10
Daniel Taigrisɨn Fanemɨn mɨriamɨn ikiava irebamɨn gani
Ezɨ Sairus 3plan azenibar kantri Persian atrivim itima, God akam aghurigha Daniel ganɨngi. Danielɨn ziar mam Beltesasar. Ezɨ akar kam bar guizbangɨra, egha mong bar pɨn kozɨ, an osemegha ghaze, a manmaghɨn a gɨfogham?* Hibrun akam deragha vezɨn kamɨn mɨngarim abɨghizir puvatɨ. Ezɨ God irebamɨn an gun mɨgei.
Ezɨ dughiar kabar kɨ, Daniel, kɨ 3plan wikbar oseme. Egha dagher isɨngtɨzitam amezir puvatɨgha, asɨzitam ko wainɨn dɨpatam nan akatorim giraghuzir puvatɨ. Egha boretam uabɨ gaghua egha uan dapanir arɨzim akɨrizir pu, bar puvatɨ, ezɨ wighɨn pumuning ko mɨkezim gɨfa.
Ezɨ kɨ iakɨnir faragha zuimɨn, an dughiar namba 24ɨn, Taigrisɨn Faner ekiamɨn mɨriamɨn tughav iti. Akar Mogomem 1:13-15; 2:18; 19:12Egha uan guam fegha garima, gumazir mam korotiar bar ghurghurim arugha, letiar golɨn aghuimɨn ingarizim ike. Egha an mɨkarzim dagɨar angazangarim itimɨn mɨn taghtasi. Ezɨ an guam mati onɨmarim taghtasi. Ezɨ an damazimning avimɨn mɨn dafogha isi. Ezɨ an aghariba ko sueba da brasɨn mɨn ghurghurizɨ, an tiarim mati gumazir avɨriba mɨgei.
Ezɨ kɨ, Daniel, kɨ uabɨra irebar kamɨn gani. Ezɨ na ko itir darasi, me bizitamɨn ganizir puvatɨgha men mɨkarziba pura me dɨkafi. Ezɨ me atiatiava ara ghua monge. Ezɨ kɨ bar uabɨra ikia dɨgavir kuram gamir irebar kamɨn gani. Egha kɨ ua gavgaviba puvatɨzɨ, nan guam ovever guam asaragha bar ikufi. Egha kɨ an tiarim baregha, egha nguazim girɨgha akuava onganigha, uan guam nguazim tua.
10 Ezɨ gumazir mam uan dafarimɨn nan suira. Egha na ghufezɨ kɨ uan dafarimning ko tevir akɨrimningɨn tu. Egha kɨ nuighnuigha irasa amuavɨra iti.
11 Ezɨ ensel kamaghɨn na mɨgei, “Daniel, God nɨ gifonge. Eghtɨ nɨ dɨkavigh bar deraghvɨra na baraghtɨ, kɨ bizir nɨ mɨkɨmamim nɨ mɨkɨmam. God uabɨ na amadazɨ kɨ ize.” Egha a mɨkemegha gɨvazɨma kɨ dɨkafi, egha tugha aguavɨra iti.
12  Daniel 9:3-4; 9:22-23; Aposel 10:4Ezɨ a ua kamaghɨn mɨgei, “Daniel, nɨ atiatingan markɨ. Dughiar farazimra nɨ uabɨ dɨkabɨragha egha an fofozim iniasava ami. Ezɨ dughiar kamra, God nɨn dɨmdiam baraki. Egha datɨrɨghɨn na amadazɨ, kɨ nɨn azangsɨzim bangɨn ize. 13  Daniel 10:20-21; 12:1; Jut 1:9; Akar Mogomem 12:7Kɨ zuamɨra izasa, ezɨ puvatɨ. Aser kurar Persian nguibar ekiam gativazim, 21plan dughiabar nan tɨvazɨ kɨ ike. Ezɨ kɨ uabɨra Persian atriviba ko itima gumazir nan akurvaghamiba puvatɨ. Kamaghɨn amizɨ, enselbar faragha zuir enselɨn mam, an ziam Maikel, a nan akuraghasa ize. Hibrun akam deragha vezɨn kamɨn mɨngarim abɨghizir puvatɨ. 14 Ezɨ kɨ bizir gɨn nɨn gumazamiziba bativamim mɨkɨmtɨ nɨ foghasa ize. Nɨ irebamɨn mɨn ganizir bizir kam, a bizir gɨn izamibar eghaghanim nɨn aka.”
15 Egha a kamaghɨn mɨgeima, kɨ uan guam nguazim mɨtuagha mɨgɨrɨgɨaba nan puvatɨ. 16 Ezɨ enselɨn kam nguazimɨn gumazamiziba en mɨn gari, egha uan dafarim isa nan akam gatɨ. Ezɨ kɨ akam akarigha kamaghɨn a mɨgei, “Ekiam, kɨ irebar kamɨn ganigha bar atiatigha, puvɨra nɨgha gavgaviba gɨfa. 17 Kamaghɨn amizɨ, kɨ mɨgɨrɨgɨar manatam nɨ mɨkɨmam? Kɨ mati ingangarir gumazir uan gumazir ekiamɨn damazimɨn tughav itim. Egha kɨ gavgaviba puvatɨgha avɨghazi.”
18 Ezɨ enselɨn kam ua nan suirazɨ, kɨ ua gavgafi. 19  Gumazir Dapaniba 6:23Egha a kamaghɨn na mɨgei, “God bar nɨ gifonge, ezɨ nɨ navir amɨrizimɨn ikɨva, atiatingan markɨ. Nɨ tugh gavgafigh.” Egha a mɨkemegha gɨvazɨma, kɨ bar gavgavigha egha kamaghɨn a mɨgei, “Gumazir ekiam, nɨ gavgavim na ganigha gɨfa, kamaghɨn, nɨ datɨrɨghɨn bizir kabar gun na mɨkɨm.”
20-21  Akar Mogomem 12:7Ezɨ a kamaghɨn na mɨgei, “Nɨ fo, kɨ tizim bagha nɨ bagha ize? Kɨ Guizɨn Akar Akɨnafarimɨn aven osirizir, akar mabar gun deraghvɨra nɨ mɨkɨmasa ize. Egh kɨ dughiar ruarimɨn ikeghan kogham. Kɨ zuamɨra uamategh mangɨva, aser kurar Persian kantrin garim ko mɨsogham. Eghtɨ mɨdorozir kam gɨvaghtɨ, Grighɨn kantrin garir aser kuram otogham. Tav nan akurazir puvatɨ. Ensel Maikel, a Israelia ian gari, egha a uabɨra nan akura.”

*10:1: Hibrun akam deragha vezɨn kamɨn mɨngarim abɨghizir puvatɨ.

10:5: Akar Mogomem 1:13-15; 2:18; 19:12

10:12: Daniel 9:3-4; 9:22-23; Aposel 10:4

10:13: Daniel 10:20-21; 12:1; Jut 1:9; Akar Mogomem 12:7

10:13: Hibrun akam deragha vezɨn kamɨn mɨngarim abɨghizir puvatɨ.

10:19: Gumazir Dapaniba 6:23

10:20-21: Akar Mogomem 12:7