bar dagh ativamin gavgavim ini. Akar kam, Aramɨn akam, deragha an mɨngarim abɨghizir puvatɨ. Gumazir maba ghaze, akar kam kamakɨn, “Gumazim ghaze, Godɨn Bar Pɨn Itimɨn gumazamiziba me gumazir igharazibagh afira.” Ezɨ gumazir maba ghaze, akar kam kamakɨn, “Gumazir Godɨn Bar Pɨn Itimɨn gumazamiziba gavgavim me ganɨdim, a kotiam gatifa.”
23 Ezɨ gumazir kɨ azarazir kam, a kamaghɨn na mɨkeme, “Irebar kamɨn mɨngarim kamakɨn, namba 4ɨn asɨzir kam, a namba 4ɨn kantrin ababanim gami. Egh a kantrin igharazibar mɨn ganan kogham. A kantrin igharaziba bar dagh asɨghasɨgh da dɨkabɨragh egh da gɨvagham. 24  Akar Mogomem 17:12Ezɨ 10plan komɨn kaba, da 10plan atrivibar ababanim, me kantrin kamɨn otivam. Eghtɨ gɨn atrivir igharazitam otogham, egh an atrivir faragha itibar mɨn ganan kogham. An atrivir 3pla batuegham. 25  Akar Mogomem 12:14; 13:5-6Eghtɨ an akar kurabar Godɨn Bar Pɨn Itim mɨkɨmɨva, egh an gumazamiziba dɨkabɨnam. Egh me Arazir God Me Ganɨngiziba ko, dughiar ekiar Godɨn ziam feba, da batoghsɨ damuam. Egh an azenir pumuning ko mɨkezim ko akuamɨn Godɨn gumazamizibagh ativagh men ganam.§ Aramɨn akam deragha vezɨn kamɨn mɨngarim abɨghizir puvatɨ. Marazi ghaze, an azenir pumuning ko mɨkezim ko akuam mɨgei. Ezɨ marazi ghaze, akar kam, a guizbangɨra, akar mogomem, egha an osɨmtɨzim kam gɨvaghamin dughiam deragha an gun mɨgeir puvatɨ.
26 “Eghtɨ an dughiar kam gɨvaghtɨ, Godɨn kotiam otivam, eghtɨ ana atrivir kamɨn gavgavim agɨva, egh bar a gasɨghasigham. 27  Akar Mogomem 20:4; 22:5Egh Godɨn Bar Pɨn Itim, a nguazimɨn atriviba bar dar gavgaviba isɨ uan gumazamizibar anɨngam. Eghtɨ me atrivibar ikɨ mamaghɨra ikiam. Eghtɨ kantriba bar Godɨn gumazamizibar apengan ikɨva, egh ingarɨva men akaba baragham.”
28 Kar irebar kɨ ganizimɨn eghaghanim, a kamaghɨra tu. Ezɨ kɨ Daniel, kɨ bar atiatingi, egha atiatir guam asara, egha kɨ bizir kaba puvɨram a dagh nɨghnɨsi.** Aramɨn akam kagh gɨfa. Me akar sapta 8ɨn ikegha ghua 12ɨn tuziba, Hibrun akamɨn an osiri.

7:3: Akar Mogomem 13:1; 17:8

7:4: Akar Mogomem 13:2

7:7: Akar Mogomem 12:3; 13:1

7:8: Akar Mogomem 13:5-6

7:9: Akar Mogomem 1:14; 20:4

*7:9: Vezɨn kamɨn akar kam, “Fomɨra Fomɨra Itir Gumazim,” a Godɨn gun mɨgei.

7:10: Akar Mogomem 5:11; 20:12

7:13: Matyu 24:30; 26:64; Mak 13:26; 14:62; Luk 21:27; Akar Mogomem 1:7; 1:13; 14:14

7:13: Aramɨn akamɨn ziar kam, “Gumazamizibar Otarim,” Iesus uabɨ dɨbori mokɨn.

7:14: Akar Mogomem 11:15

7:18: Akar Mogomem 22:5

7:21-22: Akar Mogomem 13:7; Akar Mogomem 20:4

7:21-22: Akar kam, Aramɨn akam, deragha an mɨngarim abɨghizir puvatɨ. Gumazir maba ghaze, akar kam kamakɨn, “Gumazim ghaze, Godɨn Bar Pɨn Itimɨn gumazamiziba me gumazir igharazibagh afira.” Ezɨ gumazir maba ghaze, akar kam kamakɨn, “Gumazir Godɨn Bar Pɨn Itimɨn gumazamiziba gavgavim me ganɨdim, a kotiam gatifa.”

7:24: Akar Mogomem 17:12

7:25: Akar Mogomem 12:14; 13:5-6

§7:25: Aramɨn akam deragha vezɨn kamɨn mɨngarim abɨghizir puvatɨ. Marazi ghaze, an azenir pumuning ko mɨkezim ko akuam mɨgei. Ezɨ marazi ghaze, akar kam, a guizbangɨra, akar mogomem, egha an osɨmtɨzim kam gɨvaghamin dughiam deragha an gun mɨgeir puvatɨ.

7:27: Akar Mogomem 20:4; 22:5

**7:28: Aramɨn akam kagh gɨfa. Me akar sapta 8ɨn ikegha ghua 12ɨn tuziba, Hibrun akamɨn an osiri.