31
Atrivim Lemuelɨn akar aghuiba
Kar atrivim Lemuelɨn akaba. An amebam nɨghnɨzir aghuim a danɨngasa akar kamɨn a geghani.
Nan otarim, kɨ Godɨn azarazɨ, a nɨ isa na ganɨngi. Ezɨ kɨ uabɨ nɨ bategha, bar nɨ gifonge. Kamaghɨn nɨ deraghvɨra nan akam baragh. Nɨ amiziba ko ikararang me ko daku uan gavgavim me danɨngan markɨ. Guizbangɨra, kamagh garir amiziba atrivibagh amima me ikufi. O Lemuel, nɨ oragh! Nɨ atriviba, wainɨn dɨpabar aman markɨ, egh dɨpar onganir igharagha gariba sara damɨsɨ navim dɨkavan markɨ. Me dɨpar onganibar amɨva kantrin araziba gɨn amadagh, uaghan onganarazibagh amir gumazamiziba pazɨ me damuam. Dɨpar onganim ko wain, kar gumazamizir ovengasava amiba ko osɨmtɨzir ekiaba itir gumazamizibar bizimning. Me ifuegh damɨva, uam onganarazibagh amir dabirabiba ko osɨmtɨzir bar ekiaba dagh nɨghnɨghan kogham.
Nɨ, gumazamizir uan osɨmtɨzibar gun mɨkɨman koghamibagh nɨghnigh, kotɨn aven men akuragh mɨkɨm. Egh nɨ kotɨn aven mɨkɨm gavgavightɨma, kot arazir aghuibar onganarazibagh amir gumazamiziba me damu. Egh nɨ uabɨ kotiam baragh, arazir aghuimra damu. Egh onganarazibagh amir gumazamiziba ko biziba puvatɨzir gumazamizibar akurvagh.
Amuir aghuimɨn araziba* Israelian akaba osirir arazim, a mong igharagha ghu. Hibrun akamɨn aven, me 22plan letaba ikia uan akaba osiri. Dughiar maba, me akaba osirasa, 22plan vezba o danganibar me akar kaba vaghvagh dar faragh ikiasa letaba arɨsi. Gumaziba Hibrun akam gɨgha akar igharaziba osirir dughiabar, me zurara Israelian arazir kamɨn gɨn ghua da osirir puvatɨ. Hibrun akamɨn aven, Aghuzir Akabar 31:10-31 arazir kamɨn gɨn zui. Hibrun akamɨn arazir kam, danganir vamɨran itir puvatɨ, me danganir igharazir kabar arazir kamɨn gɨn zui: Azirakam 1-4 ko Onger Akaba 9-10 ko 25 ko 34 ko 37 ko 111 ko 119 ko 145.
10  Aghuzir Akaba 12:4; 18:22; 19:14Guizbangɨra, gumazim ti amizir arazir bar aghuiba itimɨn ikɨsɨ, a bar pamtem da buriam. Kamaghɨn garir amizim, a bar deragha pɨn ikia dagɨar iveziba bar pɨn koziba bar dagh afira.
11 Amizir kamagh amim, an pam uan navir averiamɨn aven nɨghnɨzir gavgavim an ikia deraghvɨra a gɨfo, a zuraram arazir aghuibar gɨn zui. Eghtɨ an amuim an akuraghtɨ, a bizir avɨriba ikiam.
12 Amizir kam dughiaba vaghvagha arazir aghuibara, uan pam gami.
13 Egha a tretɨn aghuir me sipsipɨn arɨzibar ingariziba, ko tretɨn aghuir igharagha gariba inigha, korotiaba isamasa bar akonge.
14 Egha a mati kurir ekiaba ami moghɨn, saghon ghua dagheba isi, kamaghɨn amizɨ an adarazi me dagher avɨriba iti.
15 Amizir kamagh amim, amɨnim tɨghar bar tiragham, an osegha dɨkavigha uan pam ko boriba bagha dagheba tue. Egha uan ingangarir amiziba bagha ingangariba abɨgha me ganɨdi.
