9
Daniel Israelia bagha God ko mɨgei
Darius, Serksisɨn otarim, a kantri Midian gumazim, egha a kantri Babilonɨn atrivimɨn iti. Jeremaia 25:11; 29:10An azenir farazim, ana atrivimɨn itima, kɨ Daniel, kɨ Godɨn akɨnafariba gara da dɨbori. Egha, Godɨn akam inigha izir gumazim Jeremaia, Ikiavɨra Itir God a ganɨngizir akam, kɨ a gɨnɨghnɨsi. A ghaze, Jerusalem 70plan azenibar ikuvighvɨra ikiam. Ezɨ kɨ Ikiavɨra Itir God ko mɨgei, Ekiam. Osɨmtɨzim nan navimɨn itima, kɨ daghetam apir puvatɨgha, azir akamɨn korotiaba aghuigha, averenim isa uan mɨkarzim gaghui. Kɨ kamaghɨn ikia, egha pamtem God ko mɨgei.
Ezɨ kɨ Israelian gumazamizibar arazir kurabar gun uan Ikiavɨra Itir Godɨn gavgavim mɨgei. Kɨ kamaghɨn mɨgei, “O Godɨn Ekiam, nɨ gavgavir ekiam iti, ezɨ e nɨn ziam fe. Egha nɨ zurara e koma amizir Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavimɨn gɨrara zui. Egha nɨ zurara gumazamizir nɨ gifuegha, nɨn akamɨn gɨn zuiba, nɨ bar men apangkufi.
“E gumazamizir derazir puvatɨziba. E arazir kuram gami, egha nɨn gɨn zuir tuavim ataki. E nɨn akam batuegha, Akar Gavgaviba ko, bizir nɨ damuasa e mɨkemeziba e dagh amir puvatɨ. Nɨn akam inigha izir gumaziba, me nɨn ingangarir gumaziba, e men akam barazir puvatɨ. Me nɨn ziamɨn, akam en atrivibav kɨra, en gumazir dapanibav kɨra, egha en ovaviba ko en kantrin itir gumazamiziba bar me mɨkɨni.
“Ekiam, nɨ arazir aghuibagh amima, ezɨ en arazir kuraba aghumsɨzir ekiam e ganɨngi. Ezɨ kar bar guizbangɨra, e Judan nguibamɨn iti, o e Jerusalemɨn iti, o Israelian gumazamizir kantrin roghɨra itiba ko saghon itiba bar. Guizbangɨra, e nɨn akam batoghezɨ, kamaghɨn nɨ e amadazɨ e tintinibar ghue, ezɨ aghumsɨzir kam en mɨkarzibar ikiavɨra iti.
“O Ikiavɨra Itir God, e ko, en atriviba ko en gumazir dapaniba ko en ovaviba, arazir kuraba nɨ gamigha aghumsɨzir ekiam e ganɨngi. E nɨn akaba batosi, ezɨ nɨ Ekiam en God, en apangkuvigha en arazir kuraba gɨn amadi. 10 En Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgavim, e nɨn akam barazir puvatɨ. Akar Gavgavir kam, nɨn akam inigha izir gumaziba nɨ e mɨkɨmasa me mɨkeme, ezɨ e an gɨn zuir puvatɨ. 11  Ofa Gami 26:14-39; Godɨn Araziba 28:15-68Ezɨ e Israelia bar nɨn Akar Gavgaviba abigha, nɨn akam barazir puvatɨ. Egha akɨrim ragha nɨn akam gasara. E arazir kuram nɨ gami. Kamaghɨn amizɨ, nɨ en arazir kuraba tuisigha gɨfa. Egha Akar Gavgavir kam nɨ Moses ganɨngizɨ an an osiri. Nɨ ivezir kuram gumazamizir akɨrim ragha nɨn akam gasaraziba me danɨngam. Nɨ ivezir kurar kam e gingegha gɨfa. 12 Egha nɨ en gumazir dapaniba ko e damuasa mɨkemezɨ moghɨn, nɨ bizir kam gami. Egha nɨ Jerusalem puv a gamigha, bar pazavɨram a gasɨghasɨki. Jerusalem gasɨghasɨzir arazir kam, a nguazimɨn itir nguibar igharazibagh asɨghasɨzir arazim bar a gafira. 13 Ezɨ nɨ Moses osirizir akabar aven mɨkemezɨ moghɨn e osɨmtɨziba isi. Ezɨ datɨrɨghɨn e uaghan arazir kuram gamir arazim ataghizir puvatɨ, egha nɨ Ikiavɨra Itir God, en God, nɨ e gakongasa e bizitam gamizir puvatɨ. Egha e nɨn guizɨn akam barazir puvatɨ. 14 Ezɨ Ikiavɨra Itir God, nɨ en arazir kuraba ikarvaghasa iti. Ezɨ datɨrɨghɨn nɨ a gamigha gɨfa. Guizbangɨra, Ikiavɨra Itir God, en God, nɨ arazir aghuibaram ami. Ezɨ e nɨn akam barazir puvatɨ.
