33
God deragh Israelia damuasa, Moses an azai
Gumazir God baghavɨra itir kam Moses, an ovengamin dughiam roghɨra ize. Ezɨ God deragh Israelia damuasa, a me bagha Godɨn azangsɨsi. Egha a kamaghɨn mɨgei, “Ikiavɨra Itir God, a Sainain Mɨghsɨamɨn ikegha izaghira, aruemɨn mɨn Idomɨn nguazim gisiragha iti. An angazangarim Paranɨn Mɨghsɨamɨn ikia, angazangarim uan gumazamizibagh anɨdi. Ezɨ an enselɨn bar avɨriba a ko itima, an agharir guvimɨn, avim ikia bar puvɨra isia taghtasi. Israelia, me Godɨn gumazamizibara, ezɨ a bar me gifongegha, deraghavɨra me geghuva men gari. Ezɨ kamaghɨn, e a bagh uan teviba apɨrigh, dapaniba avigh an apengan ikɨ, egh an akabar gɨn mangam. 4-5 Ia Israelian anababar gumazamiziba ko ian gumazir dapaniba bar, iza uari akuvazɨ, kɨ Akar Gavgaviba ia ganɨngi. Akar Gavgavir e isir kaba, da bizir bar ekiaba, egha da en navir averiabar aven bizir igharazibagh afira. Ezɨ dughiar kamɨn Ikiavɨra Itir God Israelian atrivimɨn oto.”* Hibrun akam, ves 2ɨn ikegha ghua ves 5ɨn tuzimɨn aven, a deragha mɨgeir puvatɨ.
Egha Moses Rubenɨn anabamɨn adaraziv gɨa ghaze, “Ian anabamɨn dɨbobonim, bar avɨrasemeghan kogham. Eghtɨ ia zurara ikɨvɨra ikiam.”
Egha a Judan anabamɨn adaraziv gɨa ghaze, “O Ikiavɨra Itir God, Judaba uarir akurvaghasa nɨn dei, ezɨ nɨ me barakigh. Egh men aku izɨ men igharaz darazi ko ua me akufagh. Eghtɨ me uan apaniba ko mɨsoghamin dughiamɨn nɨ men akuragh.”
Ua Me Ini 17:7; 28:30; Dɨboboniba 20:13Egha a Livain anabamɨn adaraziv gɨa ghaze, “O Ikiavɨra Itir God, Livain anabamɨn adarasi, me nɨ baghavɨra itir ingangarir gumazir aghuiba, nɨ dagɨar nɨn ifongiam gɨfofoghamin kamning me ganɨngi. Nɨ Masan danganim ko Meriban Dɨpar Emɨmɨrimɨn, men ganigh foghasa osɨmtɨzim me ganɨngi, ezɨ men araziba dera. Nɨn Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavim ko nɨn Akar Gavgaviba, me gavgavigha dar gɨn zui. Me uan ameboghfeziaba, ko namakaba, ko boribar ifongiabar gɨn mangan aghua. 10 Egh Livaiba nɨn Araziba ko bizir nɨ damuasa me mɨkemezibar Israelian sure damuam. Eghtɨ me pauran mughuriar aghuim zuiba isɨ nɨn damazimɨn dar arɨgh, nɨn ofa gamir dakozimɨn ofan bar isia mɨghɨribar amuam. 11 Ikiavɨra Itir God, nɨ Livain anabamɨn ofa gamir gumazibar akuraghtɨ me gavgavightɨ, nɨ me amir ingangarim bagh bar akongegh. Egh men apanir me gifongezir puvatɨziba, bar me dɨkabɨragh me abɨnightɨ, me ua dɨkavan kogham.”
12 Egha a kamaghɨn Benjaminɨn anabamɨn adaraziv gɨa ghaze, “Ikiavɨra Itir Godɨn Bar Pɨn Itim, bar Benjaminɨn adarazigh ifuegha, dughiaba bar, a men boroghɨra ikia me avɨnigha, me geghufi. Ezɨ me dughiabar an dɨpɨzimɨn deraghavɨra ikia avughsi.”
13 Egha a kamaghɨn Josepɨn anabamɨn adaraziv gɨa ghaze, “Ikiavɨra Itir God, deragh Josepɨn adarazir amu. Kɨ Godɨn azai, eghtɨ an overiamɨn itir amozim amadaghtɨ, a Josepɨn nguazimɨn izighirɨtɨ, nguazir averiamɨn aven itir dɨpar avɨriba anangɨva otiv nguazim gizɨvam. 14 Eghtɨ Ikiavɨra Itir God, deragh men azenibar amutɨ, aruem dagher guar avɨribagh isiraghtɨ, da uan dughiamram asegh egh aniam. 15 Eghtɨ mɨghsɨar fomɨra itiba, datɨrɨghɨn azenibar ingaramin danganir aghuibar otivtɨ, dagher guar avɨrir aghuiba azenir kabagh izɨvagham. 16 Josep uan aveghbuabar gumazir dapanimɨn iti. Kamaghɨn amizɨ, kɨ Ikiavɨra Itir Godɨn azangsɨsi, eghtɨ a bizir kabar amightɨ da Josepɨn anabamɨn adarazi bativ. Dagher bar aghuiba, Josepɨn adarazir nguazimɨn azenibagh izɨvagham. Kɨ fo, God fomɨra Sainain Mɨghsɨamɨn ikia, temer otevir mamɨn aguabar tongɨn avir mɨzariabar aven ikia na bativa na mɨgei. Ezɨ kɨ fo, a uaghan deraghvɨra Josepɨn adarazir amuam. 17 Josepɨn anabam, mati bulmakaun atiar apurir komɨn pumuning itimɨn mɨn bar gavgafi. An otarir mam Manase, an ovavir borir bar avɨrim, me bar gavgavigha, mati bulmakaun kamɨn komɨn mam. Ezɨ an otarir igharazim Efraim, an ovavir borir bar avɨrim, me bar gavgavigha, mati bulmakaun kamɨn komɨn igharazim. Egh aning uan komɨn kamningɨn ikɨzir igharazibagh iniv me akuntɨ, me saghon tintinibar nguazir kamɨn mɨkebaba bar dagh iregham.”
