8
Daniel irebamɨn sipsipɨn mam ko memen mamɨn gari
Ezɨ 3plan azeniba Belsasar atrivimɨn itima, kɨ bizir igharazir mam irebamɨn mɨn an gani. Kɨ irebamɨn uabɨn garima, kɨ zuamɨra ghua Elamɨn provinsɨn oto. Egha Susan nguibar ekiamɨn tughav iti. Ulain Fanemɨn boroghɨn. Egha kɨ garima sipsipɨn apurir mam fanemɨn boroghɨn tughav iti. Egha komɨn pumuning iti. Ezɨ an komning ruara, ezɨ komɨn mam farazimɨn gɨn otogha bar ruara. Ezɨ kɨ sipsipɨn apurir kamɨn garima, ana aviragha ivegha ghua aruem uaghiri naghɨn, ko not ko sautɨn ghu. Eghtɨ asɨzitam an tɨvaghan kogham. Eghtɨ tav an gavgavimɨn arɨmangɨghan kogham. A biziba uan ifongiamɨn dagh amua egha bar gavgavigha uan ziam fe.
Ezɨ kɨ bizir kamɨn mɨngarim nɨghnɨzir avɨribar a gamuavɨra ikia, egha memen apurir mamɨn garima, an aruem ghuaghiri danganim ategha izi. A bar puvɨra ivemara an sueba nguazim dɨtir puvatɨ. Ezɨ komɨn bar ekiar vamɨra an damazimningɨn tizimɨn tughav iti. Ezɨ komɨn pumuning itir sipsipɨn Fanemɨn boroghɨra tughav itir kɨ ganizim, memen kam an ganigha puv ivegha ataravɨra sipsipɨn kam bagha ghu. Egha kɨ an garima a sipsip mɨsosi. Ezɨ memen kam bar anɨngaghegha, gavgavim uabɨn akuigha ivegha ghua, sipsipɨn apurim uabɨ a gasegha an komning apɨriaghatɨ. Sipsipɨn apurim a munasan gavgaviba puvatɨ, ezɨ meme anekunizɨ a nguazim giraghuzɨ, ana dɨkabɨni. Ezɨ sipsipɨn kamɨn akurvaghamin bizitam itir puvatɨ. Egha memen kam bar puvɨra ifaghata, uan gavgavim akakasi. Egha an gavgavim bar ekevezir dughiamɨn, an komɨn ekiam dɨpɨri. Ezɨ an danganimɨn 4plan komɨn igharaziba otifi. Egha da bar ekefe. Ezɨ komɨn 4plan kaba nguazimɨn 4plan ruaghateviba bar dar gari.
Ezɨ komɨn dozir igiar mam, 4plan komɨn kabar mam gisɨn aghui. Egha komɨn igiar kamɨn gavgavim bar ekefegha ghuavɨra ikia gumazamizir sautɨn amadaghan itiba ko, aruem anadi naghɨn itiba ko, God uan gumazamizibagh anɨngizir nguazir aghuir kamɨn me dɨkabɨra. 10  Akar Mogomem 12:4Ezɨ komɨn kam bar gavgavigha mɨkovezibav sosi. Mɨkoveziba Godɨn Nguibamɨn itir mɨdorozir enselbar mɨn mɨsosi. Ezɨ komɨn kam mɨkovezir maba kunizɨ da nguazim giraghue, ezɨ a me dɨkabɨni. 11 Egha komɨn kam uaghan Godɨn Nguibamɨn mɨdorozir gumazibar atrivim dɨkabɨnasa. An atrivim bagha zurara ofa gamir arazim agɨvagha, Godɨn Dɨpenim gasɨghasɨgha a gamima a bar mɨze. 12 Gumazamiziba arazir kurabagh ami, kamaghɨn komɨn kam gavgavim inigha Godɨn Nguibamɨn mɨdorozir gumaziba me dɨkabɨnasa, egh dughiabar zurara ofa gamir arazim agɨvasa.* Hibrun akam deragha vezɨn kamɨn mɨngarim abɨghizir puvatɨ. Ezɨ Godɨn akaba bar guizbangɨra, ezɨ komɨn kam Godɨn guizɨn akam gasɨghasɨki. Ezɨ gumazamiziba uam an gɨn zuir puvatɨ. Ezɨ biziba bar komɨn kam dar amuasa, a pura dagh ami.
13 Egha kɨ enselɨn mam barazima a mɨgeima enselɨn igharazir mam kamaghɨn an azai, “Bizir kurar e irebamɨn garir kaba, da dazoghɨn gɨvagham? Gumazamiziba dazoghɨn ua Godɨn ofa damuam. God bar aghuazir bizim an Dɨpenimɨn iti, kamaghɨn a uan Dɨpenim ataki, eghtɨ dughiar manamɨn arazir kurar kam gɨvagham? Eghtɨ dughiar manamɨn komɨn kamɨn gavgavim gɨvagham? Eghtɨ a ua Godɨn Dɨpenim gasɨghasɨghan koghɨva, Godɨn Nguibamɨn mɨdorozir gumaziba uan suemningɨn me dɨkabɨnan kogham?”
14 Ezɨ kɨ orazima enselɨn igharazim a ikaragha, kamaghɨn mɨgei, “Fomɨra me mɨzaraziba ko guaratɨzibar ofa God ganɨdi. Eghtɨ bizir kurar kam itir dughiamɨn, me 2,300plan ofaba God danɨngan kogham. Hibrun akam, dɨbobonir kam iti, 2,300ɨn arueba. Me vaghvagh arueba mengtɨ, da 2,300plan arueba. Egh me zurara mɨzaraziba ko guaratɨzibar ofa gamir dughiaba mengtɨ, da 1,150plan aruebar tugham. Dughiar kam gɨvaghtɨ, me Godɨn Dɨpenim akɨriva, ua Godɨn ofa damuam.”