15 “O Ekiam, en God, nɨ uan gavgavim akaghava uan gumazamiziba Isipɨn kalabusɨn me inigha ize. Ezɨ datɨrɨghɨn Kantrin Igharazibar Gumazamiziba, ingangarir nɨ amizir kamɨn gavgavim gɨnɨghnɨghavɨra iti. Egha me ziar ekiam nɨ ganɨdi. Bar guizbangɨra, e arazir kurar avɨrim gamigha nɨn akam batoke. 16 O Ekiam, nɨ en arazir kuraba ko en ovavibar arazir kurabar ganigha, egha puv e gamigha, Jerusalemɨn nguibar ekiam gasɨghasɨki. Ezɨ Jerusalem boroghɨra itir kantribar gumazamiziba, me bar dɨbovir akabar Jerusalem mɨgɨava, e nɨn gumazamiziba sara mɨgei. E kamaghsua, nɨ uam Jerusalemɨn ataran markɨ. Bar guizbangɨra, kar nɨn nguibam a nɨn mɨghsɨam gisɨn ti. Nɨ fomɨra an ingangarir aghuir avɨrim e bagha dagh ami, ezɨ nɨ ua kamaghɨn e bagh damuasa e ifonge.
17 “O en God, nan dɨmdiam ko azangsɨzim barakigh. Kɨ kamaghsua, nɨ uan ziar ekiam gɨnɨghnɨgh, ua uan Dɨpenir me asɨghasɨghizir kam akɨrigh, eghtɨ me bar fogh suam, nɨ Ekiam. 18 O nan God, en ararem baregh, en gan. Nɨ osɨmtɨzir kamɨn gari an en ti, ezɨ osɨmtɨzim nɨn nguibar ekiamɨn ti. E gumazir aghuibar mɨn nɨn azangsɨghan kogham. E fo nɨn apangkuvim iti, kamaghɨn e nɨn azangsɨsi. 19 O Ekiam, en dɨmdiam baragh! O Ekiam en arazir kuraba gɨn amadagh! O Ekiam, e baragh egh en akuragh! Jerusalemɨn nguibar kam ko an gumazamiziba sara, e nɨn adarazira. Kamaghɨn amizɨ, nɨ suighsuighan markɨ. O nan God, nɨ uan ziar ekiam gɨnɨghnɨgh egh zuamɨra en akuragh!”
Ensel Gebriel, Jeremaian akamɨn mɨngarimɨn gun mɨgei
20 Kɨ Daniel, kɨ God ko mɨgɨavɨra iti, egha uan arazir kuraba ko Israelia, me nan gumazamiziba, men arazir kuraba sara, kɨ dar gun mɨgei. Egha Ikiavɨra Itir God, nan God kɨ an azangsɨsi, eghtɨ a uan Dɨpenim ua mɨghsɨar kam gisɨn an ingarightɨ a tugham. 21  Luk 1:19; 1:26Ezɨ kɨ God ko mɨgɨavɨra itima, enselɨn kam Gebriel, kɨ uan irebar farazimɨn an gani, ezɨ a datɨrɨghɨn mɨghegha izaghira danganir kɨ itimɨn ize. Ezɨ dughiar kam, bar guaratɨzimɨn ofa gamir dughiam. 22 Egha a iza kamaghɨn na mɨgei, “Daniel, kɨ nɨn nɨghnɨzim akɨrasa ize. Eghtɨ nɨ fofozir aghuir avɨriba ikiam. 23 Daniel, nɨ God ko mɨgeir dughiar kamra, a nɨn azangsɨzim ikaragha gɨfa. God bar nɨ gifonge, kamaghɨn amizɨ, kɨ a nɨn azangsɨzimɨn ikarvazir akam inigha nɨ danɨngasa izi. Ezɨ nɨ datɨrɨghɨn deraghvɨram oraghtɨ kɨ akar nɨ dɨponezir kamɨn mɨngarimɨn gun nɨ mɨkɨmam.