18 Egha Moses kamaghɨn Sebulun ko Isakarɨn anabamningɨn adaraziv gɨa ghaze, “Ia Sebulun anabamɨn adarasi, ian dagɨar ingangarir ia ikɨzir igharaziba ko amiba, da deravɨram otivam. Eghtɨ Isakar, nɨn nguibamɨn itir dagɨar ingangarim, a uaghan deragh otivam. 19 Egh aning uan ikɨzir igharazibar diaghtɨ me aningɨn mɨghsɨamɨn izɨ, egh me ofan aghuim damuam. Egh me bizir ongarir averiamɨn inizibar dagɨar ingangaribar amuva, egh gigimɨn aven modozir bizibar, dagɨar ingangaribar amuam. Egh ingangarir kamɨn, me dagɨar avɨriba iniam.”
20 Egha Moses kamaghɨn Gatɨn anabamɨn adaraziv gɨa ghaze, “Ikiavɨra Itir God, Gatɨn anabamɨn nguazim gamizɨ, an ekefe. Kamaghɨn amizɨ, ia bar an ziam fɨ. Gatɨn adarasi, laionɨn mɨn, asɨzim mɨsuegh an agharim asigham o, an dapanir inim adeghasa a mɨzua iti. 21 Israelian gumazir dapaniba nguaziba tuiragh uari danɨngasa uari akuvagha, Gatɨn adarazi bagha nguazir bar aghuim ginabazɨ me a ini. Gat inizir nguazir otevir kam, a gumazir dapaniba iniamin nguazimɨn mɨn ghu. Ezɨ, Gatɨn adarazi deraghavɨra Ikiavɨra Itir Godɨn guizɨn araziba ko bizir a damuasa Israelia mɨkemezibar gɨn zui.” Hibrun akam vezɨn kam deragha a mɨgeir puvatɨ.
22 Egha a kamaghɨn Danɨn anabamɨn adaraziv gɨa ghaze, “Danɨn anabamɨn adarasi, mati laionɨn igiam, Basanɨn danganimɨn dagɨar afamɨn ikegha uabɨ ekura izi.”
23 Egha a kamaghɨn Naptalin anabamɨn adaraziv gɨa ghaze, “Ikiavɨra Itir God deragha Naptali gamua egha bizir bar aghuiba isa a ganɨngi. Ezɨ men nguazim Galilin Dɨpar Akarer mɨriamɨn ikegha ghua saut ko aruem ghuaghiri naghɨn amadaghan iraghu.”
24 Egha a kamaghɨn Aserɨn anabamɨn adaraziv gɨa ghaze, “Ikiavɨra Itir God, Aserɨn aveghbuabar tongɨn bar a gifongegh deraghvɨra a damuam. Eghtɨ bizir kamɨn, a bar me gafiragham. Eghtɨ an olivɨn temeba bar puvɨra bɨtɨ, an olivɨn borer avɨrim iniam. 25 Eghtɨ an nguibar ekiaba avɨnizir dɨvaziba, ainɨn itiar akar gavgaviba ikiam. Eghtɨ a zurara dar aven deraghvɨra ikɨva, atiatingan kogham.”
26 Egha Moses kamaghɨn mɨgei, “O Israelia, godɨn tam ua en Godɨn mɨn itir puvatɨ. A gavgavir ekiam ko angazangarimɨn aven mɨdorozir karis gaperagha, ian akurvaghasa ghuariam gisɨn izi. 27 Godɨn Zurara Itim, an en mogomer danganim. A zurara uan dafarimningɨn ian suigha ia ataghɨrazir puvatɨ. Ia mangɨ Kenanɨn nguazim iniamin dughiam a ian faragh mangɨ, ian apaniba batuegh ia mɨkemeghtɨ, ia mangɨ me mɨsoghɨrarigham. 28 Eghtɨ Jekopɨn ovavir boriba nguazir kam dapiagh deraghvɨra ikɨtɨ, apaniba ua izɨ me ko mɨsoghan kogham. Nguazir me itir kam, dɨmagarimɨn ghuariar dɨpaba izighirɨ a ruam, eghtɨ wit ko wainɨn avɨriba an otivtɨ me da iniam. 29 O Israelian gumazamiziba, ia bar akongegh! Ikiavɨra Itir God ian akurvazi moghɨn, a ikɨzir igharazitaba kamaghɨn men akurvaghizir puvatɨ. Ikiavɨra Itir God mati oramɨn mɨn ian pɨgha ian akurvasi. Egh a mati mɨdorozir sabamɨn mɨn, ian apanibav soghɨrarightɨ me arɨmɨghiram. Eghtɨ ian apaniba izɨ uarir apangkuvsɨ ian azangsɨgham. Eghtɨ ia me dɨkɨ me abɨnam.”

*33:4-5: Hibrun akam, ves 2ɨn ikegha ghua ves 5ɨn tuzimɨn aven, a deragha mɨgeir puvatɨ.

33:8: Ua Me Ini 17:7; 28:30; Dɨboboniba 20:13

33:21: Hibrun akam vezɨn kam deragha a mɨgeir puvatɨ.