15 Ezɨ kɨ Daniel, kɨ irebar kamɨn garavɨra ikia, egha kɨ an mɨngarim gɨfoghasa puvɨra nɨghnɨsi. Egha kɨ garima gumazir mam zuamɨra nan boroghɨn tughav iti. Gumazir kam, ensel Gebrielra. (Nɨ ves 16 ko 17ɨn gan.) Ezɨ Daniel ghaze, a gumazir mamɨn mɨn an gani.
Ensel Gebriel irebamɨn mɨngarimɨn gun mɨgei
16  Luk 1:19; 1:26Ezɨ kɨ gumazir mamɨn tiarim barazi a Ulain Fanemɨn ikia dia egha kamaghɨn mɨgei, “Ensel Gebriel, nɨ bizir Daniel ganizir kamɨn mɨngarimɨn gun mɨkɨm.”
17 Ezɨ Gebriel iza nan boroghɨn tuzɨ, kɨ bar atiatigha, nguazim girɨgha fuaghav iti. Ezɨ Gebriel kamaghɨn na mɨgei, “Nɨ pura nguazimɨn gumazim, ezɨ kɨ kamaghsua, nɨ irebar kamɨn mɨngarim gɨfogh. Irebar kam, nguazim gɨvaghamin bizibar mɨgɨrɨgɨam an ti.”
18 A mɨgɨavɨra itima, nan damaziba nan sirizɨ, kɨ ira mɨtogha akuava ongani. Ezɨ a nan suiragha na fezɨ kɨ tu.
19 Ezɨ a mɨgei, “Kɨ Godɨn anɨngagharim gɨvaghamim dughiamɨn, nɨ mɨkɨmasa. Kar God inabazir dughiar abuananam. Bizir kaba nɨ irebamɨn ganizɨ moghɨn otivam.
20 “Sipsipɨn apurir komɨn pumuning itir nɨ ganizim, a kantri Midia ko kantri Persian ababanim. 21 Ezɨ memen apurir nɨ ganizim, a kantri Grikɨn ababanim. Egha an damazimningɨn tongɨn tughav tir komɨn ekiar kam, a kantri Grikɨn faragha itir atrivimɨn ababanim. 22 Ezɨ nɨ ganizir komɨn ekiar dɨpɨrizir kam, 4pla komɨn maba an danganim otifi. Bizir kamɨn mɨngarim kamakɨn. Kantri Grik bigh kantrin igiar 4pla ikiam. Egh me gavgaviba puvatɨgham, mati fomɨra kantri bɨghizir puvatɨzɨ mokɨn.
23 “Ezɨ kantrin kabar gavgavim gevir dughiamɨn, gumazamizibar arazir kuraba bar pazav otoghtɨ, dughiar kamra, atrivir tam otogham. A bar gumazir kuram. Egh an akaba batoghɨva, navim gavgavigh ifavaribar amuam. 24 An otogh gavgavigh ikiam, ezɨ kar guizbangɨra an gavgavim puvatɨ. Eghtɨ a bizir avɨrim gasɨghasɨghɨva, biziba bar dar amusɨ nɨghnɨgh, a pura dar amuam. A gumazir gavgaviba itibagh asɨghasɨgh, egh Godɨn gumazamizibagh asɨghasɨgham. 25 Egh a gumazamizibagh ifaramin fofozir aghuim ikɨva, egh an ifavarir arazir kamɨn an afiragh bar pɨn ikiam. Egh a uan navir averiamɨn nɨghnɨgh suam a bar ekefe. Eghtɨ gumazamiziba suam me deravɨra iti. Puvatɨ, a zuamɨra dɨkavighɨva men avɨribagh asɨghasigham. Egh a dɨkavigh Atrivir Atriviba Bar Dagh Afirazir Kam mɨsoghsɨ damuam. Eghtɨ dughiar kamɨn gumazitam a gasɨghasighan kogham, a uabɨ kuram iniam.”
26 Kɨ guaratɨziba ko mɨzarazibar ofabagh amir arazim, kɨ an irebar mɨngarimɨn gun nɨ mɨkeme. Ezɨ bizir nɨ ganiziba da otivam. Egh bizir kaba zuamɨram otivighan kogham, kamaghɨn nɨ irebar kamɨn akar mogomer kamɨn gun gumazamizibav kɨman markɨ.
27 Ezɨ kɨ akar kam baregha gɨvagha, bar oseme, egha dughiar mabar kɨ arei. Ezɨ arɨmariam gɨvazɨma, kɨ dɨkavigha ua ingangarir Atrivim Belsasar na ganɨngizim bagha ghu. Egha kɨ irebar kam puv a gɨnɨghnɨgha, nɨghnɨzir avɨribagh amua deragha an mɨngarim gɨfozir puvatɨ.

8:10: Akar Mogomem 12:4

*8:12: Hibrun akam deragha vezɨn kamɨn mɨngarim abɨghizir puvatɨ.

8:14: Hibrun akam, dɨbobonir kam iti, 2,300ɨn arueba. Me vaghvagh arueba mengtɨ, da 2,300plan arueba. Egh me zurara mɨzaraziba ko guaratɨzibar ofa gamir dughiaba mengtɨ, da 1,150plan aruebar tugham.

8:15: Gumazir kam, ensel Gebrielra. (Nɨ ves 16 ko 17ɨn gan.) Ezɨ Daniel ghaze, a gumazir mamɨn mɨn an gani.

8:16: Luk 1:19; 1:26