Fofozir Gumazim Ikɨrɨmɨrimɨn Mɨngarim Buri
O
Eklisiastis
Akar faragha zuim
Akɨnafarir kamɨn, fofozir gumazir mam uan nɨghnɨzimɨn gun mɨgei. Fofozir gumazir kam a bizir avɨribagh nɨghnɨsi. A deraghavɨra gumazamizibar gara me asavsuisi. Egha a bizir bar avɨribar garima, da osɨmtɨzim an navim ganɨdi. Egha a gumazamizibar ikɨrɨmɨribar gari, da bar otevegha derazir puvatɨ. Bizir bar avɨrir gumazamiziba amiba, dar dagher aghuitam otivir puvatɨ. Kamaghɨn fofozir gumazir kam kamaghɨn mɨgɨa ghaze, ikɨrɨmɨrir gumazamiziba itir kam, an mɨngariba puvatɨ.
Godra, a ikɨrɨmɨrir kamɨn Afeziam. Ezɨ e gumazamiziba, e deragh Godɨn Arazibagh foghan kogham. Kamaghɨn akar gavgavir kabanang, e da baragh dar aghuaghan kogham. Ezɨ fofozir gumazir kam kamaghɨn e mɨgɨa ghaze, ia dar amɨraghan markɨ. Manmagh amizɨ e deragha fozir puvatɨ, God nguazir kamɨn ikiasa dughiar otevim vaghvagha e ganɨngi, eghtɨ dughiar kamɨn aven e nguazir kamɨn ikɨ pamtem ingarɨva bar akongegham. Kamaghɨn deragham.
Gumazir avɨriba Godɨn akɨnafarimɨn aven akɨnafarir mamɨn gari, akar kamaghɨn gariba an aven itima, me an gara dɨgavir kuram gami. Egha akɨnafarir kam bizir mam en aka, a kamakɨn. Gumazir manam osɨmtɨzir avɨriba ateri, a uaghan Godɨn adarazir aven ikiam. Akɨnafarir kam gumazamizir bar avɨribar akura. Guizbangɨra, me uari osɨmtɨziba ikia nɨghnɨzir avɨribagh ami. Fofozir gumazir kam osirizɨ moghɨn, bizir kaba me batifi. Egha me akɨnafarir kamɨn garir dughiamɨn, me kamaghɨn fo, me uarira itir puvatɨ. Me Godɨn adarazir aven iti. Ezɨ bizir kaba me gamima me uam God me bagha dɨkɨrɨzir akar Godɨn akɨnafarimɨn itibagh nɨghnɨsi.
1
Biziba bar mati pura biziba
Kar gumazir bar fofozir mamɨn akaba, a Devitɨn otarim, a Jerusalemɨn nguibamɨn ikia atrivimɨn iti:
 
Bar fofozir gumazir kam kamaghɨn mɨgɨa ghaze,
“Biziba bar, dar mɨngariba bar mongezɨ,
bar guizbangɨra, e dagh fozir puvatɨgha bar okam nɨghnɨsi.”
E bar, overiamɨn apengan itir dughiamɨn
e ingangarir mɨtɨabagh amua, egha da ikɨvɨra ikiamin ivezir aghuir manabara isi?
Puvatɨ. Da tong bar en akurvazir puvatɨ.
Gumazamiziba ovia zui ezɨ igiaba otiva men danganiba isima,
nguazir kam kamaghɨra iti.
E garima, aruem anaga uaghira zuamɨra ivemara uamategha
an anadir danganimɨn zui.
E gari, amɨnim sautɨn amadaghan ivava anaga notɨn amadaghan vua uaghiri.
Egha a kamaghɨram amua ghuavɨra iti.
E gari, faneba bar emɨra ongarimra uaghiri, ezɨ ongarim izevir puvatɨ.
Egha gɨn dɨpaba uamategha ghua dɨpar suiabar ghuegha uamategha emɨra ua izaghiri.
Nguazir kamɨn biziba bar zurara ghuavɨra itima e dar gara dagh nɨghnɨgha bar dar amɨra.
Guizbangɨra, e bizir kabar amɨrvagha dar gun mɨkɨmamin mɨgɨrɨgɨabagh asa.
E bizir kabar garir ifongiam a gevir puvatɨ, e pura dar gara kamaghɨra iti.
E bizir kaba barazir ifongiam a gevir puvatɨ, e da baraghavɨra iti.
Bizir fomɨram otiviziba, da gɨn uam otivam.
Bizir God fomɨram amiziba, a ua dar amuam.
Bizir igiatam, overiamɨn apengan itir puvatɨ.
10 Dughiar mabar gumazamiziba kamaghɨn mɨgei, “Ia gan, kar bizir igiar mam.”
Ezɨ puvatɨ.
Bizir kaba bar, fomɨra e nguazir kamɨn tɨghar otivamin dughiamɨn, da iti.
11 Fomɨram en inazibar dughiamɨn otivizir biziba, gumazitam dagh inɨrɨghan kogham.
Eghtɨ gumazamizir en gɨn otivamiba,
me e ginɨrɨghan kogham.
Fofozir ekiam, a pura bizim
12 Kɨ fofozir gumazim, kɨ Israelian atrivim ikia, Jerusalemɨn nguibamɨn ike. 13 Kɨ overiamɨn apengan otivir bizibar fofozim iniasa dagh nɨghnɨsi, egh kɨ deraghvɨra dagh nɨghnɨgh dar mɨngarim gɨfoghasa. Guizbangɨra, ingangarir God e gumazamiziba en boribagh anɨngizir kam, a bar oseme. 14 Overiamɨn apengan otivir biziba bar, kɨ deraghavɨra dar ganigha egha kɨ kamaghɨn fo, bar guizbangɨra, gumazamiziba amir biziba bar, dar mɨngariba bar mongezɨ, e dagh fozir puvatɨgha okam nɨghnɨsi. Da mati gumazim amɨnimɨn suighasa ivegha ghua, an suighan ibura.
 
15 Bizir ikɨzɨrigha gɨvaziba, e da amɨnan iburagham.
Ezɨ bizir puvatɨziba, e da mengan kogham.
 
16  1 Atriviba 4:29-31Kɨ uabɨ kamaghɨn nɨghnɨgha ghaze, kɨ fofozir bar dafam iti, nan fofozim fomɨra Jerusalemɨn nguibamɨn atrivimɨn ikezir atrivibar fofozibagh afira. Kɨ fofozir aghuim inigha gɨvagha, nɨghnɨzir aghuir avɨribagh fo. 17 Kɨ nɨghnɨzir aghuim pamtemɨn a buria ingara, uaghan onganizir arazimɨn mɨngarim buria ghuava amɨra. Kɨ puram ingangarir dafam gamigha datɨrɨghɨn fogha gɨvagha ghaze, arazir nɨghnɨzir aghuim iniamim, a mati gumazim amɨnimɨn suighasa ivegha ghua an suighan ibura.
 
18  Fofozir Gumazim 12:12Bar guizbangɨra, gumazir fofozir avɨriba itim, a nɨghnɨzir avɨriba aterima da anebɨri.
Ezɨ an fofozim ghua bar ekevegha, uaghan osɨmtɨzir avɨriba a ganɨdi.

1:16: 1 Atriviba 4:29-31

1:18: Fofozir Gumazim 12:12