16 Amizir kamagh amim, a faragha nguazir mamɨn ganigha deravɨra nɨghnigha, a givese. Egha gɨn a uan dagɨar a faragha iniziba inigha, wainɨn ikɨzimɨn ovɨzibagh ivezegha, da opari.
17 Amizir kam, dughiatamɨn amɨrazir puvatɨ. An amizir gavgavir bar puvɨra ingarim.
18 Egha an lam munger puvatɨgha isiavɨra itima, a ingara ghua dɨmagarir arɨzimɨn tu. Egha uan bizibagh amaga dagh ivezir ingangarimɨn garima, a deraghvɨra zui.
19 Kamagh amir amizim, uabɨ ua bagh tretbagh irɨgha, inibar ingari.
20 Egha a gumazamizibar gari, me biziba otevegha onganarazibagh amima, a biziba isa me ganɨdi.
21 Egha a uan pam ko boriba bagha korotiar bar aghuiba isamigha gɨvazɨ da bar deragha iti. Eghtɨ amozir orangtɨzir dughiam izɨtɨ, a ua korotiaba me bagh dagh nɨghnɨghan kogham.
22 Egha a uabɨ uan dɨpenimɨn itir dakoziba aver inibar ingari. Egha a inir ghurghurir aghuiba ko inir pɨghaghevir aghuiba inigha ua bagha korotiaba isai.
23 Ezɨ nguibamɨn gumazir dapaniba ziar ekiam an pam ganɨdi. Ezɨ an pam men tongɨn uaghan men gumazir dapanir mam.
24 Ezɨ dughiar avɨribar amizir kam korotiar aghuiba isava, letiabar ingarima, biziba amadir gumazamiziba izava dagh ivesi.
25 Amizir kam, ziar ekiam ko gavgavim itima, aning mati korotiamɨn mɨn anevara. Egha a bizir gɨn otivambar atiatir puvatɨ.
26 A gumazamizibagh ifuegha men sure gamua, deragha bighavɨra me mɨgei. Egha an mɨgɨrɨgɨaba, da nɨghnɨzir aghuiba ko fofozir aghuim iti. 27 Egha a uan dɨpenimɨn biziba deravɨra dar gara dagh iporporir puvatɨ. A puvɨra ingara ingangarir aghuim gami.
28 Ezɨ an boriba dɨkavigha uan amebamɨn ziam fava a dɨbora ghaze, “Kar en amebar bar aghuimra.” Ezɨ an pam uaghan an ziam favɨra ikia ghaze,
29 “En nguibamɨn aven amizir avɨriba arazir bar aghuibagh ami, ezɨ nɨ bar deragha, bar me gafira.”
30 Amizitam akar isɨngtɨziba e danɨngtɨ, e foghan kogham, a guizbangɨra mɨgei o, a ti ifari. Ezɨ e fo, amizir ganganir aghuim gamim, a kamaghɨra ikɨvɨra ikian kogham. Ezɨ amizir Ikiavɨra Itir Godɨn apengan ikia an atiatim, e amizir kamɨn ziam fam.
31 Bar guizbangɨra, e amizir kamɨn arazim ko ingangarir aghuir an amizim gɨnɨghnɨghɨva, ziar ekiam a danɨngam. Eghtɨ gumazamiziba bar an ziam fam.

*31:9: Israelian akaba osirir arazim, a mong igharagha ghu. Hibrun akamɨn aven, me 22plan letaba ikia uan akaba osiri. Dughiar maba, me akaba osirasa, 22plan vezba o danganibar me akar kaba vaghvagh dar faragh ikiasa letaba arɨsi. Gumaziba Hibrun akam gɨgha akar igharaziba osirir dughiabar, me zurara Israelian arazir kamɨn gɨn ghua da osirir puvatɨ. Hibrun akamɨn aven, Aghuzir Akabar 31:10-31 arazir kamɨn gɨn zui. Hibrun akamɨn arazir kam, danganir vamɨran itir puvatɨ, me danganir igharazir kabar arazir kamɨn gɨn zui: Azirakam 1-4 ko Onger Akaba 9-10 ko 25 ko 34 ko 37 ko 111 ko 119 ko 145.

31:10: Aghuzir Akaba 12:4; 18:22; 19:14