24 “Nɨ 70plan dughiabar, 7plan azeniba akuvagh kamaghɨra damu mangɨ 490ɨn azenibar otogham.* Daniel 9:24ɨn, akar namba 1. Godɨn akam inigha izir gumazim Jeremaia ghaze, Israelɨn kantri ikuvigh ikɨ mangɨtɨ 70plan azeniba gɨvagham. Ezɨ vezɨn kamɨn, ensel Gebriel kamaghɨn mɨgei, “70plan azenir kaba,” da guizbangɨra 70plan azeniba puvatɨ, da 70plan wikba. Gumazir avɨriba ghaze, akar kam, “wikba,” Hibrun akamɨn mɨngarim kamakɨn 7plan azeniba. Kamaghɨn amizɨ, 70plan wikba, kar 70plan azeniba, ezɨ nɨ 7plan azeniba inigh 70plan dughiabar da akuvaghtɨ, da bar moghɨra 490plan azenibar otogham. Ezɨ marazi ghaze, puvatɨ, Hibrun akam wikbara mɨgei. Ezɨ gumazir maba ghaze, a pura bizir gɨn otivamibar akar isɨn zuibav gei, egha dughiar tamɨn ababanim gamizir puvatɨ. Kar dughiar God inabazim, a nɨn gumazamiziba ko nɨn nguibam Jerusalem, a uamategh men arazir kuraba akɨrigh da avegham. A gumazamizibar arazir kuraba bar ada agɨvaghtɨ, me arazir aghuim damu mamaghɨra ikiam. Eghtɨ Godɨn Dɨpenim uam a baghvɨra ikiam. Daniel 9:24ɨn akar namba 2, gumazir maba ghaze, e kamaghɨn akar kam giragham, “A danganir anogoroghezir tam ua baghvɨra an amɨsevegham.” Eghtɨ arazir kamɨn, “God uabɨ gumazitam amɨsevegham, a gumazir bar zuegha arazir aghuibagh amim.” Eghtɨ a bizir kabar amutɨ, akam inigha izir gumazibar akaba ko irebaba guizbangɨram otivam.
25 “Nɨ oreghɨva, kamaghɨn fogh: Dughiar Jerusalem uam an ingaramin mɨgɨrɨgɨam otogh mangɨ 49plan azeniba gɨvaghtɨma, gumazir God en akurvaghasa mɨsevezim, an otogham. Eghtɨ me ua Jerusalemɨn ingarɨva, nguibar ekiamɨn aven tuavibar ingarɨva, afemozir ekiam gekuightɨ a nguibar ekiamɨn dɨvazir gavgavim gighuigham. Eghtɨ Jerusalem 434plan azenibar kamaghɨra ikiam, eghtɨ azenir kaba, kar osɨmtɨziba ikiamin azeniba. Gumazir maba ghaze, e kamaghɨn akar kam giragham, “E kamaghɨn oregh fogham, me ua Jerusalemɨn ingaramin mɨgɨrɨgɨam otoghtɨ, 7plan dughiabar, 7plan azeniba akuvaghamin dughiam ko 62plan dughiabar, 7plan azeniba akuvaghamin dughiam gɨvaghtɨ, God mɨseveghamin gumazir ekiar kam otogham. Dughiar kamɨn, me ua Jerusalemɨn ingarɨva, nguibar ekiamɨn aven tuavibar ingarɨva, egh ua afemozir ekiam gekuightɨ a nguibar ekiamɨn dɨvazir gavgavim gighuigham. Eghtɨ azenir kaba, osɨmtɨziba itir azenibar mɨn ikiam.” 26 Egh 434plan azeniba gɨvaghtɨ, me gumazir God en akurvaghasa mɨsevezim mɨsueghtɨ an aremegham. Eghtɨ an bizitam ikian kogham.§ Hibrun akam deragha vezɨn kamɨn mɨngarim abɨghizir puvatɨ. Eghtɨ atrivir gavgavir mamɨn mɨdorozir gumazir bɨzir ekiam izɨva Jerusalem ko Godɨn Dɨpenim gasɨghasɨgham. Eghtɨ dughiar abuananamɨn, mati aperiam faner ekiamɨn otogha, biziba atera zui. Eghtɨ mɨdorozir ekiam ikɨ mangɨtɨ, God mɨkemezɨ moghɨn, dughiar abuananam otogham. 27  Daniel 11:31; 12:11; Matyu 24:15; Mak 13:14Eghtɨ atrivir kam gumazamizir avɨrim ko akar dɨkɨrɨzir gavgavim damuam, eghtɨ me an akam baragham. Eghtɨ akar dɨkɨrɨzir gavgavir kam 7plan azenibar ikiam. Egh mangɨ azenir 3pla ko akuamɨn gɨvaghtɨ, an arazir Godɨn ofa gamim agɨvagham. Eghtɨ me bizir kurar God bar aghuazim isɨ Godɨn Dɨpenim gisɨn anetɨgham, kamaghɨn a uan Dɨpenim ategham. Eghtɨ gumazir bizibagh asɨghasɨzim dɨpenir kamɨn ikɨ mangɨ, God a gasɨghasɨghasa inabazir dughiam otogham.”** Hibrun akam ves 27ɨn akar avɨrim deragha a mɨgeir puvatɨ. Kamaghɨn amizɨ, gumazir maba akar kam gɨra arazir igharazibar an osiri.

9:2: Jeremaia 25:11; 29:10

9:11: Ofa Gami 26:14-39; Godɨn Araziba 28:15-68

9:21: Luk 1:19; 1:26

*9:24: Daniel 9:24ɨn, akar namba 1. Godɨn akam inigha izir gumazim Jeremaia ghaze, Israelɨn kantri ikuvigh ikɨ mangɨtɨ 70plan azeniba gɨvagham. Ezɨ vezɨn kamɨn, ensel Gebriel kamaghɨn mɨgei, “70plan azenir kaba,” da guizbangɨra 70plan azeniba puvatɨ, da 70plan wikba. Gumazir avɨriba ghaze, akar kam, “wikba,” Hibrun akamɨn mɨngarim kamakɨn 7plan azeniba. Kamaghɨn amizɨ, 70plan wikba, kar 70plan azeniba, ezɨ nɨ 7plan azeniba inigh 70plan dughiabar da akuvaghtɨ, da bar moghɨra 490plan azenibar otogham. Ezɨ marazi ghaze, puvatɨ, Hibrun akam wikbara mɨgei. Ezɨ gumazir maba ghaze, a pura bizir gɨn otivamibar akar isɨn zuibav gei, egha dughiar tamɨn ababanim gamizir puvatɨ.

9:24: Daniel 9:24ɨn akar namba 2, gumazir maba ghaze, e kamaghɨn akar kam giragham, “A danganir anogoroghezir tam ua baghvɨra an amɨsevegham.” Eghtɨ arazir kamɨn, “God uabɨ gumazitam amɨsevegham, a gumazir bar zuegha arazir aghuibagh amim.”

9:25: Gumazir maba ghaze, e kamaghɨn akar kam giragham, “E kamaghɨn oregh fogham, me ua Jerusalemɨn ingaramin mɨgɨrɨgɨam otoghtɨ, 7plan dughiabar, 7plan azeniba akuvaghamin dughiam ko 62plan dughiabar, 7plan azeniba akuvaghamin dughiam gɨvaghtɨ, God mɨseveghamin gumazir ekiar kam otogham. Dughiar kamɨn, me ua Jerusalemɨn ingarɨva, nguibar ekiamɨn aven tuavibar ingarɨva, egh ua afemozir ekiam gekuightɨ a nguibar ekiamɨn dɨvazir gavgavim gighuigham. Eghtɨ azenir kaba, osɨmtɨziba itir azenibar mɨn ikiam.”

§9:26: Hibrun akam deragha vezɨn kamɨn mɨngarim abɨghizir puvatɨ.

9:27: Daniel 11:31; 12:11; Matyu 24:15; Mak 13:14

**9:27: Hibrun akam ves 27ɨn akar avɨrim deragha a mɨgeir puvatɨ. Kamaghɨn amizɨ, gumazir maba akar kam gɨra arazir igharazibar an osiri.